Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Vodňany - aktualizace - Změna č. 4 ÚPN SÚ Vodňany
Řešené území:k.ú. Újezd u Vodňan, Vodňany

 

Číslo (kód):44222867
Pořizovatel:Městský úřad Vodňany 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Gottfried, Novohradská 1452/1, České Budějovice
• identifikační číslo:41874439
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOTTFRIED ZDENĚK, PRAHA 7 - BUBENEČ
• číslo autorizace:2424

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 8.12.2008  Usnesením č. 5 zastupitelstvo města schválilo pořizování 
Zadání zahájení projednání 10.3.2009 Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 4 ÚPnSÚ Vodňany 
schválení 16) 15.6.2009  Usnesením č. 6 zastupitelstvo města schválilo zadání 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 15.9.2009 Oznámení o spoječném jednání o návhu změny č. 4 ÚPnSÚ Vodňany 
stanovisko krajského úřadu 19) 6.11.2009 Stanovisko kr. úřadu k návhu z.č.4 ÚPnSÚ Vodňany čj.KUJCK 33095/2009 
vydání 20) 8.3.2010  Vydání OOP změna č.4 ÚPnSÚ Vodňany 
nabytí účinnosti 26.3.2010 OOP změna č.4 ÚPnSÚ Vodňany 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:11.11.2010 
Zaznamenal(a):Jaromír Štosek 
Telefon:383379163 
Email:stosek@muvodnany.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.