Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Lázně Bělohrad - Změna č. 1 ÚP Lázně Bělohrad
Řešené území:k.ú. Brtev, Dolní Javoří, Dolní Nová Ves, Horní Nová Ves, Hřídelec, Lány u Lázní Bělohradu, Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves, Uhlíře

 

Číslo (kód):4726810
Pořizovatel:Městský úřad Lázně Bělohrad 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PLAŠIL JIŘÍ, LIBEREC
• číslo autorizace:1603

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 10.2.2016  Usnesení č.14/15/2016/ZM 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16) 2.11.2016  Usnesení č. 20/15/2016/ZM 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18)   
stanovisko krajského úřadu 19)   
vydání 20)    
nabytí účinnosti 5.1.2018 Usnesení č. 28/13/2017/ZM 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.lazne-belohrad.cz/urad/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:1.2.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.