Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.



REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Černý Důl - Změna č. 1 ÚPO Černý Důl
Řešené území:k.ú.

 

Číslo (kód):51930742
Pořizovatel:Úřad městyse Černý Důl 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. František Pospíšil - Atelier URBIS, Hlavní 1196/30, Praha 4
• identifikační číslo:18644082
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POSPÍŠIL FRANTIŠEK, PRAHA 4
• číslo autorizace:2285

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 17.7.2002   
Zadání zahájení projednání 15.2.2003  
schválení 16) 21.12.2006  UZO č. 11/148/2006 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 18.6.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 14.11.2007 č.j.18342/UP/2007/Sm 
vydání 20)    
nabytí účinnosti   
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:24.9.2008 
Zaznamenal(a):Lenka Sodomková 
Telefon:495817462 
Email:lsodomkova@kr-kralovehradecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.