Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán obce Víceměřice - Změna č. 1 ÚPO Víceměřice
Řešené území:k.ú. Víceměřice

 

Číslo (kód):71442376
Pořizovatel:Magistrát města Prostějova 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jana Kaštánková, Radnická 383/5, Brno
• identifikační číslo:63389428
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. KAŠTÁNKOVÁ JANA, BRNO
• číslo autorizace:2481

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 8.4.2008   
Zadání zahájení projednání 15.6.2009  
schválení 16) 25.9.2009   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 19.5.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.7.2011 č.j.: KÚOK/71104/2011-OSR/566 
vydání 20) 24.10.2011  OOP č. 1/2011 
nabytí účinnosti 9.11.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.1.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.