Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán sídelního útvaru Železnice - Změny č. 3 ÚPN SÚ Železnice
Řešené území:k.ú. Cidlina, Těšín, Zámezí, Železnice

 

Číslo (kód):74841844
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:REGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové
• identifikační číslo:26002337
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ
• číslo autorizace:2778

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 4.11.2005   
Zadání zahájení projednání 20.2.2006  
schválení 16) 23.3.2008  usnesení č. 2/06 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 2.7.2007  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 6.12.2007  usnesení č. 6/07 
Návrh zahájení projednání 18) 15.5.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 28.8.2008  
vydání 20) 17.12.2008  OOP 
nabytí účinnosti 6.1.2009  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.zeleznice.net 
Záznam proveden dne:25.3.2013 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.