Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Broumova - Změna č. 1 ÚP Broumova
Řešené území:k.ú. Benešov u Broumova, Broumov, Rožmitál, Velká Ves u Broumova

 

Číslo (kód):82300966
Pořizovatel:Městský úřad Broumov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:ARCHTEAM, Weyrova 3, Náchod
• identifikační číslo:60897295
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAKOVÁ IVETA, NÁCHOD
• číslo autorizace:2250

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 21.7.2010  Usnesení zastupitelstva č. 33 - bod 7/1 
Zadání zahájení projednání 16.8.2010 zaslání návrhu zadání dle § 47 odst. 2 stavebního zákona 
schválení 16) 26.1.2011  Usnesení zastupitelstva č. 3 - bod 21/1 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 6.5.2011 oznámení o konání společného jednání k návrhu 
stanovisko krajského úřadu 19) 18.8.2011 č. j. 14905/UP/2011/Sm 
vydání 20) 9.11.2011  OOP - Usnesení č. 9 ZM z 9. 11. 2011 bod 15/1 
nabytí účinnosti 7.12.2011  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.broumov-mesto.cz 
Záznam proveden dne:19.1.2012 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.