Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2007 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEJICH ZMĚNY

Název:Územní plán Vyklantice - Změna č. 1 ÚP Vyklantice
Řešené území:k.ú. Vyklantice

 

Číslo (kód):93363587
Pořizovatel:Městský úřad Pacov 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Zdeněk Toman, Laštůvkova 729/25, Brno
• identifikační číslo:25519891
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. TOMAN ZDENĚK, BRNO
• číslo autorizace:2636

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 2.2.2011   
Zadání zahájení projednání 29.3.2011  
schválení 16) 25.5.2011   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 3.10.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 7.12.2011 KUJI 101912/2011, OUP 150/2011 Br-4 
vydání 20) 28.2.2012  OOP č. 1/2012 
nabytí účinnosti 12.4.2012  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mestopacov.cz 
Záznam proveden dne:26.6.2012 
Zaznamenal(a):Ing. Lenka Ryšavá 
Telefon:564602270 
Email:rysava.l@kr-vysocina.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.