Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Změny platné ÚPD

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Dobrý den, měla bych dotaz ohledně prvků ÚSES. Pokud je nadregionální biokoridor převzat do územního plánu z nadřazené ÚPD (ZÚR a UAP) a územním plánem zpřesněna jeho plocha (pravděpodobně ve spolupráci s orgánem ochrany přírody?) je možné v rámci následné změny územního plánu zmenšit plochu tohoto navrženého biokoridoru za účelem vymezení zastavitelných ploch určených pro bydlení (v současné době se jedná o plochu přírodní - NP), případně za jakých podmínek? Děkuji za odpověď. Michaela 5.2.2021 15:20:23211.3.2021 11:23:41
Obec nedávno přijala zcela nový ÚP. Existuje nějaká lhůta, kdy teprve je možné zadat první změnu ÚP? Nebo je možné na zadání první změny začít pracovat téměř okamžitě? Marek Stránský 3.3.2020 10:14:5324.3.2020 7:48:30
Chtěla jsem se zeptat, obec měla dříve územní plán, kde byla plocha vedena jako býv. skládka TKO určená pro rekultivaci. Následně se změnil starosta a celé vedení, začal se pořizovat územní plán nový. Tato plocha (doposud vedená v evidenci MŽP jako skládka) byla schválena pro sportovní využití. Je chybou, že v ÚPD již není zmíněno, že je nutné pozemek před dalším využitím rekultivovat? Myslím, že s tím, ani nikdo z nového vedení "nepočítá". Více se nebudu vyjadřovat :( Předběžně jsem se informovala u odboru územního plánování, kde mi řekli, že pro ně by byl jiný záměr, který by byl v souladu se současnou ÚPD přípustný (i bez rekultivace), na odboru životního prostředí netuším, zda by si zjišťovali sami od sebe, zda se jedná původně o skládku. Z ÚPD to není zřejmé a lze předpokládat, že v projektu se to pro jistotu nebude uvádět. Když jsem nahlédla do spisu procesu vydání nového ÚPD, nalezla jsem stanovisko ŽP z kraje, které napsalo, že není příslušné se vyjadřovat z hlediska odpadového hospodářství s odvoláním na ORP. To zase vydalo je příslušný k vydání stanoviska Kraj. Nyní se schvaluje změna ÚPD, ta se však této lokality netýká. MB 21.8.2019 9:23:44922.8.2019 14:01:58
Drazí kolegové prosím o radu. Stavebník podal žádost o společné povolení stavby, která je v současné době v souladu s územním plánem a orgán územního plánování k tomu vydá souhlasné závazné stanovisko. Protože žádost o společné povolení a dokumentace není úplná, vyzval stavební úřad stavebníka k doplnění žádosti a společné řízení usnesením přerušil na dobu 60 dní. Po doplnění žádosti můžu vydat společné povolení. Problém je ale v tom, že v je současně projednáván a bude vydán nový územní plán, dle kterého již ale záměr možný nebude, a orgán územního plánování vydá nové stanovisko (bude negativní), předpokládám, že jej ORP pošle na SÚ ještě před vydáním stavebního povolení. Mám stavebníka na tuto situaci s připravovaným územním plánem upozornit, nebo to je záležitost ORP a obce. Tzn.že stavební úřad společné řízení zastaví, pokud bude nové stanovisko ORP negativní, a žádost o společné povolení zamítne.? Mám s vydáním společného povolení čekat.?Děkuji za radu. RARY 10.1.2019 9:24:471815.4.2019 16:11:26
Územní plán s prvky regulačního plánu MT 4.1.2019 12:41:3324.1.2019 13:51:32
Dobrý den, mohu se prosím zeptat jesli je možné po kolaudaci domu na rekreační změnit jeho status na rodiný dům ? A je možné změnit uzemní plán pozemku, který je určen na rekreaci a přitom sousedí s pozemkem, který bude určen k výstavbě (zatím je veden jako neplodná půda) a druhou stranu je obecní kounikace. Moc PS: omlouvám se pokud píšu do špatné diskuze Andrej Veselý Andrej Veselý 3.1.2019 9:40:2423.1.2019 13:10:10
V ÚP z roku 2004 bylo pro výstavbu RD m.j. stanoveno, že se k musí vybudovat protihlukové stěny. Jednalo se o požadavek KHS, který stanovil pouze tři lokality poblíž jedničkové komunikace, ale do ÚP byly pod touto podmínkou zahrnuty (chybně) všechny. Navzdory tomu stavební úřad až do teď (cca 15 let)povolil výstavbu cca 50 domů, ale nyní odmítá. Absurdně, doposud bez problémů povoloval domy blíž k silnici a nyní, když se má stavět na vzdálenějších pozemcích, požaduje výstavbu protihlukovek, i když je zřejmé, že požadavek byl uplatněn chybně. Dá se s tím něco dělat? Nabídku, že se nechá vypracovat hluková studie, stavební úřad odmítl. Díky za názory Nová 3.11.2017 10:15:192510.11.2017 13:42:30
Dotaz: Obec má schválená pravidla pro pořízení změn územního plánu, s tím, že návrh lze podat pouze do data 30.10 každého roku a ZO návrhy projedná jen jednou ročně a rozhodne zda bude změnu pořizovat či nikoliv. Není tento postup v rozporu s §46, kde říká, že návrh lze u obce podat,obec ho předá pořizovateli ke kontrole náležitostí a bezodkladně tento návrh se svým stanoviskem předloží ZO k rozhodnutí? Může ZO svými pravidly měnit zákonné ustanovení? Navíc dle zákona o obcích §16?? může občan podávat ZO podněty a návrhy a ZO ose jimi musí zabývat do 60 až b90 dní. Lenka 10.11.2016 16:25:1914.12.2017 17:52:42
Dobrý den, prosím o radu. Lze nějakým způsobem žádat výjimku z prostorových a hmotových regulativů popsaných ve vydaném ÚR na náš pozemek? ÚR bylo vydáno v roce 2011. V něm je psáno, že RD musí splňovat tyto podmínky: RD mohou být podsklepené, přízemní, s obytným podkrovím, střechy RD sedlové, valbové, polovalbové nebo pultové, sklon 27-45°, max. výška hřebene 8m, max. výška zdiva po římsu 5m. A zde právě nastává kámen úrazu. Vše splňuji (mám navrženu pultovku s nejvyšším bodem 7,8 m), ale s římsou jsem 6 m nad terénem, protože jinak bych měla dost znehodnocenou dispozici v patře a z estetického i dispozičního řešení mi nevyhovuje střechu orientovat jinak. Má otázka tedy zní, mohu se pokusit vyjednat nějakou výjimku, abych se dostala s římsou alespoň na 5,5 m? Ten metr v konečném důsledku na vzhledu domu nic moc nezmění, střechu mám orientovánu tak, že vyšší část je od ulice, nižší římsa do zahrady. Změnil by se tak pouze sklon střechy, ale dispozice by byla nepoužitelná. Děkuji za jakoukoliv radu, jak postupovat, přijde mi to naprosto absurdní. PJ Pavlína Jochcová 11.2.2016 20:58:17615.2.2016 7:49:56
Prosím o váš názor, jak a jestli vůbec lze zrušit územní plán. Starosta 15.4.2015 8:06:46711.11.2015 14:40:28
Prosím o konzultaci - lze uchránit pozemky veřejných prostranství pro městskou zeleň před změnou územního plánu za účelem např. bydlení, podnikání a pod.? 1.10.2014 13:59:35317.4.2015 9:18:24
Prosím kolegy o radu. Je nutné vždy se změnou územního plánu aktualizovat zastavěné území? Jana 23.9.2014 12:15:1047.10.2014 10:44:06
Mám dotaz ohledně potřeby vymezení nové zastavitelné plochy ve změně UP, když stávající UP již dostatečné množství plochy vymezuje. Existuje např. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch od MMR, ale nikde jsem neviděl, jak se má chovat obec, úředník, pokud má vymezeno dostatečné množství plochy a ty plochy jsou NEFUNKČNÍ např, že nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy nebo nikdo do rozvojových ploch neinvestuje. Pří změně UP se dá účelově pracovat s argumentací, že je "plochy dostatek", ale je to pouze teorie, prakticky nejsou k využití a dá se tím stěžovat malé žádosti o vymezení zastavitelné plochy pro 1-2 rodinné domy. Martin Zelený 28.8.2014 21:37:12312.9.2014 9:10:45
Jsou vydány ZÚR, které stanovují nový koridor územní rezervy pro silnici, v ÚP ještě nedošlo k zapracování ani zpřesnění tohoto koridoru. Je správné v rozsahu tohoto koridoru s ohledem na § 36 odst. 1 stavebního zákona (kdy "V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit")nerozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu se ZÚR (viz § 54 odst. 5 stavebního zákona) a žádost o umístění stavby zamítnout? 22.5.2014 17:15:16118.6.2014 8:15:50
Dobrý den, prosím nějakého odborníka na změnu územního plánu jestli by byl tak hodný a ozval se mi na můj email a zanechal na sebe třeba i tel. kontakt - potřeboval bych s někým kdo je fakt zkušený v této oblasti o radu - nechci to zadarmo a jsme připraveni Váš čas strávený nad pomoci se mnou Vám vykompenzovat. Jedná se o jednu malou obec která má UP cca 2roky a my bychom chtěli dosáhnout změny a začít stavět na našem pozemku - podrobnosti když tak emailem - pokud by někdo měl zájem se alespoň stručně seznámit s UP a jeho problematikou rád Vám napíšu podrobnosti a dohodneme se na odměně - prosím ozvěte se - už jsme zoufalí.... S úctou mladá rodina která má pozemek, ale nemůže na něm stavět a musí bydlet v podnájmu... Přemysl 22.1.2014 21:49:54428.1.2014 8:53:50
Lze pozemky umístěné v zastavěném území ÚP vymezené pro veřejně přístupné prostranství pro veřejnou zeleň změnit na plochy občanské vybavenosti, aniž by bylo dodrženo ustanovení § 55 odst. 4 SZ o vymezení dalších zastavitelných ploch bez prokázání nemožnosti využití ploch pro OV již vymezených, které jsou dosu nevyužita a nebylo na nich vydání žádné rozhodnutí o umístětní stavby? Jinak, jsou plochy veřejné zeleně plochami zastavitelnými, s tím, že by bylo "pouze" změněno jejich využití na OV? Jana ! 19.8.2013 12:36:07128.1.2014 8:54:44
Dobrý den, může mi někdo vysvětlit, zda a případně jakou formou lze ukončit územní plán obce pořízeného před r. 2007. Zastupitelstvo obce chce zůstat bez územního plánu. Děkuji za odpověď. Věra 3.4.2013 13:17:251423.4.2013 7:48:13
Dobrý den. Vlastním statek probíha zde chov hospodařských zvířat od roku 1700 do současnosti. Nyní jsem v ÚP zjistil že je to oblast SMÍŠENÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ VENKOVSKÉHO TYPU mám se bát o budoucnost dalšího rozvoje nebo to lze zvratit? josef 21.11.2012 19:29:21311.2.2013 14:22:47
Dobrý den, řeším následující problém a prosím Vás o radu.Vlastníme stavební pozemek, který je platným územním plánem schválen pro výstavbu RD. Máme vydané pravomocné úz. rozhodnutí na výstavbu IS a komunikace. Přes část tohoto pozemku vede nadreg. polní biokoridor. Při žádosti o povolení stavby mého RD jsem narazil na stav. odboru na problém s tim, že mi stavbu v biokoridoru nechtějí povolit. Nechali jsme odborně zpracovat návrh na přeložení biokoridoru o pár metrů dál. Jak dále postupovat? Komu návrh předložit, aby posun biokoridoru byl platný. Stávající biokoridor totiž zcela nesmyslně vede přes domy, zahrady jiných vlastníků. Děkuji za radu. S pozdravem J. Horačková horačková 29.10.2012 13:52:37129.10.2012 14:11:33
Dobrý den, obec změnou ÚP mění funkční využití pozemku z bydlení na zeleň (na žádost vlastníka sousedního pozemku s tím, že přemětné pozemky od vlastníka koupí), nyní se ale nedohodli na ceně a při veřejném projednání se chystá vlastník předmětného pozemku i vlastník sousedního pozemku podat námitku.Mají na toto oba právo? V případě, že podají oba, komu vyhovět?? Děkuji za radu. Martina U. 21.11.2011 13:12:23129.11.2011 14:43:11
Poraďte prosím, nejsme územáci, ale o obec s ÚP a právník investora nám tvrdí, že jsme dle § 188 odst. 4 SZ příslušní k vydání rozhodnutí o úpravě směrné části ÚP. Což o to, napsáno to tam je, ale není mi jasné, o jaké jde rozhodnutí (jaký typ řízení) a jak postupovat. Díky za radu. 2.5.2011 12:00:1916.5.2011 13:39:31
Milí kolegové, máte někdo již zkušenosti se zajišťováním tzv. právních stavů po změnách nových územních plánů? Jde mi o to, zda se po každé změně ÚP musí udělat právní stav včetně tisku všech výkresů (či všech měněných výkresů), popř. zda lze tyto tisky nahradit (pokud tisk není v daném případě účelný) pouze elektronickou formou právního stavu (samozřejmě opatřenou záznamem o účinnosti a opatřenou el.podpisem pořizovatele)? Předem děkuji za všechny názory. A. Balcar 9.2.2011 8:31:55110.2.2011 12:35:22
Odbor ŽP, určil úsečkou (v rozsahu jednoho parcelního čísla) ve snímku KM maximální rozsah možné plochy pro bydlení. Tím stanovil hranici pokud je možno tuto plochu pro bydlední využít při zpracování změny stávajícího ÚP. Došlo však k tomu, že u plochy pro bydlení byla překročena hranice 2ha. Aby nebylo nutné řešit z časového důvodu změnu zadání (došlo by k neplatnosti stábajícího ÚP - straší než 1992), kde bylo stanoveno, že není nutné řešit veřejnou plochu, byla maximální hranice povolená ŽP nevyužita a plocha se v souladu se směrem úsečky daným grafickým vyjádřením ŽP zmenšila o potřebný pás pozemku na hodnotu do 2ha. Navrhovatel (občan platící změnu, však nesouhlasí se směrem, nikoliv max. hranicí zpracovanou architektem). Je dle Vašeho úsudku možné úsečku, která na jednom pozemku vymezuje využití pro plochu pro bydlení otočit o 180° oproti směru stanoveného ŽP tak, že i tato varianta nepřesáhne hranici stanovenou odborem ŽP? Občan potřebuje stavbu RD umístit v jiné pozici pozemku, než mu navrhl architekt. Děkuji za názory Ing. Skácel 2.6.2010 14:07:4314.6.2010 7:13:54
Dobrý den, obec chce změnou územního plánu zrušit lokalitu pro výstavbu rodinných domů, ozval se ale vlastník pozemku s tím, že by tam chtěl stavět. Obec ale trvá na zrušení. Ještě není schválené zadání. Můžete poradit jak pokračovat dál? 22.4.2010 14:01:44323.4.2010 11:45:29
Dobrý den, mám pozemek, který v územním plánu veden jako rezervní plocha pro obytnou zástavbu. Obec má územní plán platný. Z městského stavebního úřadu nám přišel dopis a doporučují změnu územního plánu, jinak se na pozemku nadá stavět.Podala jsme na obec žádost aby byly pozemky zahrnuty do územního plánu. Obec však má v plánu dělat územní plán nový, ale protože je v plánu ještě obchvat, který má dvě varianty, musí se čekat na EIA.Tento proces je velice zdlouhavý, už tak čekám 3 roky, proto jsem se rozhodla, že si na pozemek udělám změnu ÚP na vlastní náklady, nevím ještě kolik to bude stát, schůzka s projektantem mě teprve čeká, ale ať to stojí co to stojí 5 let čekat nechci, ty promrhané léta čekání mi nikdo nevrátí. Chtěla bych znát definici rezerní pozemek, pro mě je to pozemek, když jinde již se stavět nedá tak tam můžu a nemusím čekat na územní plán,( změnu ÚP obec nemá v plánu, chtějí rovnou nový ÚP). Jarka 8.4.2010 11:04:16614.4.2010 11:01:22
Ve stávajícím platném ÚP je plocha pro zahrádkářkou osadu s možností drobných staveb a chatek do 16 m2. Majitelé těchto pozemků požádali o změnu ÚP do ploch pro venkovské bydlení.V konceptu nového ÚP jim bylo vyhověno, ale tuto změnu rozporoval DO - dráhy z důvodu OP dráhy a souhlasí jen se zahradami bez jakýchkoliv staveb. Jiný problém tam není a pozemky jsou zasíťované. Jak tuto situaci řešit,když obec má zájem vlastníkům vyhovět. Honza 8.4.2010 9:55:2818.4.2010 10:59:24
Dobrý den. Možná budu mít pro někoho hloupý dotaz, omlouvám se, ale nejsem územák. Podle ÚPN ale rozhoduju a vyvstal mi takovýto problém. Ve veřejné vyhlášce obce k ÚP z r. 1997 je uvedeno, že časovým horizontem platnosti vyhlášky je návrhové období ÚP - r. 2010, a že do té doby musí zastupitelstvo buď rozhodnout o platnosti, revizi, nebo o vypracování nového ÚP. V rámci změn je v textu ÚP již striktně uvedeno, že návrhovým obdobím schváleného ÚPN je r. 2010 a chválené zadání změn neobsahuje požadavek na jeho úpravu. Nyní zastupitelstvo poslalo výpis z usnesení, kde schvaluje prodloužení platnosti ÚP. Zajímá mě, jestli lze dnes platnost ÚP takto prodloužit, neboť dle sdělení kraje ne, jen jeho změnou (ptám se proto, abychom po r. 2010 nerozhodovali podle něčeho, co vůbec není platné)a druhý dotaz je, jestli se prodloužením platnosti automaticky prodlužuje i návrhové období. V ÚP je totiž zaznačena rezervní plocha pro RD (ve výkresech záboru půdy je to rovněž označeno jako plocha rezervní) a v textu je uvedeno, že po návrhovém období (kterým je r. 2010), dojde k záboru xx ha orné půdy. Nyní mám na stole žádost o RD v této zóně. Dle pořizovatele ÚP je možné tam RD umístit, neboť ÚP je před r. 2007, dle kraje ne, až po r. 2010. Dle kraje nemá prodloužení platnosti vliv na návrhové období. Ale mi osobně se to zdá nelogické, protože když mi návrhovým obdobím zůstane r. 2010, tak po tomto datu už nebudu moci umístit nic, než právě jen ty plochy rezervy, neboť vše ostatní zůstalo v návrhu do r. 2010. Díky JB 25.3.2010 7:47:35225.10.2010 15:11:38
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda máte někdo zkušenosti s postupem v následující situaci: Dotčený orgán vydá záporné stanovisko ke změně územního plánu (spočívající v umístění jedné nové zastavitelné plochy), ale obec i nadále na změně trvá. Z metodiky MMR vyplývá, že tento problém nelze řešit postupem při řešení rozporů dle správního řádu (viz posl. 2 věty § 136 odst. 6 spr.ř.). Předem děkuji za jakékoliv názory. Adam B 24.2.2010 13:47:3533.3.2010 16:52:47
Dobrý den, změnou ÚP je požadavek města na uvedení ÚP města do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací (ZÚR PK) v oblasti dopravního řešení tzn. koridor silnice I.třídy (přeložka)v návrhu ZÚR PK. Je možné v návrhu vymezit pouze ochranný koridor silnice (ne trasu)? Jak provést vyhodnocení záboru ZPF v případě koridoru? A jak vymezit veřejně prospěšnou stavbu? Velice děkuji. Veronika Erlebachová 29.1.2010 11:44:36129.1.2010 12:44:41
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na váš názor, jaký je správný postup v následujícím případě. Obec si nechá vypracovat zadání změny ÚP a spolu s kopií usnesení zastupitelstva vás požádá o pořízení změny. Změna spočívá v navržení jedné nové zastavitelné plochy. Spustíte projednávání a sejde se vám několik jednoznačně záporných vyjádření dotčených orgánů. Zkonzultujete to s nimi a potvrdí vám, že zde není o čem diskutovat (např. jednoznačný zásah do volné krajiny, BPEJ 1. trídy ochrany, atp.). Když si o tom promluvíte se starostou, ten řekne, že to zatupitelstvo stejně bude chtít schválit. Moje otázka zní, jak budete postupovat dále. Předem díky za všechny názory. Adam B 17.12.2009 12:53:39524.2.2010 13:35:01
Prosím o Vaše názory či zkušenosti k dále uvedené situaci. V současném územním plánu z let cca 1999/2000 je určité území určeno k zástavbě funkcí vícepodlažní bytová zástavba a občanská vybavenost. Nicméně tyto funkce jsou v příkrém rozporu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, neboť dotčené pozemky jsou biotopem mnoha zvláště chráněných druhů živočichů a není tedy možné zástavbu na těchto pozemcích povolit i přesto, že se jedná o pozemky dle územního plánu zastavitelné (a výjimka již v prvních dvou případech nebyla povolena). Nabízí se tedy jako možné řešení provedení změny územního plánu, která by zastavitelné pozemky změnila na pozemky nezastavitelné. Moje otázka zní, zda majitel pozemků může v takové situaci požadovat po obci, která by takovou změnu provedla, náhradu (zejm. finanční) za „znehodnocení“ stavebních pozemků, investičních záměrů apod.. Ve stavebním zákoně existuje §102 odst. 2, který toto řeší, ale který podle § 198 bude platit až od roku 2012. Znamená to tedy, že v současné době by takováto změna směřující ke sladění veřejných zájmů byla pro obec bez rizika? Může se vlastník v tomto případě domáhat odškodnění i jinak než na základě stavebního zákona? Děkuji za Vaše odpovědi. Adam Záruba 23.11.2009 9:10:26104.1.2012 14:33:27
Prosím o názor na pořizování změn územních plánů pořízených již podle z.č.183/2006 Sb. Je možné pořizovat změny úpd samostatně nebo až na základě zprávy o uplatňování)zemního plánu podle § 55 .. teno jako první a jedinný v zákoně mluví o pořízení změn. Podle našho nadřízeného - krajského úřadu není samostatné pořízení změn bez zprávy podle § 55 pořídit. Jana pořizovatelka 4.11.2009 12:50:2852.5.2011 11:59:40
Prosím o Vaše zkušenosti s úpravou směrné části územního plánu obce. Jak postupovat? Nikde k tomu nemůžu nic najít, kromě § 188 SZ a z toho postup nevyčtu. Díky. 5.10.2009 9:04:2047.10.2009 8:05:28
Chtěl bych se zeptat, zda je možné v ÚP či RP nějakým způsobem regulovat způsob vytápění bytových domů, přesněji zda lze zabránit postupné výstavbě malých kotelen pro jednotlivé BD, pokud zde existuje velká centrální kotelna, na kterou jsou doposud tyto domy napojeny? Děkuji za názory a odpovědi. Adam B 29.7.2009 14:46:23316.9.2009 7:56:18
Měl bych dotaz ohledmě stávajícího územního plánu, ve kterém je určena plocha k rekultivaci bývalé odkalistě RD Příbram závod STANNUM. Investor (vlastník plochy) chce provést rekultivaci dané plochy, která bude spočívat v postupném odtěžení navezeného materiálu. Materiál má být odvážen k dalšímu využití nebo na místě zpracováván na výrobky či materiály. Dotaz zpočívá zda pro uvedenou činnost je třeba požádat o změnu stávajícího územního plánu nebo jen požádat o vydání příslušného povolení (územní rozhodnutí a pod.) Děkuji za odpověď Beran. Bohumil Beran 16.7.2009 9:51:08116.9.2009 7:59:30
Je nějaký rozdíl mezi územním plánem sídelního útvaru a územním plánem obce? je pro umisťování staveb závazný ÚP SÚ, když ještě není schválen ÚPO? Vše samozřejmě podle zákona č. 183/2006 Sb. Názory se liší. Někteří tvrdí, že rozhodující je ÚPO a ÚPSÚ dle NSZ neplatí. Kde je pravda? Záleží potom i na doručování v územním řízení. 29.5.2009 20:57:5824.6.2009 13:31:00
účinnost opatření obecné povahy 29.5.2009 10:26:2034.6.2009 13:33:02
Pokud je změna ÚP vyvolána výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení úhradou nákladů od navrhovatele. Může navrhovatel tuto úhradu provést přímo projektantovi (po uzavření dohody mezi projektantem, pořizovatelem a navrhovatelem) nebo fakturu od projektanta musíme uhradit vždy jako pořizovatel a následně ji přefakturovat navrhovateli? M. 8.4.2009 9:54:3439.4.2009 12:12:58
Fotovoltaické elektrárny. Do jakých ploch územně plánovací dokumentace lze umisťovat fotovoltaické elektrárny? Je možné ji umístit na pozemek vedený jako drobná výroba-služby? Děkuji za odpověď. Jarmila F. 31.3.2009 9:07:1118.4.2010 9:19:25
Dobrý den, mám dotaz. Před 3 roky jsem koupila RD s pozemkem cca 2700m2. Jedna pětina pozemku včetně domu je v intravilánu, zbytek - náš sad v extravilánu. Před 2 roky jsme písemně žádali na ob. úřadě o změnu ÚP, která nám byla ústně přislíbena(s dalšími asi 30 individuálními žadateli),ale až při provádění nového ÚP pro roky 2009-2012. Dnes jsem byla na veřejném zasedání zastupitelstva, kde starosta četl zprávu o hodnocení dosavadního ÚP pro rok 2004-2008, s tím že s tímto plánem byla obec spokojena, že dosud určené stav.plochy nebyly ještě všechny zastavěny a návrhy na změny UP nedoporučuje, což mu všichni zastupitelé jednohlasně odsouhlasili. Na novém územním plánu již Urbanistické středisko pracuje,ale individuální žádosti nás žadatelů v něm nebudou zahrnuty. Máme nějaké odvolání anebo musíme čekat další 4 roky na nový územní plán? Jsem z toho zoufalá, protože synové chtěli stavět na zmíněném pozemku RD. Děkuji za odpověď. Perglerová Vladimíra 29.1.2009 23:47:39116.4.2010 8:53:15
pořizujete někdo regulační plán či zamýšlíte? Lenka B. 28.1.2009 12:32:1531.7.2009 21:18:29
Změna platné ÚPD. Jaký je nejkratší možný termín pro projednání a vydání změny územního plánu podle SZ? Děkuji za odpověď. Michael Havránek 10.11.2008 9:32:34627.1.2009 18:05:09
Dobrý den. Prosil bych o radu při změně územního plánu.Koupil jsem si pozemek (zahrada)uprostřed obce , k pozemku je přivedena elektřina i voda i silnice.CHtěl jsem provést změnu územního plánu na stavební parcelu(okolní pozemky jsou stavební parcely a jsou zastavěny).Obec mi ale tvrdí že žádnou změnu územního plánu dělat nebude protože parcela je vedena v plánu jako travní porost(zelené šrafování)a že dokud se nezastaví plánované území pro výstavbu tak stav.úřad nepovolí změnu.(plánované pozemky jsou soukromé a majitelé je neprodají a ani nezastaví ) Je to docela kuriozní situace protože mám 900m2 uprostřed obce na ozdobu a podle selského výkladu se tedy obec nikdy nebude rozšiřovat dokud se nezastaví ty plánované plochy na okraji obce na kterých je pole a pěstuje se obylí).Prosím o radu jak s toho ven.Nebo jestli je stanovena lhůta jak často se mění územní plán.Moc děkuji za rady. Filipín Jiří 6.9.2008 9:06:58711.11.2015 14:35:31
EIA stavební / územní řízení Mám ještě jeden dotaz k postupu posouzování vlivů na životní prostředí - podle straého zákona se přikládal Závěr zjišťovacího řízení nebo stanovisko ve stavbením řízení, nyní je vyžadován již v územním řízení - pokud byl započat záměr dříve a má územní rozhodnutí bez EIA, nyní je ve stavebním řízení, musí nechat EIA dopracovat nebo ne? Podá oficiálně požadavek příslušný stavbení úřad nebo orgán ochrany přírody a krajiny neo..?? děkuji Hana 19.6.2008 15:54:500
Příslušný stavební úřad Dobrý den, nejsem si jista,kdo je příslušným stavebním úřadem ve smyslu zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, o posuzování vlivů na žviotní prostředí, který má dle příloh zákona vydávat vyjádření nebo stanovisk z hlediska souladu s územním plánem - dle nového stavbeního zákona jsou totiž úřady územního plánování pouze na ORP, avšak stavební úřady jsou i na některých obcích nižšího stupně - jsou tedy tyto příslušným úřadem, protože jsou pověřeny k vydávání územního rozhodnutí nebo se musí vyjadřovat stavební úřad ORP? Děkuji Hana 19.6.2008 14:10:0123.7.2008 14:50:27
Využití pozemku určeného ÚP jako území "Smíšené obytné": V intravilánu obce si majitel dopravní firmy postavil rodinný dům, kde žije, ale není hlášen k trvalému pobytu. Má tam ale nahlášeno sídlo firmy. Na vedlejším pozemku, který mu nepatří, parkoval své tahače a návěsy. Po dlouhém sporu musel auta vymístit, koupil si pozemek určený územním plánem jako "Smíšené obytné" a začal odstavovat náklaďáky tam. Lidé, kteří bydlí v okolí, nebo tam staví nové RD se bouří, ale netroufnou si na něj. Můj dotaz: co se s tím dá dělat? Na pozemku kvůli tomuto využívání nezačal žádnou stavbu, jenom zatloukl kolem dokola jakési kůlky bez pletiva. Je možné nějak dosáhnout toho, aby území přestal využívat v rozporu s ÚP? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. Pavel Kořán 4.6.2008 10:39:513315.5.2018 11:57:33
Dobrý den, prosím o radu. Chtěli jsme začít letos stavět RD. Bohužel nám zhruba 2 měsíce před plánovaným započetím stavby zjistili, že naše parcela je zakreslena v územním plánu jako stavební, ale pouze výhledově. Na tuto skutečnost nás neupozornil ani starosta obce ani nikdo v celém úřednickém kolotoči. Bohužel nám nevydali stavební povolení dokud se neudělá změna ÚP. Prosím o radu co vše toto obnáší, stojí a jak dlouho to bude trvat. Jedná se pouze o změnu jedné naší parcely. Je to velmi složitá situace, protože jsme toto vůbec netušili a již máme nakoupený materiál, dohodnuté řemeslníky a vše už je připraveno ke stavbě. Slyšeli jsme, že změna ÚP může trvat i přes rok, což by nás vyšlo na ohromné peníze, starosti a vedlo by to k zbytečnému prodloužení stavby a tím i "zbrždění" našeho rodinného života. Je prosím nějaká možnost, jak této změny dosáhnout dříve? Díky mockrát za rady. ZOUFALÝ Miloslav Žák 27.3.2008 18:51:292630.11.2017 7:47:00
A mám ještě jeden dotaz: ochranná pásma - jak postupovat při zpracování územního plánu, kde se nachází hřbitov nebo areál bývalého JZD (funkční): pokud bylo OP vyhlášeno a jsou k tomu podklady, pak je to jasné - zakreslí se, ale za prvé: pokud bylo vyhlášeno (dle tvrzení pamětníků) a nedochovaly se podklady, pak jak dál? a za druhé: jestliže se předpokládá, že stavba by měla mít OP, ale nic se k tomu nedochovalo, jak dál? S tím souvisí opačný případ: změna funkčního využití ze zemědělského areálu s vyhlášeným OP na občanskou vybavenost. Zanikne se zemědělstvím i jeho OP? Marcela 23.1.2008 12:52:0617.2.2008 16:03:07
Milé kolegyně, milí kolegové, již jste se setkali s výkladem od zpracovatele ÚPD, že stávající plochy, které jsou v ÚPD vybarveny celoplošně, jsou určeny pouze pro dostavbu, nástavbu, přístavbu a stavební úpravy stávajících staveb, a plochy návrhové, které jsou vybarveny tou samou barvou např. šrafované, jsou určeny pro stavby nové (na "zelené louce")? Marcela 23.1.2008 12:42:2664.7.2008 9:27:52
Vážení kolegové pořizovatelé. Co si myslíte o výtce KrÚ, že postrádá v textu návrhu změny starého ÚPO odkaz na aktualizaci celého zastavěného území obce dle § 58 NSZ? Tuto výtku uvedl ve svém stanovisku k návrhu změny ÚPO v průběhu projednávání podle § 50 NSZ - v zákonné lhůtě po společném jednání o návrhu, kterého se nezúčastnil. Tonda 10.9.2007 8:27:59312.12.2007 7:33:42
Vyhodnocení udržitelného rozvoje - podle zákona musí být již započaté pořizování i nové dáno do souladu se strukturováním podle novéo zákona - to znamená,že sem přistupuje i udržitelný rozvoj, pokud byl vnesen požadavek na vypracování posouzování vlivů na životní prostředí SEA nebo na lokylity NATURA2000 --- ale pokud v těchto případech a také v současnosti začínajících změnách ÚPD je problémem,jak zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj - ten by měl být podle nového zákona zpracován na základě vyhtovoených ÚAP(územně analytických podkladů),jejichž součástí by měl být i Rozbor udržitelného rozvoje - mám tedy podle zákona (přechodné ustanovení §185 (3)) požadovat od obce zpracování nových Průzkumů a rozborů ke změně nebo probíhajícímu pořízení ÚPD v rozsahu ÚAP,tak aby bylo možné řádně zpracovat Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj?? obec chce samozřeměd projektanta pouze zpracování změny a nechce ÚAP, i přes zmíněná přechodná ustanovení - Děkuji za odpověď. Hana 4.9.2007 15:21:4416.9.2007 16:32:04
Změny platné ÚPD. Má někdo ověřené stanovisko, jak vlastně vypadá dokumentace změny. Od doby vzoru OOP na těchto stránkách,jsem tlačen do formátování dokumentace přesně podle tohoto vzoru. Podle mého názoru jsou dokumentace změny a forma OOP dvě různé věci,jenom mají obdobně formovaný věcný obsah. Jarda 3.8.2007 8:19:41213.11.2008 9:33:34
Chtěli bychom podat žádost o změnu územního plánu. Existuje tiskopis žádosti a jaké přílohy by žádost měla obsahovat? Kde bych to našla ve stavebním zákoníku? DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ. Pavlína 14.7.2007 21:46:26247.9.2015 7:41:33
K dotazu Moniky: Mám již zpracovaný návrh změny ÚP obce podle nového SZ.Výkres základního členění obsahuje hranice katastrálního území(protože je ve výřezu, kde se nacházejí řešená plochy), hranice zastavěného území, hranice zastavitelného území a hranice řešeného území lokalit.Jako podklad pro tento výkres projektant použil katastrální mapu - čili je to přehledný výkres, ze kterého vystupují řešené lokality.Hlavní výkres (dle posledního semináře 1.2.2006) může být 1 a nebo jej lze dělit na několik výkresů dle potřeby. V mém případě je to Hlavní výkres - urbanistická koncepce (výřez výkresu Hlavní urbanistický návrh ze schváleného ÚP)původní stav a nový stav, Hlavní výkres - technická infrastruktura (kde projektant řeší inženýrské sítě v daných lokalitách).A další výkres je výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (protože jsou VPS vymezeny). V odůvodnění územního plánu mám textovou část , výkres Lokalizace všech změn v území (to je asi kordinační výkres), pak výkres Širší vztahy v měř. 1:25 000 a výkres předpokládaných záborů ZPF s vyznačením BPEJ.My, na rozdíl o vás, nekreslíme změny ÚP na průsvitky,ale děláme výřezy z výkresů schválené ÚPD. Ale jinak podle nové vyhlášky i změna ÚP má 2 části,které mají každá svou textovou i grafickou část, čili by tak měla být i uspořádána. Můj názor. Sehnalová Mir. 2.2.2007 13:43:460
K dotazu Lenky Novákové: Podle posledního (1.2.2006)semináře k ÚP dle SZ s Ing. Sklenářem se tento paragraf vztahuje až k novým územním plánům, tzn., že až bude mít obec zpracovaný nový územní plán, tak po každé jeho změně bude zpracován zřejmě 1(?) výkres (asi hlavní, obsahující urbanistickou koncepci ....atd.), který bude upraven podle poslední schválené změny a bude opatřen záznamem o účinnosti(schvalovací doložkou)dle § 14,odst.1 vyhlášky. Pro nový územní plán je to povinnost ze zákona, kde se zatím pouze zpracovávají změny ÚP - je to dobrovolné. Sehnalová Mir. 2.2.2007 12:48:140
Dobrý den, může mi někdo prosím vysvětlit, jak bude prakticky vypadat § 55 odstavec 4 Stavebního zákona? Lenka Nováková 1.2.2007 11:54:1634.12.2009 17:29:39
Změny platné ÚPD. Právě pořizuji tři změny k platným ÚP a chtěla bych se zeptat na názor kolegů co by taková změna měla obsahovat. Domnívám se, že návrh změny by podle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 měl obsahovat: - textovou část (návrh i odůvodnění) - výkresová část průsvitky na stávající výkresy ÚP ale navíc bude výkres podle přílohy č.7 odst. 3) písmeno a) Pokud by mi někdo zdělil svůj názor budu ráda. Monika 30.1.2007 12:32:590

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021