Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Územně analytické podklady

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Jsou vydány ZÚR, které stanovují nový koridor územní rezervy pro silnici, v ÚP ještě nedošlo k zapracování ani zpřesnění tohoto koridoru. Je správné v rozsahu tohoto koridoru s ohledem na § 36 odst. 1 stavebního zákona (kdy "V územní rezervě jsou zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit")nerozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu se ZÚR (viz § 54 odst. 5 stavebního zákona) a žádost o umístění stavby zamítnout? MOHU SE PŘI PLOŠNÉM VYMEZENÍ KORIDORU a určení zda se záměr nachází v koridoru spolehnout na ÚAP obce, ve kterých je koridor zakreslen a z nichž je zřejmé, že se dotčený pozemek nachází právě uvnitř tohoto koridoru? Pokud bych se nemohl opřít o ÚAP, jak mám hájit záměry vyplývající ze ZÚR? 22.5.2014 17:41:580
Vážení pořizovatelé ÚAP, v jaké formě vám poskytují údaje o území stavební úřady? Předpokládám, že údajem jsou veškerá územní rozhodnutí vč. grafické přílohy. Požadujete je v digitální formě i s pasportem? J 9.8.2013 11:01:420
Jak se díváte na ustanovení §166 odst.2 zák. 350/2012 Sb. ".. obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27." .. takže od teď zveřejňujeme i informace o technické infrastruktuře a jejich vlastnících "veřejně"? Petr 3.1.2013 8:48:40210.1.2013 12:03:00
Dobrý den, jak se díváte na podzimní porady s ÚÚP, na které máme za domácí úkol zpracovat prezentace RURÚ??Řekla bych, že máme dost jiné práce, než zpracovávat úkoly na porady..... Martina 11.10.2012 10:16:13515.11.2012 8:41:03
Tak nevím... Byli jsme spolu s dalšími 10 ORP obesláni ředitelem Tunkou. V podstatě se jedná o napomenutí za to, že jsme se omluvili z neúčasti na semináři k aktualizaci ÚAP... Mám chápat, že původně avizovaná nabídka konzultace za předpokládané účasti 200 konzultujících, která se překlopila ve výzvu k omluvě z neúčasti by měla být chápána jako povinnost?!? Jana 14.6.2012 10:26:57111.10.2012 13:11:59
Dobrý den, jak zakreslit (zahrnout) letiště (zemědělské) a jeho OP do návrhu ÚP. Když letiště 1) neni v ÚAP 2) fyzicky existuje 3) neni v KN (stavební úřad o něm nemá žádné informace) a 4) vlastník neposkytne informace. Děkuji. V. Erlebachová 29.4.2010 10:46:51219.7.2010 12:45:43
Hezký den, před aktualizacemi je tu docela ruch, mám dva náměty k diskuzi. Opět řešíme poskytování dat tentokrát poskytovatelům (TI. i jiným), dle zákona na to mají nárok, ale na co? Na výkresy, které jsou stáhnout, na data všech ostatních poskytovatelů? Zatím jsme je předali s tím, že je mají využít pro aktualizaci svých dat, které nám pak vráti. Jak se na to díváte? Druhá věc je jev 44A OPVZ v současnosti máme zdroj VUV TGM (jediný, se kterám se dá pracovat v gis), ale bez pasportu a z roku 2006, občas nám některý ORP pošlě něco co vyhlísil jejich vodoprávní úřad. Poskytovatelem má být povodí a VUV. Řešili jsme to dnes s našimi vodaři, ale dospěli jsme pouze k nutnosti apelu na dořešení situace. Jak to řešíte vy? díky Dobrá 27.4.2010 15:33:580
Dobrý den, co říkáte dopisu MŽP ohledně jejich požadavku, abychom do 31. 5. 2010 jim verifikovali jev A064, aby nám mohli potvrdit jeho správnost a aktuálnost. Bárta 16.4.2010 10:21:21220.4.2010 7:59:29
Měl bych dotaz ohledně způsobu aktualizace ÚAPeček. Osobně mám na to dvojí pohled, za PRVÉ to zadat tak jak jejich tvorbu nějaké externí firmě a mít to uděláno jako celek, a nebo za DRUHÉ uvažuji o samostatném zpracování podkladů, přípravu výkresů a jejich tisk úřadem a k tomu částečnou výpomoc externisty při zpracování RURÚ. Co tomu říkáte Vy ostatní? Je potřeba mít autorizovaného architekta nebo není problém si to zpracovat vlastními silami? Všem předem dík za názor .. Petr 24.3.2010 8:06:26416.4.2010 12:54:31
Dobrý den, zatím neoficiálně byla na náš úřad doručena žádost Pozemkového fondu o data UAP: "Pro zkvalitnění rozhodování o způsobu odstátnění majetku státu a jeho dlouhodobé sledování odstátněného majetku a nakládání s proanajatými pozemkypotřebuje Pozemkový fond ČR údaje z územně plánovací dokumentace obcí krajů (i ZUR). Pro přípravu mapové vrstvy v GIS PF ČR bychom rádi využili podklady vašeho krajského úřadu a ORP a to: ZUR; ÚAP ORP, KÚ (ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ (STAV), ZASTAVITELNÉ ÚZEMÍ (NÁVRHOVÉ PLOCHY), PLOCHY A KORIDORY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY, PLOCHY A KORIDORY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY) Veškeré údaje jsou a budou pouze pro interní práci s GIS DaG PF ČR." Má otázka zní zda MMR, případně ÚUR jednalo se zástupci Pozemkového fondu na toto téma a jak se k dané problematice staví. Děkuji Dobrá 18.8.2009 14:13:12712.4.2010 8:56:03
Dobrý den, chtěla bych se podělit o zkušenosti ze školení pořádané agenturou BOVA na téma Územní plánování. Hlavním tématem byly samozřejmě aktuální ÚAP. Po shlédnutí zcela totožné prezentace z minulého roku na téma pořizování ÚAP, jsem zcela ztratila iluze o postupu prací na MMR na pořizování ÚAP. Zásadním nedostatekem této prezentace byla neschopnost vysvětlit kam vlastně se hotové ÚAP mají předávat. V přednášce byla zmíněna pouze povinnost předat ÚAP stavebním úřadům v působnosti ORP. Zcela autoři stavebního zákona zapoměli na to hlavní a tím je předání ÚAP na kraj, abychom tímto splnili zákonnou povinnost. Při vzneseném dotazu zda se v prezentaci neopomělo předat ze zákona ÚAP hlavně na kraj, tak asi po desetiminutovém hledání v zákoně, odpověď zněla §29 odst. 3 a toť vše. S tím, že to v prezentaci nějak asi zmizelo....Přístup MMR k pořizování ÚAP a hlavně metodické pomoci je velice nedostačující. Tvůrci stavebního zákona netuší jak je to v praxi a podle mého názoru ani nechtějí tušit. Toť vše. Omlouvám se za tento přízpěvek, ale o toto jsem se podělit musela. Lenka 4.6.2008 9:56:36814.6.2009 17:22:46
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, zda-li se již někdo setkal s touto situací. Zpracovateli ÚP jsme předali data z ÚAP, kromě jiného i ochranná pásma silnic (data máme od ŘSD prostřednictvím Kr.úřadu)a katagorizaci lesů vč. ochr. pásma. (opět data máme prostřednictvím Kr.úřadu od ÚHUL). Avšak při zpracování ÚP obce se vyskytly dvě parcely, které dle katastru jsou vedené jako zastavěná plocha a nádvoří respektive ostatní plocha, ale podle kategorizace lesů patří do kategorie hospodářské lesy. Ochranná pásma silnic jsou v ÚAP vedeny všude i v zastavěných územích obcí, což neodpovídá § 30 odst.3 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Dostáváme se tak do pro nás naprosto špatné situace, kdy projektantům poskytneme data z ÚAP a následně je budeme chtít od nich opravit. Na můj dotaz pracovníci z kraje zatím odpověď nemají. A to se domnívám, že takováto situace nebude jen u těchto dat. Setkal jste se již někdo s tímto problémem? Děkuji Bárta 3.6.2008 10:09:59125.6.2008 15:54:36
Zdravím, rád bych získal vaše názory a zkušenosti. Při zpracovávání jevu č. 93 místní a účelové komunikace jsem narazil na problém do jaké podrobnosti zacházet. V metodice na vašich webových stránkách je uveden pokyn: "Budou sledovány pouze místní komunikace I. a II. třídy, jež mohou být v nezastavěném území nositelem ochranného pásma a tvoří zpravidla základní dopravní kostru obcí (rychlostní a sběrné místní komunikace s alespoň sběrnou funkcí), a účelové komunikace, spojující dvě a více obcí, mající vlastní pozemek a které jsou součástí schválených komplexních pozemkových úprav“. Abych řekl pravdu moc nechápu, které komunikace máme tedy zakreslovat. Naprostá většina ze 79 obcí na území našeho ORP nemá zpracovaný pasport komunikací s rozlišením tříd místních komunikací. Několik vybraných nejasností: 1.jak postupovat v obcích bez pasportu ? 2. které komunikace zakreslovat v intravilánu ? 3. účelové komunikace musí spojovat 2 a více obcí ? není tím myšleno sídel, příp. místních částí ? musí být zároveň součástí schválených pozemkových úprav ? mají se zakreslovat všechny komunikace z pozemkových úprav ? i ty co nejsou ještě zrealizované ? Poznámka: My zpracováváme ÚAP do datového modelu fy. Hydrosoft Veleslavín, kde máme v atributu „TYP“ zadávat hodnoty – místní komunikace (bez rozlišení), místní komunikace I. tříd, místní komunikace II. tříd, místní komunikace III. tříd, místní komunikace III. třídy, místní komunikace IV. tříd, účelové komunikace. L. Pavlík 10.4.2008 12:13:23116.4.2008 12:59:57
Doporučuji všem si přečíst měsíčník GEOBUSINESS 3/2008 článek "ÚAP krajů po roce pořizování". Závěr článku "Je podpora MMR dostatečná" a "Jaké jsou největší bariéry pro kvalitní ÚAP" dokonale a nezaujatě vystihuje současný stav v pořizování ÚAP. Je pak jasné,že zde příspěvek z 3.3.2008 nepodněcuje k nespokojenosti, ale konstatuje skutečnosti.Časopis je na každé ORP. OD 4.4.2008 14:18:150
Vážení,všichni se společně snažíme pořídit podklady pro ÚAP v programu GIS.Požadovali jsme na MMR u Ing.Maye a Ing.arch Tunky,aby do změny NSZ byla uložena povinnost pořizovat podklady v digitální podobě.Oba dva pracovníci MMR sdělili, že by jim takový návrh neprošel, poslanci prý vše likvidují.Na MMR při konzultaci nám bylo sděleno těmito odborníky, abychom výkresy ÚAP kreslili na papír, jak to oni dva údajně činili před 20 lety.Stejné sdělení bylo poskytnuto při pracovní návštěvě Tunky a Maye na krajském úřadu.Jednání těchto dvou odborníků nemá obdoby,vůbec nemají představu, co úřady územního plánování musí zpracovat a následně aktualizovat.Jako tito dva odborníci se snaži chovat i někteří starší projektanti územních plánů.Odmítají P+R, ÚPO zpracovat v digitální podobě a dva odborníci MMR jim dávají za pravdu.Pokud MMR bude tímto způsobem postupovat, nemá význam se zpracováním ÚAP zabývat. OD 3.3.2008 9:10:10212.3.2008 16:10:29
Chtěl bych se zeptat všech kolegů ohledně peněz poskytovaných ministerstvem na úřad územního plánování. Podařilo se někomu ověřit, že na jeho úřad ony peníze došly, resp. chodí? Ne že bych to považoval za zásadní problém, jde mi spíš o princip, kde ty peníze jsou. Při počtu 205 úřadů ÚP a částce okolo 800 tisíc na jeden to dělá slušnou sumu. Náš úřad dle vyjádření finančního odboru žádné navýšení státního příspěvku nenašel. Adam Balcar 22.2.2008 9:44:18515.4.2008 12:58:26
Měl bych jednu otázku k zamyšlení. ÚAP jsme připraveni pořídit a postupujeme kroky k tomu nutné. Otázkou je, zda to lámat přes hůl a tlačit to striktně ke konci tohoto roku, anebo je udělat důkladněji (a pokud možno co nejkompletněji) a nesplnit daný termín zákonem. Vytvořit je dejme tomu do poloviny roku 2009. Pokud vím, tak sankce v zákoně nejsou. Jak by jste se rozhodovali Vy? Petr 6.2.2008 12:20:38320.2.2008 17:50:43
Jinak všechny ÚSESy včetně lokálů jsou zde (nutno rozkliknout oblastní plán rozvoje lesů) http://212.158.143.149/index.php 29.11.2007 7:45:15129.11.2007 7:45:58
Vážení , přeji pěkný den chtěl bych se zeptat, kde bych na internetu našel ÚSES regionální a nadregionální děkuji F. Fuka 26.11.2007 12:32:21520.6.2022 9:32:21
VÝDEJ DAT PRO ÚP: Zdravím Vás, dnes jsem se dostal do prekérní situace. Na náš úřad postupně docházejí další a další UAP podklady, se samotným sběrem můžeme začít tak v prosinci tohoto roku, až nám zastupitelstvo schválí rozpočet. Takže nyní schraňujeme data od poskytovatelů na CDčkách. Nicméně, dnes se na mne obrátil projektant, který zpracovává ÚP pro jednu z obcí v naší ORP, s tím, že mu mám vydat data pro tuto obec (plyn,kanalizace,voda,elektrika), jelikož mu je dřívější poskytovatelé odmítli vydat a odkázali ho na nás s tím, že nám data poslali. Momentálně neznám způsob jak mu je vydat... Dostal se již z Vás někdo do podobné situace, případně jak máme tuto sitaci řešit? Případné další informace rád upřesním. Děkuji M.K. Kopic 5.10.2007 12:33:29410.10.2007 9:43:51
Také jste dostali dopis od NPÚ, že nestihnou ani prodloužený zákonný termín k předání údajů pro ÚAP? Prý se obrátili na PS s požadavkem na prodloužení lhůty na pořízení ÚAP, který chtějí dostat do novely SZ. AM 24.9.2007 21:17:44427.9.2007 13:17:33
ohledně získání dat pro ÚAP máme celkem jasno - v podstatě si je získáme sami a až následně vlastní zpracování zadáme externí firmě. Co nám však dodnes, a to máme 3/4 roku za sebou, nikdo pořádně nedokázal říct, je kolik vlastně na tato ÚAP máme v rozpočtu přidělených peněz, neboť tím že je to zahrnuto do celkového příspěvku ze SR to nikdo "pořádně" neví ... Podařilo se Vám tuto informaci konkrétně již získat? Petr 7.9.2007 10:13:39326.9.2007 9:07:35
Zdravím ÚAPičáky! Máte někdo zkušenost s pasportem údaje o území. Zajímá mne k čemu slouží a jaké informace podává III. oddíl pasportu údaje o území. Od poskytovatele jsme obdrželi pasport s nevyplněným III. oddílem. Při zjišťování důvodu nám bylo sděleno, že se poskytovatel domnívá, že vše podstatné (potvrzení správnosti, akuálnosti apod.) již bylo podepsáno v II. oddílu. Zajímá mne, zda je v tomto případě pasport údaje o území v pořádku a platný. Setkal jste se s tím někdo? Nevíte, jak to má být správně? Díky! Hezké léto! :) Neumannová 20.7.2007 12:34:00114.8.2007 11:17:08
nejlepší je, když na školeních za veřejné peníze radí školitelé, jak obcházet špatný zákon.. půvabné :-))) že sklenařík_tutunka 4.4.2007 0:37:300
UAP se ORP nechce pořizovat... stojí to námahu a peníze... zapomněli jsme na sankce... a jste z toho venku ??? asi ano, takto zní některé rady na školeních (je to především kasománie, že... sklenařík_tunka 2.4.2007 23:55:440
UAP se ORP nechce pořizovat... stojí to námahu a peníze... zapomněli jsme na sankce... a jste z toho venku ??? sklenařík_tunka 2.4.2007 23:53:310
Zdravím všechny, na jejichž bedra padla problematika ÚAP. Jak se to u vás všech vyvíjí? Budete se pokoušet pořídit a zpracovat ÚAP vlastními silami, nebo se dáte cestou externí firmy? U nás je situace proměnlivá. První slovo bylo vlastními silami, druhým řešením byla externí firma, a teď je aktuální stav, který se vrací k vlastním silám. Pravdou je, že za dva roky budeme moudřejší a situace bude jasnější. Otázky ÚAP pak snad budou alespoň částečně zodpovězené. Proto se teď ubíráme směrem vlastního pořízení a zkusíme z toho něco vykouzlit. Až se situace začne vyjasňovat, uvidíme, jak dál. Třeba to nakonec nebude tak hrozné, jak se teď zdá. A nebo, nedej bůh, to bude ještě horší. Když už nám ÚÚR vytvořili konzultační středisko, můžeme si alespoň vyměnit názory, postřehy a časem snad i zkušenosti. :) Ráda se dozvím, jak s tím bojujete u vás. Každopádně přeji všem hodně sil a energie. Neumannová 28.3.2007 15:21:5612.4.2007 8:49:59
Včera jsem měl jednání na společnostech E.ON ČR, Vodárenské akciové společnosti a plynárnách a vůbec to nevypadalo dobře. Všichni tito správcové sítí mají v úmyslu zpřístupnit data formou internetového přístupu jen na prohlížení, což naprosto neřeší náš problém. Dále všichni kategoricky odmítají garantovat případně poskytnutá data. Tak teď co s tím. Zadávat přeměření všech sítí a všechno jim to dát k úhradě, to se mi vysmějí. Asi by to chtělo vyvolat jednání mezi MMR a MPO ať na to dají nějaký pokyn shora. Bravenec 15.2.2007 14:43:26230.3.2007 13:39:55
Reaguji na dotaz p. Třaskoše. Na náš městský úřad také došel dopis, ve kterém se Telefonica O2 Czech Republic, a.s. zmiňuje o úhradě nákladů pořizovatelem a to nákladů na pořízení kopií dat, nákladů na pořízení nosiče a nákladů na dopravu. Uvádějí zde, že předání dat proběhne osobně, čímž se zřejmě také zvedají náklady na dopravu. Toto si myslím není zrovna v pořádku. Poskytovatel může data poslat poštou a cena pak rozhodně nebude tak vysoká. Nevidím důvod, proč data předávat osobně. Nakonec si pak pro ně budeme muset jet sami, ne? :) Dále náklady na pořízení kopií dat Telefonica O2 kalkuluje dle doby pořizování kopií dat, což si myslím, že není relevantní, respektive nelze si ověřit, jak dlouho poskytovatel tuto činnost prováděl. Navíc cena je velmi vysoká a nedovedu si představit, jakou kalkulací k této částce společnost došla. Pro příklad: za 30 minut pořizování dat si Telefonica O2 účtuje 207,- Kč, za každých dalších 15 minut pak 103.50,- Kč. Skutečně se mi to nezdá přiměřené. Dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 27 odst. 5 je vlastník dopravní a technické infrastruktury požadovat na pořizovateli úhradu nákladů spojených s poskytnutím údajů o území, nejvýše však do výše nákladů pořízení jejich kopií, nosičů dat a nákladů na doručení pořizovateli. Do jaké míry, respektive částky, si budou poskytovatelé tento odstavec vykládat, opravdu netuším. Možná se ještě budeme divit. Zřejmě by k tomuto mohl být vydán nějaký komentář, či příloha v podobě ceníku. Netušíte někdo, jak se tento problém bude řešit? Pokud by každý poskytovatel kladl takto nesmyslné finanční nároky, cena na pořízení ÚAP by pak znatelně vzrostla, na což rozpočty obcí nejsou připraveny. Vážení, obávám se, že v procesu pořizování ÚAP nás ještě čekají mnohá překvapení. :) Děkuji. Neumannová Neumannová 12.2.2007 16:28:30730.3.2007 13:44:31
Dobrý den, mám dotaz zda jste se již setkali s tím, že poskytovatel údajů (jmenovitě Telefonica O2) požaduje v souladu s § 27 odst. 5 stavebního zákona úhradů nákladů jednak na pořízení kopií dat, nosiče dat a na doručení? Cena pro naše správní území se může pak pohybovat ve výši cca 5 tisíc korun, ale na seminářích nás vždy ujišťují, že poskytování údajů bude jen za cenu nosiče dat. Telefonica to zdůvodňuje tím, že data musí pro naše území ořezat a vznikají ji tak náklady a mají tím pádem nárok na úhradů nákladů na pořízení kopií přesně v souladu s uvedeným ustanovením stavebního zákona. Děkuji za informace. Třaskoš 12.2.2007 10:16:10128.2.2007 14:39:10
Máte již někdo zkušenosti se zadáním zpracování části podkladů externí firmě? A jakého rozsahu podkladů se to u vás týká? Může mi někdo doporučit, jaký rozsah podkladů je dobré zadat firmě a zda je to vůbec potřeba nebo si to zpracováváte od nuly všechno sami? Portishead 11.2.2007 13:43:32528.2.2007 10:54:53
Také myslím, že by to bylo lepší a jasnější v žádosti uvést o jaké položky žádám. Problém je jak určit, která organizace bude mít ty které údaje k dispozici. Některé položky jsou samozřejmě jasné, nicméně je také nemálo těch, u nichž není zcela zřejmé, který poskytovatel by je mohl mít. Toho se trochu bojím. Vy jste již máte nějaké zkušenosti s touto problematikou? Již jste ve fázi samotného získávání údajů o území a pořizování ÚAP? Děkuji Neumannová 1.2.2007 14:33:29413.2.2007 7:18:11
Dobrý den, k dotazu p. Meumannové: Na webových stránkách www.uur.cz v sekci ,,Metodické návody" si proštudujte metodický návod č.1 ,,Dohodnutý minimální standard údajů o technické infrastruktuře pro územně analytické podklady" včetně všech příloh. Tam najdete potřebné údaje. Já osobně bych v žádosti o údaje o území příslušnému poskytovateli údajů na seznamu jevů vyznačila ty údaje, které po něm požaduji, abych předešla následné zdlouhavé korespondenci a vysvětlování- můj názor. Sehnalová Mir. 29.1.2007 12:38:150
Dobrý den, ohledně ÚAP bude ješte jistě mnoho nejasností. V tuto chvíli mě trápí otázka získávání údajů o území. Netuším, kdo jsou vlastně Ti poskytovatelé dat, myslím jmenovitě firmy. Neexistuje nějaký seznam poskytovatelů pro různá území? Dále mě také zajímá, zda v žádosti o údaje o území posílané pořizovatelem musí být vypsány sledované jevy, kterých se údaje týkají, nebo zda se stačí odkázat na přílohu 1. vyhlášky nového stavebního zákona. Děkuji. -JN- Neumannová 24.1.2007 13:51:19119.2.2007 8:13:50

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 8. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022