Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Tematická skupina: Územní studie

TémaAutorVloženoPočet příspěvků k tématuPoslení příspěvek k tématu
Dobrý den, prosím o radu. Vlastním pozemek na území, které je dle územního plánu z roku 2014 určené k zastavění stavbou pro bydlení v rodinných domech. Podmínkou pro rozhodování je zpracovaní územní studie, která byla zhotovena v roce 2016.Problém je ve sjezdu na můj pozemek (chci stavět RD), jelikož jediný současně možný sjezd je z obecní komunikace podél mého pozemku (mám už schválen sjezd na tuto komunikaci od správy města!), tak mně územní plánování říká, že bude problém se sjezdem na pozemek, protože je kreslen v ÚS z budoucí komunikace nad pozemkem (jedná se asi o 60 m z celkových 1500 m obslužné komunikace zakreslené v ÚS). Byl jsem ochoten pozemek koupit, komunikaci (60 m) na své náklady zhotovit, ale územní plánování mi sdělilo, že cestu nezkolauduje, pokud nebude celá (nereálné z důvodu průchodu přes pozemky vlastněny cca 10 majiteli, kteří nemají zájem o komunikaci, protože tam mají zahrádky). Otázka zní, mohou mi zakázat stavět RD z důvodu sjezdu na pozemek, který mám povolený z obecní komunikace, ale neodpovídá územní studii? I když územní studie byla už "porušena" rozdělením pozemků a trasou budoucí komunikace, která neodpovídá ÚS? Na územním plánování mi sdělili, že se k tomu bude vyjadřovat ještě jim nadřazený orgán v okresním městě, který posoudí, zda je to v souladu s ÚS, což mě zaskočilo, když mi celou dobu tvrdili, že to musí povolit dopravní inspektorát a správa města. Marek 10.6.2020 13:05:591316.6.2021 15:32:45
Dotaz na kolegy z ÚÚP: je možné, aby územní studii vypracoval autorizovaný inženýr? Máme tu dva takové případy, v jedno jsme donutili předkládajícího, aby mu to orazítkoval architekt, ale nějak se stále množí. Do Evidence nelze tohoto "Ing" zapsat. Macek 1.3.2019 13:43:1654.3.2019 10:11:55
Blokování výstavby pomocí požadavku na schválení ÚS a nyní požadavku na komplexní řešení. V ÚP je požadavek na zpracování ÚS a komplexního řešení lokality. Po novele SZ, která omezila, zneužívání ÚS k blokování výstavby. Město začalo podmiňovat výstavbu požadavkem schválení komplexního řešení s následujícím odůvodněním „Platný územní plán nikde neuvádí náležitosti komplexního řešení. Jelikož, byl pořízen v době, před účinností nového stavebního zákona z roku 2006 (před 1. 1. 2007) a územní studie se začala pořizovat v roce 2012, tedy v době účinnosti nového stavebního zákona, proto pořizovatel vyhodnotil, že komplexní řešení bude nejvíce odpovídat úrovni územní studie dle § 30 stavebního zákona. Komplexní řešení ve své podstatě řeší téměř stejné úkoly jako územní studie.“ Jak odblokovat výstavbu, když SÚ postupuje v souladu s městem, které má zájem blokovat výstavbu, než se mu podaří změnit ÚP. Jirka 4.9.2018 11:54:2056.9.2018 13:30:27
V r.2011 schválen a vydán územní plán. Využití mých pozemků k zastavění podmínil pořízením územní studie s tím, že lhůtu pro její evidenci "stanovil" "Pro takto vymezené plochy budou zpracovány územní studie, které budou prověřeny a schváleny pořizovatelem vč. vložení dat o nich do evidence územně plánovací činnosti a to ve lhůtě před zahájením jakékoli projektové přípravy nebo vlastní investiční činnosti ve vymezeném území, nejpozději však do 20 let od vydání ÚP Ústí nad Labem". Dotaz směřuje zda již marně uplynula lhůta pro vložení ÚS do evidence? Jiří Černý 13.1.2018 0:09:25115.1.2018 7:45:36
Dobrý den, moc prosím o radu. Máme pozemek v oblasti (oblast o více soukromých pozemků), na který je potřeba vypracovat územní studii. Na obci nám bylo řečeno, že to není jejich priorita. Chtěli jsme ji tedy na vlastní náklady udělat. Nakonec jsme se dozvěděli, že tato podmínka (vypracovat územní studii) padá koncem roku 2016, tudíž jsme se rozhodli do téhle věci neinvestovat. Avšak nyní jsme se dozvěděli, že se na obci probudili, a co nebylo jejich prioritou, nyní, asi po pár měsících, už opět je. Chtějí studii vypracovat. Můj dotaz je: Co když při vypracování studie nebudou brát ohledy na již dané soukromé pozemky a studie bude nakreslena například tak, že přes náš pozemek povede nějaká komunikace a my kvůli tomu nebudeme moci na našem vlastním pozemku postavit dům? Zajímá mě, jestli musí studii nakreslit dle stávajících soukromých pozemků, nebo si ji mohou nakreslit jak je libo a my se můžeme jít klouzat? (Nebo jak si toto případně ohlídat, protože je nám jasné, že pokud nám nebudou chtít vyhovět teď a my si to nějakým způsobem vydupeme, tak v případě, že budeme chtít od obce nějaká jiná povolení, mohou nám opět dělat problémy - doufám, že to tak ale není a pokud nechtějí něco povolit, tak k tomu musí mít pádné důvody.) MarkN 18.7.2016 16:01:310
Lze rozhodnutí o umístění stavby zamítnout pokud je v rozporu s Uzemní studií ? Uzemní studie přeci neni pravním dokumentem, je to analyticky podkladem kde rověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav, nebo jako podklad pro budoucí zpracování regulačního plánu. V uźemní studii pro jedno stavební uzemí jsou definovány stavební čáry a hraniční čáry. Stavebník ve svém projektu presně nerespektuje stavební (uliční)čáru vzdálenou XX metrů od hranice pozemku. Může zamítnuto povolení na základě nedodržení Uzemní studie ?? Lze udělit vyjímku z uzemní studie ?? Uzemní studie neni zakonný dokumentem, jak se na nej odvolovat ?? Jako povolit neco co vychází jen z studie. Regulační plán pro toto uzemí vydán nebyl. To je závzný dokument tam bych to chápal. Dále bych chtěl poukázat na judikát t č. 7 As 191/2014-26 "Nejvyšší správní soud především považuje za nezbytné zdůraznit, že v případě územní studie se jedná o neformální odborný podklad určený k ověření požadavků na ochranu hodnot území, k navržení, prověření a posouzení záměrů na změny v jeho využití, variant řešení vybraných problémů a úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území. Územní studií tak lze prověřovat a posuzovat jakékoliv změny v území bez formálních náležitostí, které jsou naproti tomu vyžadovány u pořizování územně plánovací dokumentace, tj. u zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu. Územní studie je tedy, na rozdíl od územně plánovací dokumentace, nezávazná. To znamená, že správní orgán při rozhodování v dotčeném území není územní studií vázán". ------ Nerad bych rozhodnul v rizení spatně, nebo tak abych ublížil stavebníkovi, který se pravděpodbně domůže svých práv na nezávaznost uzemní studie. Děkuji. Email uvadím soukromy, pro zachování anonymity uradu - dekuji za pochopeni Petr 10.2.2016 10:16:240
V platném ÚP je předepsána ÚS a m.j. i podmínka nepřekročit "koeficient míry zastavitelnosti plochy 0,5" aniž je v ÚP pojem "koeficient míry zastavitelnosti plochy" specifikován a vysvětlen. Komu náleží závazný výklad tohoto pojmu: zpracovateli ÚP, místně příslušnému stavebnímu úřadu, pořizovateli územní studie - úřadu územního plánování nebo zpracovateli ÚS? Jan Novák 14.1.2016 17:21:23215.1.2016 8:32:23
Prosím, nemáte někdo vzor zadání územní studie sídelní zeleně, vsakování dešťových vod, dopravy v klidu.... Janča 8.10.2015 10:11:440
Dobrý den, koupili jsme pozemek, na kterém je pozemek vedený jako zbořeniště a starý dům (stavební pozemek). Dům bychom chtěli zbourat a postavit nový, ale zjistili jsme, že naše pozemky nejsou v územním plánu nijak zaznamenané. Tedy ani jako zastavitelné území, ani jako nezstavitelné,...nic. Na katastru ovšem pozemky stavební jsou. Na územním plánování nám řekli, že danou lokalitu při minulém plánování nedořešili a pozemky nijak neevidují, tudíž nemohou o nich nijak rozhodovat. Nemůže dům ani zbourat, ani stavět nový atd. Co dělat v takovém případě? Děkuji Eva Vlachová 2.10.2012 15:53:29410.5.2013 10:10:14
10.6.2010 nabyl účinnosti nový územní plán obce. Mimo jiné vymezil zastavitelnou plochu, kde je stanovena podmínka na vypracování územní studie, která stanoví charakter využití území. Dále v etapizaci je tato plocha pro bydlení rozdělena do dvou etap. Není v celém územním plánu obce stanovena lhůta pro pořízení studie a pro etapizaci. V případě, že podám žádost o územně plánovací informaci bude se vyžadovat územní studie, nebo se bude čekat na její vypracování? Jaká je v tomto případě lhůta pro zpracování územní studie, jak dlouho se v tomto případě může blokovat využití území? Jaroslav 12.3.2012 17:52:3643.8.2012 12:54:33
Dobrý den. Máme lokalitu, pro kterou je vypracovaná územní studie. Názory na závaznost územní studie se liší. Je podkladem pro rozhodování v území, ale pokud si někdo navrhne jiný typ rodinného domu, než je navržen v územní studii, nebo nerespektuje stavení a uliční čáry, jak potom má stavební úřad takový odlišný záměr v územním rozhodnutí odůvodnit? Na základě čeho? Podle vyhlášek? 10.1.2012 12:32:28728.1.2016 13:47:49
Dobrý den, měl bych dotaz jak je to s projednáváním územní studie? V případě pořizování územních plánů a regulačních plánů obcí je účast veřejnosti zajištěna stavebním zákonem, ale u územní studie? Vlastník dotčeného pozemku by měl mít možnost při projednávání hájit svá práva, ale dozvěděl jsem se, že územní studie nemusí být projednávána.Je tomu opravdu tak? Předem děkuji za odpověď. Martin 27.10.2009 11:30:16220.11.2009 7:52:38
Dobrý den,chtěla bych se zeptat na pár věcí, pro mě naprosto nepochopitelných. 7 let jsme čekali na změna ÚP, když jsme se konečně dočkali a těšili se na stavbu, bylo nám řečeno, že obci chybí ještě územní studie.Po roce dalšího čekání jsme konečně drželi studii v ruce a těšili se, že konečně budeme moci začít se stavbou. Veškeré papíry máme vyřízené, ale teď nám pro změnu nesouhlasí soused se stavbou, že nebude mít výhled, ať si barák posuneme víc k cestě. Původně to tak bylo, s tím i souhlasil, ale na úřadě nám řekli, že to musí být podle platné studie. Tak se to opět za peníze překreslilo, jak má být, ale soused vyhrožuje právníky. Jaké má v tomto případě šance, vůbec nevíme, co teď dělat. Nám je celkem jedno, zda-li bude barák o 5 metrů vpředu nebo vzadu, kým a čím se tedy máme řídit. Děkuji moc za odpověď Petrová 26.10.2009 15:38:19321.2.2011 16:24:32
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat.Máme pozemek na poli,které bylo celé určené územním plánem jako zastavitelná oblast pro rodinné domy.(Územní plán je již hotov).Náš pozemek leží hned u silnice II.třídy,tudíž najíždět na pozemek budeme z této silnice.Od stavebního úřadu,který nám bude vydávat stavební povolení jsme se dozvěděli,že je potřeba studie na celé toto území(pole) jak to tam asi v budoucnu bude vypadat,kudy povedou komunikace,sítě atd.Mě by zajímalo jestliže máme vjezd na pozemek zajištěn ze silnice a tudíž nic jiného již by nám nemělo bránit ve stavbě,jestli můžeme stavět nebo musíme čekat než se vypracuje studie.Problém je,že je tu hodně vlastníků,kteří nebudou ochotni se dohodnout jak by to tam mělo asi vypadat a my jsme tím pádem na všech závislí. Děkuji za odpověď. Katka 29.9.2009 20:30:24215.10.2009 8:04:18
Jde o to, že plánovací smlouva je prakticky smlouva o spolupráci a na sítě tuto smlouvu může mít sepsanou se síťařema, jiná věc je komunikace a její správce nebo majitel, ovšem komunikace nová nemusí vyžadovat nic jiného, než pouhé napojení na stávající komunikaci a je pak otázka, zda toto napojení se dá považovat za náklady dle § 88 SZ, když je investor bere na svoje triko. Jarda 10.6.2009 13:53:240
Změna č.1 ÚPNSÚ byla projednána 28.12.06. Vyhláška o vymezení závazných částí ÚPNSÚ byla schválena a vydána téhož dne. Právní účinnosti tato vyhláška nabyla až 15.1.2007, tedy 15 dní, po skončení platnosti stavebního zákona č.50/76, dle kterého byla změna č.1 ÚPNSÚ uskutečněnná. Je možné, aby tato vyhláška byla platná, pokud obsah vyhlášky stanovuje dle zákona č.50/76, který mezi tím přestal právně platit ? Miloslav Čapík 13.5.2008 17:50:32221.2.2011 16:27:55
Stavíme dům. Na hranici pozemku jsou tři vzrostlé lípy. Jak daleko od těchto stromů může být postaven plot_ Miroslav Chochola 19.3.2008 21:02:39415.10.2009 9:14:35
Zahrada-Máme zahradní domek v zahrad.kolonii,radi bychom věděli,jestli lze přistavět?Rozměry domku jsou 6x4m.Chtěli bychom přistavět jednu místnost o rozměrech 5x5m.Děkujeme Iveta Macáková 29.1.2008 21:20:0216.2.2008 7:49:41
Hodnocení staveb dle E.I.A "objektivní hodnocení" podle zákona zadává a hradí investor. Myslíte si, že se již někdy od doby, kdy se podobná hodnocení provádějí, stalo, že by investor zaplatil posudek, který jeho návrh nepodpořil? A oponent se vybírá ještě pečlivěji z okruhu známých zpracovatele posudku (sám hodnocení EIA zpracovávám...). Občas se stane, že se do sebe zakousnou rozdílné zájmy a pak to vypadá, že vítězí příroda. Omyl! Jenom investor nedocenil sílu případné konkurence (ale opět investováníchtivé, nikoli ochraňující ŽP). Příkladem mohou být větrné elektrárny na severu Čech, kde "chrání přírodu" místní lobby energetiků, která - pokud by elektrárny byly postaveny a spuštěny - musela omezit prodej vlastní energie, protože tzv. zelená energie má přednost. Takže žádná ochrana přírody a krajinného rázu, ale peníze firmy ... (je to žalovatelné)? Není. Adam Bernau 29.1.2007 9:09:250

Přidat nové téma do diskuse

Jméno:
Email:
Téma:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021