Česky English Deutsch Francais

Diskuse k novému stavebnímu právu

Diskuse na téma: Kdo je stavebníkem? Developer dostal stavební povolení na soubor rodinných domů. Poté rozprodal pozemky pod rodinnými domky jednotlivým zájemcům, kteří domy staví svépomocí na původní stavební povolení. Kdo je stavebníkem ve smyslu odpovědnosti vůči správnímu řádu, když stavební povolení je na celek, jako stavebník je uveden developer a dosud nebylo změněno? Může být stavebníkem více subjektů zároveň? (subjekt uvedený ve stavebním povolení, nový vlastník pozemku, realizátor stavby). Proti komu se pak má vést správní řízení v případě přestupku?

PříspěvekAutorVloženo
judikát sice není přesně k věci, ale změnu stavebníka probírá http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2015/0220_7As__1500054_20160322093415_prevedeno.pdf nebo 6 As 196/2015 – 33 DK 17.8.2016 14:01:04
dle ustanovení § 73 odst. 2 (poslední věta) správního řádu 26.4.2016 19:08:24
CB: Děkuji za Váš příspěvek. Můžete prosím doplnit, z jakého konkrétního zákonného ustanovení vyplývá povinnost strpět stavbu stavebníka? JMT 26.4.2016 14:31:23
Vážený pane, stavební povolení nepřechází automaticky na nového majitele pozemku (i když to samozřejmě není vyloučeno). Novým stavebníkem se stává ze zákona právní nástupce stavebníka, nikoliv nový majitel pozemku. Nový majitel pozemku je pouze stižen povinností strpět stavbu (když už si koupil pozemek, na který je stavebníkovi vydáno ÚR a SP) stavebníka, ať původního, nebo nového. CB 25.4.2016 13:46:58
Pokusím se oživit skoro sedm let spící diskuzi dotazem na starou, tedy v diskuzi platnou úpravu. Problematiku nastínil již dotaz pisatele podepsaného "SP". Jak by se tedy řešila situace, kdy by bylo stavební povolení vydáno pro více pozemků tvořící celek, přičemž jeden z pozemků by byl později "zcizen" ve smyslu např. realizace zástavního práva / předkupního práva? Přejde-li stavební povolení ze zákona na nového majitele pozemku, jak se dále posoudí realizace celého povoleného souboru staveb? Jinými slovy - může nový majitel zcizeného pozemku stavět v rámci existujícího SP pouze "k účelu celku"? JMT 25.4.2016 13:22:16
Otázkou také je, kdo je vlastníkem rozestavěné stavby. Podle § 133/2 občanského zákoníku se vlastnictví nemovitosti nabývá teprve vkladem do katastru nemovitostí. 17.12.2009 10:55:54
Podobný případ jsme vyřešili po dohodě změnou stavby před dokončením. Vyhnuli jsme se řízení o odstranění stavby i řízení o přestupku nebo správním deliktu. Stavební úřad také neudělal vše správně a ani v zájmu kraje není čelit správním žalobám s nejasným výsledkem. Nikdo také nechce, aby se dokončení zástavby lokality neúměrně protahovalo. Jan 17.12.2009 9:44:01
Takže stavebníci jsou oba. Developer, protože "pro sebe žádá stavební povolení", a také nový vlastník, protože stavbu provádí. 17.12.2009 8:19:00
Myslím, že odpověď na všechny otázky dává příspěvek z 14.12.2009 7:21:12. SP 17.12.2009 7:28:48
Je ten nový stavebník "stavební podnikatel" ve smyslu § 160/1 a § 2/2/b)? Pokud není, vůbec by stavbu provádět neměl, neboť se tím dopouští přestupku podle § 178/1/d). Stavebníkem je tedy zjevně stále ten developer, který se tím dopouští správního deliktu, a to podle §180/3/e). Předpokládám, že v podmínkách stavebního povolení měl napsáno, kdo že má stavbu provádět (stavební podnikatel). PG 17.12.2009 7:21:10
Problém je, že nový stavebník provádí stavbu odlišně od SP. Tvrdí, že stavebníkem je developer a on pouze provádí část stavby tak, jak má se "stavebníkem" dohodnuto (dokonce i v kupní smlouvě). Dále argumentuje, že provádí stavbu v dobré víře, že změna byla "stavebníkem" = developerem projednána se stavebním úřadem. Jinak by prý nemohla být uvedena v kupní smlouvě. Řešili jste něco podobného? SP 16.12.2009 21:15:11
NR píše, že změnu stavebníka lze doložit smlouvou. S tím souhlasím, ale nestačila by mi smlouva o prodeji pozemku, neboť ta ještě sama o sobě neznamená, že nový vlastník pozemku se stal rovněž stavebníkem. Stavebníkem klidně může být i nadále ten developer, i když teď už vlastně staví na cizím pozemku. 16.12.2009 9:56:08
Když tedy změnou stavby před dokončením je např. i změna (prodloužení) lhůty k dokončení stavby, změna ve způsobu provádění stavby (svépomocí x dodavatelsky,samozřejmě pokud to lze) apod., přičemž vůbec nedojde ke změně stavby jako takové, tj. nemění se nic na projektové dokumentaci, proč by změnou stavby před dokončením nemohla být i změna v osobě stavebníka, pokud o to požádá? Nebo jak jinak byste takovou žádost vyřídili? PG 16.12.2009 9:53:29
Změna stavebníka se skutečně neprojednává před stavebním úřadem, § 118 jednoznačně říká změna s t a v b y ne stavebníka! Změnu stavebníka lze doložit smlouvou. Ano, máte pravdu, že stavebník je velmi důležitý, ale to neznamená, že jeho změnu povoluje stavební úřad. Ja bych řekla, že změna stavebníka je kategorií občanskoprávní. Při změně stavebníka dochází většinou ke změně vlastnických vztahů. Stavební úřad řeší pak to, aby stavebník plnil podmínky stavebního povolení, případně stavěl v souladu s ohlášením stavby a dodržoval při výstavbě ověřenou PD. Když chce stavět jinak než bylo povoleno, má na to právo, ale tady přichází do úvahy změna stavby před dokončením, která musí být projednán před stavebním úřadem a musí být vydáno příslušné povolení na změnu stavby. Změna stavby je i změnou podmínek včetně změny způsobu provádění - svépomocí nebo dodavatelsky. NR 16.12.2009 9:35:33
Změnu stavebníka jsme u nás řešili jako změnu stavby před dokončením. Šlo o případ, kdy se stavebník v průběhu výstavby oženil a chtěl, aby manželka byla spolu s ním také stavebníkem. Nevím, jak jinak takovou žádost vyřídit, než jako změnu stavby před dokončením. PG 16.12.2009 8:14:30
NR kde je uvedeno, že se změna stavebníka neprojednává? Je pravda, že v SZ není ani uvedeno, že se projednává. Stavebník je dle SZ tak klíčovou osobou, že by mělo být v každém okamžiku jasné, kdo to konkrétně je! Proto pokládám za správné změnit stavebníka buď v řízení o změně stavby před dokončením nebo změnou stavebního povolení. V zájmu původního stavebníka by ta změna být. Nebo máme řešit, že stavebníkem je osoba blízká?! Právní nástupce asi není kupující ledaže by se k tomu upsal. 15.12.2009 19:56:49
V dotazu se píše, že developer prodal stavebníkům pozemky pod stavbami. Znamená to snad automaticky, že se tím stali stavebníky? Podle mě ne. Vždyť stavebníkem nemusí nutně být vždy jen vlastník pozemku. Asi by bylo dobré seznámit se se smlouvami, které spolu uzavřeli bývalý a dnešní vlastníci pozemků. 15.12.2009 13:02:08
V posledním příspěvku je úplně nesprávný názor. Změna stavebníka se neprojednává a přestupku se může dopustuit jen ten, kdo jedná protiprávně, kdo provádí stavbu v rozporu se SP. Může být jedno SP, ve kterém je povoleno xRD a stasvebníků může být víc a dokonce se můžou měnit i v průběhu výstavby. Život je změna. NR 15.12.2009 12:17:54
Především bych udělal změnu stavby před dokončením a změnil stavebníky. Žádost musí podat developer jako dosavadní stavebník. Pokud by byl nějaký přestupek, začal bych u developera, který je ve stavebním povolení. 14.12.2009 21:56:57
Dokážete si představit, že vydáte jedno stavební povolení, ve kterém bude x rodinných domků na x pozemcích a u každého jiný stavebník? Je to možné podle stavebního zákona nebo ho špatně chápeme? Třetí možností je, že se máme řídit vlastním rozumem a stavební zákon nebrat doslova (ale to asi nejde). 14.12.2009 18:31:07
A to ještě neřešíme, jak je zajištěn přístup k jednotlivým rozprodaným pozemkům. 14.12.2009 13:44:29
§ 2 odst.6: Změnou stavby před jejím dokončením se rozumí "změna v provádění stavby oproti jejímu povolení" nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem. Změna v provádění také znamená změnu stavebníka!? Nebo rozdělení stavby na menší části zahajované a dokončované v odlišném čase. Nepovažuji za nejlepší rozhodnutí SÚ, že vydal stavební povolení na soubor RD a když už ho vydal, měl ho zrušit poté, co developer začal prodávat pozemky a bylo jasné, že nebude sám stavět. Každý si měl zažádát o nové SP pro svůj domek nebo ohlásit jednoduchou stavbu pokud se o ni jedná. Teď mohou vznikat komplikované situace pro řešení SÚ s různými právními výklady. 14.12.2009 13:41:54
Přesně tak, bude se vždy oznamovat užívání části stavby. 14.12.2009 12:39:17
Předpokládám, že developer asi nemá ve stavebním povolení napsáno "provádění stavby svépomocí". Stavba tedy zřejmě probíhá v rozporu s vydaným povolením. Tím, že koupil pozemek, nestal se nový vlastník automaticky stavebníkem! 14.12.2009 9:53:59
No právě proto by měl být za stavebníka stále považován onen developer. A až přijde oznámit užívání stavby někdo jiný než ten, komu bylo vydáno stavební povolení, měl by prokázat, že se stal stavebníkem a je tedy vlastníkem stavby samotné, ne jen vlastníkem pozemku pod stavbou. 14.12.2009 9:50:20
Změnu stavebníka opravdu stavbní úřad neprojednává, viz§ 2 SZ! Ale jak to bude s oznámením užívání stavby, až jeden dostaví příští týden, další za dva měsíce, třetí za půl roku... Bude se vždy oznamovat užívání části stavby (jednoho RD z mnoha)? 14.12.2009 9:13:04
Změna stavebníka nevyžaduje žádné povolení stavebního úřadu. U jedné stavby teoreticky může být i více stavebníků. Odpovědný je vždy ten, kdo provádí stavbu v rozporu se stavebním povolením a ne ten, kdo vyřídil stavební povolení a figuroval v něm jako stavebník. NR 14.12.2009 8:46:59
Změna stavebníka se nedělá (t.j stavební úřad ji neprojednává, pouze bere na vědomí), vyplývá to kromě § 2 také z § 118 SZ, kde je kromě jiného uvedeno, že na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jejího právního nástupce ... A pokud developer pozemky, příp. rozestavěné stavby prodal, tak povinosti stavebníka opravdu přechází na právní nástupce a on za nic neručí. 14.12.2009 8:43:34
Vlastník pozemku ještě nemusí být automaticky i stavebníkem. Asi bych i nadále za stavebníka považovala toho původního (tj. developera). Jana 14.12.2009 8:08:17
Pokud by to byla jedna osoba, tak není pochyb. Ale je možné, aby se jedna stavba prodejem pozemků pod ní automaticky rozpadla do mnoha malých staveb pro které platí části původního stavebního povolení týkající se předmětného pozemku a developer náhle za nic neručí? Také si myslím, že by měla být provedena změna stavebníka u jednotlivých parcel změnou stavby před dokončením, ale co když ji nikdo neinicioval? SP 14.12.2009 7:54:19
Máte to v § 2 stavebního zákona. Stavebníkem je osoba .... jakož i její právní nástupce... 14.12.2009 7:21:12
Měl jsem stejný případ a řešil jsem to tak, že jsem u jednotlivých parcel dělal změnu stavebníka. Pak si už kolaudoval každý sám jak potřeboval. Žádný problém nenastal. 11.12.2009 23:00:09

Přidat příspěvek

Jméno:
Email:
Příspěvek:
Z důvodů ochrany proti spamu prosím do následujícího políčka napište text "NOSPAM" (bez mezery):
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 20. 10. 2020 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020