Ministerstvo pro místní rozvoj SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
katalog termínů a definic územního plánování a souvisejících oborů
Ústav územního rozvoje

Nalezené termíny

* Aglomerace regionální sídelní
* Akustický orientační a informační maják
* Areál zdraví
* Archivace územně plánovací dokumentace
* Atraktivita města
* Autobusové stanoviště
* Blokace pozemků
* Bytová kapacita
* Centrum lokální
* Centrum městské
* Části regulovaného pozemku pro zástavbu hlavní budovou aktualizace 2020
* Dobrozdání
* Dokumentace ochrany přírody a krajiny
* Dopravní pás aktualizace 2019
* Dopravní pruh aktualizace 2019
* Dotčený orgán státní správy aktualizace 2017
* Druhový soubor (podskupina) občanských zařízení aktualizace 2018
* Estetizace prostředí
* Funkční komplexita aktualizace 2018
* Generace sídelního útvaru aktualizace 2018
* Hlavní budovy aktualizace 2017
* Hospodářsko-technické úpravy půdy aktualizace 2018
* Chráněná přírodní památka aktualizace 2018
* Chráněný přírodní výtvor aktualizace 2018
* Indukční smyčka
* Informace o území aktualizace 2019
* Informační servis státu (ISS)
* Iniciativa Equal
* Iniciativa Interreg III
* Iniciativa Interreg IVC
* Jádro regionální sídelní aglomerace
* Klasifikace ekonomických činností odvětvová (OKEČ)
* Komplexní bytová výstavba aktualizace 2019
* Kooperační seskupení aktualizace 2019
* Krajina sídla aktualizace 2017
* Látky ovlivňující klimatický systém Země aktualizace 2018
* Městský region
* Městský sídelní útvar aktualizace 2019
* Mimopracovní dojížďka
* Místní přivaděč
* Následně schválená územně plánovací dokumentace
* Nástupní centrum cestovního ruchu aktualizace 2019
* Návrh usnesení o schválení ÚPD aktualizace 2017
* Návrh územně plánovací dokumentace
* Nemotoristická komunikace aktualizace 2019
* Nestřediskové sídlo
* Nestřediskové sídlo trvalého charakteru
* Nestřediskové sídlo ostatní
* Oblast klidu (klidová oblast)
* Obor (skupina) občanských zařízení aktualizace 2017
* Obrat dojížďky
* Obvod kooperační aktualizace 2018
* Obvod průmyslový aktualizace 2017
* Obytná část aktualizace 2017
* Obytná funkce aktualizace 2017
* Obytná skupina aktualizace 2017
* Odb. způsobilost pro posuz. vlivu na ŽP aktualizace 2017
* Odpad bytový
* Odpadové suroviny, viz druhotné suroviny aktualizace 2018
* Orientační bod pro zrakově postižené osoby
* Orientační znak pro zrakově postižené osoby
* Pásmo regionální sídelní aglomerace
* Plán územní dílčí
* Plán vodohospodářský směrný
* Plánování sociální
* Podklady územně technické (ÚTP)
* Podoblast cestovního ruchu aktualizace 2017
* Pořizování územně plánovací dokumentace
* Pracovní dojížďka
* Program regenerace historických měst aktualizace 2020
* Program revitalizace říčních systémů aktualizace 2020
* Program rozvoje územního obvodu obce
* Průzkumy a rozbory aktualizace 2017
* Přestavba demoliční aktualizace 2017
* Přestavba modernizační aktualizace 2017
* Přestavba smíšená aktualizace 2017
* Přidružené centrum osídlení aktualizace 2017
* Půda mimohonová
* Rajonizace zemědělské výroby aktualizace 2019
* Regionální komplex potravinového hospodářství aktualizace 2017
* Regulovaný okrsek aktualizace 2017
* Rekreační prostor
* Rozhodnutí kolaudační aktualizace 2018
* Rozhodnutí o stavební uzávěře aktualizace 2019
* Řízení námitkové aktualizace 2021
* Sadovnická, krajinářská, zahradní úprava aktualizace 2021
* Seznam pozemků pro výstavbu rodinných domků
* Seznam znečišťujících látek
* Schvalovací doložka územně plánovací dokumentace aktualizace 2020
* Schvalování územně plánovací dokumentace aktualizace 2020
* Sídlo nízké urbanistické hodnoty aktualizace 2018
* Sídlo proměnlivé urbanistické hodnoty aktualizace 2018
* Sídlo průměrné urbanistické hodnoty aktualizace 2018
* Sídlo vysoké urbanistické hodnoty aktualizace 2018
* Sítě obcí rozvodné aktualizace 2021
* Skladové hospodářství aktualizace 2020
* Skladový obvod aktualizace 2019
* Skupinová zástavba aktualizace 2018
* Směrná část územně plánovací dokumentace
* Socialistická péče o životní prostředí
* Sosiekoregion
* Souhrnné pozemkové úpravy (SPÚ) aktualizace 2019
* Soustava osídlení středisková
* Spádové území (střediska osídlení místního významu) aktualizace 2017
* Společná trasa podzemních vedení
* Společnost veřejného rozvoje aktualizace 2021
* Stanovisko dotčeného správního úřadu aktualizace 2021
* Stanovisko nadřízeného orgánu k návrhu ÚPD aktualizace 2021
* Stanovisko souborné aktualizace 2018
* Státní program regionálního rozvoje aktualizace 2020
* Stavba jednoduchá aktualizace 2018
* Stavební čára nepřekročitelná aktualizace 2018
* Stavební čára závazná aktualizace 2018
* Stránky životního prostředí
* Středisko (areál) volného času
* Středisko osídlení
* Středisko osídlení místního významu aktualizace 2018
* Středisko osídlení obvodního významu aktualizace 2018
* Stupně územně plánovací dokumentace aktualizace 2019
* Stupně životního prostředí
* Systémové pojetí životního prostředí aktualizace 2018
* Šířka regulovaného pozemku při parcelaci aktualizace 2018
* Transformovna
* Upuštění od územního řízení aktualizace 2016
* Urbanizačný priestor (SSR) aktualizace 2017
* Úroveň životního prostředí
* Územní nařízení aktualizace 2022
* Územní plán velkého územního celku aktualizace 2018
* Územní prognóza aktualizace 2018
* Územní projekt
* Věková skladba obyvatelstva
* Velký územní celek
* Veřejné jednání (proces projednání ÚPD) aktualizace 2019
* Výrobně organizační jednotka
* Zábrana
* Zastavěné území obce k 1. 9. 1966 aktualizace 2018
* Zastavitelné území
* Závazná část územně plánovací dokumentace
* Závodová doprava aktualizace 2017
* Zemědělsko-potravinářský komplex aktualizace 2018
* Zemědělsko-průmyslový komplex aktualizace 2019
Aarhuská úmluva aktualizace 2016
Absorpční kapacita (u fondů EU) aktualizace 2021
Acidifikace životního prostředí aktualizace 2016
Administrativní registr ekonomických subjektů ARES aktualizace 2020
Agenda 21
Agenda 21 pro cestovní ruch
Aglomerace aktualizace 2017
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 aktualizace 2017
Akropole aktualizace 2017
Aktér cestovního ruchu aktualizace 2016
Aktivní dům aktualizace 2022
Aktivní zóna záplavového území
Aktivní zpřístupňování informací
Aktualizace územně analytických podkladů aktualizace 2018
Akustická ekologie aktualizace 2020
Alokace aktualizace 2016
Alokační modelování
Alternativa
Amenitní migrace aktualizace 2016
Analýza
Anténa (anténní zařízení)
Anténa společná aktualizace 2019
Antropocentrismus
Antropogenní (faktory, pochody, vlivy...)
Antropozem aktualizace 2018
Arboretum aktualizace 2017
Areál aktualizace 2019
Areál jaderného zařízení aktualizace 2016
Archeologická lokalita aktualizace 2022
Architektonická hmota aktualizace 2020
Architektonicky cenná stavba, soubor aktualizace 2016
Architektonický prostor aktualizace 2020
Architektonický tvar (architektonická forma) aktualizace 2020
Architektonicky významná stavba aktualizace 2018
Architektura
Archivolta aktualizace 2017
Arkáda aktualizace 2017
Arkýř aktualizace 2016
Arondace
Asanace území aktualizace 2017
Atika aktualizace 2016
Atlanti aktualizace 2017
Atriový dům aktualizace 2022
Autobusová zastávka aktualizace 2018
Autobusové nádraží aktualizace 2019
Automatizovaný imisní monitoring AIM aktualizace 2018
Automobilizace aktualizace 2018
Autor
Autorizace (ve výstavbě)
Autorizace (ve výstavbě) - odborná praxe
Autorizace (ve výstavbě) - požadované vzdělání
Autorizace (ve výstavbě) - zkouška odborné způsobilosti (ZOS)
Autorizované osoby (ve výstavbě)
Autorizovaný architekt
Autorizovaný inspektor aktualizace 2016
Autorizovaný inženýr
Autorizovaný technik
Autorské dílo
Balustráda aktualizace 2017
Barbakán aktualizace 2017
Bastion aktualizace 2017
Bašta aktualizace 2017
Bateriová věž aktualizace 2017
Benchmarking aktualizace 2016
Bergfrit aktualizace 2017
Berma aktualizace 2018
Bezbariérové stavby aktualizace 2016
Bezbariérové užívání stavby aktualizace 2016
Bezpečnost při výstavbě aktualizace 2020
Bezpečnostní pásma
Běžná údržba bytu aktualizace 2019
Bilance půdní vody aktualizace 2020
Biocenóza aktualizace 2018
Biocentrismus
Biocentrum
Biocentrum funkční
Biocentrum funkční částečně
Biocentrum místní (lokální)
Biocentrum nadregionální
Biocentrum nefunkční
Biocentrum regionální
Biocentrum unikátní
Biocentrum vložené
Biodiverzita (biologická různorodost, biologická diverzita )
Biogeografická bariéra
Biochora
Biokoridor
Biokoridor místní (lokální)
Biokoridor nadregionální
Biokoridor přerušovaný
Biokoridor regionální
Biokoridor složený
Biokoridor souvislý
Biologická produkce aktualizace 2018
Biologické čištění odpadních vod
Biologické zdroje aktualizace 2018
Biologický odpad aktualizace 2021
Biologicky rozložitelný komunální odpad aktualizace 2021
Biologicky rozložitelný odpad aktualizace 2021
Biom aktualizace 2018
Biomasa aktualizace 2017
Biomasa ke spalování ve stacionárních zdrojích aktualizace 2019
Biopalivo aktualizace 2022
Bioplyn
Bioplynová stanice aktualizace 2018
Bioregion (biogeografický region)
Biosféra
Biosférická rezervace aktualizace 2018
Biota aktualizace 2018
Biotop
Blackfields aktualizace 2020
Bleskosvod aktualizace 2016
Blok
Bod definiční aktualizace 2017
Bollwerk aktualizace 2017
Bonita půdy
Bonitace půdy
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) aktualizace 2022
Bosáž aktualizace 2017
Bosované zdivo aktualizace 2017
Botel aktualizace 2016
Brownfields aktualizace 2016
Břemeno vázané k pozemkům aktualizace 2020
Břidlicový plyn aktualizace 2019
Budova aktualizace 2017
Budova obytná aktualizace 2017
Budova rozestavěná aktualizace 2018
Bungalov aktualizace 2016
Byt aktualizace 2017
Byt družstevní
Byt loftový aktualizace 2022
Byt upravitelný
Byt zvláštního určení
Bytový fond aktualizace 2017
Cenová mapa stavebních pozemků ( Viz Oceňování pozemku)
Centrum lokální aktualizace 2022
Centrum městské aktualizace 2022
Certifikace
Cesta aktualizace 2017
Cestovní ruch (turismus)
Cestovní ruch agrární (agroturismus)
Cestovní ruch akční
Cestovní ruch aktivní (ACR, incoming) aktualizace 2016
Cestovní ruch alternativní
Cestovní ruch domácí aktualizace 2018
Cestovní ruch incentivní aktualizace 2018
Cestovní ruch individuální aktualizace 2018
Cestovní ruch kongresový aktualizace 2018
Cestovní ruch krajanský aktualizace 2018
Cestovní ruch lázeňský aktualizace 2018
Cestovní ruch měkký aktualizace 2018
Cestovní ruch pobytový aktualizace 2018
Cestovní ruch příhraniční aktualizace 2018
Cestovní ruch skupinový aktualizace 2018
Cestovní ruch sociální aktualizace 2018
Cestovní ruch tvrdý aktualizace 2018
Cestovní ruch udržitelný aktualizace 2018
Cestovní ruch vázaný
Cestovní ruch venkovský aktualizace 2018
Cestovní ruch virtuální aktualizace 2018
Cestovní ruch vnitřní aktualizace 2018
Cestovní ruch volný (komerční) aktualizace 2018
Cestovní ruch výjezdový aktualizace 2018
Cestovní ruch zahraniční aktivní aktualizace 2018
Cestovní ruch zahraniční pasivní aktualizace 2018
Cíle rozvoje aktualizace 2016
Cíle územního plánování aktualizace 2018
Cílová charakteristika krajiny aktualizace 2017
Cílová kvalita krajiny
Cílová kvalita krajiny aktualizace 2017
Cílová skupina aktualizace 2016
Cílový bod pohledu (point-de-vue) aktualizace 2016
Cílový imisní limit aktualizace 2018
Cimbuří aktualizace 2017
Cirkulace osob
Citadela aktualizace 2017
Citlivé oblasti
City aktualizace 2017
Civilizační hodnoty území aktualizace 2017
Civilní letectví
Cyklistická stezka (cyklostezka) aktualizace 2017
Cyklistická trasa (cyklotrasa) aktualizace 2017
Cyklistický pás aktualizace 2019
Cykloturistická trasa aktualizace 2016
Časový plán stavby
Časový plán výstavby
Část obce aktualizace 2017
Část stavby stavební
Část stavby technologická
Částečně stabilizované odpady aktualizace 2021
Části regul. pozemku pro možné využití jednotl. funkcemi aktualizace 2020
Části regulovaného pozemku pro zástavbu budovami aktualizace 2020
Česká komora architektů (ČKA)
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
Čestný dvůr (fr. cour d´honneur) aktualizace 2017
Činnost hornická aktualizace 2017
Činnost informační aktualizace 2017
Činnost orgánů územního plánování
Činnost prováděná hornickým způsobem aktualizace 2017
Činnost související s využíváním jaderné energie aktualizace 2018
Činnost související se získáváním radioaktivního nerostu aktualizace 2016
Činnost ve výstavbě projektová aktualizace 2018
Činnost ve výstavbě vybraná aktualizace 2018
Číselník aktualizace 2017
Číslo domovní
Číslo evidenční
Číslo parcelní
Číslo popisné
Čistírna odpadních vod
Čistírna odpadních vod domovní aktualizace 2022
Čistírna odpadních vod malá aktualizace 2022
Čistírna odpadních vod střední aktualizace 2022
Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod mechanické aktualizace 2018
Členění správní
Členění stavby aktualizace 2017
Členění technické
Členění urbanistické aktualizace 2017
Dálkové ovládání akustických prvků
Dálkový průzkum země aktualizace 2021
Dálkový přístup
Dálnice aktualizace 2018
Daň z přidané hodnoty
Data (údaje)
Data analogová aktualizace 2017
Data prostorová aktualizace 2017
Databáze
Databáze územně analytických podkladů aktualizace 2018
Datová sada aktualizace 2017
Datový model aktualizace 2017
Datový prvek aktualizace 2022
Datový zdroj aktualizace 2017
Dědičné stavební právo aktualizace 2022
Deficit vlhkosti půdy aktualizace 2020
Definiční bod aktualizace 2017
Degradace půd aktualizace 2018
Delimitace půdního fondu
Demografická vlna
Demografický přechod (demografická transformace, demografická revoluce)
Denní obyvatelstvo aktualizace 2019
Desertifikace aktualizace 2018
Destinace cestovního ruchu aktualizace 2016
Destinační společnost aktualizace 2016
Deurbanizace (dezurbanizace) aktualizace 2017
Developer
Diametr aktualizace 2022
Digitalizovaná mapa aktualizace 2020
Digitální mapa veřejné správy aktualizace 2020
Digitální model krajiny
Digitální technická mapa aktualizace 2020
Digitální technická mapa kraje aktualizace 2020
Digitální technická mapa obce aktualizace 2020
Dilatační spára aktualizace 2022
Disparita - regionální aktualizace 2016
Disparita aktualizace 2016
Dispozice aktualizace 2017
Distributor
Doba realizace projektu aktualizace 2017
Dobíjecí bod aktualizace 2021
Dobíjecí bod vysoce výkonný aktualizace 2021
Dobíjecí stanice aktualizace 2021
Dobrovolné svazky obcí aktualizace 2018
Dobývací prostor
Dodaná energie aktualizace 2021
Dodavatel
Dohoda o parcelaci aktualizace 2016
Dohoda o přeparcelaci
Docházková vzdálenost
Dojížďka
Dokončení stavby aktualizace 2021
Dokončovací práce (ve výstavbě) aktualizace 2016
Dokumentace
Dokumentace dodavatelská
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území
Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
Dokumentace projektová aktualizace 2016
Dokumentace zjednodušená (pasport stavby)
Domácnost bytová aktualizace 2018
Domácnost cenzová
Domácnost hospodařící
Dominanta
Dominanta - drobná výšková aktualizace 2020
Dominanta - významná stavební aktualizace 2016
Donjon aktualizace 2017
Dopad projektu aktualizace 2016
Doplňkové funkční využití aktualizace 2017
Doprava
Doprava cílová aktualizace 2019
Doprava příměstská
Doprava tranzitní
Doprava vnější aktualizace 2019
Doprava vnitřní
Doprava zdrojová aktualizace 2019
Dopravce
Dopravna
Dopravně zklidněná komunikace
Dopravní cesta
Dopravní infrastruktura aktualizace 2016
Dopravní nehodovost
Dopravní obslužnost
Dopravní plochy
Dopravní propustnost
Dopravní prostor komunikace aktualizace 2019
Dopravní prostředek
Dopravní sedlo aktualizace 2019
Dopravní síť
Dopravní systém
Dopravní špička
Dopravní tah
Dopravní trasa
Dopravní uzel
Dopravní vybavení
Dostavba aktualizace 2017
Dostupnost
Dotace
Dotčená práva aktualizace 2017
Dotčená veřejnost aktualizace 2022
Dotčené obce
Dotčené území aktualizace 2017
Dotčený orgán aktualizace 2018
Dotčený správní úřad aktualizace 2017
Dráha aktualizace 2021
Drobná výšková dominanta
Drobné opravy aktualizace 2019
Drsnost povrchu aktualizace 2020
Druh
Druh občanského zařízení aktualizace 2019
Druh pozemku aktualizace 2019
Druh stavby aktualizace 2020
Druh zeleně aktualizace 2022
Druhé bydlení
Druhotná surovina aktualizace 2021
Druhový soubor občanského vybavení aktualizace 2018
Druhy v zájmu Evropských společenství (evropsky významné druhy)
Družstvo
Dřevina rostoucí mimo les
Dřevní štěpka
Důlní vody
Dům bodový aktualizace 2018
Dům bytový
Dům deskový aktualizace 2018
Dům kolektivní
Dům montovaný aktualizace 2020
Dům nízkoenergetický aktualizace 2022
Dům nulový aktualizace 2022
Dům pasivní aktualizace 2018
Dům rodinný
Dvojdomy
Dvorec aktualizace 2016
Efektivnost
E-government aktualizace 2016
Ekoagroturismus aktualizace 2018
Ekocentrismus
Ekofarma aktualizace 2018
Ekologická (environmentální) ekonomie
Ekologická rovnováha
Ekologická stopa aktualizace 2016
Ekologická újma
Ekologická zátěž aktualizace 2022
Ekologické faktory
Ekologické indikátory
Ekologické územní limity těžby
Ekologicky významný prvek aktualizace 2019
Ekologicky významný segment krajiny (EVSK)
Ekologie
Ekonomie
Ekosystém
Ekoton
Ekotop (stanoviště, habitat)
Ekoznačka aktualizace 2018
Ekumena aktualizace 2016
Ekvivalentní počet obyvatel aktualizace 2016
Elektrárna
Elektrárna vodní aktualizace 2019
Elektrická stanice aktualizace 2017
Elektrizační soustava aktualizace 2017
Elektronické komunikační zařízení aktualizace 2017
Elektřina z obnovitelných zdrojů
Emise - znečišťování ovzduší
Emisní faktor aktualizace 2019
Emisní hmotnostní tok
Emisní limit
Emisní limity obecné aktualizace 2018
Emisní limity specifické aktualizace 2018
Emisní strop
Endemit, endemický druh aktualizace 2016
Energetická koncepce aktualizace 2019
Energetická náročnost budovy aktualizace 2016
Energetické hospodářství
Energetický audit aktualizace 2016
Energetický posudek aktualizace 2019
Energetický štítek budovy (bytu) aktualizace 2019
Energeticky úsporné stavby aktualizace 2020
Energie
Environmental Impact Assessment (EIA)
Environmentálně citlivá oblast aktualizace 2016
Environmentální
Environmentální indikátory
Epizoda sucha aktualizace 2020
Eroze
Eroze půdy
Erozně uzavřený celek aktualizace 2021
Erozní proces aktualizace 2021
Erozní událost aktualizace 2021
Estetické požadavky na využívání území aktualizace 2017
Etapa projektu aktualizace 2016
Etapa výstavby, etapizace aktualizace 2017
Euroregion aktualizace 2016
Eutrofizace
Evaluace aktualizace 2016
Evaluace ad hoc aktualizace 2016
Evaluace ex ante aktualizace 2016
Evaluace ex post aktualizace 2016
Evidence elektronických dokumentací aktualizace 2020
Evidence kulturních památek
Evidence územně plánovací činnosti aktualizace 2020
Evidence územně plánovací dokumentace
Evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů aktualizace 2020
Evropská ekologická síť (EECONET)
Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)
Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)
Evropský sociální fond (ESF)
Evropský železniční systém
Excelentní destinace cestovního ruchu aktualizace 2016
Exhalace aktualizace 2020
Expoziční situace aktualizace 2016
Exteriér sídla aktualizace 2019
Externality
Extravilán aktualizace 2017
Facility Management (FM)
Faktory životního prostředí
Financující položky
Finanční výpomoc návratná
Finanční vypořádání dotace nebo návratné finanční výpomoci
Fond soudržnosti (FS)
Forma cestovního ruchu aktualizace 2016
Formy pozemkových úprav
Fosilní paliva aktualizace 2019
Fotovoltaické elektrárny aktualizace 2022
Fotovoltaický panel aktualizace 2022
Fotovoltaika aktualizace 2022
Funkce lesa
Funkce vodního toku
Funkční celek
Funkční prvek stavby aktualizace 2017
Funkční třídy místních komunikací aktualizace 2018
Funkční zónování aktualizace 2020
Fytomasa aktualizace 2018
Fyzická osoba
Fyzicky únosná kapacita aktualizace 2016
Ganerbenburg aktualizace 2017
Garáž
Garáž hromadná aktualizace 2017
Garáž řadová aktualizace 2017
Generální ředitelství pro regionální politiku (DG Regio)
Generel
Genius loci aktualizace 2016
Gentrifikace aktualizace 2016
Geobiocén
Geobiocenóza
Geodata aktualizace 2017
Geodetické referenční systémy
Geodetický bod
Geodetický referenční systém aktualizace 2021
Geodézie
Geografický informační systém (GIS)
Geografie
Geoinformace aktualizace 2017
Geologické práce
Geologický výzkum
Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území aktualizace 2019
Geometrické určení vodních toků a vodních nádrží
Geometrický plán aktualizace 2019
Geopark aktualizace 2016
Geoprvek
Geotermální energie aktualizace 2019
Ghetto aktualizace 2016
Glajcha aktualizace 2022
Globální oteplování (globální změna klimatu) aktualizace 2022
Gloriet aktualizace 2017
Grafická část územně analytických podkladů aktualizace 2018
Greenfields aktualizace 2020
Grotta aktualizace 2017
Háj aktualizace 2022
Hala aktualizace 2018
Hambalek aktualizace 2022
Havárie povrchových nebo podzemních vod
Havarijní jímka aktualizace 2016
Hierarchie způsobů nakládání s odpady aktualizace 2016
Hipostezka aktualizace 2022
Historická kulturní krajina
Historická zeleň aktualizace 2019
Historická zóna aktualizace 2019
Historické jádro aktualizace 2020
Historické krajinné stopy aktualizace 2022
Historické město aktualizace 2019
Historický urbanistický soubor aktualizace 2017
Historicky významná stavba, soubor aktualizace 2016
Hlavička souboru
Hlavní jistič aktualizace 2019
Hlavní jistič před elektroměrem aktualizace 2019
Hlavní projektant aktualizace 2016
Hlavní půdní jednotka
Hlízová věž aktualizace 2017
Hloubka zástavby
Hlubinná ekologie
Hluk
Hlušina aktualizace 2018
Hmatný pás
Hmotnostní koncentrace znečišťující látky
Hodnocení potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu aktualizace 2016
Hodnocení zdravotních rizik
Hodnota normová
Hodnota sídla urbanistická aktualizace 2017
Hodnota území aktualizace 2017
Hodnota území urbanistická aktualizace 2017
Hodnota zástavby
Holá seč
Holismus
Holistický přístup
Hon aktualizace 2019
Honey-Pot (hrnec medu)
Horkovod
Horní hranice lesa aktualizace 2018
Horninové prostředí
Hospodárnost
Hospodaření v lese
Hospodářská a sociální soudržnost
Hospodářské soubory
Hospodářské zvíře
Hospodářsky a sociálně ohrožená území aktualizace 2022
Hospodářský tvar lesa aktualizace 2020
Hospodářství
Hostel aktualizace 2016
Hotelová depandance aktualizace 2016
Hradiště aktualizace 2017
Hranice administrativní
Hranice dobývacího prostoru
Hranice lesa aktualizace 2020
Hranice zástavby aktualizace 2017
Hraniční přechod aktualizace 2017
Hráz aktualizace 2018
Hráz k ochraně nemovitostí před povodněmi
Hráz ohrazující
Hrázděné zdivo aktualizace 2017
Hromadná osobní doprava aktualizace 2020
Hromadné ubytovací zařízení (HUZ) aktualizace 2016
Hrubá stavba aktualizace 2016
Hřbitov aktualizace 2022
Hřiště
Humidní oblast (klima) aktualizace 2018
Hustota
Hustota zastavění aktualizace 2017
Hydrogeologický rajon
Hydrologická bilance aktualizace 2018
Chalupaření
Charakter zástavby aktualizace 2017
Chata aktualizace 2019
Chata zahrádkářská aktualizace 2019
Chataření
Chatové osady aktualizace 2020
Chmelnice
Chodník aktualizace 2018
Chorologie
Chovatel
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Chráněná oblast (povodně) aktualizace 2016
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Chráněné ložiskové území
Chráněné území
Chráněný pohled nebo pohledový horizont aktualizace 2016
Chráněný průhled
Chráněný venkovní prostor
Chráněný vnitřní prostor staveb
Chudoba aktualizace 2018
Identifikace parcel
Identifikace souboru
Identifikace územní
Identifikátor aktualizace 2017
Image města aktualizace 2016
Imise aktualizace 2020
Imisní limit
Imisní monitoring aktualizace 2019
Imisní standardy
Implementace programu aktualizace 2016
Incentivní cestovní ruch aktualizace 2016
Index lidského rozvoje (HDI)
Index zastavění aktualizace 2017
Indikátor (projektu) aktualizace 2016
Indikátor udržitelného rozvoje
Indikátor životního prostředí
Indikátory trvale udržitelného rozvoje
Individuální doprava
Inertní odpad
Informace
Informace doprovodná
Informace garantovaná
Informace chráněná
Informace o životním prostředí
Informace utajovaná
Informace územně plánovací aktualizace 2016
Informace zveřejněná
Informační povinnost
Informační systém aktualizace 2022
Informační systém celostátní dopravní aktualizace 2017
Informační systém evidence obyvatel
Informační systém identifikačního čísla stavby aktualizace 2020
Informační systém v zeměměřictví aktualizace 2021
Informační systémy veřejné správy
Informační technologie
Infrastruktura aktualizace 2022
Infrastruktura dopravní aktualizace 2016
Infrastruktura kritická
Infrastruktura města
Infrastruktura modrá aktualizace 2019
Infrastruktura technická
Infrastruktura veřejná aktualizace 2018
Infrastruktura zelená aktualizace 2019
Iniciativa Interreg
Iniciativa Interreg Europe
Iniciativy Společenství
Inovace ve výstavbě aktualizace 2020
Insolace aktualizace 2018
Integrita sítě aktualizace 2016
Integrovaná prevence a omezování znečištění
Integrovaná strategie rozvoje území aktualizace 2016
Integrované nástroje aktualizace 2016
Integrované povolení
Integrované územní investice aktualizace 2016
Integrovaný plán rozvoje území aktualizace 2016
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ)
Integrovaný záchranný systém
Inteligentní řízení města aktualizace 2019
Intenzifikace
Intenzita cestovního ruchu aktualizace 2016
Intenzita pěšího provozu (dopravy) aktualizace 2018
Intenzita využití stavebních pozemků aktualizace 2018
Intenzita zemětřesení
Interakční prvek v ÚSES aktualizace 2022
Interiér města aktualizace 2016
Interiér sídla aktualizace 2019
Internalizace externalit aktualizace 2018
Internet
Interoperabilita služby aktualizace 2016
Intravilán aktualizace 2017
Inundační území aktualizace 2016
Invazní druhy aktualizace 2018
Inverse teploty vzduchu aktualizace 2020
Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
Investice ve výstavbě aktualizace 2020
Investiční celek aktualizace 2020
Investiční příprava území aktualizace 2019
Investor
Inženýrská geodézie aktualizace 2021
Inženýrské sítě aktualizace 2017
ISO
Izochora aktualizace 2016
Izochrona aktualizace 2016
Jaderná bezpečnost aktualizace 2016
Jaderná škoda aktualizace 2016
Jaderná událost aktualizace 2016
Jaderné zařízení aktualizace 2017
Jaderný materiál aktualizace 2016
Jakost vody aktualizace 2018
Jednotky biogeografické
Jednotná legenda
Jednotný standard územně plánovací dokumentace aktualizace 2020
Jednoznačnost podmínek v území aktualizace 2019
Jesepy aktualizace 2018
Jeskyně
Jez aktualizace 2018
Jezero aktualizace 2018
Jezová zdrž aktualizace 2018
Jízdní pás
Jízdní pruh aktualizace 2017
Jízdní pruh pro cyklisty aktualizace 2017
Kalové hospodářství aktualizace 2018
Kanalizace
Kanalizační stoka
Kapacita dráhy aktualizace 2017
Kapacita komunikace aktualizace 2018
Kapacita koryta toku aktualizace 2020
Kapacita občanského zařízení aktualizace 2017
Kapacitní ukazatel aktualizace 2016
Karta obce aktualizace 2019
Kartografická generalizace aktualizace 2017
Kartografické dílo aktualizace 2021
Kartografie
Kasematy aktualizace 2017
Kastel aktualizace 2017
Katalog odpadů
Katastr nemovitostí
Katastrální data aktualizace 2017
Katastrální operát
Katastrální území
Kategorie lesů aktualizace 2018
Kategorie odpadů
Kategorie železničních drah
Kategorizace lesů aktualizace 2018
Kazetování aktualizace 2017
Kjótský protokol aktualizace 2018
Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
Klasifikace vnitrozemských vodních cest
Klenba aktualizace 2017
Klima (podnebí) aktualizace 2020
Klimatické scénáře aktualizace 2018
Klimatický region
Klimatický systém Země
Klimatizační systém
Klimatologie aplikovaná aktualizace 2020
Klimatologie urbanistická aktualizace 2020
Kobercová zástavba aktualizace 2017
Koeficient obestavěného prostoru - KOP aktualizace 2017
Koeficient podlažní plochy - KPP1
Koeficient podlažních ploch (celkový) - KPP
Koeficient rekreační funkce území KRF aktualizace 2016
Koeficient využití podzemí - KVP
Koeficient zastavěné plochy (hlavní budovy) - KZP1
Koeficient zastavění pozemku (celkový) - KZP
Koeficient zeleně ( KZ)
Koeficient zeleně v bloku
Koeficienty (území) aktualizace 2022
Kogenerace aktualizace 2019
Kohezní politika aktualizace 2016
Kolaudace aktualizace 2018
Kolaudační řízení aktualizace 2019
Kolektor
Kombinovaná doprava
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (kogenerace)
Komentářová řádka
Komín aktualizace 2022
Kompaktní město aktualizace 2020
Komparativní výhoda (v CR) aktualizace 2016
Kompenzace
Kompostárna aktualizace 2020
Kompozice aktualizace 2020
Kompozice organická aktualizace 2020
Kompozice racionalistická aktualizace 2020
Kompozice urbanistická aktualizace 2019
Kompoziční osa aktualizace 2016
Komunikace
Komunikace dopravně zklidněná
Komunikace místní aktualizace 2017
Komunikace nemotoristická
Komunikace okružní
Komunikace pozemní aktualizace 2017
Komunikace s vyloučením motorového provozu aktualizace 2019
Komunikace účelová aktualizace 2017
Komunita (pospolitost, společenstvo)
Komunitně vedený místní rozvoj – CLLD aktualizace 2016
Komunitní kompostování aktualizace 2016
Komunitní plánování aktualizace 2016
Koncentrace znečisťujících látek aktualizace 2020
Koncentrace
Koncepce města - urbanistická aktualizace 2016
Koncepce odpadového hospodářství
Koncepce uspořádání krajiny aktualizace 2018
Koncepce veřejné infrastruktury aktualizace 2018
Koncept
Koncept řešení (územně plánovací dokumentace)
Konfigurace terénu aktualizace 2016
Konstrukce stavební
Konstrukce stropní aktualizace 2019
Konstrukce střešní aktualizace 2019
Kontaminace
Kontaminovaná místa (plochy) aktualizace 2017
Kontinuální měření emisí
Kontinuita stanovisek
Kontrast v krajině
Kontrolní průtok
Konurbace aktualizace 2022
Koridor aktualizace 2016
Koridory a plochy dopravní infrastruktury aktualizace 2020
Koridory a plochy techn. infrastr. a souvis. rozv. záměrů aktualizace 2020
Koridory technického vybavení aktualizace 2017
Koruna silniční komunikace aktualizace 2018
Koryta vodních toků
Koryto toku
Koryto vodního toku přirozené aktualizace 2018
Koryto vodního toku umělé aktualizace 2018
Koryto vodního toku upravené aktualizace 2018
Kostra ekologické stability
Kotviště aktualizace 2017
Koupací oblast
Koupaliště
Koupaliště přírodní aktualizace 2016
Koupaliště umělé aktualizace 2016
Kraj
Krajina
Krajina kulturní aktualizace 2017
Krajina městská aktualizace 2020
Krajina sídla aktualizace 2022
Krajinář
Krajinářská architektura aktualizace 2021
Krajinná ekologie
Krajinná matrice aktualizace 2017
Krajinná politika aktualizace 2017
Krajinná složka aktualizace 2017
Krajinný celek aktualizace 2017
Krajinný okrsek aktualizace 2019
Krajinný ráz aktualizace 2017
Krajinný typ aktualizace 2017
Krajnice aktualizace 2017
Krajské hygienické stanice
Krakorec aktualizace 2017
Krematorium
Kritická úroveň
Kritická zátěž
Krytí
Křížení aktualizace 2018
Křižovatka aktualizace 2018
Kultura aktualizace 2017
Kultura národní aktualizace 2020
Kultura stavební
Kultura zemědělská
Kultura zemědělská jiná
Kulturní dědictví
Kulturní hodnoty území aktualizace 2017
Kulturní památka
Kulturní plodina aktualizace 2018
Kulturní potenciál sídla aktualizace 2019
Kulura národní aktualizace 2020
Kurtina aktualizace 2017
Kvalifikace ve výstavbě
Kvalifikační požadavky (pro územně plánovací činnost)
Kvalifikovaná osoba
Kvalita ovzduší aktualizace 2018
Květnaté louky aktualizace 2022
Kvótní výběr aktualizace 2016
Kyselý déšť aktualizace 2018
Land-use, využití půdy aktualizace 2016
Lanová dráha pozemní
Lanová dráha visutá
Latrán aktualizace 2017
Lázeňské místo
Lázně klimatické aktualizace 2020
Legislativa
Les
Les s budovou aktualizace 2018
Lesní hospodářský celek
Lesní hospodářský plán
Lesní klimaxová společenstva aktualizace 2022
Lesní vegetační stupeň aktualizace 2018
Lesnická typologie
Lesopark aktualizace 2022
Lesy - kategorie
Lesy hospodářské
Lesy jiné než hospodářské
Lesy lázeňské aktualizace 2022
Lesy ochranné
Lesy parkové aktualizace 2022
Lesy pod vlivem imisí
Lesy příměstské aktualizace 2022
Lesy rekreační aktualizace 2018
Lesy zvláštního určení
Letecká stavba aktualizace 2017
Letecké pozemní zařízení aktualizace 2017
Letiště
Letiště mezinárodní aktualizace 2017
Letiště vnitrostátní aktualizace 2017
Letištní pozemek aktualizace 2017
Limit
Limitující parametry ÚSES
Limity (v územním plánování) aktualizace 2021
Limity využití území aktualizace 2016
Linie
Lisabonská strategie aktualizace 2017
List vlastnictví
Lodžie aktualizace 2019
Logická věta
Logický význam prvku
Logistika
Lokalita archeologická
Lokalita evropsky významná
Lokalita rekreační aktualizace 2017
Lom aktualizace 2018
Louka
Ložisko nerostů
Luneta aktualizace 2017
Malá čistírna
Malá vodní nádrž aktualizace 2021
Maloodběr aktualizace 2019
Malý podnik aktualizace 2016
Mansarda aktualizace 2022
Mapa
Mapa digitální
Mapa katastrální aktualizace 2016
Mapa mentální aktualizace 2016
Mapa tematická aktualizace 2017
Mapa topografická aktualizace 2017
Mapa základních sídelních jednotek
Mapový podklad
Mapový portál aktualizace 2020
Mapový portál MMR a ÚÚR aktualizace 2020
Mapový server aktualizace 2020
Maskaron aktualizace 2017
Megalopolis aktualizace 2017
Meliorace aktualizace 2018
Měnírna aktualizace 2020
Menší objekt zeleně aktualizace 2022
Menší parková úprava aktualizace 2017
Měrná výrobní emise aktualizace 2019
Měrné zatížení elektrických sítí aktualizace 2020
Měření emisí aktualizace 2020
Měření znečištění ovzduší aktualizace 2020
Měřítko zástavby aktualizace 2018
Město aktualizace 2019
Město kolonizační
Město lineární
Město organické
Město paralelní
Město pásmové
Město polycentrické
Město zahradní
Městotvorný faktor
Městská část (městský obvod)
Městská část
Městská hromadná doprava
Městská památková rezervace aktualizace 2017
Městská památková zóna aktualizace 2017
Městská třída
Městská zeleň aktualizace 2017
Městský mobiliář aktualizace 2016
Městský sídelní útvar aktualizace 2022
Městys aktualizace 2019
Metadata aktualizace 2017
Meteorologie aplikovaná aktualizace 2020
Metoda LEADER aktualizace 2017
Metropole
Metropolitní region - konurbace aktualizace 2017
Mez
Mez tolerance
Mezoregion aktualizace 2016
Migrace aktualizace 2018
Mikroklima aktualizace 2020
Mikroklima uzavřených prostor aktualizace 2020
Mikropodnik aktualizace 2016
Mikroregion
Mimořádná situace na vodním toku a jeho korytě
Minerální voda pro léčebné využití aktualizace 2020
Minimální zůstatkový průtok
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo životního prostředí
Místní Agenda 21 (MA21)
Místní akční skupiny (MAS)
Místní komunikace
Místní komunikace I. třídy aktualizace 2018
Místní komunikace II. třídy
Místní komunikace III. třídy
Místní komunikace IV. třídy
Místní komunita
Místnost
Místo odběrné
Místo významné události aktualizace 2017
Mitigace aktualizace 2020
Mobiliář aktualizace 2017
Mobilita
Modely znečištění ovzduší aktualizace 2020
Modernizace
Modernizace bytového fondu aktualizace 2017
Modulace (architektonická) aktualizace 2020
Mokřad aktualizace 2022
Monitoring eroze zemědělské půdy aktualizace 2021
Monitorování, monitoring aktualizace 2016
Monokultury aktualizace 2018
Motorizace
Možné využití podzemí
Možnost dálkového přístupu
Multiplikační efekt cestovního ruchu aktualizace 2016
Nabídka cestovního ruchu aktualizace 2016
Nábřeží aktualizace 2019
Nadmístní význam aktualizace 2018
Nádraží aktualizace 2020
Nadresortní koncepce
Nádvoří aktualizace 2018
Nadzemní podlaží
Náhrada za omezení vlastnického práva (kompenzace)
Náhrada za stavby, pozemky a porosty aktualizace 2019
Náhrady za změnu v území
Nakládání s energií
Nakládání s odpady aktualizace 2021
Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami
Nakládání s povrchovými vodami obecné
Nakládáním s radioaktivním odpadem aktualizace 2016
Nákladní (nákladové) nádraží aktualizace 2018
Nákladní doprava aktualizace 2020
Nález archeologický
Nález paleontologický
Námitka
Národní databanka přirozených lesů aktualizace 2018
Národní emisní strop
Národní geopark aktualizace 2016
Národní geoportál územního plánování aktualizace 2020
Národní kulturní památka
Národní park
Národní program hospodárného nakládání s energií
Národní program ke zmírnění změny klimatu Země aktualizace 2018
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Národní radiační havarijní plán aktualizace 2016
Národní seznam
Nároží aktualizace 2022
Nařízení o asanaci území aktualizace 2022
Nástavba aktualizace 2016
Nástroje územního plánování
Natalita (porodnost)
Natura 2000
NATURA 2000 – evropsky významná lokalita aktualizace 2017
NATURA 2000 – ptačí oblast aktualizace 2017
Navazující územně plánovací dokumentace aktualizace 2022
Návrh domu aktualizace 2016
Návrh pozemkových úprav
Návrhová rychlost aktualizace 2018
Návrhové prvky komunikace aktualizace 2017
Návrhový průtok
Návštěvnický management aktualizace 2016
Návštěvník aktualizace 2016
Nebezpečná látka aktualizace 2021
Nemovitá věc aktualizace 2018
Nemovitost aktualizace 2022
Neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu
Neoprávněný odběr elektřiny aktualizace 2019
Nepravidelná hromadná (zájezdová) doprava aktualizace 2018
Nepřímá urbanizace aktualizace 2017
Nerezident (též zahraniční návštěvník) aktualizace 2016
Nerostné bohatství
Nerosty
Nerosty nevyhrazené
Nerosty vyhrazené
Nerušící služby aktualizace 2018
Nestátní neziskové organizace
Neveřejná pohřebiště
Nevratná změna znemožňující zemědělské využití zemědělského půdního fondu
Nezákonně soustředěn odpad aktualizace 2021
Nezastavěné území aktualizace 2016
Nezastavitelné území aktualizace 2018
Nezastavitelný pozemek aktualizace 2016
Niveleta komunikace aktualizace 2018
Norma
Norma česká technická (ČSN)
Norma evropská (EN)
Nosná kapacita prostředí
Novostavba aktualizace 2017
Nucené větrání aktualizace 2021
Obálka ucelené části budovy aktualizace 2021
ObcePRO aktualizace 2018
Občanská iniciativa
Občanské sdružení
Občanské vybavení aktualizace 2016
Občanské vybavení ostatní aktualizace 2018
Občanské vybavení vyšší aktualizace 2018
Obdělávaná krajina
Období sucha aktualizace 2020
Období suché aktualizace 2020
Období topné aktualizace 2020
Období vyprahlé aktualizace 2020
Obec
Obecné požadavky na umisťování staveb
Obecné požadavky na vymezování ploch
Obecné požadavky na výstavbu aktualizace 2018
Obecné technické požadavky na výstavbu aktualizace 2016
Obecné užívání lesů
Obecný stavební úřad aktualizace 2016
Obestavěný prostor aktualizace 2017
Obhospodařovaná krajina
Obchodní korporace
Obchodní veřejná soutěž
Obchodování s odpady aktualizace 2021
Obchvat
Objekt
Objekt (v teplárenství) aktualizace 2017
Objekt důležitý pro obranu státu
Objekt na vodním toku
Objekt odběrný (vodárenský) aktualizace 2017
Objekt podzemní
Objekt reálný
Objekt rekreační
Objekt stavební aktualizace 2017
Objekt technologický
Objekt vodárenský
Objekt výpustný
Objem migrace (stěhování) aktualizace 2018
Objem přepravy
Oblast cestovního ruchu
Oblast klimatická
Oblast klimatická aktualizace 2020
Oblast s významným povodňovým rizikem aktualizace 2016
Oblasti povodí
Oblasti s dobrou kvalitou ovzduší aktualizace 2020
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší aktualizace 2017
Oblastní plány rozvoje lesů
Obnova a výchova lesních porostů
Obnova kulturních památek
Obnova lesa
Obnova lesa a zalesňování
Obnovovací práce (v ŽP) aktualizace 2018
Obora aktualizace 2022
Obrana státu
Obrat migrace (stěhování) aktualizace 2018
Obratiště aktualizace 2018
Obraz města aktualizace 2020
Obsah katastru nemovitostí aktualizace 2019
Obsah politiky územního rozvoje aktualizace 2018
Obsah územně plánovací dokumentace
Obslužná místní komunikace aktualizace 2017
Obtěžování hlukem
Obtěžování zápachem
Obvod budovy
Obvod dráhy
Obvod pozemkových úprav
Obytná část budovy
Obytná čtvrť, obytný obvod
Obytná místnost
Obytná ulice aktualizace 2020
Obytná zástavba aktualizace 2017
Obytná zóna aktualizace 2021
Obytné prostředí aktualizace 2017
Obytné území
Obytný soubor aktualizace 2017
Obytný standard aktualizace 2017
Obytný útvar aktualizace 2019
Obyvatelstvo bydlící (též obyvatelstvo právní, legální, s obvyklým bydlištěm)
Obyvatelstvo přítomné (též obyvatelstvo faktické)
Obzor místní (lokální) aktualizace 2020
Oceňování nemovitostí
Oceňování stavebního pozemku
Odběratel (v teplárenství)
Odběrné místo v elektroenergetice aktualizace 2017
Odběrné místo v plynárenství aktualizace 2017
Odběrné místo v teplárenství aktualizace 2017
Odběrné tepelné zařízení aktualizace 2017
Odborná způsobilost ve výstavbě
Odlesňování aktualizace 2018
Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu aktualizace 2019
Odpad aktualizace 2021
Odpad komunální aktualizace 2021
Odpad nebezpečný aktualizace 2021
Odpad ostatní aktualizace 2021
Odpad potravinový aktualizace 2021
Odpadní teplo aktualizace 2021
Odpadní vody aktualizace 2018
Odpadní vody městské aktualizace 2018
Odpadní vody průmyslové aktualizace 2018
Odpadové hospodářství aktualizace 2021
Odpis zásob výhradních ložisek
Odpovědnost původce
Odpovídající praxe aktualizace 2016
Odsiřování
Odstavení vozidla
Odstávka elektřiny aktualizace 2019
Odstavné a parkovací plochy
Odstavné nádraží aktualizace 2019
Odstavování
Odstranění odpadu aktualizace 2021
Odtok aktualizace 2020
Odtoková oblast aktualizace 2018
Odvětvový generel
Odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Ochrana autorských práv
Ochrana druhová
Ochrana ex situ aktualizace 2018
Ochrana hodnot území obce aktualizace 2018
Ochrana in situ aktualizace 2018
Ochrana informací
Ochrana krajinného rázu
Ochrana krajiny
Ochrana lesa
Ochrana nerostného bohatství
Ochrana obyvatelstva
Ochrana ovzduší
Ochrana památek aktualizace 2020
Ochrana památková
Ochrana práv duševního vlastnictví
Ochrana před povodněmi
Ochrana přírodních léčebných lázní a přírodního léčivého zdroje
Ochrana přírodních stanovišť aktualizace 2021
Ochrana přírody a krajiny
Ochrana území aktualizace 2017
Ochrana veřejných zájmů v území aktualizace 2018
Ochrana vodního díla
Ochrana vodního zdroje
Ochrana zemědělského půdního fondu aktualizace 2021
Ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti
Ochrana značky geodetického bodu
Ochrana zvláštních zájmů aktualizace 2018
Ochrana životního prostředí
Ochranná pásma zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie
Ochranná pásma aktualizace 2020
Ochranná pásma leteckých staveb
Ochranná pásma plynárenských zařízení
Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
Ochranná pásma vodních děl aktualizace 2021
Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok aktualizace 2016
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy
Ochranná pásma zvláště chráněných území aktualizace 2021
Ochranné pásmo dráhy
Ochranné pásmo komunikačního vedení
Ochranné pásmo nemovité kulturní památky aktualizace 2021
Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje
Ochranné pásmo vodního zdroje
Ochranné pásmo zvláště chráněného území
Okapová orientace
Okres
Okrsková kotelna aktualizace 2020
Okruh (u silnic) aktualizace 2019
Opakovaná erozní událost aktualizace 2021
Opatření (ve strategických dokumentech) aktualizace 2016
Opatření obecné povahy
Opatření povodňová
Opatření pro vytváření systému ekologické stability
Operační program
Opětovným použitím (u odpadu) aktualizace 2021
Oprava
Oprava generální aktualizace 2021
Oprava komunikace
Oprávněná osoba aktualizace 2016
Oprávněný investor aktualizace 2018
Optimalizace radiační ochrany aktualizace 2021
Opus spicatum aktualizace 2017
Opuštěné důlní dílo aktualizace 2018
Oranžerie aktualizace 2017
Orgán státu
Orgán veřejné správy
Organizační složky státu
Orgány ochrany přírody
Orgány ochrany zemědělského půdního fondu
Orgány státní správy lesů
Orgány územního plánování aktualizace 2019
Orientace architektury aktualizace 2020
Orografie aktualizace 2020
Osídlení aktualizace 2018
Oslunění (insolace)
Osobní doprava aktualizace 2019
Osobní nádraží aktualizace 2019
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
Ostatní budovy aktualizace 2021
Ostatní komunikace aktualizace 2019
Ostění aktualizace 2017
Ostrov tepelný aktualizace 2020
Osvětlení aktualizace 2021
Otevřená (volná) zástavba aktualizace 2017
Ovocný sad aktualizace 2022
Ovzduší
Ovzduší vnější
Ozonová díra aktualizace 2020
Ozonová vrstva
Ozonové minidíry aktualizace 2020
Pachové látky
Palivo
Památka
Památka zapsaná v seznamu UNESCO aktualizace 2021
Památková inspekce aktualizace 2021
Památkové rezervace
Památkové zóny
Památná místa aktualizace 2021
Památný strom
Panelové šetření aktualizace 2016
Panorama aktualizace 2016
Parcela aktualizace 2016
Parcela pozemková
Parcela stavební
Parcela zjednodušené evidence
Parcelace
Park aktualizace 2022
Park historický aktualizace 2022
Park lesní aktualizace 2022
Parkán aktualizace 2017
Parkovací pás aktualizace 2019
Parkování
Parkové náměstí aktualizace 2019
Parkově upravené plochy aktualizace 2022
Parovod
Parter aktualizace 2022
Parter města aktualizace 2016
Pasivní solární architektura aktualizace 2022
Pasivní solární systémy aktualizace 2019
Pásma ohrožení lesních porostů imisemi
Péče o krajinu aktualizace 2018
Péče o krajinu adaptivní
Pedosféra aktualizace 2020
Peneseismická oblast aktualizace 2018
Peněžitá náhrada (náhrada v penězích)
Peněžní prostředky státní pokladny
Peněžní prostředky státního rozpočtu
Peněžní prostředky státu jiné
Periodicita povodně 5, 20 a 100 let
Permakultura aktualizace 2018
Pěší provoz aktualizace 2019
Piano nobile aktualizace 2022
Plán geometrický
Plán národní rozvojový (NRP)
Plán péče o zvláště chráněná území
Plán regulační aktualizace 2018
Plán rekultivace aktualizace 2021
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Plán společných zařízení aktualizace 2019
Plán strategický aktualizace 2021
Plán územní
Plán využití ploch
Plánovací smlouva aktualizace 2016
Plánovací souhlas
Plánování
Plánování krajiny aktualizace 2017
Plánování prostorové / územní
Plánování územní aktualizace 2017
Plantáž dřevin
Plantáž dřevin (pozemek)
Plány povodí
Plány povodňové
Plány území s archeologickými nálezy
Plášťová hradba aktualizace 2017
Platnost územního rozhodnutí
Plavební dráha aktualizace 2019
Plavební kanál aktualizace 2018
Plavební komora aktualizace 2018
Plavební stupeň aktualizace 2018
Plavební zdrž aktualizace 2018
Plnicí stanoviště pohonných hmot aktualizace 2021
Plodnost
Plocha aktualizace 2016
Plocha dopravní ostatní aktualizace 2019
Plocha jedné plodiny aktualizace 2021
Plocha kulturní a osvětová aktualizace 2021
Plocha manipulační aktualizace 2021
Plocha monofunkční aktualizace 2020
Plocha nadmístního významu aktualizace 2016
Plocha osvětová a kulturní
Plocha podlahová celková
Plocha podlažní celková (nadzemních podlaží)
Plocha podlažní hrubá (budovy)
Plocha prodejní
Plocha přechodně chráněná
Plocha přestavby aktualizace 2016
Plocha regulovaného pozemku při parcelaci aktualizace 2021
Plocha republikového významu aktualizace 2016
Plocha vodní
Plocha zamokřená
Plocha zastavěná
Plocha změny v krajině aktualizace 2021
Plochy a koridory nadmístního či republikového významu
Plochy bydlení
Plochy dopravní infrastruktury
Plochy lesní
Plochy občanského vybavení
Plochy podle významu
Plochy pohledových horizontů aktualizace 2022
Plochy přírodní
Plochy rekreace
Plochy s rozdílným způsobem využití
Plochy smíšené nezastavěného území aktualizace 2019
Plochy smíšené obytné
Plochy smíšené výrobní
Plochy specifické
Plochy technické infrastruktury
Plochy těžby nerostů
Plochy určené k vzletům a přistáním
Plochy veřejných prostranství
Plochy vodní a vodohospodářské aktualizace 2016
Plochy výroby a skladování
Plochy zemědělské
Plomba (u nemovitosti)
Ploška
Plošná struktura sídla aktualizace 2022
Plošné jímací objekty aktualizace 2018
Plužina aktualizace 2016
Plynárenská soustava aktualizace 2017
Plynárenské zařízení aktualizace 2017
Plynové zařízení aktualizace 2017
Plynovod
Plynovod přímý
Plynovod těžební
Plynovodní přípojka aktualizace 2017
Pobřežní pozemek aktualizace 2021
Pobytová místnost
Poddolované území aktualizace 2017
Podjezd aktualizace 2019
Podklady ke zpracování návrhu zadání územního plánu, resp. návrhu územního plánu
Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území aktualizace 2018
Podklady pro schvalování ÚPD aktualizace 2021
Podklady projektové aktualizace 2021
Podklady územně analytické - obsah
Podklady územně analytické (ÚAP)
Podklady územně analytické - projednání
Podklady územně plánovací (ÚPP)
Podkroví aktualizace 2016
Podlaží
Podlaží nadzemní
Podlaží podzemní
Podlažnost
Podmínky pro využití ploch s rozdílným zp. využití aktualizace 2017
Podmínky řízení (procesní podmínky)
Podnebí aktualizace 2018
Podnět (právní)
Podnikatel stavební aktualizace 2016
Podnikatel vertikálně integrovaný
Podpovrchová doprava
Podrobné závlahové zařízení
Podružný elektroměr aktualizace 2019
Podružný plynoměr aktualizace 2019
Podsebití aktualizace 2017
Podskupina
Podtřída
Podzemní doprava
Podzemní vody
Pohled aktualizace 2022
Pohledová hrana aktualizace 2016
Pohledová osa aktualizace 2016
Pohledově exponované části průčelí aktualizace 2016
Pohledové stanoviště a pohledová linie aktualizace 2016
Pohledový horizont aktualizace 2016
Point-de-vue aktualizace 2016
Poldr aktualizace 2018
Polétavý prach aktualizace 2020
Politika architektury a stavební kultury ČR
Politika cestovního ruchu aktualizace 2016
Politika environmentální aktualizace 2021
Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU (HSS) aktualizace 2016
Politika sektorová
Politika územního rozvoje (PÚR) aktualizace 2018
Polní cesta aktualizace 2019
Poloha napojovacích bodů technické infrastruktury aktualizace 2021
Polohové určení nemovitosti a katastrálního území
Polutant aktualizace 2018
Polyfunkčnost, monofunkčnost (v urbanismu) aktualizace 2021
Pomocná energie aktualizace 2021
Poptávka v cestovním ruchu aktualizace 2016
Populace
Populační cykly
Populační exploze
Porost
Porost břehový
Porost rychle rostoucích dřevin
Porost travní
Porosty lesní
Portál stavebníka aktualizace 2020
Portál veřejné správy
Pořizování územně analytických podkladů aktualizace 2020
Pořizování územně plánovacích podkladů
Pořizovatel aktualizace 2016
Poskytování informací
Poskytování informací vlastníkem TI aktualizace 2020
Poskytovatel údajů aktualizace 2016
Posouzení vlivu na životní prostředí EIA
Poškozování životního prostředí
Potenciál cestovního ruchu aktualizace 2021
Potravinová vertikála aktualizace 2018
Potřeba tepla aktualizace 2020
Potřeba vody aktualizace 2020
Pověřené obecní úřady
Povinnost poskytovat informace
Povinnosti při ochraně životního prostředí
Povinný subjekt
Povinný vlastník aktualizace 2016
Povodeň přirozená
Povodeň zvláštní
Povodí aktualizace 2020
Povodně aktualizace 2020
Povodňová vlna kontrolní
Povodňová vlna návrhová
Povodňové plány aktualizace 2018
Povolování staveb aktualizace 2020
Povrchové vody
Pozemek
Pozemek lesní
Pozemek letištní
Pozemek náhradní aktualizace 2020
Pozemek pobřežní
Pozemek regulovaný aktualizace 2020
Pozemek silniční
Pozemek stavební
Pozemek stavební zastavěný
Pozemek vodní plochy aktualizace 2018
Pozemkové úpravy aktualizace 2019
Pozemky - členění
Pozemky jiné aktualizace 2021
Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
Pozemky určené k plnění funkcí lesa
Pozemky veřejných prostranství
Pozemky zemědělské
Pozemky zemědělsky obhospodařované aktualizace 2021
Pozemní doprava
Pozemní komunikace
Poznámka do katastru nemovitostí aktualizace 2019
Požadavky na stavby aktualizace 2018
Požadavky na vymezování pozemků a umisťování staveb na nich
Požárně bezpečnostní zařízení
Požární bezpečnost
Práh rozvoje města aktualizace 2017
Právní řád
Právní subjektivita aktualizace 2018
Právnická osoba aktualizace 2018
Praxe odpovídající
Prefabrikát aktualizace 2022
Primární energetické zdroje aktualizace 2018
Primární energie aktualizace 2021
Primární opatření aktualizace 2018
Primární suroviny aktualizace 2018
Primér
Princip
Princip zodpovědnosti státu
Priority rozvoje aktualizace 2016
Problémový výkres aktualizace 2017
Produkt cestovního ruchu aktualizace 2016
Prognózní zdroje nerostů a podzemních vod
Program (finanč.)
Program na podporu rozvoje průmyslových zón
Program obnovy vesnice - Program obnovy venkova
Program péče o krajinu aktualizace 2018
Program regenerace MPR a MPZ aktualizace 2018
Program rozvoje kraje (PRK) aktualizace 2016
Program rozvoje obce aktualizace 2018
Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku
Programem / projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie
Projednání územně plánovací dokumentace
Projekt Zdravé město
Projektant aktualizace 2016
Projektová činnost ve výstavbě aktualizace 2021
Proluka aktualizace 2016
Prostorové dělení lesa aktualizace 2020
Prostorové uspořádání aktualizace 2018
Prostorový prvek aktualizace 2020
Prostředí
Prostředí přírodní aktualizace 2020
Prostředí vytvářené výstavbou
Prostupnost území aktualizace 2017
Protierozní kalkulačka aktualizace 2021
Protierozní příkop
Protihluková ochrana aktualizace 2022
Provádění staveb aktualizace 2018
Provozovatel informačního systému veřejné správy
Provozovatel stacionárního zdroje znečištění
Provozovna
Průběžný pruh aktualizace 2017
Průhled aktualizace 2016
Průjezdní úsek dálnice a silnice aktualizace 2017
Průkaz energetické náročnosti budovy aktualizace 2019
Průleh
Průmyslová zóna aktualizace 2019
Průmyslové území aktualizace 2017
Průmyslový design aktualizace 2019
Průmyslový zákal aktualizace 2020
Průtah aktualizace 2019
Průtočný profil aktualizace 2018
Průtok aktualizace 2020
Průzkum (v urbanismu) aktualizace 2021
Průzkum geologický
Průzkum ložiskový - etapy
Průzkum stavebně-historický aktualizace 2021
Průzkum stavebně-technický aktualizace 2021
Prvek akustický
Prvek datový
Prvek interakční
Prvek krajinný aktualizace 2019
Předběžné projednání aktualizace 2017
Předčasné užívání stavby aktualizace 2019
Předhradí aktualizace 2017
Předcházení vzniku odpadu aktualizace 2021
Předkupní právo aktualizace 2016
Předměstí aktualizace 2017
Předmět pozemkovývh úprav
Předzahrádka aktualizace 2022
Přehrada aktualizace 2018
Přechod pro chodce aktualizace 2017
Přechodně chráněná plocha aktualizace 2017
Přejezd pro cyklisty aktualizace 2017
Překladiště aktualizace 2017
Přenesená působnost
Přenos znečišťujících látek aktualizace 2018
Přenosová soustava elektřiny aktualizace 2017
Přepětí v síti aktualizace 2019
Přeprava
Přepravní kapacita
Přepravní soustava plynu aktualizace 2017
Přepravní výkonnost aktualizace 2020
Přepravní vztah aktualizace 2021
Přestavba aktualizace 2017
Přestavba sídla aktualizace 2020
Převodní uzel
Převzetí hrubé stavby aktualizace 2022
Přezkoumání soudem
Přídatný pruh aktualizace 2019
Přidružený pás aktualizace 2019
Přidružený pruh aktualizace 2019
Přímé vedení elektřiny aktualizace 2017
Příměstská doprava aktualizace 2019
Příměstská krajina
Přípojka
Přípojka elektrická
Přípojka kanalizační aktualizace 2018
Přípojka plynovodní
Přípojka tepelná
Přípojka vodovodní
Připojovací pruh aktualizace 2017
Připomínkové řízení územně plánovací dokumentace
Přípora aktualizace 2017
Přípravné práce aktualizace 2017
Přípustná úroveň znečišťování ovzduší
Přípustné využití plochy s rozdílným způsobem využití aktualizace 2018
Přípustnost staveb aktualizace 2021
Přírodní energie aktualizace 2019
Přírodní hodnoty území
Přírodní kapitál aktualizace 2021
Přírodní krajina aktualizace 2021
Přírodní léčebné lázně
Přírodní léčivý zdroj
Přírodní lesní oblasti
Přírodní památka
Přírodní park
Přírodní podmínky aktualizace 2021
Přírodní rezervace
Přírodní stanoviště
Přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství (evropská stanoviště)
Přirozené koryto vodního toku
Přirozené větrání aktualizace 2021
Přirozený průtok vody
Příslušenství bytu
Přístav aktualizace 2017
Přístavba aktualizace 2016
Přístaviště aktualizace 2017
Přiváděcí řad
Přiváděcí stoka
Přivaděč místní aktualizace 2021
Ptačí oblast aktualizace 2021
Půda
Půda (ve smyslu zemina)
Půda neplodná aktualizace 2018
Půda nezemědělská potřebná k zajišťování zemědělské výroby
Půda orná
Půda zalesněná
Půda zemědělská
Půdní eroze
Půdní fond aktualizace 2020
Půdní tryp
Půdorysná struktura sídla
Působnost ve věcech územního plánování
Původce odpadů aktualizace 2021
Rada obce
Rada obcí pro udržitelný rozvoj území
Rada vlády pro udržitelný rozvoj
Radiační činnost aktualizace 2016
Radiační havárie aktualizace 2016
Radiační mimořádná situace aktualizace 2018
Radiační mimořádná událost aktualizace 2016
Radiační mimořádná událost prvního stupně aktualizace 2016
Radiační nehoda aktualizace 2016
Radiační ochrana aktualizace 2016
Radioaktivní odpad aktualizace 2016
Radioaktivní produkty, odpad aktualizace 2016
Radioreléová trasa aktualizace 2021
Radon
Realizace státní záruky
Recipient aktualizace 2018
Recyklace
Recyklace odpadu aktualizace 2021
Referenční budova aktualizace 2021
Regenerace (stavební)
Region
Region cestovního ruchu aktualizace 2016
Region lidové architektury aktualizace 2017
Region soudržnosti (NUTS II) aktualizace 2016
Regionální plánování
Regionální rozvoj aktualizace 2016
Registr
Registr a seznam spaloven odpadů aktualizace 2018
Registr ekonomických subjektů RES aktualizace 2020
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO)
Registr obyvatel aktualizace 2020
Registr prostorových jednotek
Registrační list územně plánovací dokumentace aktualizace 2021
Regulace
Regulace emisí aktualizace 2020
Regulační plán aktualizace 2020
Regulační prvek aktualizace 2017
Regulativ aktualizace 2017
Regulativy využití a uspořádání území aktualizace 2021
Rehabilitace památkové zóny aktualizace 2017
Reintrodukce aktualizace 2018
Rekonstrukce aktualizace 2017
Rekonstrukce památek aktualizace 2019
Rekreace aktualizace 2018
Rekreace dlouhodobá aktualizace 2018
Rekreace každodenní aktualizace 2018
Rekreace krátkodobá (víkendová) aktualizace 2018
Rekreační domek aktualizace 2019
Rekreační chalupa aktualizace 2019
Rekreační krajinný celek aktualizace 2021
Rekreační oblast aktualizace 2018
Rektifikace aktualizace 2017
Rekultivace
Rekuperace aktualizace 2019
Reliéf (krajiny) aktualizace 2018
Remíz aktualizace 2022
Reprezentační bod aktualizace 2017
Reprezentativita aktualizace 2016
Resortní dokument
Respondent aktualizace 2016
Retence vody aktualizace 2018
Retenční schopnost krajiny aktualizace 2018
Reurbanizace aktualizace 2017
Revitalizace aktualizace 2021
Rezervní plocha zeleně aktualizace 2022
Rezident
Rizalit aktualizace 2017
Riziko
Rizikový geofaktor životního prostředí
Roční emise
Rok hydrologický aktualizace 2020
Rondel aktualizace 2017
Rostlý terén
Roubená konstrukce aktualizace 2017
Rovné příležitosti aktualizace 2021
Rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) aktualizace 2018
Rozeta aktualizace 2017
Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Rozhodnutí o chráněném území a ochranném pásmu aktualizace 2021
Rozhodnutí o námitkách
Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
Rozhodnutí o ochranném pásmu
Rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace aktualizace 2019
Rozhodnutí o pořízení územního plánu
Rozhodnutí o umístění stavby aktualizace 2018
Rozhodnutí o využití území aktualizace 2018
Rozhodnutí o změně v užívání stavby
Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území aktualizace 2018
Rozhodnutí o změně využití území aktualizace 2018
Rozmístění investic
Rozpor
Rozptylová studie aktualizace 2017
Rozsah posuzování vlivů na životní prostředí
Rozsah souboru
Rozsah zpracovávání návrhu záplavových území
Rozvaděč traťový aktualizace 2019
Rozvaděč účastnický aktualizace 2019
Rozvod elektické energie aktualizace 2019
Rozvod tepelné energie
Rozvodí aktualizace 2020
Rozvodná vodovodní síť
Rozvodné tepelné zařízení aktualizace 2017
Rozvodnice aktualizace 2020
Rozvoj hodnot území obce aktualizace 2018
Rozvojové oblasti aktualizace 2022
Rozvojové osy aktualizace 2022
Rozvojové území aktualizace 2017
Ruderalizace
Ruderální porosty aktualizace 2018
Rybářský revír aktualizace 2021
Rybářství aktualizace 2021
Rybník aktualizace 2021
Rybníkářství aktualizace 2021
Rychlost návrhová
Rychlostní místní komunikace aktualizace 2019
Rychlostní silnice aktualizace 2017
Řetězové osídlení aktualizace 2017
Řízená skládka odpadů aktualizace 2018
Saldo dojížďky aktualizace 2018
Saldo migrace aktualizace 2018
Samočistící schopnost recipientu aktualizace 2018
Samočištění
Samostatná působnost obce
Sanace pozemků dotčených těžbou aktualizace 2021
Sanační geologie
Satelit - satelitní městečko aktualizace 2016
Satelitní účet cestovního ruchu aktualizace 2016
Sběr odpadu aktualizace 2021
Sběrná místní komunikace aktualizace 2019
Sběrný dvůr aktualizace 2018
Sdružená trasa podzemních vedení
SEA aktualizace 2018
Sediment aktualizace 2018
Segregace dopravy aktualizace 2021
Seismická oblast aktualizace 2018
Sekundární opatření aktualizace 2018
Sekundér
Shromažďování odpadu aktualizace 2021
Schéma
Sídelní funkce aktualizace 2019
Sídelní síť aktualizace 2018
Sídelní útvar aktualizace 2018
Sídelní vztahy aktualizace 2018
Sídliště aktualizace 2021
Sídlo aktualizace 2018
Sídlo zaniklé aktualizace 2021
Signální pás
Silně ovlivněný vodní útvar
Silnice aktualizace 2017
Silnice pro motorová vozidla aktualizace 2017
Silnice s neomezeným přístupem
Silniční (dálniční) tah aktualizace 2019
Silniční doprava
Silniční doprava pro cizí potřeby aktualizace 2017
Silniční doprava pro vlastní potřeby aktualizace 2017
Silniční doprava vnitrostátní aktualizace 2017
Silniční dopravní uzel aktualizace 2019
Silniční ochranné pásmo aktualizace 2019
Silniční pozemek aktualizace 2017
Silniční vegetace aktualizace 2017
Silueta (města) aktualizace 2016
Síť elektronických komunikací
Síť stoková aktualizace 2018
Síť vodovodní
Sítě inženýrské
Sítě obcí dopravní aktualizace 2021
Sítě technického vybavení
Sítě telekomunikační aktualizace 2021
Situování aktualizace 2021
Skalní hrad aktualizace 2017
Skanzen, též soubor lidové architektury, muzeum v přírodě aktualizace 2016
Sklad aktualizace 2019
Skladebná část ÚSES
Skládka (Skládka odpadů) aktualizace 2021
Skládkování aktualizace 2021
Skladování odpadu aktualizace 2021
Skladování radioaktivních odpadů aktualizace 2018
Skladový areál aktualizace 2019
Skleník, pařeništěaktualizace 2021
Skleníkové plyny
Skleníkový efekt aktualizace 2020
Sklon střechy
Skupina
Skupina dřevin aktualizace 2018
Skupina typů geobiocénů (STG)
Skupiny odpadů aktualizace 2021
Skupiny skládek aktualizace 2021
Sledované pásmo aktualizace 2019
Sloh aktualizace 2016
Složky životního prostředí
Slum aktualizace 2016
Služba podpůrná
Služba přepravy plynu
Služba soustavy distribuční
Služba soustavy přenosové
Služba související
Služba systémová
Služba veřejná
Služebnost inženýrské sítě
Smart city aktualizace 2018
Směrnice o ptácích aktualizace 2018
Směrnice o stanovištích aktualizace 2018
Směrově závislá doprava aktualizace 2019
Smlouva
Smlouva veřejnoprávní aktualizace 2018
Smog aktualizace 2021
Sněžná (nivální) eroze
Sněžník, zachytač sněhu aktualizace 2022
Sociálně vyloučená lokalita aktualizace 2016
Sociálně znevýhodněné oblasti aktualizace 2016
Sociální potenciál (území) aktualizace 2019
Sociální vyloučení aktualizace 2016
Sociodiverzita aktualizace 2016
Sofistikovaný
Solidifikace odpadu aktualizace 2021
Solitérní dřevina aktualizace 2018
Soubor staveb aktualizace 2018
Soubor výměnného formátu
Současně zastavěné území obce aktualizace 2017
Součinnost aktualizace 2021
Součinnost expertní aktualizace 2018
Souhlas kolaudační aktualizace 2018
Souhlas vlastníka aktualizace 2018
Souhrnná vodní bilance aktualizace 2021
Souřadnicový systém S-JTSK
Soustava decentralizovaného zásobování teplem (DZT)
Soustava distribuční
Soustava elektrizační
Soustava energetická aktualizace 2021
Soustava kanalizační aktualizace 2019
Soustava ploch zeleně aktualizace 2019
Soustava plynárenská
Soustava přenosová
Soustava přepravní
Soustava sídelní aktualizace 2018
Soustava teplárenská aktualizace 2019
Soustava uliční aktualizace 2021
Soustava vodárenská aktualizace 2021
Soustava vodohospodářská aktualizace 2020
Soustava zásobování tepelnou energií
Soustřeďovací bod aktualizace 2019
Soustřeďování odpadu aktualizace 2021
Související dopravní infrastruktura aktualizace 2019
Související technická infrastruktura aktualizace 2019
Souvisle zastavěné území
Spádová oblast (území) aktualizace 2016
Spalování odpadů aktualizace 2021
Spalovna odpadu
Speciální stavební úřad aktualizace 2018
Speciální dráha (železniční) aktualizace 2017
Specifické občanské vybavení aktualizace 2018
Specifické oblasti
Společné územní a stavební řízení aktualizace 2018
Společnost (obchodní)
Společnost evropská (obchodní)
Společný dvůr (vlastníků) aktualizace 2018
Společný územní souhlas aktualizace 2018
Sport aktualizace 2021
Sportoviště a rekreační plocha aktualizace 2019
Spotřeba elektrické energie aktualizace 2020
Spotřeba plynu aktualizace 2020
Spotřeba tepla aktualizace 2020
Spotřeba vody aktualizace 2020
Správa krajiny aktualizace 2017
Správa obce aktualizace 2021
Správce informačního systému veřejné správy
Správci kapitol státního rozpočtu
Správní orgán
Správní rozhodnutí aktualizace 2021
Správní řízení
Správní žaloba
Stabilita ekologická
Stabilita ekosystému
Stabilizace odpadu aktualizace 2021
Stabilizované území aktualizace 2021
Standard kvality životního prostředí
Standard státního informačního systému (Standard SIS)
Standardizace výstupů územního plánování aktualizace 2019
Standardní občanské vybavení aktualizace 2018
Standardní prvek prostorové identifikace
Standardy emisní aktualizace 2016
Stání (v dopravě)
Stanice elektrická
Stanice plynová regulační aktualizace 2019
Stanice předávací
Stanice záchranná
Stanice železniční aktualizace 2019
Stanovení pásem ohrožení lesních porostů imisemi
Stanovení radonového indexu pozemku
Stanovisko dotčeného orgánu aktualizace 2018
Stanovisko koordinované aktualizace 2018
Stanovisko závazné aktualizace 2018
Stará důlní díla
Stará ekologická zátěž aktualizace 2021
Stará hluková zátěž
Stáří stavby aktualizace 2019
Státem podporované regiony aktualizace 2016
Státní dozor ve věcech územ. plánování a staveb. řádu aktualizace 2018
Státní energetická koncepce
Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP) aktualizace 2018
Státní geologická služba
Státní lesy
Státní mapová díla
Státní památková péče
Státní rozpočet
Státní rozpočet - příjmy
Státní rozpočet - výdaje
Státní správa
Statutární města
Stav podzemních vod
Stav povrchových vod
Stavba aktualizace 2016
Stavba dálnice
Stavba dočasná aktualizace 2016
Stavba dopravní
Stavba drobná
Stavba hlavní souboru staveb aktualizace 2018
Stavba inženýrská aktualizace 2018
Stavba k odvodnění pozemku
Stavba k ochraně pozemku před erozní činností vody
Stavba k plavebním účelům aktualizace 2018
Stavba k využití vodní energie aktualizace 2018
Stavba k závlaze pozemku
Stavba letecká
Stavba liniová aktualizace 2019
Stavba občanská aktualizace 2018
Stavba občanského vybavení aktualizace 2016
Stavba odkaliště aktualizace 2018
Stavba pozemní aktualizace 2021
Stavba pro administrativu
Stavba pro bydlení
Stavba pro dopravu
Stavba pro individuální rekreaci aktualizace 2019
Stavba pro obchod
Stavba pro reklamu aktualizace 2016
Stavba pro rodinnou rekreaci
Stavba pro shromažďování většího počtu osob
Stavba pro úpravu vody
Stavba pro výrobu a skladování
Stavba pro zemědělství
Stavba se shromažďovacím prostorem
Stavba technického vybavení
Stavba technologická aktualizace 2018
Stavba ubytovacího zařízení
Stavba vedlejší
Stavba vedlejší souboru staveb aktualizace 2018
Stavba víceúčelová
Stavba vodohospodářská
Stavba zemědělská
Stavby k vodohospodářským melioracím pozemků
Stavby na sledované vodní cestě aktualizace 2017
Stavbyvedoucí aktualizace 2016
Stavební a demoliční odpad aktualizace 2021
Stavební čára aktualizace 2021
Stavební čára otevřená
Stavební čára uzavřená
Stavební čára vnější
Stavební čára vnitřní
Stavební deník aktualizace 2020
Stavební dozor aktualizace 2018
Stavební povolení aktualizace 2018
Stavební pozemek aktualizace 2018
Stavební práce aktualizace 2018
Stavební přípojka elektřiny aktualizace 2019
Stavební řád
Stavební řízení aktualizace 2017
Stavební úprava aktualizace 2016
Stavební úřad vojenský aktualizace 2018
Stavební uzávěra aktualizace 2021
Stavební vlhkost aktualizace 2022
Stavební záměr aktualizace 2016
Stavebník aktualizace 2016
Staveniště aktualizace 2016
Stěhování obyvatelstva (migrace) aktualizace 2018
Stezka (ve vztahu k CR) aktualizace 2016
Stezky Greenways - Zelené Stezky aktualizace 2016
Stěžejkový most aktualizace 2017
Stoková síť aktualizace 2018
Strategic Environmental Assesment (SEA )
Strategické plánování aktualizace 2016
Strategie
Strategie Evropa 2020
Strategie regionálního rozvoje
Strategie rozvoje územního obvodu kraje aktualizace 2016
Strategie udržitelného rozvoje aktualizace 2016
Stratifikovaný náhodný výběr aktualizace 2016
Stravovací zařízení aktualizace 2016
Strojově čitelným formátem pro potřeby ÚPČ aktualizace 2018
Stromořadí aktualizace 2022
Struktura
Struktura města aktualizace 2018
Struktura města ekonomická aktualizace 2018
Struktura města funkční aktualizace 2018
Struktura města prostorová aktualizace 2018
Struktura města sociální aktualizace 2018
Struktura osídlení (sídelní struktura) aktualizace 2018
Struktura zástavby aktualizace 2018
Strukturální fondy Evropské unie aktualizace 2016
Středisko rekreace a cestovního ruchu aktualizace 2016
Středně podlažní zástavba aktualizace 2017
Střední podnik aktualizace 2016
Střecha (střešní konstrukce)
Střecha nepochůzná
Střecha plochá
Střecha pochůzná (provozní)
Střecha sedlová aktualizace 2022
Střecha stanová aktualizace 2022
Střecha strmá
Střecha šikmá
Střešní konstrukce nosná
Střešní krajina aktualizace 2019
Střešní plášť
Studie
Studna individuálního zásobování vodou aktualizace 2016
Studna neveřejná aktualizace 2021
Studna veřejná aktualizace 2021
Stupeň (u vod)
Stupeň automobilizace aktualizace 2018
Stupeň motorizace
Subjekt územního plánování aktualizace 2018
Subsidiarita aktualizace 2016
Suburbanizace aktualizace 2016
Suchá nádrž
Sucho aktualizace 2020
Sucho agronomické aktualizace 2020
Sucho fyziologické aktualizace 2020
Sucho hydrologické aktualizace 2020
Sucho meteorologické aktualizace 2020
Sucho nahodilé aktualizace 2020
Sucho socioekonomické aktualizace 2020
Sukcese aktualizace 2018
Suterén aktualizace 2022
Sužba uskladňování
Svazek obcí
Světelné znečištění aktualizace 2018
Světové dědictví aktualizace 2016
Svozová oblast aktualizace 2020
SWOT analýza aktualizace 2016
Synergie
Systém nouzového zásobování vodou aktualizace 2018
Systém sídelní zeleně aktualizace 2018
Šikmá rampa aktualizace 2018
Šířka uličního prostoru aktualizace 2018
Školka (pozemek)
Štítová orientace
Technická galerie
Technická příprava území na výstavbu aktualizace 2022
Technická životnost stavby aktualizace 2022
Technické vybavení aktualizace 2019
Technické vybavení obytného území
Technické zařízení budov aktualizace 2016
Technický a stavební dvůr aktualizace 2019
Technický dozor aktualizace 2019
Telekomunikace aktualizace 2020
Telekomunikační zařízení
Těleso skládky aktualizace 2018
Tematické cíle aktualizace 2016
Tematické státní mapové dílo aktualizace 2021
Tepelná přípojka
Tepelné sítě aktualizace 2020
Tepelné zpracování opdpadu
Teplárna
Terasa (krajinný prvek)
Terciér
Terénní úprava aktualizace 2016
Termální pramen aktualizace 2016
Text
Těžební odpad
Tlakové pásmo aktualizace 2018
Tradice
Transformátor aktualizace 2019
Transport znečišťujících příměsí aktualizace 2020
Transverzála
Tranzitní doprava
Trasa silniční komunikace
Trať
Trať pozemková
Travnatá údolnice
Trh s regulační energií vyrovnávací
Trigenerace
Trojpolní systém aktualizace 2018
Trvale udržitelný rozvoj
Třída
Třídění odpadů
Třídírna odpadů aktualizace 2020
Tuhé odpady aktualizace 2018
Tuhé znečišťující látky aktualizace 2018
Turista aktualizace 2016
Turistická stezka aktualizace 2017
Turistická ubytovna aktualizace 2016
Turistifikace aktualizace 2016
Turistika aktualizace 2018
Tvar střechy
Tvorba krajiny
Tvrz aktualizace 2017
Tvrziště aktualizace 2017
Typ geobiocénů
Typ společenstva cílový
Typické užívání budovy aktualizace 2021
Typový projekt aktualizace 2018
Ubytovací jednotka
Účastníci územního řízení aktualizace 2018
Účastník stavebního řízení aktualizace 2016
Účel využití území aktualizace 2018
Účelnost
Účelová komunikace
Účely vyvlastnění
Účinnost užití energie
Údaje geodetické
Údaje o území aktualizace 2018
Údolní niva
Údržba komunikace
Údržba stavby aktualizace 2016
Udržitelnost projektu aktualizace 2016
Udržitelný cestovní ruch aktualizace 2016
Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj území aktualizace 2016
Udržovací práce
Ukazatele energetické náročnosti budovy aktualizace 2021
Ukládání a nahlížení do ÚPD a ÚPP aktualizace 2018
Ukládání odpadů na skládkách a do podzemních prostor
Ukládání radioaktivních odpadů aktualizace 2018
Úkoly územního plánování aktualizace 2018
Ulice a veřejné prostranství aktualizace 2018
Ulice obchodní aktualizace 2018
Ulice obytná aktualizace 2018
Uliční čára aktualizace 2018
Uliční mobiliář aktualizace 2018
Uliční prostor aktualizace 2018
Úložiště odpadů
Úložiště radioaktivních odpadů aktualizace 2016
Úložné místo
Umělý vodní útvar
Umisťování reklam
Únosné zatížení území
Úplné vyřazení jaderného zařízení aktualizace 2016
Úplné znění územně plánovací dokumentace aktualizace 2018
Úprava odpadu aktualizace 2021
Úpravy toku aktualizace 2018
Urban sprawl aktualizace 2016
Urbanismus (též urbanistika) aktualizace 2016
Urbanistická koncepce aktualizace 2016
Urbanistická koncepce města aktualizace 2018
Urbanistická osa aktualizace 2016
Urbanistická studie
Urbanistické ukazatele aktualizace 2018
Urbanistický detail aktualizace 2018
Urbanistický obvod
Urbanistický řád aktualizace 2018
Urbanistický soubor aktualizace 2018
Urbanisticky významná stavba aktualizace 2018
Urbanita aktualizace 2018
Urbanizace aktualizace 2018
Urbanizace dočasná aktualizace 2018
Urbanizační osa (koridor) aktualizace 2018
Urbanizační prostor aktualizace 2018
Urbánní lada aktualizace 2022
Urbánní scéna aktualizace 2018
Určení nemovitosti a katastrálního území geometrické
Úroveň dopravy aktualizace 2020
Úroveň znečištění ovzduší
Úřad obecní aktualizace 2018
Úřad stavební
Úřad stavební obecný
Úřad územního plánování aktualizace 2016
ÚSES místní (lokální)
ÚSES nadregionální
ÚSES regionální
Uspořádání území aktualizace 2018
Ústřední orgány státní správy
Ústřední povodňová komise (ÚPK) aktualizace 2018
Ústřední seznam ochrany přírody
Ustupující podlaží aktualizace 2018
Útvar podzemní vody
Útvar povrchové vody
Úvěrovaná nemovitost aktualizace 2019
Uzavřená voda aktualizace 2021
Uzavření úložiště radioaktivního odpadu aktualizace 2016
Území
Území (zóna) zvláštní architektonické péče
Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
Území k přestavbě aktualizace 2018
Území obce
Území ohrožená zvláštními povodněmi
Území polyfunkční aktualizace 2018
Území s nízkým radonovým rizikem aktualizace 2020
Území určená k rozlivům povodní
Území vymezené
Územně analytické podklady (ÚAP) aktualizace 2018
Územně plánovací dokumentace (ÚPD) aktualizace 2016
Územně plánovací podklady (ÚPP) aktualizace 2016
Územně technická jednotka
Územně-identifikační registr základních sídelních jednotek (ÚIR-ZSJ)
Územní energetická koncepce
Územní generel
Územní opatření o asanaci území
Územní opatření o stavební uzávěře
Územní plán aktualizace 2020
Územní rezerva aktualizace 2016
Územní rozhodnutí aktualizace 2018
Územní rozvoj aktualizace 2018
Územní rozvojový plán aktualizace 2021
Územní řízení - zjednodušené aktualizace 2016
Územní řízení aktualizace 2016
Územní souhlas aktualizace 2018
Územní studie aktualizace 2018
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Uzly
Užitková plocha (u stavby) aktualizace 2016
Uživatel (ve výstavbě)
Validita aktualizace 2016
Varianta
Varovný pás
Varovný pás na speciální dráze
Vazba mezi informačními systémy veřejné správy
Věcná břemena stavby aktualizace 2022
Věcné břemeno
Vedení přímé
Vedlejší centrum města aktualizace 2019
Vedlejší produkt aktualizace 2016
Vedlejší stavební náklady aktualizace 2022
Veduta aktualizace 2016
Vegetace
Vegetace plošin, nížin a sníženin aktualizace 2022
Vegetace travnato-bylinných lad aktualizace 2022
Vegetační prvky svahů aktualizace 2022
Věková struktura obyvatelstva aktualizace 2018
Věkové složení populace
Velikost zemětřesení aktualizace 2018
Venkovní prostředí aktualizace 2021
Venkovní schodiště aktualizace 2022
Venkovské regiony aktualizace 2016
Venkovské sídlo aktualizace 2018
Veřejná doprava
Veřejná finanční podpora
Veřejná infrastruktura ostatní aktualizace 2017
Veřejná komunikační síť
Veřejná podpora aktualizace 2016
Veřejná správa
Veřejná telefonní síť
Veřejná výzkumná instituce
Veřejná zakázka
Veřejná zeleň
Veřejné finance
Veřejné pohřebiště
Veřejné projednání aktualizace 2018
Veřejně prospěšná stavba aktualizace 2016
Veřejně prospěšné opatření aktualizace 2016
Veřejné prostranství aktualizace 2018
Veřejné prostředky
Veřejně přístupná čerpací stanice aktualizace 2021
Veřejně přístupná dobíjecí stanice aktualizace 2021
Veřejné výdaje
Veřejné zdraví
Veřejnoprávní smlouva aktualizace 2018
Veřejnost
Veřejný ochránce práv
Veřejný prostor aktualizace 2016
Veřejný sklad aktualizace 2019
Veřejný účel
Veřejný zájem aktualizace 2016
Vesnice aktualizace 2019
Vestavba
Veterinární péče
Větrná (eolická) eroze
Větrná energie aktualizace 2019
Větrolam aktualizace 2022
Viladům
Vinice
Vklad do katastru nemovitostí aktualizace 2019
Vlastníci technické infrastruktury
Vlastnické právo
Vlastník aktualizace 2019
Vlastník stavby a zařízení aktualizace 2020
Vlečka (železniční) aktualizace 2017
Vnitrozemské vodní cesty
Vnitřní cestovní ruch aktualizace 2016
Vnitřní doprava aktualizace 2020
Vnitřní stěhování (migrace) aktualizace 2018
Vnitřní území lázeňského místa
Voda atmosférická (srážková) aktualizace 2018
Voda drenážní
Voda důlní
Voda odpadní
Voda pitná
Voda podpovrchová
Voda podzemní
Voda povrchová
Voda prostá
Voda provozní aktualizace 2018
Voda přírodní léčivá
Voda přírodní minerální
Voda přírodní stolní minerální
Voda půdní aktualizace 2020
Voda splašková aktualizace 2018
Voda spodní aktualizace 2022
Voda surová aktualizace 2021
Voda teplá užitková (TUV)
Voda upravená
Voda uzavřená
Voda užitková
Voda vnitřní aktualizace 2018
Voda vratná
Voda vyrobená
Voda výrobní
Voda závlahová
Voda zvláštního určení aktualizace 2021
Vodárenská nádrž aktualizace 2016
Vodárenství
Vodicí linie
Vodicí linie přirozená
Vodicí linie s funkcí varovného pásu
Vodící linie umělá
Vodicí pás přechodu
Vodící proužek (u komunikací)
Vodné aktualizace 2018
Vodní nádrž umělá aktualizace 2018
Vodní bilance aktualizace 2016
Vodní cesta umělá aktualizace 2019
Vodní cesty aktualizace 2017
Vodní díla
Vodní eroze
Vodní nádrž aktualizace 2020
Vodní nádrž přírodní aktualizace 2018
Vodní skok aktualizace 2018
Vodní toky
Vodní toky významné
Vodní útvar
Vodohospodářská bilance aktualizace 2018
Vodohospodářské úpravy
Vodojem aktualizace 2018
Vodojem hlavní aktualizace 2018
Vodojem požární aktualizace 2018
Vodojem přerušovací aktualizace 2018
Vodojem vyrovnávací aktualizace 2018
Vodojem zásobní aktualizace 2018
Vodoprávní dozor
Vodoprávní evidence aktualizace 2018
Vodoprávní úřad aktualizace 2018
Vodovod
Vodovodní řad
Vodovodní řad přiváděcí aktualizace 2018
Vodovodní řad zásobní aktualizace 2018
Vodovodní síť aktualizace 2018
Vodovodní systém aktualizace 2020
Vojenský újezd
Volná, přírodní krajina aktualizace 2022
Volně stojící domy
Vozovka aktualizace 2019
Vybavení území aktualizace 2018
Vybavení základní a vyšší aktualizace 2018
Výběrová šetření aktualizace 2016
Výběrový soubor aktualizace 2016
Vybraný systém veřejných prostranství aktualizace 2018
Výdaje na provozní potřeby
Vydatnost vodního zdroje
Výdejní jednotka pohonných hmot aktualizace 2021
Výhledové území sídla aktualizace 2019
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Výhradní ložisko
Výhybna aktualizace 2018
Výchova lesa
Výchozí bod cestovního ruchu aktualizace 2019
Vyjádření předmětů polohopisu číselné
Vyjádření předmětů polohopisu grafické
Výjimečně přípustná stavba
Vyklizení stavby aktualizace 2018
Výkres koordinační
Výkres veřejně prospěšných staveb aktualizace 2018
Výměník tepla
Výměníková stanice
Výměra parcely
Vypočtená spotřeba energie aktualizace 2021
Výroba elektřiny - kombinovaná aktualizace 2016
Výroba nerušící
Výrobek plnící funkci stavby aktualizace 2019
Výrobna elektřiny
Výrobní okrsek
Výrobní skupina aktualizace 2019
Výrobní zóny sídel aktualizace 2019
Výsledek zeměměřické činnosti původní aktualizace 2017
Výstavba aktualizace 2018
Výstavba bytová aktualizace 2018
Výška budovy
Výška hlavní římsy
Výška k hlavní římse
Výška stavby
Výška střechy
Výšková hladina zástavby aktualizace 2016
Výšková regulace zástavby aktualizace 2018
Vyšší územní samosprávný celek (VÚSC)
Vytápění
Vytápění centrální aktualizace 2019
Vytápění etážové
Vytápění individuální
Vytápění ústřední
Výtopna aktualizace 2020
Výtvarná kompozice města
Vytváření informačních systémů veřejné správy
Využití lůžek aktualizace 2016
Využití odpadu aktualizace 2021
Využití odpadu energetické aktualizace 2021
Využití odpadu materiálové aktualizace 2021
Využití ploch s rozdílným způsobem využití aktualizace 2017
Využití pokojů aktualizace 2016
Využití území aktualizace 2018
Vývaziště aktualizace 2017
Vývěr aktualizace 2018
Vyvinutá niva (luh) aktualizace 2022
Vyvlastnění
Vyvlastnitel
Vyvlastňovací řízení
Vyvlastňovaný
Významná stavební dominanta aktualizace 2017
Významné prostranství aktualizace 2018
Významný krajinný prvek
Významný vyhlídkový bod aktualizace 2016
Významové členění sídel aktualizace 2018
Výzva (k předkládání žádostí - strukturální fondy) aktualizace 2016
Vzájemné odstupy staveb
Vzduch znečištěný aktualizace 2020
Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti
Zabezpečení staveniště aktualizace 2022
Začátek stavby aktualizace 2021
Zadání územně plánovací dokumetace aktualizace 2018
Zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu
Zahrada
Zahrada historická
Zahrada produkční aktualizace 2022
Zahrada zelinářská
Zahrada zimní aktualizace 2022
Zahrada zvláštního určení aktualizace 2022
Zahrádkářská činnost aktualizace 2021
Zahrádkářská osada aktualizace 2021
Zahrádkářský spolek aktualizace 2021
Zahradní a krajinářská architektura
Zahradní a krajinářská tvorba
Zahradní a krajinářský architekt
Zahraniční stěhování (migrace) aktualizace 2018
Zahuštěná výsadba aktualizace 2020
Zájem České republiky
Zájmové území obce aktualizace 2018
Zákazník (v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství)
Základna rekreace aktualizace 2019
Základní báze geografických dat ČR aktualizace 2021
Základní bodové pole aktualizace 2021
Základní komunikační síť
Základní koncepce rozvoje území obce aktualizace 2018
Základní občanské vybavení aktualizace 2018
Základní požadavky kladené na stavby
Základní sídelní jednotka (ZSJ) aktualizace 2018
Základní soubor aktualizace 2016
Základní státní mapové dílo aktualizace 2021
Základní územní jednotka aktualizace 2017
Zalesnění
Zamokřená plocha aktualizace 2018
Záplavová čára
Záplavové území
Záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně
Započitatelná plocha podkroví
Zařízení aktualizace 2016
Zařízení dopravní
Zařízení elektronické komunikační
Zařízení informační, reklamní a propagační
Zařízení jaderné aktualizace 2018
Zařízení letecké pozemní
Zařízení měřící
Zařízení občanského vybavení aktualizace 2018
Zařízení obchodní místního významu
Zařízení obchodní obvodního významu
Zařízení obchodní regionálního významu
Zařízení odvodňovací hlavní
Zařízení odvodňovací podrobné
Zařízení plynárenské
Zařízení plynové
Zařízení plynové odběrné společné
Zařízení staveniště
Zařízení tepelné odběrné
Zařízení tepelné rozvodné
Zařízení závlahové hlavní
Zařízením určené pro nakládání s odpady aktualizace 2021
Zásady (územního plánování) aktualizace 2021
Zásady a limity aktualizace 2021
Zásady ochrany zemědělského půdního fondu
Zásady ochrany životního prostředí
Zásady územního rozvoje (ZÚR) aktualizace 2018
Zásobník plynu
Zásobník projektů aktualizace 2016
Zásobování teplem dálkové
Zásoby bilanční
Zásoby nebilanční
Zásoby výhradního ložiska
Zásoby vytěžitelné
Zástavba jednostranně na rozhraní pozemků
Zástavba kompaktní aktualizace 2018
Zástavba nízkopodlažní aktualizace 2018
Zástavba plošná aktualizace 2022
Zástavba rozptýlená aktualizace 2022
Zástavba rozvolněná aktualizace 2018
Zástavba řadová jednotná aktualizace 2022
Zástavba řadová sevřená aktualizace 2022
Zástavba řadová volná aktualizace 2022
Zástavba solitérní (solitérní typ) aktualizace 2022
Zástavba uzavřená aktualizace 2018
Zástavba vysokopodlažní aktualizace 2018
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha pozemku aktualizace 2016
Zastavěná plocha stavby aktualizace 2017
Zastavěné území aktualizace 2016
Zastavěné území obce aktualizace 2018
Zastavění bodové aktualizace 2018
Zastavění hnízdové aktualizace 2018
Zastavění hřebínkové aktualizace 2018
Zastavění kobercové aktualizace 2018
Zastavění konkávní a konvexní aktualizace 2018
Zastavění meandrové aktualizace 2018
Zastavění organické aktualizace 2018
Zastavění ortogonální aktualizace 2018
Zastavění perimetrální aktualizace 2018
Zastavění pilové aktualizace 2018
Zastavění řádkové aktualizace 2018
Zastavění řadové aktualizace 2018
Zastavění šachovnicové aktualizace 2018
Zastavění terasové aktualizace 2018
Zastavění vějířové aktualizace 2018
Zastavěný stavební pozemek aktualizace 2016
Zastavitelná plocha aktualizace 2016
Zastávka
Zástavní veřitel
Zastavovací systém aktualizace 2018
Zástupce veřejnosti aktualizace 2016
Zastupitelstvo obce aktualizace 2017
Zasypávání (u odpadu) aktualizace 2021
Zátěž (imisemi)
Zatíženost území rekreací aktualizace 2016
Zátopové území aktualizace 2020
Závazné podmínky provozu
Závažná závada v korytě vodního toku
Zazelenění střechy aktualizace 2022
Zázemí města aktualizace 2016
Záznam do katastru nemovitostí aktualizace 2019
Zbořeniště aktualizace 2018
Zdroj alternativní aktualizace 2019
Zdroj energetický druhotný aktualizace 2016
Zdroj neobnovitelný
Zdroj obnovitelný
Zdroj plynu rozhodující
Zdroj přírodní
Zdroj přírodní obnovitelný
Zdroj přírodní minerální vody
Zdroj spalovací stacionární
Zdroj vodní
Zdroj znečišťování ovzduší aktualizace 2020
Zdroj znečišťování ovzduší mobilní
Zdroj znečišťování ovzduší přízemní aktualizace 2020
Zdroj znečišťování ovzduší stacionární
Zdroj znečišťování ovzduší stacionární spalovací
Zdroj znečišťování ovzduší vyvýšený aktualizace 2020
Zdroj znečišťování vod
Zdymadlo aktualizace 2018
Zeleň - objekt zeleně aktualizace 2018
Zeleň - plocha zeleně aktualizace 2018
Zeleň - prvek zeleně aktualizace 2018
Zeleň aktualizace 2022
Zeleň doprovodná aktualizace 2022
Zeleň hospodářská aktualizace 2022
Zeleň krajinná aktualizace 2022
Zeleń liniová aktualizace 2022
Zeleň městská ostatní aktualizace 2022
Zeleň městská s rekreační funkcí aktualizace 2022
Zeleň mobilní aktualizace 2022
Zeleň obecní aktualizace 2022
Zeleň obytná aktualizace 2017
Zeleň ochranná aktualizace 2022
Zeleň rozptýlená aktualizace 2022
Zeleň sídelní aktualizace 2022
Zeleň sídlištní aktualizace 2022
Zeleň silniiční aktualizace 2022
Zeleň soukromá aktualizace 2022
Zeleň střešní aktualizace 2022
Zeleň uliční aktualizace 2022
Zeleň veřejná aktualizace 2022
Zeleň veřejnosti nepřístupná aktualizace 2018
Zeleň veřejnosti omezeně přístupná aktualizace 2018
Zeleň veřejnosti volně přístupná aktualizace 2022
Zeleň vyhrazená aktualizace 2022
Zelená energie aktualizace 2019
Zelená úsporám aktualizace 2019
Zelený bonus aktualizace 2019
Zemědělsk subjekt aktualizace 2021
Zemědělská usedlost
Zemědělský půdní fond
Zeměměřické činnosti aktualizace 2021
Zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu aktualizace 2021
Zeměměřictví aktualizace 2021
Zhutňování půdy
Zklidněná plocha aktualizace 2021
Zkušební dráha (železniční) aktualizace 2017
Změna dokončené stavby aktualizace 2016
Změna klimatu aktualizace 2018
Změna stavby před jejím dokončením aktualizace 2016
Změna územního rozhodnutí aktualizace 2017
Změna v nezastavitelném území aktualizace 2018
Změna v území aktualizace 2016
Změna v užívání stavby aktualizace 2018
Změny a úpravy vydané územně plánovací dokumentace aktualizace 2021
Znečištění lidskou činností
Znečištění vody aktualizace 2018
Znečišťování aktualizace 2021
Znečišťování ovzduší aktualizace 2018
Znečišťování životního prostředí
Znečišťující látka
Znehodnocené území aktualizace 2018
Zneškodňování odpadů aktualizace 2021
Zneužívání vlastnictví
Zóna dopravní aktualizace 2019
Zóna havarijního plánování aktualizace 2016
Zóna města (aglomerace) aktualizace 2016
Zóna obytná
Zóna pěší
Zóna průmyslová
Zóna průmyslová strategická
Zóna příměstská
Zóna výrobní
Zóny národních parků a chráněných krajinných oblastí
Zpracování a zpracovatel územně plánovací dokumentace aktualizace 2017
Zpracování odpadu aktualizace 2021
Zpráva o stavu životního prostředí České republiky
Zpráva o uplatňování územního plánu
Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje
Zprostředkování nakládání s odpady aktualizace 2021
Zpřístupňování informací
Zranitelné oblasti
Ztráty na životním prostředí
Zvláště chráněná část přírody
Zvláště chráněná území
Zvláštní oblast ochrany
Zvláštní odborná způsobilost (ZOZ)
Zvláštní požadavky na umisťování staveb
Zvláštní rybochovné zařízení aktualizace 2021
Zvláštní zásahy do zemské kůry
Železniční dráha celostátní aktualizace 2017
Železniční dráha místní aktualizace 2017
Železniční dráha regionální aktualizace 2017
Železniční koridor aktualizace 2021
Železniční přejezd aktualizace 2017
Životní cyklus produktu aktualizace 2016
Životní prostředí aktualizace 2020
Životní styl - způsob života
Životní úroveň
Žumpa aktualizace 2016
TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2002–2022. Všechna práva vyhrazena.