Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací podklady

Heslo: Územní studie / urbanistická studie


Seznam otázek

01. Vyplývá ze stavebního zákona nutnost (povinnost), aby územní plán respektoval obsah územní studie?

vasotec

vasotec nordteams.se
Obsah územní studie není pro ÚPD závazný. Územní studie patří podle stavebního zákona mezi územně plánovací podklady. Slouží k ověření možnosti a podmínek změn v území, slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a slouží pro rozhodování v území. Aktualizace 2018.


02. Jaký je rozdíl v urbanistických studiích registrovaných (evidovaných) a neregistrovaných (neevidovaných) Ústavem územního rozvoje v Brně? Je registrace nutná?

ilosone

ilosone forlaget-ave-maria.dk
Podle § 185 odst. 4 stavebního zákona urbanistické studie, zpracované přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu územního plánování, prověří tento úřad ve spolupráci s dotčenými obcemi z hlediska jejich aktuálnosti; v ostatních případech prověří jejich aktuálnost krajský úřad ve spolupráci s dotčenými úřady územního plánování. Úřad, který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, podá návrh na vložení dat, popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti. Podle § 188a odst. 1 písm. b) Na území obce nebo části území obce, která nemá platný územní plán, územní plán obce, popřípadě územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, lze do doby vydání územního plánu, nejpozději však do 31. 12. 2020, umisťovat v nezastavěném území kromě staveb, zařízení a jiných opatření uvedených v § 18 odst. 5 také stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. 12. 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti. Pokud úřad nepotvrdil aktuálnost urbanistické studie a zároveň nebyla o ní vložena data do evidence, nelze využít § 188a odst. 1 písm. b). Aktualizace 2018.


03. Bude registraci provádět obec sama, nebo ji bude provádět obec s rozšířenou působností? Jaký vliv bude mít případná „evidence“ či „registrace“ urbanistické studie pro budoucí rozhodování stavebních úřadů a úřadu územního plánování?

ru486 abortion pill cost

abortion pill cost cvs dev.wizie.com
Urbanistické studie, územní generely a územní prognózy, zpracované přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, které nepřesahují hranice působnosti jednoho úřadu územního plánování, prověří úřad územního plánování, tedy pořizovatel, z hlediska jejich aktuálnosti (§ 185 odst. 4 stavebního zákona). Úřad, který potvrdil aktuálnost urbanistické studie, územního generelu nebo územní prognózy, podá poté návrh na vložení dat, popřípadě vloží data o nich do evidence územně plánovací činnosti. Evidence územně plánovací činnosti probíhá dle § 162 stavebního zákona a § 22 vyhlášky MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Podkladem pro vkládání dat do evidence územně plánovací činnosti obcí jsou: • REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY dle přílohy č. 16 vyhlášky, • REGISTRAČNÍ LIST REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY dle přílohy č. 17 vyhlášky, • REGISTRAČNÍ LIST REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO NA ŽÁDOST NEBO JEHO ZMĚNY dle přílohy č. 18 vyhlášky, • REGISTRAČNÍ LIST ÚZEMNÍ STUDIE dle přílohy č. 14 vyhlášky. Urbanistická studie, která byla vložena do evidence územně plánovací činnosti, slouží, mimo jiné, jako podklad pro rozhodování v území (§ 25 stavebního zákona). Aktualizace 2018.


04. Do kdy je nutné aktualizovat urbanistické studie a kdo hradí jejich případnou aktualizaci?

lipitor

lipitor

abortion pill over the counter in usa

abortion pill over the counter in usa
Urbanistické studie se neaktualizují. Podle § 30 odst. 6 stavebního zákona prověří pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti aktuálnost jejího řešení a v případě možnosti jejího dalšího využití zajistí vložení dat o této skutečnosti do evidence, jinak ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence vypustí. Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, vypustí údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti též v případě, že její obsah je v rozporu s právními předpisy. Aktualizace 2018.


06. Lze na základě urbanistické studie, ve které jsou vymezeny plochy k zastavění rodinnými domy mimo intravilán obce tuto zástavbu povolit?

zoloft and weed interaction

zoloft and weed go
Dle § 188a odst. 1 písm. b) lze: „Na území obce nebo části území obce, která nemá územní plán, …umisťovat stavby podle urbanistické studie, byla-li pro území obce opatřena do 31. prosince 2006 a data o ní byla vložena do evidence územně plánovací činnosti“(viz též odpověď na otázku č. 02.). Aktualizace 2018.


07. Při prověřování aktuálnosti urbanistické studie dojde k několika úpravám. Bude tato urbanistická studie moci být zapsaná do evidence, bude sloužit pro územní rozhodování nebo bude sloužit jako podklad pro zadání ÚP?

V tomto případě se bude fakticky jednat o přepracování urbanistické studie na územní studii. Podle § 30 odst. 4 pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie může sloužit i jako podklad pro územní rozhodování (§ 25 SZ), nemůže ale být využita podle § 188a odst. 1 písm. b) stavebního zákona pro umístění staveb v nezastavěném území. Aktualizace 2018.


08. Jaká jsou kritéria pro posuzování aktuálnosti územní studie?

Aktuální je ta územní studie, jejíž věcné řešení je v souladu s v současné době platnou Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací, která respektuje současné limity využití území, např. později vyhlášená záplavová území, chráněné části přírody apod., a zároveň je aktuální z hlediska záměrů v ní obsažených. Při hodnocení její aktuálnosti a aktuálnosti jejích záměrů se úřad územního plánování opírá zejména o názor dotčené obce. V případě, že je její obsah je v rozporu s právními předpisy vypustí Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu, údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace 2018.


09. V § 30 v odstavci 2) stavebního zákona je uvedeno, že „pořizovatel pořizuje územní studii v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního nebo jiného podnětu.“ Znamená to, že se jedná o tři možnosti, kdy lze pořídit územní studii, nebo musí být územní studie vždy uložena v ÚPD?

elavil

elavil click

buy abortion pill online

buy the abortion pill online blog.structuretoobig.com
Ano, jedná se o tři možnosti. Podle § 30 odstavce 2 stavebního zákona pořizuje pořizovatel územní studii v případech, kdy: - je to uloženo územně plánovací dokumentací, - z vlastního podnětu nebo - z jiného podnětu. Podmínka pořízení územní studie nemusí být tedy vždy uložena v ÚPD. Aktualizace 2018.


10. Kdo uhradí náklady na pořízení územní studie uložené územním plánem?

allegra

allegra restaurantvisuals.com
V případě, že je pořízení územní studie uloženo územním plánem, hradí územní studii vždy obec (stalo se tak z vlastní vůle zastupitelstva obce), a to i v případě, že samotné pořízení např. změny územního plánu bylo z podnětu vlastníka pozemku, který chce začít stavět. V zadání územní studie však může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady. Nelze však její pořízení úhradou nákladů podmínit. Aktualizace 2018.


11. V případě, že obec schválila nový územní plán (ÚP)s tím, že je v něm více lokalit, které jsou určeny pro zástavbu rodinnými domy a že u všech je podmínka územní studie (ÚS), ale v současné době obec upřednostňuje jiné lokality, může si vlastník pozemku dobrovolně nechat vypracovat územní studii, aby vše urychlil a mohl začít stavět?

Územní studii může pořizovat pouze orgán ÚP s příslušnou působností, tedy pořizovatel. V zadání územní studie může pořizovatel stanovit, že ten, kdo hodlá změnu v území realizovat, může zajistit zpracování územní studie na své náklady (jedná se o možnost, nikoliv o povinnost). Obecně platí, že pokud je v ÚP stanovena podmínka zpracování ÚS, bylo tak stanoveno z vlastní vůle zastupitelstva obce a jedná se tedy o ÚS pořizovanou z vlastního podnětu. Pokud zastupitelstvo tuto podmínku stanovilo, znamená to, že tuto územní studii také uhradí. Dále upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., příloha 7 část I., odst. 2 písm. c) musí být stanovena lhůta pro pořízení územní studie, ve které musí dojít ke schválení možnosti využití územní studie pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Není-li lhůta stanovena, jedná se o rozpor s citovanou vyhláškou. Marným uplynutím lhůty pro pořízení studie tato podmínka zaniká a v předmětné ploše se postupuje, jako by ÚS nebyla požadována. Aktualizace 2018.


12. V současně platném územním plánu je pro určité území stanovena podmínka pořízení územní studie bez stanovení konkrétní lhůty. Jak dlouho může být takovéto území podmínkou pořízení územní studie blokováno?

zoloft and weed smoking

zoloft and weed effects go
Novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2013 (zákon č. 350/2012 Sb.) stanovila povinnost v případě podmínění rozhodování o změnách v území územní studií stanovit v územním plánu rovněž podmínky pro její pořízení a přiměřenou lhůtu pro vložení dat o ní do evidence územně plánovací činnosti (§ 43 odst. 2 SZ). Marným uplynutím této stanovené lhůty omezení změn v území zaniká. Ve Vašem případě, kdy není v územním plánu stanovena konkrétní lhůta pro územní studii, platí přechodná ustanovení, ze kterých vyplývá: pokud není v územně plánovací dokumentaci stanovena lhůta pro vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti, pozbývá úkol „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování“ platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (čl. II odst. 5 zákona č. 350/2012 Sb.), tj. tzv. „blokování“ území skončilo 1. 1. 2017. Aktualizace 2018.


13. V územním plánu je podmíněno využití dané lokality pořízením územní studie. Lhůta pro zpracování studie je stanovena: „do zahájení výstavby, aby bylo zajištěno vynaložení prostředků na dokumentaci pouze pro reálné a aktuální potřeby.“ Jak lze dle takto stanovené lhůty zjistit, kdy dojde k jejímu tzv. marnému uplynutí?

Ve Vašem případě se nejedná o žádnou konkrétně stanovenou lhůtu tak, jak to vyžaduje stavební zákon. Odpověď je stejná jako u předchozího dotazu, tj. lhůta musí být konkrétní a jejím marným uplynutím zaniká omezení změn v území předmětnou územní studií (viz § 43 odst. 2 SZ). Pokud ale není v územním plánu stanovena konkrétní lhůta („do zahájení výstavby“ – toto opravdu není konkrétní lhůta), platí přechodná ustanovení (viz čl. II odst. 5 zákona č. 350/2012 Sb.), tj. úkol „prověřit územní studií změny využití plochy nebo koridoru vymezených v územním plánu jako podmínka pro rozhodování“ pozbyl platnosti uplynutím 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Aktualizace 2018.


14. Je povinností pořizovatele zveřejňovat územní studii dálkovým přístupem? V příloze č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb. - Registrační list, je v závěru uvedeno: „Dokumentace je přístupná na webové adrese…“.

mirapex

mirapex kevinschuit.com
Dosud tato povinnost stanovena nebyla, ale po novele stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018 má pořizovatel povinnost územní studie do 30.6.2018 zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně místa, kde je možné do nich nahlížet, a tuto skutečnost oznámit dotčeným orgánům, nebo údaje o této studii vyřadit z evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace únor 2018.


15. Na základě požadavku v územním plánu byla pro danou lokalitu pořízena územní studie. Zastupitelstvo obce však územní studii dosud neschválilo. Může být tato územní studie zapsána do evidence ÚPČ?

prescription drugs discount cards

cialis discount coupon
Může. Zastupitelstvo obce územní studii neschvaluje ani nevydává. Pokud by tak učinilo, jednalo by se o nezákonný zásah samosprávy do výkonu státní správy a k tomuto aktu zastupitelstva by nemohlo být přihlíženo. Schválení možnosti využití územní studie přísluší pořizovateli. Pořizovatel územní studie podá poté, kdy schválil možnost jejího využití podle § 25 stavebního zákona, návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Aktualizace 2018.


16. Na základě požadavku v územním plánu byla pro danou lokalitu pořízena územní studie a data o ní byla vložena do evidence. Územní studie obsahovala přísné regulativy. Zastupitelstvo obce ji proto na podzim 2011 zrušilo a stanovilo vlastní zásady pro výstavbu v této lokalitě. Máme nové zájemce, kteří by chtěli v této lokalitě stavět, narážejí však na problémy se stavebním úřadem, kde je jim sdělováno, že pokud je zrušena studie, nelze v dané lokalitě stavět.

buscopan

buscopan
Územní studii nelze rozhodnutím zastupitelstva zrušit. Schválení možnosti využití územní studie je záležitostí pořizovatele, který územní studii pořídil. Rozhodnutím zastupitelstva rovněž nelze stanovovat „vlastní zásady pro výstavbu“ bez použití nástrojů územního plánování, kterými jsou v tomto případě zejména územní plán a jeho změna nebo regulační plán a jeho změna. Pokud je územní studie nadále v evidenci územně plánovací činnosti, je podkladem pro rozhodování a stavební úřad by k ní měl přihlížet. Aktualizace 2018.


17. Jakou formu má mít „schválení možnosti využití územní studie“?

Územní studii prověří pořizovatel z hlediska jejího možného využití jako podkladu pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace nebo pro rozhodování v území v „Registračním listu územní studie“ (příloha č. 14 vyhlášky č. 500/2006 Sb.). Prostřednictvím registračního listu podá krajskému úřadu návrh na vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti, popř. sám, pokud byl krajským úřadem pověřen, data do této evidence vloží. Tím jsou splněny náležitosti vyžadované stavebním zákonem. Formulace schválení možnosti využití územní studie viz následující odpovědi v otázkách 18. a 19. Aktualizace 2018.


18. Jak má být formulováno „schválení možnosti pro využití územní studie“, která je určena jako podklad pro pořízení změny územního plánu?

lipitor

lipitor iammatt.co.uk
U územní studie, která má sloužit jako podklad pro pořízení územního plánu nebo jeho změny je možno formulovat schválení možnosti využití územní studie následovně: Pořizovatel, (název pořizovatele), příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c), resp. podle jiných ustanovení stavebního zákona (s ohledem na pořizovatele) schvaluje v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie (název územní studie) zpracované (zpracovatel a datum zpracování) z vlastního/jiného podnětu (kdo dal podnět) jako podkladu pro zpracování územního plánu (resp. změny územního plánu). Aktualizace 2018.


19. Je nějaký rozdíl mezi schválením možnosti využití územní studie s ohledem na účel, pro který byla pořízena – tedy například územní studie, která byla pořízena jako podklad pro návrh územního plánu nebo jeho změnu a územní studie, která byla pořízena jako podklad pro rozhodování v území?

lipitor

lipitor mycakes.fi
Rozdíl je pouze ve formulaci schválení možnosti využití územní studie. V případě, že se bude jednat o územní studii, jejíž zpracování je podmínkou pro rozhodování o změnách v území, pak bude formulace schválení možnosti využití územní studie znít například následovně: Pořizovatel, (název pořizovatele), příslušný podle § 6 odst. 1) písm. c), resp. podle jiných ustanovení stavebního zákona (s ohledem na pořizovatele) schvaluje v souladu s § 30 odst. 4 stavebního zákona možnost využití územní studie (název územní studie) uložené územním plánem (název územního plánu) a zpracované (zpracovatel a datum zpracování) jako podkladu pro rozhodování v území. Aktualizace 2018.


20. Co se stane s územními studiemi, když je pořizovatel do 31. 12. 2018 z hlediska aktuálnosti neprověří?

V případě, že pořizovatel územní studie (tzn. ÚÚP nebo KÚ nebo újezdní úřad pro území vojenského újezdu), o které byla vložena data do evidence územně plánovací činnosti do 30. června 2010, neposoudí do 31. prosince 2018 z hlediska její aktuálnosti podle § 30 odst. 6 stavebního zákona a pokud pořizovatel nezajistí vložení dat o této skutečnosti, resp. údajů o prověření této studie v uvedené lhůtě do evidence územně plánovací činnosti, pak je Ministerstvo pro místní rozvoj, popřípadě jím pověřená organizační složka státu (tzn. ÚÚR), z této evidence vypustí. Toto ustanovení se vztahuje i na urbanistické studie, územní generely nebo územní prognózy evidované podle § 185 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. Pro územní studie vložené do evidence po 30. červnu 2010 platí obecně povinnost jejich prověření do 8 let od vložení, případně posledního vložení dat o této skutečnosti do evidence. 2018.


21. Jak se bude postupovat u studií, které byly vloženy do evidence územně plánovací činnosti po 30. 6. 2010?

Pořizovatel nejpozději do 8 let od posledního vložení dat o územní studii do evidence územně plánovací činnosti prověří aktuálnost jejího řešení, a pokud posoudí, že je možno ji dále využívat, zajistí vložení dat o této skutečnosti do evidence. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, vypustí údaje o územní studii z evidence územně plánovací činnosti Ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu; studie bude vypuštěna z evidence i v případě, že její obsah je v rozporu s právními předpisy (§ 30, odst. 6 stavebního zákona). 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2018. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid