Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Územně plánovací dokumentace

Heslo: Určený zastupitel


Seznam otázek

01. Kdo bude mít při zahájení pořizování územního plánu kompetenci stanovit určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem. Bude to zastupitelstvo obce?

Zastupitele určí usnesením ze svého středu zastupitelstvo obce, pro jejíž území je pořizován územní plán, a to zpravidla současně s rozhodnutím o pořízení územního plánu. Jedná se o člena zastupitelstva. Zastupitel nemusí být určen pouze pro pořízení jedné územně plánovací dokumentace, ale může být určen např. na celé volební období. Aktualizace 2022.


02. Na základě čeho se volí určený zastupitel? Musí mít určená osoba nějakou odbornou kvalifikaci, jestli ano, jakou?

Určeného zastupitele dle § 47 odst. 1 stavebního zákona určí zastupitelstvo obce. Odborná kvalifikace není zákonem stanovena ani požadována. Aktualizace 2022.


03. Pokud určuje určeného zastupitele zastupitelstvo (rada) obce, z čeho toto konkrétně vyplývá (starosta nejmenované obce tvrdí, že by taková povinnost musela být uložena v zákoně o obcích).

Jmenování určeného zastupitele je bezesporu činnost patřící do samostatné působnosti obce. Podle § 5 odst. 2 stavebního zákona „orgány obce a kraje vykonávají působnost ve věcech územního plánování podle tohoto zákona jako působnost přenesenou, nestanoví-li zákon, že o věci rozhoduje zastupitelstvo obce nebo kraje“. Z uvedeného vyplývá, že orgánem příslušným ke jmenování určeného zastupitele je zastupitelstvo obce. Toto tvrzení má oporu i v zákoně o obcích, kde podle § 84 odst. 2 písm. y) je zastupitelstvu obce vyhrazeno plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem. Aktualizace 2022.


04. Pro obec je pořizováno souběžně několik změn. Je tedy možné mít případně pro každou jednotlivou změnu jiného určeného zastupitele?

Ano, je to možné, pokud se takto zastupitelstvo usnese. Aktualizace 2022.


05. Jako projektant nevím, jak se mám postavit k osobě určeného zastupitele. Mám jednat se starostou nebo s určeným zastupitelem? Je potřeba nějakým způsobem písemně stvrdit, kdo je určeným zastupitelem?

Určený zastupitel je „mluvčí“ zastupitelstva obce. Zákon upravuje, v kterých případech jedná určený zastupitel s pořizovatelem. Projektant jedná s pořizovatelem, který zpravidla k jednání přizve určeného zastupitele. Aktualizace 2022.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid