Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  1000 OTÁZEK KE STAVEBNÍMU PRÁVU
se zaměřením na problematiku územního plánování
Ústav územního rozvoje 

Téma: Umísťování a povolování staveb

Heslo: Územně plánovací informace


Seznam otázek

01. Co je to územně plánovací informaci (ÚPI) a kdy je možnost o ni požádat?

nifedipine pommade

acheter nifedipine blog.halan.se acheter nifedipine 10
Územně plánovací informace (dle § 21 stavebního zákona) je předběžnou informací (podle § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), jedná se o informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, o podmínkách vydání regulačního plánu, územního rozhodnutí a podmínkách územního souhlasu (v případech, že jím lze nahradit územní rozhodnutí). Každý může požadovat od správního orgánu, který je příslušný vydat rozhodnutí nebo podmiňující úkon, aby mu v písemné formě poskytl předběžnou informaci o tom, zda lze určitý záměr uskutečnit jen za předpokladu vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, případně jakého, a podle jakých hledisek bude posuzovat žádost pro vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, popř. za jakých předpokladů lze žádosti vyhovět. V téže věci lze předběžnou informaci požadovat jen jednou a lze ji požadovat i po zahájení řízení. Aktualizace 2018.


02. Jakým způsobem se může o ÚPI požádat?

generalized anxiety disorder

sertraline for anxiety uk online anxiety quotes
Náležitosti žádosti o vydání územně plánovací informace jsou uvedeny v § 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Aktualizace 2018.


03. Které orgány mají vydávat jednotlivé druhy ÚPI podle § 21 odst. 1, pod písmeny a) - c)?

ÚPI poskytují orgány územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad pověřený pro výkon činnosti pořizovatele) a stavební úřad, a to vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží. Aktualizace 2018.


04. Kdy se má stavebník pro územně plánovací informaci (ÚPI) obrátit na úřad územního plánování, a kdy na stavební úřad.

Z logiky věci vyplývá, že orgán územního plánování (krajský úřad, úřad územního plánování, případně obecní úřad, který zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona), poskytuje územně plánovací informace (dále jen ÚPI) o podmínkách využívání území a změn jeho využití [§ 21, odst. 1 písm. a)] a o podmínkách vydání regulačního plánu [§ 21 odst. 1 písmeno b)]. Stavební úřad by měl poskytovat ÚPI pro územní rozhodnutí [§21 odst. 1 písmeno b)] a pro územní souhlas [§21 odst. 1 písmeno c)]. Aktualizace 2018.


05. Co má územně plánovací informace obsahovat?

buy abortion pill online usa

abortion pill over the counter in usa by-expression.com purchase abortion pill online
Obsah vydané územně plánovací informace (ÚPI) vždy vychází z konkrétního požadavku, tj. pro jaký záměr na změnu v území je ÚPI požadována. Vychází z konkrétních údajů o záměru, zejména o účelu a technickém provedení stavby nebo o jiném opatření v území (§ 21 odst. 1 a 2 stavebního zákona). ÚPI obsahuje informaci, zda lze určitý záměr uskutečnit jen na základě vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu, případně jakého, a o tom, podle jakých hledisek bude správní orgán budoucí žádost o vydání rozhodnutí nebo podmiňujícího úkonu posuzovat, popřípadě za jakých předpokladů bude možno žádosti vyhovět. Aktualizace 2018.


06. Jak postupovat, když stavebník s vydanou územně plánovací informací (ÚPI)nesouhlasí?

abortion pill online Philippines

abortion pill online ph click here abortion pill side effects ph
Pokud stavebník nesouhlasí s vydanou ÚPI, může požádat ve smyslu § 156 správního řádu o její přezkoumání. Aktualizace 2018.


07. Kdo konkrétně vydává a má dle zákona vydat územně plánovací informaci podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.? Kdo je ten oprávněný úřad pro vydání informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace?

Územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace [§ 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona], vydává úřad příslušný k dotazovanému území. Jedná-li se o informace k ÚAP kraje, ke zpracovaným a zaevidovaným územním studiím pořizovaným krajskými úřady nebo zásadám územního rozvoje, obraťte se na krajský úřad. Jedná-li se o ÚAP obcí, zpracované a zaevidované územní studie pořizované úřady územního plánování nebo územní plán, obraťte se na úřad územního plánování. Stejně tak, pokud se bude jednat o podmínky vydání regulačního plánu (vyplývajících z vydaných zásad územního rozvoje nebo z vydaného územního plánu). Pokud se týká územních rozhodnutí (územního souhlasu), je třeba požádat o informaci stavební úřad. Aktualizace 2018.


08. Ve které fázi pořizování územního plánu bude možné vydávat územně plánovací informaci? Bude ji možné podávat na základě rozpracovaného územního plánu nebo stávajícího platného?

V případě poskytování územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití podle § 21 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, se tato informace poskytuje podle schválené nebo vydané ÚPD. Aktualizace 2018.


09. Jsme odbor územního plánování, nejsme stavebním úřadem a nevydáváme žádná rozhodnutí typu územního rozhodnutí, stavebního povolení apod. Je v naší kompetenci vydávání ÚPI pro územní a stavební řízení?

Územně plánovací informace (§ 21SZ) poskytují úřady územního plánování a stavební úřady vždy v rámci své působnosti, tzn. k předmětu informace nebo příslušného rozhodnutí anebo opatření, které jim náleží. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí bude vydávat stavební úřad, je jeho povinností pro toto správní řízení poskytnout ÚPI. Aktualizace 2018.


TOPlist Napište nám | © Ústav územního rozvoje, 2008–2021. Všechna práva vyhrazena. | XHTML 1.0 valid