Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2003

  • Evidence územně plánovací činnosti v České republice. Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2003.
  • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení.
  • Územně plánovací dokumentace. Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002.
  • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001.
  • Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí. Hochwasserschutz in Gebietsplänen der Gemeinden.
  • Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch.

Ročenka 2003
Zdenka Hladišová a kolektiv

Evidence územně plánovací činnosti v České republice
Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2003

Nový přehled o aktuálním stavu evidence územně plánovací činnosti, územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obcí a krajů vychází již popáté.
Ročenka 2003 doplňuje statistické údaje a analýzy tak, aby vývoj pořizování územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů bylo možno sledovat v časové řadě od roku 1997.
Výstupem evidence územně plánovací činnosti jsou především trvale aktualizované informace, zveřejňované na webových stránkách Ústavu územního rozvoje systémem iLAS a iKAS.
Přesto tisková podoba ročenky neztrácí svůj význam; dává příležitost uchovávat stav vývoje územně plánovací činnosti k určitému datu. Bez významu není ani to, že ročenka poskytuje těm pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, kteří nemají přístup na Internet, možnost porovnat své konkrétní územně plánovací aktivity v širším kontextu celého státu.

Rozsah 304 stran, 18 kartogramů A3.
Rozebráno.

Plné znění publikace Evidence územně plánovací činnosti v České republice, Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2003.

Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení
Miriam Blažková

Dotčené orgány státní správy
v procesu územního plánování a územního řízení

Publikace je II. vydáním publikace vydané pod stejným názvem a se stejným obsahem v roce 1999. Vzhledem k zásadním změnám v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, kdy se převádějí kompetence okresních úřadů především na kraje a pověřené obecní úřady obcí s rozšířenou působností (zákon č. 320/2002 Sb.). Tím v roce 2002 došlo ke změně prakticky všech právních předpisů vztahujících se k řešené oblasti.
Příslušné dotčené orgány státní správy jsou přiřazeny k jednotlivým druhům územně plánovací dokumentace (územní plán velkého územního celku, územní plán obce a regulační plán) a jednotlivým typům územního rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o využití území, rozhodnutí o chráněném území nebo o ochranném pásmu, rozhodnutí o stavební uzávěře, rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků).
Každá kapitola je rozdělena na tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou pro jednotlivé obory působnosti (ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství atd.) přiřazeny příslušné dotčené orgány státní správy a dále pak právní předpisy (s uvedením typu správního úkonu - stanovisko, posudek, souhlas, vyjádření apod.), které se přímo dotýkají jednotlivých druhů územně plánovací dokumentace či územního rozhodnutí. Textová část doplňuje údaje v tabulce o přesnou citaci jednotlivých paragrafů dotčených zákonů a vyhlášek.
Publikace je určena především pro státní správu, tzn. pro pracovníky orgánů územního plánování a stavebních úřadů.

Rozsah 274 stran.
Cena 465,- Kč.

Aktualizace ve formě internetové prezentace. Dotčené orgány v procesu územního plánování.

Územně plánovací dokumentace - protipovodňová ochrana, protipovodˇová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002
Hana Šimková a kolektiv

Územně plánovací dokumentace
Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002

Publikace je již pátý sborník příkladů územních plánů a regulačních plánů zaměřených tentokrát na problematiku protipovodňové ochrany a její zohlednění v územně plánovací dokumentaci. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky takto pokračuje ve svém záměru pravidelně zveřejňovat ukázky územně plánovacích dokumentací, jmenovitě územních a regulačních plánů obcí, katalogovou formou. Publikace byla zpracována na základě zadání Ministerstva pro místní rozvoj České republiky Ústavem územního rozvoje v Brně. Výběr tématu sborníku byl ovlivněn povodní v srpnu roku 2002. Pro výběr dokumentací byla využita skutečnost, že některé obce, postižené povodněmi v roce 1997 a 1998, s ohledem na další možné nebezpečí záplav pořídily změny stávající územně plánovací dokumentace nebo pořídily územně plánovací dokumentaci novou.
Cílem sborníku je seznámit veřejnost s přístupem vybraných měst a obcí ke komplexnímu řešení protipovodňové ochrany a poskytnout pořizovatelům, projektantům i uživatelům zkušenosti se zohledňováním protipovodňových opatření při pořizování územně plánovacích dokumentací pro srovnání, inspiraci i případnou kritiku. V žádném případě se nejedná o výběr vzorových ukázek, určených k „převzetí“. Příklady by měly především posloužit těm obcím, které se rozhodly aktualizovat svoji rozpracovanou ÚPD, nebo provést změny ve schválené ÚPD v souvislosti s „Programem podpory územně plánovací dokumentace obcí postižených povodněmi se zaměřením na protipovodňovou ochranu“, který vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Rozsah 128 stran.
Cena nestanovena.

Adobe Acrobat PDF document Územně plánovací dokumentace Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002 (Protipovodnova ochr_sbornik.pdf, 3 296 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

UPOZORNĚNÍ:
Publikace vychází z právní úpravy platné do 18. 2. 2001. Jí odpovídá i komentář k jednotlivým příkladům regulativů.
Regulativy nelze mechanicky přejímat jako vzorová řešení pro územně plánovací dokumentaci zpracovávanou v současné době.
Regulativy je nutno formulovat v souladu s platnou legislativou. K tomuto účelu doporučujeme výklad obsažený v publikaci Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: ARCH, 2003.


Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001
Marie Polešáková a kolektiv

Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001

Cílem nové publikace je představit výsledky aktivní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a jeho dobré spolupráce s místní samosprávou. Vydání tohoto katalogu bylo inspirováno množstvím pozitivních výsledků kontrol, které byly provedeny Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci vyhodnocení účinnosti Programu regenerace panelových sídlišť.
Předkládaný katalog Vás seznamuje se způsoby, s jakými se obce a města vyrovnaly v roce 2001 s nařízením vlády č. 494/2000 Sb., tedy s tím nařízením vlády, které bylo spouštěcím motorem Programu regenerace panelových sídlišť. Programu, jehož předmětem a účelem je vytvoření podmínek pro přeměnu exteriérů panelových sídlišť ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí těchto specifických urbanizačních jednotek, kterých je na území České republiky více jak 300.
Tento katalog by měl sloužit především jako vzor a určitá motivace pro další města a obce, na jejichž území se panelová sídliště s alespoň 150 bytovými jednotkami nacházejí. Katalog proto obsahuje přehled těch nejzdařilejších, již ukončených akcí. Celkově bylo v roce 2001 proinvestováno ve 14 podporovaných akcích více jak 231 mil. Kč a ve formě státní dotace bylo městům a obcím přiděleno 150 mil. Kč.
Program regenerace panelových sídlišť pokračoval pochopitelně i v roce 2002, kdy ve formě dotací bylo přerozděleno 80 mil. Kč, avšak proinvestováno bylo již 241 mil. Kč. Výsledky roku 2002 budou zmapovány v roce 2003 a předpokládáme, že čtenáři o nich budou opětovně informováni.

Rozsah 100 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001 (Regenerace-sidlist.pdf, 5 163 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Protipovodňová ochrana v ÚPD obcí

Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí

Protipovodňová ochrana v ÚPD obcí - německá verze

Hochwasserschutz in Gebietsplänen der Gemeinden

Aktualizované vydání informačního materiálu, který přináší základní informace o problematice ochrany před povodněmi ve vztahu k územnímu plánování. Cílem materiálu je upozornit na možnosti, které při navrhování protipovodňové ochrany poskytuje územně plánovací dokumentace - především územní plány obcí.

Rozsah české verze - 8 stran. Rozsah německé verze - 10 stran.
Cena české verze - 10,- Kč. Německá verze - neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí (Protipovodnova ochr_letak.pdf, 2 321 kb).

Adobe Acrobat PDF document Hochwasserschutz in Gebietsplänen der Gemeinden (Protipovodnova ochr_letak_nem.pdf, 499 kb).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Památkové lokality, ÚP a CR

Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch

Česká republika náleží z hlediska kulturních hodnot mezi nejbohatší země světa. Kulturní památky tvoří nejen významnou součást kulturního bohatství, ale současně představují vzhledem k neustálému nárůstu cestovního ruchu bohatství v nejzákladnějším smyslu. Je proto zapotřebí, aby se při zachování všech zásad památkové péče co nejvíce památek stalo vyhledávanými cíli cestovního ruchu.
Předpokladem úspěšného rozvoje památko-vých lokalit je účinné využití nástrojů územního plánování, tj. územních plánů obcí a regulač-ních plánů a jejich propojení a koordinace s plány zásad ochrany památkových hodnot historických území a s požadavky cestovního ruchu.
Leták přináší rozbor dopadů cestovního ruchu na památkové lokality a doporučený obsah regulačního plánu jako nejúčinnějšího nástroje pro ochranu a všestranný rozvoj památkově významného území.

Rozsah 8 stran.

Adobe Acrobat PDF document Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch (Památkové lokality.pdf, 307 kB).

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021