Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2004

  • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině. Aktualizace 2004.
  • Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje.
  • State aid programmes in the housing sector – catalogue of examples. Programy státní podpory v oblasti bydlení - katalog příkladů.
  • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002.

Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině

Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině
Aktualizace 2004

Publikace, obsahující překlad:

  • zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v úplném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 103/1990 Sb., zákonem č. 425/1990 Sb., zákonem č. 262/1992 Sb., zákonem č. 43/1994 Sb., zákonem č. 19/1997 Sb. zákonem č. 83/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 95/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 96/1998 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb., zákonem č. 151/2000 Sb., zákonem č. 239/2000 Sb., zákonem č. 59/2001 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 405/2002 Sb., zákonem č. 422/2002 Sb., zákonem č. 362/2003 Sb., zákonem č. 218/2004 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 300/2004 Sb., zákonem č. 437/2004 Sb.,
  • vyhlášky MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona,
  • vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
  • vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
  • vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rozsah 150 stran.
Publikováno pouze na Internetu.

Adobe Acrobat PDF document Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině (Zakon_EN_2004.pdf, 717 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Cestovní ruch
Evropská konference ministrů odpovědných za územní plánování (CEMAT)

Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje

Deklarace byla přijata dne 17. září 2003 v Lublani na 13. zasedání Evropské konference ministrů zodpovědných za územní plánování (CEMAT). Účelem "Lublaňské deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje" včetně přijatých rezolucí je zejména implementace dokumentu "Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu", přijatého formou rezoluce 8. září 2000 na 12. zasedání Konference ministrů zodpovědných za územní plánování v Hannoveru.
Lublaňská deklarace je vyjádřením připravenosti a vůle ministrů států Rady Evropy zodpovědných za územní plánování pokračovat v podpoře integrovaného přístupu k ekonomické a sociální kohezi a regionálně vyváženějšího a udržitelného rozvoje, který není omezen pouze na náš kontinent, ale který přispívá k udržitelnému rozvoji geografických sousedů na východě a jihu, stejně jako k udržitelnému rozvoji na globální úrovni.
Deklarace zdůrazňuje zvyšující se význam koncepce udržitelného rozvoje, který není zdaleka pouze ekologickým tématem. Vedle obecně přijímaných aspektů ekonomické, ekologické a sociální udržitelnosti připomíná, že "Řídící principy trvale udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu" přidaly ke konceptu udržitelnosti kulturní dimenzi. Podtrhuje význam komplexního a širokého systému území, který je základem pro lidská obydlí a lidské aktivity a zároveň je základem pro udržitelný rozvoj.

Rozsah 86 stran.
Publikace je distribuována pouze jako příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2004.

Adobe Acrobat PDF document Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje (cemat.pdf, 1369 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


State aid programmes in the housing sector – catalogue of examples
Hana Šimková et al.

State aid programmes in the housing sector – catalogue of examples

Programy státní podpory v oblasti bydlení
Hana Šimková a kolektiv

Programy státní podpory v oblasti bydlení - katalog příkladů

Souhrnný katalog příkladů „Programy státní podpory v oblasti bydlení“ v České republice. Publikace prezentuje a informuje o dobrých příkladech a současných možnostech státní politiky bydlení. Může inspirovat a motivovat další města a obce k využití programů podporujících investice do bydlení. Publikace je zpracována autorským kolektivem Ústavu územního rozvoje v Brně za garance Odboru bytové politiky Ministerstva pro místní rozvoj. Samotná publikace je strukturována do tří částí, podle zaměření jednotlivých podpůrných programů.

Rozsah anglické verze 168 stran. Rozsah české verze 154 stran.
Anglická verze - neprodejný výtisk. Česká verze - internetová prezentace.

Adobe Acrobat PDF document State aid programmes in the housing sector – catalogue of examples. (Regenerace-2004-anglpub-en-verze.pdf, 6 800 kB)

Adobe Acrobat PDF document Programy státní podpory v oblasti bydlení - katalog příkladů. (Regenerace-2004-anglpub-cz-verze.pdf, 21 665 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002
Hana Šimková a kolektiv

Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002

Druhé pokračování publikace, která představuje výsledky aktivní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a jeho dobré spolupráce s místní samosprávou. Vydání tohoto katalogu bylo inspirováno velmi pozitivním ohlasem na díl první. Cílem katalogu je poskytnout obcím, projektantům a realizátorům regenerace výběr nejzdařilejších akcí, reprezentujících různé způsoby řešení regenerace sídlišť. Ukázky jsou určeny pro srovnání i inspiraci a také by měly sloužit jako určitá motivace pro další města a obce, na jejichž území se panelová sídliště s alespoň 150 bytovými jednotkami nacházejí. Publikace shrnuje výsledky realizace druhého roku programu a upozorňuje na možná úskalí při přípravě projektů. Reprezentuje názory a zkušenosti s regenerací v obcích. Realizace Programu regenerace panelových sídlišť byla zahájena v roce 2001, kdy ve 14 vybraných podporovaných akcích bylo proinvestováno 231 mil. Kč, dotace byly poskytnuty ve výši 150 mil. Kč. Program pokračoval v roce 2002, kdy bylo ve formě státní dotace 18 městům a obcím přiděleno 80 mil. Kč, proinvestováno bylo 135 mil. Kč. Při schvalování státního rozpočtu na rok 2003 nezískalo Ministerstvo pro místní rozvoj pro Program potřebné finanční zdroje, ale pro rok 2004 se opět podařilo finanční prostředky na Program regenerace panelových sídlišť prosadit.

Rozsah 130 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002. (Regenerace-sidlist_2.pdf, 4 579 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021