Česky English Deutsch Francais

Metodické příručky a publikační materiály. Naleznete zde výběr publikací a odborných příruček od roku 1994 v tištěné nebo internetové verzi. Jedná se o publikace, které vydává nebo na nichž se podílí Ústav územního rozvoje.

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Hana Čechlovská, tel.: +420 542 423 123, email: publikace@uur.cz


2021

 • Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021) – česká, anglická a německá verze.
 • ESPON. Teze politik. Územní důkazy a politická doporučení pro prosperující budoucnost venkovských oblastí.
 • ESPON. Teze politik. Přeshraniční monitoring v Evropě.
 • ESPON. Teze politik. Migrační vzorce a znalostní ekonomika.
 • Atlas pro Územní agendu 2030.
 • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2021.
 • ESPON. Teze politik. Strukturální změny v regionech s postupným ukončováním těžby uhlí.
 • Možnosti pozitivního ovlivňování vývoje sídelní struktury nástroji územního plánování. Plnění opatření 1.1.3 k implementaci úkolů Politiky architektury a stavební kultury České republiky.
 • ESPON. Teze politik. Opětovné využití prostor a budov.
 • ESPON. Country fiche. Územní vzorce a vztahy v České republice. Stručný přehled o ČR.
 • ESPON. Teze politik. Zelená infrastruktura v urbánních oblastech.

2020

 • Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 11. 9. 2020) – česká, anglická a německá verze.
 • Politika architektury a stavební kultury České republiky – Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
 • ESPON. Teze politik. Digitální inovace v městském prostředí.
 • Veřejná prostranství v územně analytických podkladech obcí a územních plánech. Metodický pokyn.
 • ESPON. Teze politik. Řešení problémů pracovní migrace v Evropě.

2019

 • OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Práva a povinnosti občanů v územním plánování.
 • Komunitní dům seniorů 2016–2018. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj.
 • Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3 – česká, anglická a německá verze.
 • ESPON. Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.
 • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2019.
 • OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování.
 • Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019.
 • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře.
 • ESPON. Teze politik. Vnitřní periferie v Evropě.

2018

 • ESPON. Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje.
 • ESPON. Teze politik. Územní dimenze budoucích politik.
 • Osnova zadání územního plánu. Podklad k doplnění požadavků. Metodická pomůcka.
 • Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech – verze 2018 (2. aktualizované vydání).
 • Zadání územní studie – Osnova zadání. Metodický pokyn (2. aktualizované vydání).
 • ESPON. Teze politiky. Územní a urbanistické dimenze digitalizace veřejných služeb.

2017

 • Charakter a struktura zástavby venkovských sídel v územních plánech.
 • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2017.
 • Evropská charta participativní demokracie v územně plánovacích procesech.
 • Analýza odpovědí dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti.
 • Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti.

2016

 • Principles and Rules of Urban Planning Composition in Examples.
 • NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU. Mapa projektů a Doplňková publikace. Projekty s přidělenou a čerpanou dotací v letech 2010–2015.
 • ATLAS ESPON. Mapování evropských územních struktur a dynamik.
 • ESPON. Vytváření otevřené a polycentrické Evropy. Vize a scénáře pro evropské území do roku 2050.
 • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – Aktualizace 2015.
 • Cestovní ruch v Karpatech v České republice. Souhrnná zpráva.

2015

 • Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech.
 • Politika architektury a stavební kultury České republiky / Architecture and Building Culture Policy of the Czech Republic.
 • Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 / Spatial Development Policy of the Czech Republic – Updated Version 1 / Politik der Raumentwicklung der Tschechischen Republik in der Fassung der Aktualisierung Nr. 1.
 • Koordinace územních plánů a pozemkových úprav – metodický návod.
 • Vybrané údaje o bydlení 2014 / Selected Data on Housing 2014.
 • Bydlení v České republice v číslech (září 2015) / Housing in the Czech Republic (September 2015).
 • Třetí syntetická zpráva programu ESPON. Oblasti nacházející nový impuls: Důkazy pro rozvoj politiky, růst a investice.

2014

 • Program ESPON - vybrané projekty.
 • Společná strategie územního rozvoje států V4+2.
 • Vybrané údaje o bydlení 2013.

2013

 • Druhá syntetická zpráva programu ESPON 2013. Územní přehled: Kam soustředit jaké typy investic.
 • Studie rozvoje česko-saského příhraničí.
 • Projekty programu ESPON – programové období 2007–2013.

2012

 • Stavba měst podle uměleckých zásad.

2011

 • Průvodce programem LEADER, založený na zkušenostech z Finska, Irska a České republiky.
 • Projekty programu ESPON – aktualizované vydání 2011.
 • Určený zastupitel a jeho úloha při pořizování územního plánu.
 • Ochrana před povodněmi v územním plánování.

2010

 • Česká republika v programu ESPON.
 • Projekty programu ESPON.
 • Známé neznámé cesty dědictví.
 • Společný dokument územního rozvoje V4+2.
 • Koordinace územních plánů a pozemkových úprav.

2009

 • INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM. Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009.
 • SUBURBANIZACE. Sborník ze semináře AUÚP, Beroun, 2009. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2009.
 • Spatial Development Policy of the Czech Republic 2008.
 • Politika územního rozvoje ČR 2008.
 • Občan a územní plánování. Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování.
 • KOHEZNÍ POLITIKA: Osídlení v České republice. Partnerství měst a venkova.
 • Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů.
 • Czecho-Slovak Borderland Development Study. Slovako-Czech Borderland Development Study.

2008

 • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2008 - řada Vesnice 11.
 • Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8. / 2. vydání (aktualizované), Brno 2008.
 • Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů.
 • Obec a územní plánování(aktualizace letáku z roku 2007). Postavení a činnost obcí v územním plánování.
 • Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí. Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia.
 • Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných výrazů územního plánování. English-Czech and Czech-English Dictionary of Technical Terminology in Town and Country Planning.

2007

 • Územní plánování v České republice 2007. Town and Country Planning in the Czech Republic 2007.
 • Obec a územní plánování (2007). Postavení a činnost obcí v územním plánování upravuje nový stavební zákon.
 • Limity využití území (2007) + postupné dodatky.

2006

 • Podporované byty. Dotační titul Ministerstva pro místní rozvoj. 2003 – 2005. Byt na půl cesty, vstupní byt.
 • Dotčené orgány v procesu územního plánování.

2005

 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice. Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2005.
 • Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8. / 2. vydání (aktualizované), Brno 2008.
 • Rozvoj vesnice. Ediční řada Vesnice, svazek 7.
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2004.
 • Podpora regenerace panelových sídlišť - informační leták 2005.

2004

 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině. Aktualizace 2004.
 • Lublaňská deklarace o územní dimenzi udržitelného rozvoje.
 • State aid programmes in the housing sector – catalogue of examples. Programy státní podpory v oblasti bydlení - katalog příkladů.
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2002.

2003

 • Evidence územně plánovací činnosti v České republice. Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2003.
 • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení.
 • Územně plánovací dokumentace. Protipovodňová ochrana, protipovodňová opatření - sborník příkladů 1999 - 2002.
 • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2001.
 • Protipovodňová ochrana v územně plánovací dokumentaci obcí. Hochwasserschutz in Gebietsplänen der Gemeinden.
 • Památkové lokality, územní plánování a cestovní ruch.

2002

 • Územní plánování v České republice. Town and country planning in the Czech Republic.
 • Výkres limitů využití území - aktualizované vydání.
 • Obec - orgán územního plánování.
 • Domy s pečovatelskou službou.
 • Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územně plánovací dokumentace obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.3.2001.
 • Cestovní ruch. Výkladový slovník.
 • Udržitelný rozvoj území.

2001

 • Územní plány, regulační plány. Sborník příkladů z let 1998-2001.
 • Vesnice roku 1999.
 • Vesnice roku 2000.
 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině.

2000

 • Řídící principy trvale udržitelného rozvoje evropského kontinentu.
 • Evropské perspektivy územního rozvoje.
 • Česko-rakousko-slovenská příručka územně plánovací terminologie.
 • Občan a územní plánování.
 • Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování.
 • Principy udržitelného rozvoje.
 • Anglicko-český a česko-anglický slovník klíčových slov zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších předpisů.

1999

 • Průměrné ceny technické infrastruktury.
 • Limity využití území.
 • Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení.
 • Koordinace postupu zpracování územně plánovací dokumentace a návrhu komplexních pozemkových úprav.
 • Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.3.1999.
 • Výkres limitů využití území.
 • Protipovodňová ochrana v územních plánech obcí.
 • Town and country planning in the Czech Republic.
 • Stavební zákon a související vyhlášky v angličtině.

1998

 • Příklady regulativů v územně plánovací dokumentaci.
 • Územní plány a urbanistické studie. Sborník vybraných příkladů z let 1996-1997.
 • Metodika zapracování ÚSES do územních plánů obcí. Návod na užívání ÚTP regionálních a nadregionálních ÚSES ČR.
 • Pozemkové úpravy a obnova vesnice v Bavorsku ve srovnání s Českou republikou.
 • Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií a územních plánů obcí a velkých územních celků v České republice - stav k 31.12.1997.
 • Obec - orgán územního plánování.

1997

 • Územní plány a urbanistické studie. Sborník vybraných příkladů z let 1993-1996.
 • Česko-německo-slovenská příručka územně plánovací terminologie.
 • Nabídka disponibilních pozemků pro výstavbu v České republice.

1996

 • Přehled o aktuálním stavu schválené a rozpracované územně plánovací dokumentace v České republice - stav k 30.9.1996.

1995

 • Přírodní prostředí vesnice.
 • Církevní stavby.

1994

 • Stavby a krajina mají svůj řád.
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 16. 2. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022