Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2004

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2004 rozdělena do čtyř okruhů:

 1. Stálé činnosti
 2. Tématické úkoly
 3. Publikační činnost
 4. Činnost odd. INKA

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2004 82 510 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 37 108 44
na úkolech B 20 207 25
na úkolech C 1 646 2
na úkolu D 3 544 4
režie k odborným činnostem1) 6 339 8
režie provozní a hospodářská 13 666 17

1)Do odborné režie je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, ve kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě návrhu plánu činnosti ústavu na r. 2005, kapacita na přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly zařazeny do plánu práce ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací, práce na interním úkolu „Správa informačních a komunikačních technologií“, a „Konference k 10. výročí ÚÚR“, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky, část kapacity pracovnic kanceláře ředitele, apod.

2.1.1 Seznam úkolů A - C

(Popis jednotlivých úkolů A – C je uveden v příloze 3)

A STÁLÉ ČINNOSTI
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů
A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy
A.1.5/S6 Slovník územního plánování
A.2. Operativní úkoly
A1.2.2.1 Spolupráce na koncepci bydlení města Ostravy
A.2.1/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace sídlišť
A.2.2.1/S6 Poradenská činnost Brno – Medlánky
A.2.2.3/S6 Pomoc při přípravě zákona o veřejně soukromých partnerství
A.2.3/S6 Spolupráce s vysokými školami
A.2.4/S6 Propagace
A.2.5/S7 Příprava Programu podpory zřizování nových bytů na venkově v nevyužívaných objektech
A.2.6/S6 Posouzení návrhu strategie udržitelného rozvoje v ČR
A.2.7/S6 Kritická analýza Kritická analýza aplikace zákona o posuzování vlivů na koncepce a na územně plánovací dokumentaci
A.2.8/S6 Doplnění překladu z německého jazyka č.2873
A.2.9/S6 Výstupní zpráva Pracovní skupiny EU
A.2.10/S6 Aktualizace stávajícího stavebního zákona v angličtině – digitální verze
A.2.11/S6 Konference „Proměny středoevropského prostředí“
A.3. Zahraniční spolupráce-participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S7 Spolupráce na přípravě 4. konference ministrů EU o udržitelném rozvoji I., II. etapa
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska EU včetně ESPON
A.3.2.1a/S6 Činnost informačního střediska EU včetně ESPON - změna
A.3.3/S6 Činnost informačního střediska pro OECD a Radu Evropy
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska (Focal Point) IFHP
A.3.5.1/S3 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL
A.3.7/S7 NUO – HABITAT
A.4. Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.0/S6 Monitoring územního plánování
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/S6 Portál územního plánování
A.4.3/S6 Monitorování Sbírky zákonů
A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
A.4.5/S5 Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve venkovských obcích
A.4.6/S5 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/S7 Přehled informací o bytové politice z výběru tisku, poskytovaného MMR, za vybraná města
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/S5 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
A.4.10/S5 Monitorování účinnosti státního programu rozvoje cestovního ruchu
A.4.11/S5 Monitoring mikroregionů v Jihomoravském kraji
B TÉMATICKÉ ÚKOLY
B.1/S8 Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů v rámci státního programu podpory ČR
B.2/S8 Cestovní ruch a kulturní dědictví
B.3/S5 Regionální diferenciace a polarizace aktuálního socioekonomického vývoj ČR
B.4/S5 Vymezení základních funkcí v území a možných příčin a způsobů jejich narušení
B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním zákonu a prováděcích vyhláškách
B.5.1/S6 Územně analytické podklady – II. etapa
B.5.2/S6 Vymezení zastavěného území obce (ZÚO)
B.5.3/S6 Převzetí ÚP VÜC do ZÚR
B.5.4/S6 Vymezení ploch s rozdílným charakterem v zastavěném území
B.5.5/S6 Zadání regulačního plánu zastavitelných ploch
B.5.6/S6 Úprava vztahů v území – metodická aplikace s NSZ
B.6/S7 Regenerace sídlišť
B.7/S5 Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých v souvislosti s odsunem občanů německé národnosti (především z pohraničních oblastí)
B.9/S5 Vymezení koridoru ÚP VÚC
B.10/S5 Příprava vybraných historických měst na účast v programu Iniciativy URBAN
B.12/S3 Rozbor vztahů mezi přírodovědecko-krajinářskou hodnotou území a jeho atraktivitou pro cestovní ruch v rámci ČR
B.13.1/S6 Osnova Politiky územního rozvoje - I. etapa
B.13.2/S6 Politika územního rozvoje - II. etapa
C PUBLIKACE
C.1./S7 Publikace regenerace panelových sídlišť a podporovaného bydlení – anglická verze
C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí, realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení s doprovodným textem
INTERNÍ ÚKOLY
Ú 46 Správa informačních a komunikačních technologií
Ú 63 Konference k 10. výročí ÚÚR

2.1.2 Činnost oddělení INKA Praha

 1. Hospodářské smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu na převod pozemků s Lesy ČR v k. ú. Horní Lutyně, s RÚ Kladruby v k. ú. Kladruby, s Ředitelstvím silnic a dálnic Ostrava v k. ú. Petřkovice u Ostravy a návrh smlouvy s ŘSD Hradec Králové na převod pozemků v k. ú. Náchod.

 2. Kupní smlouvy - 18 kupních smluv na odprodej 22 pozemků o celkové výměře 2 849 m2 v k. ú. Doubí, Liberec, Frenštát pod Radhostěm, Krásno nad Bečvou, Razová a Valašské Meziříčí.

 3. Souhlasná prohlášení a předávací protokoly na převod pozemků s městy Žatec, Březnice, Dobříš, Hradec Králové, Trutnov, Vysoké Mýto a Žiželice na převod vlastnictví k 38 pozemkům o celkové výměře 9.045 m2. Dalšími třemi souhlasnými prohlášeními bylo uznáno vlastnictví trafostanice v k. ú. Pražské předměstí a v k. ú. Ústí nad Orlicí Východočeské energetice, a.s. Hradec Králové a objektu bydlení městské části Praha 13 – Radotín.

 4. Notářské zápisy, jimiž bylo osvědčeno SBD Strakonice vlastnictví dvou objektů bydlení po 41 bytů v k. ú.Blatná, městu Kostelec nad Orlicí 8 pozemků o celkové výměře 3.698 m2, narovnány právní vztahy mezi ÚÚR, městem Příbram a pí. Marií Bízkovou ve věci pozemků parc. č. 532 a 533 v k. ú. Příbram, osvědčeno vlastnictvím města Trutnov ke třem objektům bydlení, osvědčen převod 19 stavebních parcel mezi městem Kutná Hora a ÚÚR a státní příspěvkové organizaci Zdravotnické zabezpečení krizových stavů osvědčeno vlastnictví skladu obhospodařovaných zásob ve Lnářích.

Dále byly v tomto období:

 1. Pozemkovému fondu ČR byly zápisy v katastrech nemovitostí převedeny pozemky v k. ú. Tmaň o výměře 13.487 m2, k. ú. Votice o výměře 1.295 m2 a v k. ú. Sedlec u Kutné hory o výměře 250 m2.

 2. Vyhotovena přiznání dani z převodu nemovitostí ze 4 kupních smluv uzavřených na odprodej pozemků v k. ú. Březové Hory, Příbram a Vysoká Pec.

 3. S a.s. Pražská energetika koncipována a uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky 2910/89 a 2910/94 v k. ú. Nusle. Pro stejnou lokalitu byla koncipována smlouva o zřízení věcného břemene s s.r.o. Eurotel pro stavbu telekomunikační sítě a SPV TOWER dohoda o dočasném využití pro účely staveništní dopravy.

 4. Na podkladě zcela vypořádaných a do katastru nemovitostí zanesených smluv resp. souhlasných prohlášení a protokolu bylo účtárně ÚÚR podáno 28 návrhů na vyřazení 132 pozemků o celkové výměře 84.945 m2 v účetní hodnotě 7.770.799,-Kč z účetní evidence. Na základě zjištěných nových zápisů v KN předáno účtárně 6 návrhů na zařazení 38 pozemků o celkové výměře 25.869 m2 v účetní hodnotě 2.813.636,-Kč.

 5. Na podkladě zásadních změn v katastrech nemovitostí způsobených digitalizací operátů, při nichž došlo na mnoha listech vlastnictví ke změnám v počtu pozemků, jejich přečíslování a úpravám výměr, byla u všech katastrálních úřadů v ČR zahájena rozsáhlá jednání na zajišťování dokladů z katastrálních operátů potřebných pro uzavírání dalších smluv či jiných nástrojů pro převody pozemků zapsaných na LV ÚÚR.

 6. Archivace týkající se výkupů nemovitostí provedených v minulosti bývalým KIÚ Hradec Králové, čítající 789 položek, byly pro další potřebu a archivaci předány Magistrátu města Hradec Králové.

 7. Činěny další kroky v jednání s městem Kutná Hora ve věci převodu 19 stavebních parcel v k. ú. Sedlec, na nichž jsou postaveny objekty bydlení v vlastnictví OSBD Kutná Hora. Tento převod zastupitelstvo města Kutná Hora schválilo na svých zasedáních v říjnu a prosinci 2004 a 21.12.2004 pak byl podepsán starostkou města Kutná hora a p. Baštou příslušný notářský zápis, jimž budou v KN zaslány citované pozemky na LV ÚÚR, který je pak v roce 2005 formou darovacích smluv převede na OSBD Kutná Hora.

 8. Na požadavky různých subjektů byla průběžně vedena poměrně rozsáhlá korespondence, v nichž byly žadatelům poskytovány informace o stavbách realizovaných v minulosti právními předchůdci ÚÚR, vystavována potvrzení o zaměstnání bývalých pracovníků inženýrských organizací v ČR, dohledávány doklady o jejich výdělcích pro potřeby České správy sociálního zabezpečení, Úřadům pro zastupování státu ve věcech majetkových dohledávány doklady o pohybech pozemků v obdobích let 1957 – 1992, vydávána stanoviska ke stavbách realizovaným různými investory na pozemcích, k nimž ÚÚR přísluší hospodaření resp. na pozemcích sousedících apod.

 9. Na podnět pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou bylo vedeno jednání ve věci vlastnictví pozemků souvisejících s rekreačním objektem ÚÚR v Deštném v Orlických horách. Na tyto pozemky až dosud zapsané v LV č. 457 pro k. ú. Deštné v Orlických horách jako vlastnictví, k němuž má příslušnost hospodařit ÚÚR, uplatňuje z titulu přídělových listin z roku 1948 – 1977 požadavek Statutární město Hradec Králové. Tento případ je v současné době ve stádiu korespondence s pozemkovým úřadem, na níž bude v nejbližší době zahájeno jednání o dalších podmínkách užívání zmíněných pozemků s případným nabyvatelem – městem Hradec Králové.

2.1.3 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů A – C

A STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S6 5069 1 267 250
A.1.2/S6 4674 1 168 500 30 4704 99/1
A.1.3/S6 1240 310 000
A.1.4/S6 500 125 000
A.1.5/S6 300 75 000
A.2. Operativní úkoly
A.2.1/S7 1022 255 500
A.2.2.1/S7 96 24 000
A.2.2.2/S6 79 19 750
A.2.2.3/S6 58 14 500
A.2.2./S6 353 88250
A.2.3/S6 317 79 250
A.2.4/S6 125 31 250
A.2.5/S5 279 69 750
A.2.6/S6 226 56 500
A.2.7/S6 14 3 500
A.2.8/S6 12 3 000
A.2.9/S6 208 52 000
A.2.10/S6 50 12 500
A.2.11/S6 49 12 250
A.3. Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1./S7 184 46 000
A.3.2.1/S6 908 227 000
A.3.2.1a/S6 793 198 250
A.3.2/S6 45 11 205
A.3.3/S6 104 26 000
A.3.4/S6 1436 359 000 150 1586 90/10
A.3.5/S6 773 193 250
A.3.5.1/S8 121 30 250
A.3.6/S6 785 196 250
A.3.7/S7 519 129 750
A.4. Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4./S6 5200 1 300 000
A.4.1/S6 4000 1 000 000
A.4.2/S6 600 150 000
A.4.3/S6 480 120 000
A.4.4/S5 1432 358 000 175 1607 89/11
A.4.5/S5 838 209 500 110 948 88/12
A.4.6/S5 100 25 000
A.4.7/S7 847 21 1750
A.4.8/S7 1850 46 2500
A.4.9/S5 248 62 000 150 398 62/38
A.4.11/S5 1174 293 500 120 1294 90/10

B TÉMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
B.1/S8 592 148 000
B.2/S8 929 232 250 135 1064 87/13
B.3/S6 222 55 500
B.4/S5 170 42 500
B.5./S6 4232 1 058 000 254 4486 94/13
B.5.1/S6 736 184 000 1500 2236 32/68
B.5.2/S6 8 2 000
B.5.3/S6 136 34 000 160 296 45/55
B.5.4/S6 85 21 250
B.5.5/S6 88 22 000 125 213 41/59
B.5.6/S6 284 71 000 250 534 53/47
B.6/S7 476 119 000
B.7/S5 1201 300 250 2375 3576 33/67
B.8/S5 1441 360 250
B.9/S5 2 500
B.10/S6 88 22 000
B.12/S8 112 28 000 70 182 61/39
B.13.1/S6 3591 897 750 120 3711 96/4
B.13.2/S6 5814 1 453 500 1050 6864 84/16

C PUBLIKACE

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
C.1/S7 875 218 750
C.2/S5 771 192 750

2.1.4 Struktura odběratelů

V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Úkol A.4.4. byl zpracován i s ohledem na potřeby Ministerstva vnitra. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady).

V roce 2004 pokračovala spolupráce s Ekonomicko - správní fakultou MU v Brně (vypracování oponentních posudků, vzájemná účast na vybraných akcích organizací), s Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích atd.), s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní odborné způsobilosti). Nově proběhla spolupráce s UJEP (posudek na navrhovaný studijní program) a Přírodovědeckou fakultou UP (aktivní účast na konferenci).

Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány na Internetu.

2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR (prosinec 2004)

Organizační schéma

2.2.2 Personální obsazení

(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2004 v ÚÚR)

Ředitel:

 • Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ - ředitelka

Kancelář ředitele:

 • Bc. Ivanka FITZOVÁ - referent státní správy a samosprávy, bezpečnostní referent
  specializace: řešení odborných úkolů, zaměřených především na sociální plánování a právo, komplexní zajišťování bezpečnosti práce
 • Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů

Oddělení studijní a dokumentační:

 • Ing. arch. Josef MARKVART, CSc. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanismus a územní plánování, zahraniční spolupráce, šéfredaktor časopisu
 • Tamara BLATOVÁ - technický redaktor
  specializace: redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady
 • Ivana DIVIŠOVÁ – administrativní a spisový pracovník
  specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis
 • Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické práce
 • Ing. arch. Lubor FRIDRICH – redaktor - novinář
  specializace: odborný redaktor časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce
 • PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační a rešeršní práce
 • Ing. Petr MARTYKÁN - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Mgr. Igor NAJMAN – referent státní správy a samosprávy
  specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů
 • PhDr. Marta SEVEROVÁ - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Ing. Jaromír STEJSKAL – referent státní správy a samosprávy
  specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce

Oddělení územního rozvoje:

 • PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie města a venkova, demografie
 • RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch
 • Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb
 • Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management
 • Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: rozvoj bydlení, bytová politika
 • Ing. Igor KYSELKA, CSc. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace, plánování krajiny
 • RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy rozvoje regionů
 • Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, PhD. – referent státní správy a smosprávy
  specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, bytová politik
 • Ing. Ludmila ROHREROVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, bytová politika
 • Ing. arch. Josef ŠPAČEK, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: bytová politika, portál územního plánování, metodiky ÚPP
 • Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů, obcí a měst
 • Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky
 • Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GI

Oddělení informací o územním rozvoji:

 • Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, www stránky
 • Ing. Michal ARTIM – správce operačního systému
  specializace: správa HW a SW, systémové analýzy
 • Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa bydlení a bytová politika, grafika www
 • Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh
 • Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje
 • Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS
 • Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje
 • Ing. Daniel RYCHLÝ – projektant informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Dana VÍTKOVÁ - asistent
  specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce

Oddělení INKA

 • Jiří BAŠTA – referent majetkové správy
  specializace: organizace a provádění prací spojených s vypořádáním práv a povinností zrušených KIO v ČR
 • Jiřina BAŠTOVÁ – referent majetkové správy
  specializace: příprava podkladů pro jednání se všemi subjekty, kterých se dotýká činnost INKA, administrativní práce

Oddělení ekonomické a provozní:

 • Ing. Václav KOLÁŘ - vedoucí oddělení, rozpočtář
  specializace: organizace správy majetku a peněžních prostředků ústavu
 • Miluše ČERNÁ – administrativní a spisový pracovník
  specializace: technické práce, distribuce publikací
 • Marta FOLTÁNOVÁ – referent majetkové správy, zásobovač, pokladník
  specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pokladní
 • Ivana HENEŠOVÁ - domovník
 • Alena LÁTALOVÁ - personalista
  specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub
 • Zdeňka PEŤOVÁ - účetní
  specializace: účetnictví, styk s ČNB

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele

Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Ukazatel Rozpočet 2004 Skutečnost 2004 % plnění
schválený po změnách 3:2
1 2 3 4
Běžné výdaje celkem 23 241,00 26 116,00 25 721,46 98,49
v tom:
- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: 23 028,00 25 901,00 25 506,96 98,48
z toho:
- platy zaměstnanců a ost. platby 10 990,00 11 074,00 11 029,88 99,60
v tom:
- limit prostředků na platy 10 640,00 10 764,00 10 722,27 99,61
- ostatní platy za provozní práci 350,00 310,00 307,61 99,22
- povinné pojistné 3 847,00 3 876,00 3 732,86 96,30
- ostatní nákupy a výdaje 8 191,00 10 951,00 10 744,22 98,11
- příděl FKSP 213,00 215,00 214,50 99,77
Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0
Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0
Kapitálové výdaje celkem: 1 400,00 3 800,00 3 800,00 100,00
v tom: - systémové dotace 1 400,00 3 800,00 3 800,00 100,00
Limit počtu zaměstnanců 47 47 47 100,00
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 2 276,17 162,58

V roce 2004 byly navýšeny prostředky na platy o 124 tis. Kč a to z důvodu pokrytí dalších platů. Ostatní nákupy a výdaje byly posíleny o 2 760 tis. Kč a to především na pokrytí výdajů na kooperace k odborným úkolům, cestovné a opravy.

2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů

Kapitálové výdaje

V roce 2004 byly prostředky čerpány takto:

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání v tis. Kč
6111 Programové vybavení 500,00 1 900.00 1 900,00
6113 Nehmotné produkty 0,00 500,00 500,00
6122 Stroje 0,00 0.00 0.00
6125 hardware 900,00 1 400,00 1 400,00
CELKEM 1 400,00 3 800,00 3 800,00

V roce 2004 pokračovala dále kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření.

Z položky nehmotné produkty byla hrazena spolupráce při výběru, zavedení, optimalizaci a využití technologické podpory při založení informační základny pro zpracování Politiky územního rozvoje a vybraných úkolů ÚÚR.

Běžné výdaje

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet upravený Čerpání ÚÚR z toho INKA
501 Platy zaměstnanců 10 640 10 764 10 722,27 443,33
502 OOV 350 310 307,61 1,50
503 Povinné pojištění 3 847 3 876 3 732,86 155,17
50 Celkem 14 837 14 950 14 762,74 600,00
513 Nákup materiálu 1 200 735 691,22 18,40
514 Finanční výdaje 0 10 5,23 0
515 Nákup vody, energie + PHM 628 565 526,74 11,32
516 Nákup služeb 5 363 8 404 8 340,35 1 263,02
517 Ostatní nákupy 945 1 154 1 099,02 4,90
51 Celkem 8 136 10 868 10 662,56 1 297,64
534 Příděl FKSP 213 215 214.50 8,86
536 Kolky 20 14 13,08 13,08
536 Poplatky 35 69 68,58 4,80
53 Celkem 268 298 296,16 26,74
5 běžné výdaje – c e l k e m 23 241 26 116 25 721,46 1 924,38
z toho :
seskupení 51 + 53 8 404 11 166 10 958,72 1 324,38
seskupení 51+53-FKSP 8 191 10 951 10 744,22 1 315,52

Mzdové prostředky

Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2004 dle výkazu Práce- 2-O4

Ukazatel Jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
Průměrný přep. počet pracovníků os. 47 47 47
Přepočtený stav k 31.12.2003 os. 47 47 47
Platy zaměstnanců a ostatní platby z toho: tis. Kč 10 990,00 11 074,00 11 029,88
Platy zaměstnanců tis. Kč 10 640,00 10 764,00 10 722,27
Ostatní platby tis. Kč 350,00 310,00 307,61
Průměrný plat 18 865,00 19 085,00 19 010,00

Prostředky na platy zaměstnanců byly vyčerpány na 99,61 %. Prostředky na OOV byly sníženy o 40 tis.Kč a takto upravené byly čerpány na 99,04 %. Převážná část byla vynaložena na vydávání časopisu, dokumentační činnost a vedení knihovny. Dále pak na odbornou činnost, úklidové a řemeslnické práce.

Tvorba příjmů (v tis. Kč)

příjmy za publikace 35,44
příjmy za časopis 159,74
Celkem příjmy z vlastní činnosti 195,18
příjmy z pronájmu bytů 303,98
příjmy z nebytových prostor 748,06
Celkem příjmy z pronájmů 1 052,04
příjmy z prodeje neinvestičního majetku 9,70
příjmy z prodeje pozemků 940,35
příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha 19,16
příjmy z úroků 0,47
příjmy neidentifikovatelné vč. příjmů ze zahraniční spolupráce 59,27
Celkem příjmy 2 276,17
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021