Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 2 - Zápis z jednání KPS

Záznam z jednání Koordinační poradní skupiny (KPS) zřizovatelského odboru OÚP pro činnost Ústavu územního rozvoje Brno

Jednání dne: 13. prosince 2004
Místo konání: MMR, Letenská 3, velká zasedací místnost
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, ředitelka odboru 71
Nepřítomni: Ing. Igor Hartmann, ředitel odboru 82

Program jednání:

 1. Změny ve složení členů KPS
 2. Hodnocení činnosti ÚÚR Brno v roce 2004
 3. Projednání plánu práce ÚÚR Brno pro rok 2005
 4. Různé

ad 1. Změny ve složení členů KPS

Z důvodu personálních a organizačních změn na ministerstvu bylo členské složení KPS aktualizováno. S účinností od 13. prosince 2004 byli do funkce člena KPS nově jmenováni:

 • Ing. Zdeňka Pikešová, ředitelka odboru personálního (21)
 • Ing. Igor Hartmann, ředitel odboru rozvojových programů v cestovním ruchu (82)
 • Ing. Helena Nakielná, vedoucí oddělení finančních služeb, odbor finančního řízení a platební jednotky SF (44)
 • Ing. Marcela Ondráčková, odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha (34)
 • Mgr. Petr Tonev, Masarykova univerzita Brno

Jmenování bylo provedeno formou Rozhodnutí vydaného náměstkem ministra Ing. Janem Slaninou (obdrželi všichni členové KPS).

Odvoláni byli: Ing. Veronika Vokounová, Ing. Markéta Zajícová, Ing. Jiří Gregor, Ing. Vilém Švec a Ing. Dagmar Špalková.

ad 2. Hodnocení činnosti ÚÚR Brno v roce 2004

2.1. Ing. Alena Navrátilová (ředitelka ÚÚR):

stručně shrnula nejdůležitější činnosti a aktivity ústavu v roce 2004. Úkoly byly zadávány především odborem územního plánování (61), odborem bytové politiky (71), odborem regionálního rozvoje (52) a odborem rozvojových programů v cestovním ruchu. Řešené úkoly byly členěny na: a) stálé činnosti; b) tematické úkoly; c) publikace. Vypořádání majetkových práv a povinností zrušených inženýrských organizací bylo zajišťováno činností oddělení INKA. Kapacita ústavu byla zcela naplněna/využita. Největší pozornost byla zaměřena na přípravu nového stavebního zákona a prováděcích předpisů a na modelové ověřování implementace jednotlivých ustanovení zákona do praxe (vybraná území – kraje). V roce 2004 začalo řešení zcela nového úkolu č. B.13.1/S6 „Politika územního rozvoje“ na základě usnesení vlády ČR č. 321 (ze dne 7.4.2004). Významný zdroj informací o územním plánování zprostředkovává pro pracovníky veřejné správy a nejširší veřejnost Portál územního plánování (úkol č. A.4.2/S6), průběžně aktualizovaný ústavem. Činnost ústavu je zviditelňována prostřednictvím vydávání odborných publikací, metodických pomůcek, zpráv a různých informačních materiálů pro orgány státní správy a odbornou veřejnost. Časopis Urbanismus a územní rozvoj poskytuje zásadní informace o územním plánování jak ministerstvu tak i odborné veřejnosti. Neméně významná je činnost ústavu spočívající v zajišťování spolupráce ministerstva s vysokými školami. Podrobné údaje o aktivitách ústavu, včetně jeho výstupů, jsou zpřístupněny na internetové adrese ústavu: http://www.uur.cz. V roce 2004 ústav provedl průzkum přímé dostupnosti územních samosprávných celků (zejména obcí) na webové stránky ústavu (přehled získaných internetových odkazů je přílohou záznamu). V roce 2004 ústav oslavil 10. výročí svého trvání.

2.2. Sekce 2 - Ing. Zdeňka Pikešová (ŘO – 21):

vyslovila spokojenost s průběhem spolupráce s ústavem, která je bezproblémová. Vzniklé požadavky ústav řeší neprodleně a vstřícně. Upozornila na skutečnost, že v souvislosti s usnesením vlády ČR (ze dne 6. srpna 2003 č. 808), se v blízké budoucnosti budou realizovat opatření týkající se redukce počtu systemizovaných míst v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích. Počet funkčních míst v ústředně řízené správě by měl v letech 2004 – 2006 celkově poklesnout o 6 %, každý rok o 2 %.

2.3. Sekce 3 – Ing. Marcela Ondráčková (34):

uvedla, že v souvislosti s personálními a organizačními změnami na ministerstvu došlo k přesunu úkolů č. A.4.9/S5 (Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO) a č. B.10/S5 (Příprava vybraných měst na účast v iniciativě EU URBAN) z původní sekce 5 do sekce 3, a rovněž byla provedena výměna garantů (původní garant: Ing. Vilém Švec). Konstatovala, že úroveň výstupů těchto úkolů splnila požadavky odboru.

2.4. Sekce 4 - Ing. Stanislav Cysař (ŘO – 43):

spolupráci s ústavem hodnotil kladně: ústav plní rozpočet, nebyly zjištěny žádné problémy z oblasti financování. Upozornil na skutečnost, že v roce 2005 dojde s největší pravděpodobností k úsporným opatřením v souvislosti s přehodnocováním celkového rozpočtu ministerstva.

2.5. Sekce 4 - Ing. Helena Nakielná (VO – 44):

konstatovala, že v roce 2005 byla provedena v ÚÚR v oblasti účetnictví metodická kontrola, nebyly shledány žádné zásadní problémy. Doporučení, která ze strany kontroly vznikla, ústav akceptoval a zapracoval do svých prováděcích předpisů.

2.6. Sekce 5 – Ing. Josef Vlk, CSc. (ZŘO – 52):

vyslovil spokojenost s úrovní prací ústavu. Náplní spolupráce bylo řešení 6 úkolů, které byly plněny v souladu se zadávacími listy. Doporučil ústavu více posílit dostupnost nejširší veřejnosti k výstupům úkolu č. A.4.4/S5 (Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů), které jsou prezentovány na www stránkách ústavu.

2.7. Sekce 6 – Ing, arch. Hana Bártová (ZŘO – 61):

ocenila trvalou velmi dobrou kvalitu práce ústavu a profesionální výstupy jeho činnosti. Úkoly byly plněny v termínech a v souladu se zadávacími listy. Spolupráce byla bezproblémová. Stěžejní prioritou zůstává příprava nového stavebního zákona a prováděcích předpisů.

2.8. Sekce 7 - Mgr. Jaroslav Kubečka (VO – 71):

uvedl, že odbor bytové politiky byl zadavatelem 8 úkolů (cca 10% kapacity ústavu), které navazovaly na výsledky z roku 2003. Jeden z nejvýznamnější byl úkol č. A.4.8/S7 (Monitoring komunálního bydlení). Konstatoval, že spolupráce s ústavem je trvale na velmi dobré úrovni, nebyly shledány žádné zásadní problémy. Vše probíhalo v souladu se zadáním, požadované termíny byly dodržovány. Předmětné úkoly budou pokračovat i v roce 2005.

2.9. Sekce 8 – Ing. Igor Hartmann (ŘO – 82):

chybí vyjádření (neúčast zástupce sekce)

2.10. zástupci kooperantů ústavu:
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT – FA):

kladně hodnotil publikační činnost ústavu, zejména velmi dobrou úroveň časopisu Urbanismus a územní rozvoj, který je cennou platformou pro výstupy výzkumu vysokých škol. Vyslovil spokojenost s úrovní spolupráce s ústavem. V současné době existují předběžné pracovní dohody, týkající se budoucí koordinace výzkumu na ČVUT s činnostmi ústavu. V souvislosti se snižováním stavu v ústředních orgánech státní správy a jimi řízených či financovaných organizacích (viz bod 2.2. tohoto záznamu) doporučil, aby nebyla omezována kapacita ústavu potřebná zejména pro oblast nového stavebního zákona, Politiky územního rozvoje, pro evidenční činnosti a mezinárodní projekty.

Mgr. Petr Tonev (Masarykova univerzita Brno):

konstatoval, že spolupráce s ústavem probíhala v roce 2004 velmi dobře a bez problémů. Jednalo se především o vzdělávání studentů univerzity formou odborných přednášek z oblasti územního plánování, dále pak o poskytování podkladů pro vypracování seminárních prací a o poskytování odborných konzultací.

 

 

Ústavu bylo vysloveno poděkování za spolupráci v roce 2004. Zástupci sekcí ministerstva a zástupci kooperantů se vyjádřili pro další pokračování úspěšné spolupráce s ústavem.

ad 1. Změny ve složení členů KPS

Z důvodu personálních a organizačních změn na ministerstvu bylo členské složení KPS aktualizováno. S účinností od 13. prosince 2004 byli do funkce člena KPS nově jmenováni:

 • Ing. Zdeňka Pikešová, ředitelka odboru personálního (21)
 • Ing. Igor Hartmann, ředitel odboru rozvojových programů v cestovním ruchu (82)
 • Ing. Helena Nakielná, vedoucí oddělení finančních služeb, odbor finančního řízení a platební jednotky SF (44)
 • Ing. Marcela Ondráčková, odbor Řídícího orgánu SROP a JPD Praha (34)
 • Mgr. Petr Tonev, Masarykova univerzita Brno

Jmenování bylo provedeno formou Rozhodnutí vydaného náměstkem ministra Ing. Janem Slaninou (obdrželi všichni členové KPS).

ad 3. Projednání plánu práce ÚÚR Brno pro rok 2004

3.1. Ing. Alena Navrátilová (ředitelka ÚÚR):

 • plán práce pro rok 2005 byl sestaven jednak na základě stálých činností a jednak dle požadavků garantů jednotlivých odborů ministerstva, s kterými byl projednán. Kapacita ústavu pro plnění úkolů v roce 2005 je zcela vytížená. Nejvyšší počet hodin (37 030) z celkového počtu 63 660 hodin náleží stálým činnostem.

 • zvýšenou potřebu odborných pracovníků kompenzoval dosud ústav snižováním počtu pracovníků v ekonomickém a provozním oddělení. Ale i zde už je v podstatě dosaženo hranice možností, pokud bude nutno snížit počet pracovníků, bude nutno přehodnotit plán práce.

3.2. Ing, arch. Hana Bártová (ZŘO – 61):

 • je zapotřebí dořešit zadání u úkolů zadavatelského odboru 82 (odbor rozvojových programů v cestovním ruchu) formou dodatečných dvoustranných jednání.

 • apelace na zástupce jednotlivých sekcí, aby z důvodu lepší komunikace poskytovali potřebné informace týkající se garantování úkolů všem dotčeným odborům ve svých sekcích.

 • upozornění: Zřizovatelský odbor OÚP nemá v pravomoci rozhodovat o redukci úkolů zadávaných ústavu. Ze strany ostatních odborů ministerstva nelze předpokládat, že ústav se současnou kapacitou automaticky zajistí činnosti, ke kterým se ministerstvo v rámci mezinárodních aktivit zavazuje. Pokud by nároky odborů, vyplývající z mezinárodních aktivit ministerstva v souvislosti se vstupem ČR do EU, převyšovaly kapacitu ústavu a nebude-li možná dohoda o redukci zadávaných úkolů s jednotlivými odbory, bude nutné předložit návrh na řešení KPS, popř. poradě ministra k rozhodnutí. V krajním případě by bylo nutné upravit zřizovací listinu ústavu.

3.3. Ing. Stanislav Cysař (ŘO – 43):

za předpokladu, že se do budoucna očekává snížení celkového rozpočtu ministerstva, je účelné přistupovat k předloženému plánu práce pro rok 2004 zatím pouze podmíněně.

3.4. Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (ŘO – 61):

v návaznosti na předchozí bod (3.3.) vyzval členy KPS k přehodnocení zadávaných úkolů pro rok 2005 na úkoly zbytné a nezbytné vzhledem k možné nové situaci v rozpočtu ÚÚR, očekávané redukci počtu pracovníků a k současnému maximálnímu vytížení ústavu.

ad 4) Různé

4.1. Ing. Marcela Ondráčková (34):

upozornila na nutnost upřesnit zadání odboru 34 pracovníkům ústavu na zpracování expertních posudků na projekty podané do opatření 2.3. SROP, které by měly doporučující charakter při hodnocení těchto projektů, v souladu se zadávacím listem pro rok 2004 u úkolu č. B.10/S5 (Příprava vybraných měst a účast v Iniciativě EU URBAN).

4.2. Ing. arch. Martin Tunka, CSc. (ŘO – 61):

upozornil na komplikaci, která vyplývá z nutnosti členění dlouhodobých úkolů do ročních cyklů vzhledem k tomu, že rozpočet ministerstva podléhá ročnímu schvalování. Týká se to zejména přípravy nového stavebního zákona, nových prováděcích předpisů (včetně modelového ověřování) a zpracování dokumentu Politika územního rozvoje. U řešení těchto úkolů nelze počítat s redukcí kapacity ústavu. Ministerstvo nemá jinou organizaci s tak cenným odborným zázemím.

4.3. Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT – FA):

v rámci spolupráce vysokých škol s ústavem dal ke zvážení návrh vytvořit v ústavu koordinační centrum pro výzkumná pracoviště na těchto školách.

Závěry:

 1. Členové KPS přehodnotí své požadavky na ústav pro příští rok a zváží, které úkoly bude opravdu nutné řešit ve spolupráci s ústavem (na úkor méně závažných úkolů), pokud dojde k redukci počtu pracovníků ÚÚR.

 2. Bude-li potřeba projednat problémy vzniklé s požadavkem redukce zadávaných úkolů, Koordinační poradní skupina bude operativně svolána k jednání.

 3. V co nejkratším termínu dodají věcné odbory zřizovatelskému odboru (61) definitivní verze zadávacích listů k jednotlivým úkolům a předávací protokoly za rok 2004.

 4. Bude dořešeno zadání u úkolů zadavatelského odboru 82 (odbor rozvojových programů v cestovním ruchu) formou dodatečných dvoustranných jednání.

 5. Termín příštího zasedání KPS bude sdělen v dostatečném předstihu.

Příloha:

 1. přehled internetových odkazů – dostupnost na www stránky ÚÚR
 2. prezenční listina
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021