Česky English Deutsch Francais

3. Výsledky kontrol provedených za rok 2004

Kontroly vnější

  1. V návaznosti na výsledky hloubkové kontroly NKÚ byla ve dnech 19.-26.4.2004 provedena kontrola Finančního úřadu Brno 1. Touto kontrolou bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a platebním výměrem ze dne 5.5.2004 bylo organizaci uloženo odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité prostředky včetně předepsaného penále v celkové výši 359 tis. Kč.

    Po obdržení výměru jsme požádali příslušný Finanční úřad ve smyslu ustanovení § 60 a § 55 zák. č. 337/l992 Sb. o správě daní a poplatků o prominutí daně včetně příslušenství a o posečkání s úhradou do vyřízení případu.

    Rozhodnutím MF ze dne 22.10.2004 byla prominuta částka odvodu ve výši 117 428,- Kč a celkové penále ve výši 178 628,- Kč. Částka 62 200,- Kč byla pak převedena na účet FÚ Brno-střed. 20 % z této částky bylo předepsáno k úhradě odpovědným pracovníkům.

  2. V termínu 23.-24.8.2004 byl proveden metodický dohled pracovníky oddělení finančních služeb MMR. Na základě výsledku byl doplněn Oběh dokladů a rozšířen software o vedení operativní evidence faktur, pokladny a HIM.

  3. Dne 12.5.2004 byla provedena prověrka pracovnicí Správy sociálního zabezpečení. Byla prověřena agenda včetně evidenčních listů za období 2002-duben 2004. Nebyly shledány závady.

Vlastní prověrky

V rámci vlastního kontrolního systému byly provedeny prověrky pokladny, nákupu softwaru a prověřeny namátkově položky v seskupení 516 a 517.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021