Česky English Deutsch Francais

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ

Časopis URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ je odborným periodikem určeným pro potřeby orgánů územního plánování a pro odbornou veřejnost v oborech územní plánování a územní rozvoj, urbanismus, regionální politika a regionální rozvoj, bydlení a cestovní ruch. Co se týče územního plánování, je jediným odborným periodikem v České republice zaměřeným na tuto problematiku. Je vydáván Ústavem územního rozvoje od roku 1998. Jeho ISSN je 1212-0855.

Časopis je zařazen do databáze vědeckých časopisů ERIH+ (evropský referenční index pro humanitní a společenské vědy), databáze EBSCO (referenční databáze vědeckých online periodik) a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Časopis má tři rubriky:

  • Hlavní
  • Názory a diskuse
  • Aktuality a informace

Od roku 2008 je recenzovaným periodikem v rubrice Názory a diskuse, a to pro vybrané články splňující vědecká a odborná kritéria. Má zpracovanou metodiku recenzního řízení. Recenzovaná část rubriky je v časopise vyznačena.

Součástí časopisu jsou dvě pravidelné přílohy:

  • Pořizovatelská praxe
  • Stavebně správní praxe

Časopis vychází v dvouměsíční periodicitě v nákladu 1 400 kusů. Zdarma je rozesílán na orgány veřejné správy a na vysoké školy. Kromě pravidelných příloh vycházejí i mimořádné monotematické přílohy.

Roční předplatné je 720 Kč + poštovné. Zahrnuje šest čísel časopisu včetně stálých i mimořádných příloh. Předplatné je platné do zrušení odběratelem. Pro informace o předplatném, změnu doručovací adresy nebo ukončení odběru, kontaktujte redaktorku Hanu Čechlovskou (cechlovska@uur.cz, + 420 542 423 123).

Obsah jednotlivých čísel je aktuálně zveřejňován na webových stránkách ÚÚR. Úplný obsah čísel je zveřejňován s půlročním zpožděním.

Články uveřejněné v časopisu Urbanismus a územní rozvoj lze sdílet za podmínek licence CC BY-NC-ND 4.0.


THE URBAN PLANNING AND SPATIAL DEVELOPMENT JOURNAL

The URBAN PLANNING AND SPATIAL DEVELOPMENT (UP&SD) journal is a professional periodical intended for the needs of spatial planning authorities and for the professional public in the fields of spatial planning and spatial development, urban planning, regional policy and regional development, housing and tourism. For the field of spatial planning, it is the only professional periodical in the Czech Republic focused on this issue. The UP&SD journal has been published by the Institute for Spatial Development since 1998. Its ISSN is 1212-0855.

In June 2008, the journal was included by the Research, Development and Innovation Council of the Government of the Czech Republic on the List of peer-reviewed non-impacted journals published in the Czech Republic. The journal is included in the EBSCO global database.

The journal is included in the ERIH+ database of academic journals (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), and the EBSCO database (reference database of on-line scientific journals) and the List of Non-impact Peer-reviewed Periodicals Published in the Czech Republic.

The journal contains three sections:

  • Main section
  • Opinions and Discussions
  • News and Information

Since 2008, it has been a peer-reviewed periodical in the section Opinions and Discussion, for selected articles that meet scientific and professional criteria. It has developed a peer review methodology. The peer-reviewed part of the section is marked in the journal. The journal includes two regular annexes:

The journal has two regular annexes:

  • The Procurer’s Practice
  • Building Administration Practice

The journal is issued six times a year in a volume of 1,400 copies, of which approximately 1,200 copies are sent free of charge to central, regional and municipal public administrations and universities. Special monothematic annexes are also published. Lastly, the register of contributions is published with every sixth edition of each year.

The journal can be subscribed. Annual subscription fee is 720 CZK + postage. Any special number is included in the price. Subscription is valid until cancelled by the subscriber. For any subscription information, change of delivery address or termination of subscription contact the editor Hana Čechlovská (cechlovska@uur.cz, + 420 542 423 123).

The content of individual issues and English abstracts of the section Opinions and Discussion is currently published on the ISD website. The full content of the issues is published with a six-month delay.

Articles published in the journal Urban Planning and Spatial Development can be shared under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0 license.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 10. 12. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022