Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2005

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2005 rozdělena do čtyř okruhů:

 1. Stálé činnosti
 2. Tématické úkoly
 3. Publikační činnost
 4. Činnost odd. INKA

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2005 79 444 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 38 098 48
na úkolech B 18 984 24
na úkolech C 1 705 2
na úkolu D 3 360 4
režie k odborným činnostem 7 305 9
režie provozní a hospodářská 9 992 13

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, ve kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě návrhu plánu činnosti ústavu na r. 2006, kapacita na přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly zařazeny do plánu práce ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací, práce na interním úkolu „Správa informačních a komunikačních technologií“, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky, část kapacity pracovnic kanceláře ředitele apod.

2.1.1 Seznam úkolů

(Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3)

A STÁLÉ ČINNOSTI

A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů
A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy
A.1.5/S6 Slovník územního plánování
A.1.6/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť
A.1.7/S7 Regenerace sídlišť
A.2. Operativní úkoly
A.2.1/S6 Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu
A.2.2/S6 Spolupráce s vysokými školami
A.2.3/S6 Propagace
A.2.4/S6 Posouzení územního plánu obce Lesnice
A.2.5/S8 Expertní posouzení projektu „Regenerace a revitalizace vybraných měst“
A.2.6/S6 Posouzení ÚP VÚC Horní Lužice – Dolní Slezsko
A.2.7/S6 Indikátory udržitelného rozvoje
A.2.8/S6 Materiál „Planet Cence“
A.2.9/S6 Konference o územním plánování a stavebním řádu – Praha 2005
A.2.10/S6 Zpracování stati o vztahu regionální politiky a územního plánování
A.2.11/S7 Statistika bydlení v Evropské unii 2004
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S6 Činnost národního kontaktního místa ESPON
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska pro EU
A.3.3/S6 Činnost střediska pro OECD a Radu Evropy
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinárodní aktivity
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska IFHP
A.3.5.1/S8 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL vč. přeshraniční management
A.3.7/S7 NUO HABITAT
A.3.8/S7 Spolupráce na přípravě 4. konference ministrů EU o udržitelném rozvoji
A.3.9/S6 Projekt ELLA
A.3.10/S6 SIC! Interreg III B - Projekt CADSES
A.3.11/S6 Územní soudržnost (německo-český záměr)
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.0/S6 Monitoring územního plánování
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/S6 Portál územního plánování
A.4.3/S6 Monitorování Sbírky zákonů
A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
A.4.5/S5 Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury
A.4.6/S5 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/S7 Přehled informací o bytové politice z výběru tisku
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/S3 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
A.4.10/S5 Monitoring mikroregionů v Jihomoravském kraji

B TÉMATICKÉ ÚKOLY

B.1/S6 Politika územního rozvoje
B.1.3/S6 Politika územního rozvoje – III.etapa
B.2/S8 Cestovní ruch a kulturní dědictví
B.3/S8 Regionální diferenciace a polarizace aktuálního socioekonomického vývoje ČR
B.4/S8 Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů v rámci SPP cestovního ruchu
B.5/S6 Spolupráce na novém stavebním zákonu a vyhláškách
B.6/S6 Účast na projektu ESPON
B.7/S6 Urbanistická studie rozvoje česko - slovenského příhraničí
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť
B.9/S6 Vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku v ŽP
B.10/S5 Spolupráce při zajišťování programů zaměřených na urbánní politiku
B.11/S6 Principy a pravidla územního plánování
B.12/S6 Metodická pomoc k výzkumnému projektu Principy a pravidla ÚP
B.13/S8 Rozbor a vyhodnocení projektů SROP a Státního programu podpory CR

C PUBLIKACE

C.1/S7 Katalog příkladů regenerace panelových sídlišť - 3. díl
C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR
C.3/S1 Aktualizace publikace „Nové stavby pro venkov“
C.4/S1 Aktualizace publikace „Rozvoj vesnice“

INTERNÍ ÚKOLY

Ú 39 Správa informačních a komunikačních technologií
Ú 40 Srovnání existence a náplně ústavů a zařízení obdobných ÚÚR v Evropě
Ú 52 Příprava výzkumného projektu: Principy a pravidla územního plánování

2.1.2 D Činnost oddělení INKA Praha

V oblasti působnosti oddělení INKA byly ve sledovaném období vypracovány a uzavřeny:

 1. Hospodářské smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu na převod pozemků s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v k.ú. Libhošť, Loučka u Nového Jičína, Lověšice u Přerova a Lipina u Šternberka a to na 25 pozemků o celkové výměře 50 248 m2 v účetní hodnotě 10 717 218,- Kč, které byly po schválení MMR a Ministerstva dopravy ČR z části zapsány a v KN a z části jsou u příslušných katastrálních úřadů v řízení.
 2. Kupní smlouvy – na 1 pozemek v k.ú. Valašské Meziříčí o výměře 194 m2 v účetní hodnotě 100 640,- Kč a 1 pozemek v k.ú. Svitavy o výměře 72 m2 v hodnotě 34 000,- Kč. Dále byl vypracován a ve stádiu projednávání je návrh kupní smlouvy se SPV COURT, s.r.o. z 5.12.2005 na převod pozemku par. č. 2910/94 v k.ú. Nusle o výměře 929 m2 v projednávané ceně 12 070 000,- Kč.
 3. Souhlasná prohlášení a předávací protokoly na převod pozemků s městy Havířov, Hradec Králové, Hradec nad Moravicí, Chotěboř, Kladno, Kolín, Kunovice, Liberec, Orlová, Pardubice, Příbram, Strakonice, Studénka, Svitavy, Vlašim, Žatec, obcemi Jince, Klášterec nad Orlicí, Petřvald u Karviné, Razová a ŘSD ČR a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů ČR bylo uzavřeno 26 prohlášení na převody 92 pozemků o celkové výměře 93 462 m2, 102 bytů, 1 komplex skladů léčiv, 4 objekty občanského vybavení a 1 soubor objektů ZŠ. S JUDr. Pavlem Svobodou byla uzavřena dohoda o narovnání na pozemek p.č. 5989/2 o výměře 23 m2 a pozemek p.č. 2564/7 o výměře 65 m2 v k.ú. Kolín.
 4. Notářské zápisy - bylo osvědčeno SBD Strakonice vlastnictví objektu bydlení o 48 bytech v k.ú. Blatná, výměníkové a hydroforové stanice městu Vlašim, pozemku o výměře 167 m2 v obci Hvožďany a pozemku p.č. 3379/4 o výměře 424 m2 panu Jiřímu Hruškovi v k.ú. Turnov.
 5. Darovací smlouvy: s městem Ostrava pro k.ú. Petřkovice na 5 pozemků o výměře 601 m2 v účetní hodnotě 281 268,- Kč a dalších 19 smluv na převod pozemků bytovému družstvu resp. vlastníků bytů pořízených družstevní výstavbou v Kutné hoře – k.ú. Sedlec na celkových 19 pozemků o výměře 4 890 m2 v účetní hodnotě 1 956 000,- Kč a městy Nový Jičín a Hlučín na 15 pozemků o výměře 11 404 m2 v účetní hodnotě 1 039 764,- Kč.
 • Pozemkovému fondu ČR zápisem v katastru nemovitostí byl převeden pozemek v k.ú. Příbram o výměře 3 888 m2 v účetní hodnotě 583 200,- Kč a v k.ú. Kutná Hora pozemek o výměře 704 m2 v účetní hodnotě 8 680,- Kč, Lesům ČR bylo nabídnuto a zápisem v katastru nemovitostí převedeno 5 pozemků v k.ú. Rosice nad Labem o výměře 21 919 m2 v účetní hodnotě 42 765,- Kč.
 • Byla vyhotovena přiznání k dani z převodu nemovitostí ze 2 kupních smluv, uzavřených na odprodej pozemků v k.ú. Čelákovice.
 • Pro účely rozvíjející se stavební činnosti v oblasti k.ú. Nusle, týkající se pozemků 2910/89, 2910/94 byla vypracována řada dokumentů, z nichž nutno uvést zejména: Po restitucích pravomocně skončených v prosinci 2004 jsme nabídli převod p.č 2910/89, na níž je situována čtyřproudová vozovka, ulice Pujmanové Magistrátu hl. města Prahy. V této věci je rozpracován návrh smlouvy o bezúplatném převodu. Dále byla se společností EUROTEL uzavřena a do katastru zapsána smlouva o věcném břemeni na provoz a údržbu kabelové telekomunikační sítě. S PRE Praha, a.s. byly uzavřeny dvě smlouvy o věcném břemeni na zřízení distribuční soustavy 22 kV kabeláže a primérního přívodu z TS Lhotka. K některým projektově připravovaným stavebním akcím pro generálního projektanta – Ateliér DUK, týkající se zejména dopravního řešení Pankrácké pláně, bylo vypracováno několik souhlasných vyjádření.
 • Na podkladě zcela vypořádaných a do katastru nemovitostí zanesených smluv resp. Souhlasných prohlášení a protokolů bylo účtárně ÚÚR podáno 43 návrhů na vyřazení 172 pozemků o celkové výměře 169 211 m2 v účetní hodnotě 16 209 281,- Kč z účetní evidence a na základě zjištěných nových zápisů v KN předáno účtárně 13 návrhů na zařazení 94 pozemků o celkové výměře 46 913,- m2 v účetní hodnotě 3 321 974,- Kč. Do konce roku 2006 přechází do řešení a k vypořádání 305 pozemků o celkové výměře 203 165 m2 v účetní hodnotě 40 231 185,- Kč a nutno předpokládat, ze se v důsledku digitalizace katastrálního operátu ČR vyskytnou další změny v počtech pozemků i jejich výměrách.
 • Na požadavky různých subjektů byla průběžně vedena poměrně rozsáhlá korespondence, v níž byly žadatelům poskytovány informace o stavbách realizovaných v minulosti právními předchůdci ÚÚR, vystavována potvrzení o zaměstnání bývalých pracovníků inženýrských organizací v ČR, dohledávány doklady o jejich výdělcích pro potřeby České správy sociálního zabezpečení, Úřadům pro zastupování státu ve věcech majetkových dohledávány doklady o pohybech pozemků v obdobích let 1957 až 1992 a to ve velkém počtu zejména pro ÚZSVM Plzeň, byla vydávána stanoviska ke stavbám realizovaným různými investory na pozemcích, k nimž ÚÚR přísluší hospodaření resp. na pozemích sousedících apod.
 • Záležitost pozemků pod družstevními objekty bydlení v k.ú. Sedlec v Kutné Hoře, řešená v roce 2004 jako stížnost OSBD, byla ukončena a všechny předmětné pozemky byly již v katastru nemovitostí převedeny právoplatným vlastníkům. Nový požadavek OSBD Kutná Hora z 10.8.2005 ve věci řešení vlastnických vztahů k některým dalším pozemkům pod objekty bydlení v k.ú. Kutná hora a Sedlec jsme odmítli.
 • Druhá etapa pozemkových úprav v k.ú. Deštné v Orlických horách - nemovitosti zapsané v LV č. 457 jako vlastnictví ČR s příslušností hospodaření pro ÚÚR: připomínky podané v průběhu roku 2005 byly rozhodnutím Pozemkového úřadu v Rychnově nad Kněžnou z 28.6.2005 schváleny. Rozhodnutím téhož útvaru zn. PU 3633/05Di z 21.11.2005 došlo ke změnám ve výměrách některých pozemků. Tyto změny přijalo k řízení Katastrální pracoviště v Rychnově nad Kněžnou dne 16.12.2005 pod č. Z-8560/2005 a toto řízení o změnách v katastru nemovitostí až dosud probíhá.

2.1.3 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů

A STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S6 5067 1 469 430
A.1.2/S6 4448 1 289 920 18 4 466 99/1
A.1.3/S6 1674 485 460
A.1.4/S6 506 146 740
A.1.5/S6 601 174 290
A.1.6/S7 911 26 419
A.1.7/S7 366 106 140
A.2. Operativní úkoly
A.2.1/S6 672 194 880
A.2.2/S6 241 69 890
A.2.3/S6 62 17 980
A.2.4/S6 23 6 670
A.2.5/S8 304 88 160
A.2.6/S6 12 3 480
A.2.7/S6 130 37 700
A.2.8/S6 50 14 500
A.2.9/S6 105 30 450
A.2.10/S6 15 4 350
A.2.11/S7 274 79 460
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S6 1225 355 250
A.3.2/S6 70 20 300
A.3.3/S6 45 13 050
A.3.4/S6 1466 425 140 10 1 476 99/1
A.3.5/S6 277 80 330
A.3.5.1/S8 677 196 330
A.3.6/S6 972 281 880 37 1 009 96/4
A.3.7/S7 501 145 290
A.3.8/S7 96 27 840
A.3.9/S6 243 70 470
A.3.10/S6 200 58 000
A.3.11/S6 489 141 810
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.0/S6 4159 1 206 110
A.4.1/S6 4379 1 269 910
A.4.2/S6 582 168 780
A.4.3/S6 718 208 220
A.4.4/S5 1493 432 970
A.4.5/S5 813 235 770 110 923 88/12
A.4.6/S5 100 29 000
A.4.7/S7 818 237 220
A.4.8/S7 1842 534 180
A.4.9/S3 272 78 880
A.4.10/S5 1200 348 000

B TÉMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
B.1/S6 1343 389 470
B.1.3/S6 8191 2 375 390 570 8 761 94/6
B.2/S8 652 189 080 76 728 90/10
B.3/S8 368 106 720
B.4/S8 528 153 120
B.5./S6 2863 830 270 229 3 092 93/7
B.6/S6 1220 353 800
B.7/S6 1247 413 830 888 2 135 58/42
B.8/S5 586 169 940
B.9/S6 6 1 740
B.10/S5 766 222 140 200 966 79/21
B.11/S6 368 106 720
B.12/S6 170 49 300
B.13/S8 496 143 840 126 622 80/20

C PUBLIKACE

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
C.1/S7 1093 316 970
C.2/S7 365 105 850
C.3/S1 135 39 150
C.4/S1 112 32 480

INTERNÍ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno Kooperace hodin Celkem hodin Pracovníci ÚÚR/kooperanti %
Ú 39 4315 1 251 350
Ú 40 64 18 560
Ú 52 218 63 220

2.1.4 Struktura odběratelů

V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady).

V roce 2005 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích atd.), s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní odborné způsobilosti).

Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány na Internetu.

2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR (prosinec 2005)

Organizační schéma

2.2.2 Personální obsazení

(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2005 v ÚÚR)

Ředitel:

 • Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ - ředitelka

Kancelář ředitele:

 • Bc. Ivanka FITZOVÁ - referent státní správy a samosprávy, bezpečnostní referent
  specializace: řešení odborných úkolů, zaměřených především na sociální plánování a právo, komplexní zajišťování bezpečnosti práce
 • Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů

Oddělení studijní a dokumentační:

 • Ing. arch. Josef MARKVART, CSc. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanismus a územní plánování, zahraniční spolupráce, šéfredaktor časopisu
 • Tamara BLATOVÁ - technický redaktor
  specializace: redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady
 • Ivana DIVIŠOVÁ – administrativní a spisový pracovník
  specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis
 • Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické práce
 • Ing. arch. Lubor FRIDRICH – redaktor - novinář
  specializace: odborný redaktor časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce
 • PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační a rešeršní práce
 • Ing. Petr MARTYKÁN - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Mgr. Igor NAJMAN – referent státní správy a samosprávy
  specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů
 • PhDr. Marta SEVEROVÁ - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Ing. Jaromír STEJSKAL – referent státní správy a samosprávy
  specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce

Oddělení územního rozvoje:

 • PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie města a venkova, demografie
 • RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch
 • Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb
 • Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management
 • Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: rozvoj bydlení, bytová politika
 • Ing. Igor KYSELKA, CSc. – referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace, plánování krajiny
 • RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy rozvoje regionů
 • Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, PhD. – referent státní správy a smosprávy
  specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, bytová politik
 • Ing. Ludmila ROHREROVÁ – referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, bytová politika
 • Ing. arch. Josef ŠPAČEK, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: bytová politika, portál územního plánování, metodiky ÚPP
 • Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů, obcí a měst
 • Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GI

Oddělení informací o územním rozvoji:

 • Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, www stránky
 • Ing. Michal ARTIM – správce operačního systému
  specializace: správa HW a SW, systémové analýzy
 • Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa bydlení a bytová politika, grafika www
 • Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh
 • Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje
 • Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS
 • Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje
 • Ing. Daniel RYCHLÝ – projektant informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky
 • Dana VÍTKOVÁ - asistent
  specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce

Oddělení INKA

 • Jiří BAŠTA – referent majetkové správy
  specializace: organizace a provádění prací spojených s vypořádáním práv a povinností zrušených KIO v ČR
 • Jiřina BAŠTOVÁ – referent majetkové správy
  specializace: příprava podkladů pro jednání se všemi subjekty, kterých se dotýká činnost INKA, administrativní práce

Skupina pro ekonomiku a provoz:

 • Miluše ČERNÁ – administrativní a spisový pracovník
  specializace: technické práce, distribuce publikací
 • Marta FOLTÁNOVÁ – referent majetkové správy, zásobovač, pokladník
  specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pokladní
 • Ivana HENEŠOVÁ - domovník
 • Alena LÁTALOVÁ - personalista
  specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub
 • Zdeňka PEŤOVÁ - účetní
  specializace: účetnictví, styk s ČNB

2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2005

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele

Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Ukazatel Rozpočet 2005 Skutečnost 2005 % plnění
schválený po změnách 3:2
1 2 3 4
Běžné výdaje celkem 25 138,00 25 615,00 25 368,42 99,00
v tom:
- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: 24 915,00 25 392,00 25 145,42 99,00
z toho:
- platy zaměstnanců a ost. platby 11 319,00 11 389,00 11 379,04 99,90
v tom:
- limit prostředků na platy 10 919,00 10 989,00 10 984,64 99,96
 • ostatní platy za provedenou práci
 • výzkum
400,00
 • 400,00
 • 507,00
 • 394,40
 • 507,00
98,60
 • povinné pojistné
 • výzkum
4 051,00
 • 4 051,00
 • 59,00
 • 3 846,00
 • 59,00
94,94
 • ostatní nákupy a výdaje
 • výzkum
9 545,00
 • 9 386,00
 • 21,00
 • 9 354,38
 • 0,00
99,70
- příděl FKSP 223,00 223,00 223,00 100,00
Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0
Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0
Kapitálové výdaje celkem: 5 800,00 5 800,00 5 797,22 99,95
v tom: - systémové dotace 5 800,00 5 800,00 5 797,22 99,95
Limit počtu zaměstnanců 47 47 47 100,00
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 1 575,30 112,52

V roce 2005 byly zvýšeny prostředky na platy o 70 tis. Kč a to z důvodu navýšení tabulkových platů k l.l.2005. Ostatní nákupy a výdaje byly posíleny o 1 630 tis. Kč a to především na nákup ostatních služeb. Tyto prostředky byly převážně využity na tisk časopisů a publikací.

Od 1.7.2005 zpracovával Ústav územního rozvoje Brno příručku pro územně plánovací praxi orgánů veřejné správy a další odbornou veřejnost ve smyslu projektu B11/S6 – Principy a pravidla územního plánování s dobou řešení o 1.7.2005 – 31.12.2006. Pro rok 2005 byly přiděleny prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 507 tis. Kč , 59 tis. Kč na povinné pojistné a 21 tis. Kč na věcné výdaje. Prostředky na OON a pojistné byly čerpány až v měsíci prosinci, byly tedy převedeny na depozitní účet ÚÚR. Nečerpaný zůstatek bude vrácen zpět MMR.

2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů

Kapitálové výdaje

V roce 2005 byly prostředky čerpány takto:

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání v tis. Kč
6111 Programové vybavení 1 500 1 898 1 897
6113 Nehmotné produkty 700 700 700
6122 Stroje,přístroje a zařízení 900 900 900
6125 Výpočetní technika 2 700 2 302 2 300
CELKEM 5 800 5 800 5 797

V roce 2005 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření.

Z položky nehmotné produkty byla hrazena systémová podpora SW firmy ESRI a převod Metadat k Politice územního rozvoje.

Byl proveden upgrade TÚ a z důvodu zvýšení bezpečnosti budovy ÚÚR, majetku a počítačů bylo provedeno zabezpečení výtahů a dveří čipovými kartami.

Běžné výdaje

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet upravený Čerpání ÚÚR z toho INKA
501 Platy zaměstnanců 10 919 10 919 10 984,64 417,00
502
 • OOV
 • OOV-výzkum
400
 • 400
 • 507
 • 394,40
 • 507,00
 • 0
 • 0
503
 • Povinné pojištění
 • Povinné pojištění - výzkum
4 051
 • 4 051
 • 59
 • 3 846,00
 • 59,00
 • 145,95
 • 0
50 Celkem 15 370 16 006 15 791,04 562,95
513 Nákup materiálu 776 775,65 4,10
514 Finanční výdaje 9 8,52 0
515 Nákup vody, energie + PHM 553 550,60 12,20
516
 • Nákup služeb
 • Nákup služeb - výzkum
8 145
 • 6 897
 • 21
 • 6 893,19
 • 0
 • 1 050,58
 • 0
517 Ostatní nákupy 1 400 1 115 1 112,53 2,12
51 Celkem 9 545 9 371 9 340,50 1 069,00
534 Příděl FKSP 223 223 223.00 8,34
536 Kolky 6 5,01 5,01
536 Poplatky 9 8,87 0
53 Celkem 223 238 236,88 13,35
5 běžné výdaje – c e l k e m 25 138 25 615 25 368,42 1 645,30
z toho :
seskupení 51 + 53 9 768 9 609 9 577,38 1 082,35
seskupení 51+53-FKSP 9 545 9 386 9 354,38 1 074,01

Mzdové prostředky

Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2005 dle výkazu Práce- 2-O4

Ukazatel Jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
Průměrný přep. počet pracovníků os. 47 47 47
Přepočtený stav k 31.12.2005 os. 47 47 47
Platy zaměstnanců a ostatní platby z toho: tis. Kč 11 319 11 389 11 379
Platy zaměstnanců tis. Kč 10 919 10 989 10 984,64
Ostatní platby tis. Kč 400 400 394,40
Průměrný plat 19 360 19 484 19 477,00

Prostředky na platy zaměstnanců byly zvýšeny o 70 tis. Kč a vyčerpány na 99,96 %. Prostředky na OOV byly čerpány na 98,60 %. Převážná část byla vynaložena na vydávání časopisu, dokumentační činnost a vedení knihovny. Dále pak na odbornou činnost, úklidové a řemeslnické práce.

Tvorba příjmů (v tis. Kč)

příjmy za publikace 56,46
příjmy za časopis 89,40
příjem z vložného na konference 90,00
Celkem příjmy z vlastní činnosti 235,86
příjmy z pronájmu bytů 316,36
příjmy z nebytových prostor 877,00
Celkem příjmy z pronájmů 1 193,36
příjmy z prodeje neinvestičního majetku 1,00
příjmy z prodeje pozemků 44,85
příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha 35,94
příjmy z úroků 0,49
příjmy z prodeje HIM 4,30
příjmy neidentifikované 59,50
Celkem 146,08
Příjmy celkem 1 575,30
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021