Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2005

  • Evidence územně plánovací činnosti v České republice. Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2005.
  • Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8. / 2. vydání (aktualizované), Brno 2008.
  • Rozvoj vesnice. Ediční řada Vesnice, svazek 7.
  • Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2004.
  • Podpora regenerace panelových sídlišť - informační leták 2005.

Rocenka 2005
Zdenka Hladišová a kolektiv

Evidence územně plánovací činnosti v České republice
Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2005

Nový přehled o aktuálním stavu evidence územně plánovací činnosti, územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů obcí a krajů vychází již pošesté.
Ročenka 2005 doplňuje statistické údaje a analýzy tak, aby vývoj pořizování územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů bylo možno sledovat v časové řadě od roku 1997. Výstupem evidence územně plánovací činnosti jsou především trvale aktualizované informace, zveřejňované na webových stránkách Ústavu územního rozvoje systémem iLAS a iKAS. Přesto tisková podoba ročenky neztrácí svůj význam; dává příležitost uchovávat stav vývoje územně plánovací činnosti k určitému datu. Bez významu není ani to, že ročenka poskytuje těm pořizovatelům a zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, kteří nemají přístup na Internet, možnost porovnat své konkrétní územně plánovací aktivity v širším kontextu celého státu.

Rozsah 364 stran, 18 kartogramů.
Rozebráno.

Plné znění publikace Evidence územně plánovací činnosti v České republice, Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů - stav k 31.3.2005.

Nové stavby pro venkov
Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv

Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8.

Nové stavby pro venkov
Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv

Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8.
2. vydání (aktualizované), Brno 2008

Publikace ediční řady "Vesnice", svazek 8. Je určena starostům, členům zastupitelstev venkovských obcí i odborné veřejnosti. Zabývá se prostorově estetickou stránkou umělého a přírodního prostředí vesnice a jejího širšího okolí. Dotýká se nové výstavby na vesnici a jejich problémů ve vztahu na současné požadavky z hlediska zásad a doporučení venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství, zkvalitňování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, ochrany a obnovy kulturní krajiny apod. Obsahuje mnoho fotografických a grafických ilustrací. Aktualizováno 2008 - 2. vydání.

Rozsah 114 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Nové stavby pro venkov - řada Vesnice 8, 2. vydání (NoveStavbyProVenkov_20080223.pdf, 12 600 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Rozvoj vesnice
Ludmila Kašparová a kolektiv

Rozvoj vesnice. Ediční řada Vesnice, svazek 7.

Upozornění: Publikace je zpracována dle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci.

Publikace ediční řady "Vesnice", svazek 7. Je určena především členům obecních zastupitelstev a pracovníkům obecních úřadů, přinese cenné informace i pro Spolek pro obnovu venkova i pro odbornou veřejnost. Seznamuje přehledným způsobem se systémem dokumentů, které ovlivňují, případně kterými lze ovlivňovat rozvoj venkova.

Rozsah 112 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Rozvoj vesnice - řada Vesnice 7. (Vesnice-7-rozvoj.pdf, 1 702 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2004
Hana Šimková a kolektiv

Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2004

Třetí pokračování publikace, která představuje výsledky aktivní činnosti Ministerstva pro místní rozvoj a jeho dobré spolupráce s místní samosprávou. Vydání tohoto katalogu bylo inspirováno velmi pozitivním ohlasem na předchozí díly. Cílem katalogu je poskytnout obcím, projektantům a realizátorům regenerace výběr nejzdařilejších akcí, reprezentujících různé způsoby řešení regenerace sídlišť. Ukázky jsou určeny pro srovnání i inspiraci a také by měly sloužit jako určitá motivace pro další města a obce, na jejichž území se panelová sídliště s alespoň 150 bytovými jednotkami nacházejí. Publikace shrnuje výsledky tří let realizace Programu regenerace panelových sídlišť, upozorňuje na možná úskalí při přípravě projektů; reprezentuje názory a zkušenosti s regenerací v obcích a přehled aktivity obcí v rámci tohoto programu v letech 2001 až 2004. Realizace Programu regenerace panelových sídlišť byla zahájena v roce 2001 a pokračovala i v roce 2002. Při schvalování státního rozpočtu na rok 2003 nezískalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pro Program regenerace panelových sídlišť potřebné finanční zdroje vzhledem pochopitelnému přesunu finančních prostředků na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002. V roce 2004 se však podařilo finance na tento program do státního rozpočtu prosadit, stejně jako pro rok 2005 i pro rok 2006.

Rozsah 124 stran.
Cena 497,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Regenerace panelových sídlišť - katalog příkladů za rok 2004. (Regenerace-III.pdf, 6 079 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Podpora regenerace panelových sídlišť - informační leták 2005
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

Podpora regenerace panelových sídlišť
Informační leták - 2005

Cílem aktualizovaného letáku je poskytnout obcím, projektantům a realizátorům regenerace podrobnější informace o programu na podporu regenerace panelových sídlišť.

Rozsah 8 stran.
Rozebráno.

Adobe Acrobat PDF document Podpora regenerace panelových sídlišť - informační leták 2005. (letak-podpora-regenerace-2005.pdf, 379 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021