Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2006

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2006 rozdělena do čtyř okruhů:

 1. Stálé činnosti
 2. Tématické úkoly
 3. Publikační činnost
 4. Činnost odd. INKA

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2006 76 714 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 35 658 46
na úkolech B 16 710 22
na úkolech C 2 034 3
na úkolu D 2 530 3
režie k odborným činnostem 8 538 11
režie provozní a hospodářská 11 244 15

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, ve kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě návrhu plánu činnosti ústavu na r. 2007, kapacita na přípravu úkolů, které z různých důvodů v konečném řešení nebyly zařazeny do plánu práce ústavu, kapacita věnovaná rozesílání publikací, práce na interním úkolu „Správa informačních a komunikačních technologií“a na úkolu“Aplikace GIS“, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky, část kapacity pracovnic kanceláře ředitele apod.

2.1.1 Seznam úkolů

(Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3)

A. STÁLÉ ČINNOSTI

A.1. Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S6 Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/S6 Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/S6 Aktualizace příručky celostátně platných limitů
A.1.4/S6 Dotčené orgány státní správy
A.1.5/S6 Slovník územního plánování
A.1.6/S7 Konzultace a hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť
A.1.7/S7 Regenerace sídlišť
A.1.8//S6 Konzultační středisko pro úřady územního plánování
A.2. Operativní úkoly
A.2.1/S6 Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu
A.2.1.1/S6 Příprava zavedení NSZ do praxe
A.2.1.2/S6 Soutěž „Zlatý erb
A.2.1.3/S8 Integrovaný operační program - IOP
A.2.2/S6 Spolupráce s vysokými školami
A.2.3/S6 Propagace
A.2.4/S5 Hodnocení trhu práce na úrovni ORP v ČR na základě vybraných ukazatelů, grafické výstupy
A.2.5/S5 Účinnost protipovodňových opatření v ÚPD
A.2.6/S6 Posouzení ÚP Ruda nad Moravou
A.2.7/S6 Sjednocení rozsahu údajů o technické infrastruktuře pro ÚAP
A.2.8/S6 Výkladový seminář k NSZ (Kolín, Plzeň, Ostrava, Brno, Praha)
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S6 Činnost národního ESPON
A.3.2/S6 Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy
A.3.3/S8 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“
A.3.4/S6 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinárodní aktivity
A.3.5/S6 Činnost informačního střediska IFHP
A.3.6/S6 Účast na akcích ARL
A.3.7/S7 NUO - HABITAT
A.3.8/S7 Oder Regio INTERREG III B projekt (CADSES)
A.3.9/S6 ELLA INTERREG III B projekt (CADSE)
A.3.10/S6 SIC! INTERREG III B Projekt CADSES
A.3.11/S6 Územní soudržnost (německo-český záměr)
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.0/S6 Monitoring územního plánování
A.4.1/S6 Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/S6 Portál územního plánování
A.4.3/S6 Monitorování Sbírky zákonů
A.4.4/S5 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
A.4.5/S5 Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve venkovských obcích
A.4.6/S5 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/S5 Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje
A.4.8/S7 Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/S3 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
A.4.10/S5 Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje, MAS a strategického plánování

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

B.1/S6 Politika územního rozvoje
B.1.1 Politika územního rozvoje - pokračování
B.2/S8 Cestovní ruch a kulturní dědictví
B.3/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu o ÚAP, ÚPD a postupu při evidenci ÚP činnosti
B.4/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu o obecných požadavcích na využití území
B.5/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce k novému stavebnímu zákonu o úpravě vztahů k území
B.6/S6 Účast na projektu ESPON 2.3.1 Aplikace ESDP v členských státech EU
B.7/S6 Urbanistická studie rozvoje česko - slovenského příhraničí
B.8/S5 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť zaniklých v souvislosti s odsunem občanů německé národnosti
B.9/S6 Vymezení aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku v ŽP
B.10/S5 Spolupráce při zajišťování programů EU zaměřených na urbánní politiku
B.11/S6 Principy a pravidla územního plánování
B.12/S6 Metodická pomoc pro výzkumný projekt Principy a pravidla ÚP
B.13/S8 Byty zvláštního určení a upravitelné byty
B.14/S8 Vyhodnocení a rozbor dotovaných projektů státního programu podpory cestovního ruchu v období 2001-2006
B.15/S5 Regionální diferenciace ČR na úrovni krajů
B.16/S6 Spolupráce na prováděcí vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření

C. PUBLIKACE

C.1/S7 Podporované bydlení
C.2/S7 Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení s doprovodným textem
C.3/S1 Dotčené orgány státní správy
C.4/S6 Spolupráce při vydání aktualizovaní česko/anglické příručky o ÚP

INTERNÍ ÚKOLY

Ú 47 Správa informačních a komunikačních technologií
Ú 49 Režie k odborným činnostem
Ú 58 Aplikace GIS
Ú 65 INKA Praha – vypořádání práv a povinností k pozemkům

2.1.2 D. Činnost oddělení INKA Praha

V oblasti působnosti oddělení INKA byly ve sledovaném období vypracovány a uzavřeny:

 1. Inventurní soupis pozemků evidovaných v účetní evidenci ÚÚR k 31.12.2005 s detailním přehledem dle listů vlastnictví a jednotlivých pozemků. Pro účely jednání ve věci podmínek ukončení činnosti oddělení INKA zpracován zvláštní přehled pozemků k vypořádání v roce 2006.

  Pro revizní skupinu MMR Přehled dokumentů, které v období od 1.7.2003 do 31.3.2006 vypracoval a uzavřel ÚÚR za účelem převodu vlastnictví k nemovitostem zapsaným na listech vlastnictví a evidovaným v účetní evidenci ÚÚR, případně osvědčení k vlastnictví nemovitostí a evidovaných v účetní evidenci ÚÚR, případně osvědčení k vlastnictví nemovitostí v minulosti převedených inženýrským organizacemi příslušným objektům.

  Pro potřeby Moravského zemského archivu byla vypracována zpráva o právních předchůdcích ÚÚR – organizacích pracujících od roku 1957 do 31.7.1992 na realizaci komplexní bytové, občanské a účelové výstavby v ČR a o archivaci některých dokladů o těchto zrušených objektech.

 2. Souhlasná prohlášení či zápisy o změně příslušnosti k hospodaření majetkem státu s:

  • Městem Kladno na převod 5 pozemků o výměře 998 m2 v k.ú Kladno
  • Obcí Jince na převod 7 pozemků o výměře 2973 m2 v k.ú Jince
  • Městem Příbram na převod 1 pozemku o výměře 3798 m2 v k.ú Příbram
  • Generálním ředitelstvím cel 1 pozemku o výměře 1193 m2 v k.ú Kosova Hora
  • Městem Náchod na převod 3 pozemků o výměře 20 m2 v k.ú St. Město/M.
  • Městem Kopřivnice na převod 2 pozemků o výměře 7765 m2 v k.ú Kopřivnice
  • Městem Frenštát p/R. na převod 3 pozemků o výměře 1351 m2 v k.ú Frenštát
  • Městem Frenštát p/R. na převod 3 pozemků o výměře 1553 m2 v k.ú Frenštát
  • Městem Val. Meziříčí na převod 2 pozemků o výměře 758 m2 v k.ú Val. Mez.
  • Městu Kladno osvědčeno vlastnictví objektů ZŠ čp. 2633 v k.ú. Kročehlavy
  • Městu Hradec Králové osvědčeno vlastnictví k předávací stanici C 9 - Malšovice
  • Pozemkovému fondu ČR na převod 1 pozemku o výměře 6720 m2 v k.ú Pakoním
 3. Notářské zápisy: notářsky ověřeny zápisy, jimiž bylo osvědčeno vlastnictví

  • městu Vlašim ke čtyřem výměníkovým stanicím,
  • městu Česká Skalice ke 3 pozemkům v k.ú. Česká Skalice
  • městu Hradec Králové ke 14 řadovým garážím v sídlišti Malšovice – jih
  • SBD Strakonice k objektu bydlení o 16 bytových jednotkách v k.ú. Strakonice
  • městu Jaroměř ke 2 pozemkům v k.ú. Jaroměř
 4. Darovací smlouvy s:

  • Hl. m. Prahou na převod 1 pozemku o výměře 11 456 m2 v k.ú Nusle
  • Olomouckým krajem na převod 1 pozemku o výměře 4703 m2 v k.ú Staměřice
  • Olomouckým krajem na převod 3 pozemků o výměře 979 m2 v k.ú Vel. Újezd
  • Olomouckým krajem na převod 1 pozemku o výměře 3176 m2 v k.ú Moravičany
  • Obcí Lipina na převod 3 pozemků o výměře 421 m2 v k.ú Lipina
  • Hl. m. Prahou na převod 1 pozemku o výměře 929 m2 v k.ú Nusle
  • Městem Kladno na převod 1 pozemku o výměře 205 m2 v k.ú Kladno
 5. Kupní smlouvy s:

  • Janem Stenzelem na převod 1 pozemku o výměře 4 m2 v k.ú Karviná-město
  • S.r.o. GAZCONTOL na převod 1 pozemku o výměře 262 m2 v k.ú Karviná-město
  • Městem Val. Mez. na převod 2 pozemků o výměře 244 m2 v k.ú Val. Meziříčí
  • Lubomírem Kladivou na převod 1 pozemků o výměře 174 m2 v k.ú Kopřivnice
  • S.r.o. AVAL na převod 2 pozemků o výměře 244 m2 v k.ú Val. Meziříčí
  • Jozefem Staňkem na převod 1 pozemku o výměře 19 m2 v k.ú Čelákovice
 6. Účtárně ÚÚR předáno k proúčtování 31 návrhů na vyvedení 195 pozemků o celkové výměře 185 336 m2 v účetní hodnotě 33 099 801,- Kč z účetní evidence a 12 návrhů na zavedení 105 pozemků o celkové výměře 127 730,- m2 v účetní hodnotě 20 247 117,- Kč.

 7. Běžnou korespondencí byly vyřizovány požadavky institucí i občanůp k dohledání archivních materiálů (zejména pro Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových). Dvěma pracovníkům zrušených inženýrských organizací byla na podkladě archivních dokumentů vystavena potvrzení o zaměstnání pro účely řízení o starobním důchodu. Pro organizace, zabývající se rozsáhlou výstavbou v katastru Nusle vystaveno několik souhlasů se zamýšlenou investiční výstavbou, souhlasy se vstupy na pozemky z důvodu budování inženýrských sítí apod.

 8. Průběžně sledován postup Katastrálního úřadu v Rychnově nad Kněžnou ve věci pozemkových úprav a zápisu platného geometrického plánu v k.ú. Deštné v Orlických horách. Řízení založené 16.12.2005 bylo ukončeno 19.4.2006 a s výsledky tohoto řízení byla seznámena p. Látalová včetně předání příslušných dokladů.

 9. V září byly zahájeny práce na přípravě předání mzdových listů zrušené SIO Praha, IO Plzeň, INKA Praha a příslušných osobních spisů k archivaci v ÚÚR v Brně.

 10. V průběhu 4. čtvrtletí probíhala intenzivní příprava dokladů k předání na ředitelství ÚÚR v brně. Předání se uskutečnila protokolárně 26.10., 14.11.,30.11. a 12.12. 2006. Vyúčtování pokladní zálohy zasláno účtárně ÚÚR 13.12.2006. Dále byla zajištěna fyzická likvidace služebního vozidla VAZ BZB 39 25 a ostatních inventárních předmětů 31.12 2006 protokolem předány majiteli uvolněné kancelářské prostory.

2.1.3 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů

A. STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S6 4805 845 680
A.1.2/S6 4566 803 616
A.1.3/S6 1897 333 872
A.1.4/S6 205 36 080
A.1.5/S6 540 95 040
A.1.6/S7 180 31 680
A.1.7/S7 301 52 976
A.1.8/S6 583 102 608
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/S6 708 124 608
A.2.1.1/S6 1367 240 592
A.2.1.2/S8 70 12 320
A.2.1.3/S6 95 16 720
A.2.2/S6 154 27 104
A.2.3/S6 183 32 208
A.2.4/S6 100 17 600
A.2.5/S8 570 100 320
A.2.6/S6 18 3 168
A.2.7/S6 574 101 024
A.2.8/S6 269 47 344
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S6 1086 191 136
A.3.2/S6 285 50 160
A.3.3/S8 268 47 168
A.3.4/S6 883 155 408
A.3.5/S6 570 100 320
A.3.6/S6 1010 177 760
A.3.7/S7 430 75 680
A.3.8/S7 337 59 312
A.3.9/S6 685 120 560
A.3.10/S6 490 86 240
A.3.11/S6 1212 213 312
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.0/S6 159 27 984
A.4.1/S6 4301 756 976
A.4.2/S6 814 143 264
A.4.3/S6 560 98 560
A.4.4/S5 1457 25 432
A.4.5/S5 821 144 496
A.4.6/S5 300 52 800
A.4.7/S5 137 24 112
A.4.8/S7 1682 296 032
A.4.9/S3 144 25 344
A.4.10/S5 842 148 192

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
B.1/S6 2874 505 824
B.1.1/S6 1116 196 416
B.2/S8 781 137 456
B.3/S6 1295 227 920
B.4/S6 190 33 440
B.5/S6 101 177 76
B.6/S6 293 51 568
B.7/S6 793 139 568
B.8/S5 1294 227 744
B.9/S6 450 79 200
B.10/S5 400 70 400
B.11/S6 2414 424 864
B.12/S6 2427 427 152
B.13/S8 857 150 832
B.14/S8 426 74 976
B.15/S5 652 114 752
B.16/S6 347 61 072

C. PUBLIKACE

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
C.1/S7 947 166 672
C.2/S7 730 128 480
C.3/S1 305 53 680
C.4/S6 52 9 152

INTERNÍ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
Ú 47 4658 819 808
Ú 49 2782 489 632
Ú 58 1098 193 248

2.1.4 Struktura odběratelů

V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady). V závěru roku se souvislosti s činností Konzultačního střediska pro ÚÚP značně zvýšila komunikace s odbornou veřejností.

V roce 2006 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích atd.), s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní odborné způsobilosti), Ekonomicko správní fakultou MU v Brně (přednášky).

Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány na Internetu.

2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR

Organizační schéma

Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2006 činil 45 osob.

2.2.2 Personální obsazení

(v následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří pracovali k 31.12. 2006 v ÚÚR).

Ředitel:

 • Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ - ředitelka

Kancelář ředitele:

 • Bc. Ivanka PAVLISOVÁ - referent státní správy a samosprávy, bezpečnostní referent
  specializace: řešení odborných úkolů, zaměřených především na sociální plánování a právo, komplexní zajišťování bezpečnosti práce
 • Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů

Oddělení studijní a dokumentační:

 • PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: dokumentační a rešeršní práce
 • Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů, obcí a měst
 • Tamara BLATOVÁ - technický redaktor
  specializace: redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady
 • Ivana DIVIŠOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis
 • Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické práce
 • Ing. arch. Lubor FRIDRICH - redaktor - novinář
  specializace: odborný redaktor časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce
 • Ing. Petr MARTYKÁN - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Mgr. Igor NAJMAN - referent státní správy a samosprávy
  specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů
 • PhDr. Marta SEVEROVÁ - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Ing. Jaromír STEJSKAL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce

Oddělení územního rozvoje:

 • PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie města a venkova, demografie
 • Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace:konzultační a poradenská činnost, územní plánování - dotační podpory a ÚPP
 • RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch
 • Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb
 • Ing. Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management
 • Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: rozvoj bydlení, bytová politika
 • Ing. Igor KYSELKA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace, plánování krajiny
 • RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy rozvoje regionů
 • Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, bytová politika
 • Ing. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, bytová politika
 • Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GIS

Oddělení informací o územním rozvoji:

 • Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc. - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, www stránky
 • Ing. Monika NOVÁKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence SW, veřejné zakázky, projekty, www stránky
 • Ing. Michal ARTIM - správce operačního systému
  specializace: správa HW a SW, systémové analýzy
 • Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa bydlení a bytová politika, grafika www
 • Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh
 • Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje
 • Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS
 • Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje
 • Ing. Daniel RYCHLÝ - projektant informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky
 • Ing. arch. Josef ŠPAČEK, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: bytová politika, portál územního plánování, metodiky ÚP
 • Dana VÍTKOVÁ - asistent
  specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce

Oddělení INKA

 • Jiří BAŠTA - referent majetkové správy
  specializace: organizace a provádění prací spojených s vypořádáním práv a povinností zrušených KIO v ČR
 • Jiřina BAŠTOVÁ - referent majetkové správy
  specializace: příprava podkladů pro jednání se všemi subjekty, kterých se dotýká činnost INKA, administrativní práce

Skupina pro ekonomiku a provoz

 • Miluše ČERNÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: technické práce, distribuce publikací
 • Marta FOLTÁNOVÁ - referent majetkové správy, zásobovač, pokladník
  specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pokladní
 • Ivana HENEŠOVÁ - domovník
 • Alena LÁTALOVÁ - personalista
  specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub
 • Zdeňka PEŤOVÁ - hlavní účetní
  specializace: účetnictví, styk s ČNB

2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2006

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele

Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

Ukazatel Rozpočet 2006 Skutečnost 2006 % plnění
schválený po změnách 3:2
1 2 3 4
Běžné výdaje celkem 25 430 26 883 26 678,11 99,20
v tom:
- neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: 25 202 26 661 26 456,11 99,20
z toho:
- platy zaměstnanců a ost. platby 11 794 12 289 12 249,11 99,70
v tom:
- limit prostředků na platy 11 376 11 078 11 073,31 100,00
 • ostatní platy za provedenou práci
 • výzkum
418
 • 418
 • 793
 • 384,61
 • 791,19
 • 92.00
 • 99,80
 • povinné pojistné
 • výzkum
4 128
 • 4 023
 • 179
 • 3 886,96
 • 179
 • 96,60
 • 100
 • ostatní nákupy a výdaje
 • výzkum
9 280
 • 10 371
 • 21,00
 • 10 342,05
 • 21
99,50
- příděl FKSP 228 222 222,00 100,00
Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0
Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0
Kapitálové výdaje celkem: 5 500 5 501 5 499,99 100,00
v tom: - systémové dotace 5 500 5 501 5 499,99 100,00
Limit počtu zaměstnanců 47 45 45 100,00
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 1 840,03 131,40

V roce 2006 byly sníženy prostředky na platy o 298 tis. Kč a to z důvodu snížení počtu pracovníků o 2 osoby. Ostatní nákupy a výdaje byly posíleny o 1 863 tis. Kč, z toho 993 tis Kč na výzkum. Prostředky byly čerpány především na nákup ostatních služeb - na tisk časopisů a publikací, zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky „Údržba“ byla realizována nutná akce „Zajištění únikových (požárních) cest“ včetně zpracování projektové dokumentace v hodnotě 292 tis. Kč a výměna oken v bytě MUDr. Špotta ve výši 95 tis. Kč.

V roce 2006 pokračovalo zpracovávání příručky pro územně plánovací praxi orgánů veřejné správy a další odbornou veřejnost ve smyslu projektu B11/S6 – Principy a pravidla územního plánování s dobou řešení do 31.12.2006. Pro rok 2006 byly přiděleny prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 793 tis. Kč, 179 tis. Kč na povinné pojistné a 21 tis. Kč na věcné výdaje.

2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů

Kapitálové výdaje

V roce 2006 byly prostředky čerpány takto:

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání v tis. Kč
6111 Programové vybavení 1 900 939 938,99
6113 Nehmotné produkty - - -
6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 42 41,25
6125 Výpočetní technika 2 500 4 520 4 519,75
CELKEM 5 500 5 501 5 499,99

Všechny údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč.

V roce 2006 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. Byla zbudována nová Ethernetová síť 10G s patřičnou kapacitou Ethernetových přípojek.

Běžné výdaje

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet upravený Čerpání ÚÚR z toho INKA
501 Platy zaměstnanců 11 376 11 078 11 073,31 297,66
502
 • OOV
 • OOV-výzkum
418
 • 418
 • 793
 • 384,61
 • 791,19
 • 0
 • 0
503
 • Povinné pojištění
 • Povinné pojištění - výzkum
4 128
 • 4 023
 • 179
 • 3 886,96
 • 179
 • 104,18
 • 0
50 Celkem 15 922 16 491 16 315,07 401,84
513 Nákup materiálu 700 698,14 3,90
514 Finanční výdaje 11 10,80 0
515 Nákup vody, energie + PHM 684 681,25 13,20
516
 • Nákup služeb
 • Nákup služeb - výzkum
7 980
 • 6 823
 • 21
 • 6 818,42
 • 21
 • 903,10
 • 0
517 Ostatní nákupy 1 300 1 920 1 904,45 3,15
51 Celkem 9 280 10 159 10 134,06 923,35
534 Příděl FKSP 228 222 222 5,95
536 Kolky 2 1,49 1,49
536 Poplatky 9 5,49 0
53 Celkem 228 234 228,98 7,44
5 běžné výdaje – c e l k e m 25 430 26 883 26 678,11 1 332,63
z toho :
seskupení 51 + 53 9 508 10 392 10 363,04 930,79
seskupení 51+53-FKSP 9 280 10 170 10 141,04 924,84

Mzdové prostředky

Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2005 dle výkazu Práce- 2-O4

Ukazatel Jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
Průměrný přep. počet pracovníků os. 47 45 45
Přepočtený stav k 31.12.2005 os. 47 45 45
Platy zaměstnanců a ostatní platby z toho: tis. Kč 11 794 11 496 11 457,92
Platy zaměstnanců tis. Kč 11 376 11 078 11 073,31
Ostatní platby tis. Kč 418 418 384,61
Průměrný plat 20 170 20 515 20 506,00

Prostředky na platy zaměstnanců byly sníženy o 298 tis. Kč z důvodu snížení stavu pracovníků o 2 osoby a vyčerpány na 100 %. Prostředky na OOV byly čerpány na 92 %. Převážná část byla vynaložena na vydávání časopisu, dokumentační činnost a vedení knihovny. Dále pak na odbornou činnost, úklidové a řemeslnické práce.

Tvorba příjmů (v tis. Kč)

příjmy za publikace 29,33
příjmy za časopis 125,00
příjem z vložného na konference 185,30
Celkem příjmy z vlastní činnosti 339,63
příjmy z pronájmu bytů 314,49
příjmy z nebytových prostor 886,70
Celkem příjmy z pronájmů 1 201,19
příjmy z prodeje neinvestičního majetku 40,00
příjmy z prodeje pozemků 227,48
příjmy z pronájmu v rámci činnosti INKA Praha 11,99
příjmy z úroků 0,64
příjmy z prodeje HIM 18,00
příjmy neidentifikované 1,10
Celkem 299,21
Příjmy celkem 1 840,03
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021