Česky English Deutsch Francais

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Ing. arch. Milada Chroboczková

Internetová příručka – poslední aktualizace ke dni 1. 2. 2022.

Ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění (změnový zákon).


Publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti.

Účelem této publikace je napomáhat orientaci v dotčených orgánech spolupůsobících v procesech pořizování územně plánovacích dokumentací a v územních řízeních podle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

Publikace je členěna na samostatné části, a to podle nástrojů územního plánování – územně plánovacích dokumentací a územních rozhodnutí.

Každá samostatná část je uspořádána podle oblastí působnosti dotčených orgánů, ve kterých jednotlivé dotčené orgány chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů a stavebního zákona.

Tyto samostatné části obsahují tabulkovou a textovou část. V tabulkové části jsou příslušné dotčené orgány přiřazeny k jednotlivým oblastem jejich působnosti s uvedením zvláštního právního předpisu a jeho části, na jejímž základě byla dotčenému orgánu svěřena ochrana veřejných zájmů, a úkonu dotčeného orgánu (stanovisko, závazné stanovisko, případně jiný úkon podle zvláštního právního předpisu). V textové části jsou citována jednotlivá ustanovení zákonů a vyhlášek uváděných v tabulkové části a další ustanovení zvláštních právních předpisů, včetně stavebního zákona, souvisejících s danou problematikou.

Pro konkrétní územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) a územní řízení (dále jen ÚŘ) nelze jednotlivé dotčené orgány přejímat pouze mechanicky z tabulek, ale je třeba přečíst si i související ustanovení zákonů v textové části. Je na pořizovateli ÚPD nebo pracovníkovi stavebního úřadu, vedoucího ÚŘ, aby sám posoudil, které orgány v daném případu jsou dotčené.


Internetová prezentace je aktualizována průběžně podle toho, jak se mění dotčené orgány, jejich působnost apod. v souvislosti s nabýváním účinnosti novelizovaných, případně nových právních předpisů.

Poslední aktualizace internetové prezentace je zpracována v souladu s legislativou účinnou od 1. 1.  až 1. 2. 2022.

Přiložené dokumenty

Dotčené orgány v procesu územního plánování

Dotčené orgány v procesu územního plánování – titulní strana pro tisk

Dotčené orgány v procesu územního plánování – informační leták

Adobe Acrobat PDF Dotčené orgány v procesu územního plánování – informační leták
(500 kB)Úvod

  • Adobe Acrobat PDF Úvod (01-uvod-01022022.pdf, 547 kB, aktualizováno 1.2.2022)

INTERNETOVÁ PREZENTACE DOKUMENTŮ
Územně plánovací dokumentace a Územní rozhodnutí – stav ke dni 1. 2. 2022

Další novely budou zapracovány v následující aktualizaci.


Územně plánovací dokumentace

Územní rozhodnutí


Historie

Současně prezentovaná internetová publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování je plynulým pokračováním následujících příruček.

  • První byla zpracována a vydána již v roce 1999 pod názvem „Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územního řízení“. Autorkou publikace a následně garantkou byla do roku 2014 Ing. arch. Miriam Blažková.
  • Vzhledem k tomu, že v následujícím období došlo ke změně prakticky všech právních předpisů vztahujících se k řešené problematice, byla vydána publikace pod stejným názvem a se stejným obsahem, odrážející stav k polovině roku 2003.
  • V roce 2006 byl schválen nový stavební zákon a zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Byla proto vydána nová publikace, která reagovala na změny v pojetí stavebního zákona (pojem dotčené orgány státní správy se změnil na dotčené orgány) a změny v právních předpisech jednotlivých rezortů.
  • V 02/2018 byly zapracovány změny vyvolané zákonem č. 225/2017 Sb., který novelizoval stavební zákon a 27 zvláštních právních předpisů, na jejichž základě hájí dotčené orgány veřejné zájmy.
  • V následujících letech byly zapracovány další novely zákonů, podle kterých dotčené orgány hají veřejné zájmy.

Publikace byla odborně posouzena se závěrem, že je plně způsobilá posloužit svému účelu v praxi, tj. napomoci příslušným subjektům pohotově se orientovat ve značně různorodém, strukturovaném a vnitřně složitém systému působností a pravomocí četných dotčených orgánů v procesech územního plánování, jakož i v systému jejich vztahů s orgány územního plánování a stavebními úřady.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 11. 2. 2022 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2022