Česky English Deutsch Francais

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Ing. Ludmila Rohrerová

Internetová příručka – aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2022.

Vážení uživatelé internetové příručky Limity využití území,

předložená příručka, která navazuje na tištěná vydání z let 1995, 1999 a 2007, má usnadnit účastníkům procesu územního plánování orientaci v řadě obecně platných právních předpisů, regulujících využití území.

Limity využití území jsou stavebním zákonem definovány jako "omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území". Příručka Limity využití území v přehledné formě zpracovává nejdůležitější limity vyplývající z právních předpisů. Nezabývá se limity, vyplývajícími z vlastnosti území, protože se jedná o specifické údaje, které nelze v celostátním měřítku zobecňovat.

Příručka je aktualizována na webových stránkách Ústavu územního rozvoje každé pololetí (vždy v lednu a červenci příslušného roku) na odkazu ÚÚR – Publikační činnost a knihovna – Internetové prezentace – Limity využití území. Jednotlivé limity mají příslušné datum aktualizace uvedeno na konci textu.

Věříme, že Limity využití území pro vás zůstanou nadále zdrojem užitečných informací.

Nově jsou aktualizovány kapitoly:

(tučným písmem jsou uvedeny kapitoly, v nichž došlo k podstatnějším úpravám textu limitů)

 • 1.0, 1.1, 1.3
 • 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7
 • 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9
 • 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7
 • 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 • 6.0
 • 7.0
 • Rejstřík právních předpisů

Přiložené dokumenty

Limity využití území – informační leták

Adobe Acrobat PDF Limity využití území – informační leták, 03/2017
(552 kB)

Limity využití území - prezentace

Adobe Acrobat PDF Limity využití území – prezentace, 03/2017
(380 kB)

Limity využití území – titul

Limity využití území – titulní strana pro tisk


OBECNÁ ČÁST

SEZNAM LIMITŮ


KATALOG LIMITŮ


1. Územní podmínky pro výstavbu

 • Adobe Acrobat PDF Územní podmínky (1-0-20220701.pdf, 137 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 1.101 Stavební pozemek
  • 1.102 Pozemky staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
  • 1.103 Pozemky veřejných prostranství
 • Adobe Acrobat PDF 1.1 Prostorové uspořádání staveb (1-1-20220701.pdf, 199 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 1.1.101 Požadavky na umísťování staveb
  • 1.1.102 Vzájemné odstupy staveb
  • 1.1.103 Odstupy staveb z hlediska denního osvětlení vnitřních prostorů budov
  • 1.1.104 Odstupy staveb z hlediska oslunění vnitřních prostorů obytných budov
  • 1.1.105 Odstupy staveb z hlediska oslunění venkovních zařízení obytných budov
 • Adobe Acrobat PDF 1.2 Prostorové uspořádání staveb pro výrobu a skladování (1-2-20170701.pdf, 189 kB, aktualizováno 1.7.2017)
  • 1.2.102 Dopravní cesty používané pro přepravu výbušnin
  • 1.2.103 Umístění skladů výbušnin pod povrchem
  • 1.2.104 Bezpečnostní vzdálenosti od skladů a úschoven výbušnin na povrchu
 • Adobe Acrobat PDF 1.3 Prostorové uspořádání zemědělské výroby (1-3-20220701.pdf, 182 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • Územní řešení
  • 1.3.102 Veterinární ochranná pásma
  • Zemědělské stavby
  • 1.3.201 Umístění zemědělských staveb
  • 1.3.202 Stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

Zpět na seznam tematických okruhů


2. Doprava

 • Adobe Acrobat PDF 2.1 Pozemní komunikace (2-1-20220701.pdf, 729 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 2.1.101 Vznik a vymezení ochranných pásem dálnic, silnic a místních komunikací
  • 2.1.102 Zákazy v ochranných pásmech dálnic, silnic a místních komunikací
  • 2.1.103 Omezení v ochranných pásmech dálnic, silnic a místních komunikací
  • 2.1.104 Styk dálnice, silnice a místní komunikace s vedeními a s okolím
  • 2.1.105 Křížení a souběh dálnice, silnice a místní komunikace s vodními toky
  • 2.1.106 Vedení dráhy v silnici nebo pozemní komunikaci
  • 2.1.107 Zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s dráhou (přejezd)
  • 2.1.108 Podmínky zřízení přejezdu pro silnice a místní komunikace
  • 2.1.109 Prostorové požadavky pozemních komunikací na přejezdy
  • 2.1.110 Minimální odstupy komunikací od pozemních staveb
  • 2.1.111 Umístění čnějících částí staveb ve veřejném prostoru
  • 2.1.112 Požadavky na oplocení při pozemních komunikacích
  • 2.1.113 Napojení pozemku a stavebního pozemku na pozemní komunikace
  • 2.1.115 Souhlas pro vzájemné připojování pozemních komunikací
  • 2.1.116 Souhlas pro připojení sousední nemovitosti k dálnici, silnici a k místní komunikaci
  • 2.1.117 Přímé připojení staveb na dálnici a silnici pro motorová vozidla
  • 2.1.118 Podmínky pro připojení sousedních nemovitostí a staveb k silnicím a místním komunikacím
  • 2.1.119 Podmínky pro připojování obslužného dopravního zařízení a občanského vybavení na silnice
  • 2.1.120 Napojení parkovišť u staveb pro obchod na pozemní komunikace
  • 2.1.121 Minimální přípustné profily propustků pod nájezdy a sjezdy
  • 2.1.122 Zabezpečení příjezdu a prostoru zásobování stanovených druhů staveb
  • 2.1.123 Vliv oddělení činností u staveb pro dopravu na členění ploch pro dopravní obsluhu
  • 2.1.124 Zajištění ochrany provozu na pozemních komunikacích při výstavbě a užívání staveb
  • 2.1.125 Požadavky na stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci
  • 2.1.126 Návrhové prvky komunikace
  • 2.1.127 Požadavky na směrové a výškové vedení trasy pozemní komunikace
  • 2.1.128 Délky rozhledu pro zastavení na komunikaci
  • 2.1.129 Podmínky pro příčné uspořádání mezi křižovatkami
  • 2.1.130 Zabezpečení požadavků na zajištění požární ochrany z pozemních komunikací
  • 2.1.131 Umístění veřejného osvětlení na dálnicích a silnicích
  • 2.1.132 Umístění protihlukových stěn
  • 2.1.133 Rozptylové plochy u staveb
  • 2.1.134 Ochrana a vytváření pozemních komunikací (cest)
  • 2.1.135 Podmínky napojení rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci na pozemní komunikace
  • 2.1.136 Nevhodné umístění úrovňových křižovatek
  • 2.1.137 Nevhodné podmínky pro návrh okružních křižovatek
  • 2.1.138 Zabezpečení rozhledu na úrovňové křižovatce
  • 2.1.139 Zabezpečení rozhledu na mimoúrovňové křižovatce
 • Adobe Acrobat PDF 2.2 Odstavné a parkovací plochy a garáže, ostatní dopravní zařízení (2-2-20220701.pdf, 197 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 2.2.101 Umístění odstavných a parkovacích stání na plochách pro bydlení, rekreace, občanského vybavení a smíšených obytných plochách
  • 2.2.102 Vztah obslužných zařízení pro dopravu a ochranných pásem vodních zdrojů
  • 2.2.103 Umísťování odstavných a parkovacích stání na stavebních pozemcích
  • 2.2.104 Odstavná stání u staveb pro rodinnou rekreaci
  • 2.2.105 Odstavné a parkovací plochy pro osobní automobily
  • 2.2.106 Minimální požadavky na vybavení odpočívek u dálnic a silnic pro motorová vozidla
  • 2.2.107 Vztah čerpacích stanic pohonných hmot a ploch bydlení, rekreace a veřejných prostranství
 • Adobe Acrobat PDF 2.3 Bezbariérová dostupnost (2-3-20220701.pdf, 147 kB, aktualizováno 1.7.2021) AKTUALIZOVÁNO
  • 2.3.101 Bezbariérový pohyb v území
  • 2.3.102 Bezbariérová dosažitelnost objektů
  • 2.3.103 Odstavování vozidel osob se sníženou pohyblivostí
 • Adobe Acrobat PDF 2.4 Zařízení hromadné dopravy (2-4-20220701.pdf, 207 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 2.4.101 Umístění autobusových a trolejbusových zastávek
  • 2.4.102 Území bez možnosti umístit autobusovou a trolejbusovou zastávku
  • 2.4.103 Prostorové požadavky na přístřešky čekáren
  • 2.4.104 Délka nástupiště dráhy
  • 2.4.105 Hladina stoleté vody a vstup z volného prostranství do prostor speciální dráhy
  • 2.4.106 Umístění tramvajových zastávek
  • 2.4.107 Území bez možnosti umístit tramvajovou zastávku
 • Adobe Acrobat PDF 2.5 Dráhy (2-5-20220701.pdf, 481 kB, aktualizováno 1.7.2022 AKTUALIZOVÁNO
  • 2.5.101 Ochranná pásma drah
  • 2.5.102 Omezení vlastnických práv v ochranném pásmu dráhy
  • 2.5.103 Omezení vlastnických práv v ochranném pásmu drah tramvajových a trolejbusových
  • 2.5.104 Přípustnost činností v ochranném pásmu dráhy
  • 2.5.105 Podmínky umístění tramvajové dráhy na pozemní komunikaci
  • 2.5.106 Vymezení obvodu dráhy
  • 2.5.107 Stavby v obvodu dráhy tramvajové a trolejbusové
  • 2.5.108 Podmínky hornické činnosti v okolí dráhy
  • 2.5.109 Stavby na dráze
  • 2.5.110 Technické podmínky členění železničních drah
  • 2.5.111 Vztah kategorie dráhy a užitého rozchodu kolejí
  • 2.5.112 Minimální použitelné směrové oblouky na dráze
  • 2.5.113 Prostorové uspořádání železničního spodku
  • 2.5.114 Prostorové uspořádání staveb dráhy
  • 2.5.115 Úrovňové křížení železniční dráhy a pozemní komunikace – prostorová bariéra pro plynulý provoz na pozemní komunikaci
  • 2.5.116 Průjezdní prostor na přejezdu
  • 2.5.117 Technické podmínky znemožňující zřízení nového přejezdu
  • 2.5.118 Zákaz nového zřízení nezabezpečených přejezdů
  • 2.5.119 Rozhledové poměry pro železniční přejezdy a přechody
  • 2.5.120 Křížení tratí speciální dráhy a křížení s ostatními dráhami a pozemními komunikacemi
  • 2.5.121 Vzdálenost os kolejí speciální dráhy
  • 2.5.122 Maximální sklonové poměry na tratích speciální dráhy
  • 2.5.123 Minimální směrové oblouky na tratích speciální dráhy
  • 2.5.124 Území nevhodné pro umístění lanových drah
  • 2.5.125 Sklonové poměry lanových drah
  • 2.5.126 Prostorové uspořádání lanových drah
  • 2.5.127 Styk dráhy s cizím vedením
  • 2.5.128 Minimální použitelné směrové oblouky na pouliční tramvajové dráze
  • 2.5.129 Maximální sklonové poměry tramvajových tratí
  • 2.5.130 Výška průjezdného průřezu tramvajové trati
  • 2.5.131 Vzdálenost os kolejí tramvajové dráhy
  • 2.5.132 Podmínky pro stavbu trolejbusové dráhy
  • 2.5.133 Sklonové poměry trolejbusových drah
 • Adobe Acrobat PDF 2.6 Vodní doprava (2-6-20220701.pdf, 210 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 2.6.101 Zřizování stavby na vodní cestě
  • 2.6.102 Zřizování přístavu
  • 2.6.104 Rozměry plavební dráhy
  • 2.6.105 Rozměry plavební komory a další technické požadavky
  • 2.6.106 Zřizování vývazišť, kotvišť a obratišť
  • 2.6.107 Křížení vodních cest
  • 2.6.108 Křížení vodní cesty přívozem
  • 2.6.109 Zákaz plavby na povrchových vodách
 • Adobe Acrobat PDF 2.7 Letecká doprava (2-7-20220701.pdf, 212 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 2.7.101 Ochranná pásma leteckých staveb
  • 2.7.102 Plochy určené k vzletům a přistáním
  • 2.7.103 Omezení v ochranných pásmech leteckých staveb a souhlas Úřadu pro civilní letectví v ochranných pásmech leteckých staveb
  • 2.7.104 Omezení mimo ochranná pásma leteckých staveb a souhlas Úřadu pro civilní letectví mimo ochranná pásma leteckých staveb
  • 2.7.105 Omezení vlastnických práv mimo ochranná pásma provozovatelem
  • 2.7.106 Podmínky stanovení druhů letišť

Zpět na seznam tematických okruhů


3. Technická infrastruktura

 • Adobe Acrobat PDF 3.1 Územní řešení, stavby, vedení a zařízení technického vybavení (3-1-20220701.pdf, 267 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.1.101 Podmínky pro napojení obce na stávající systémy technické infrastruktury
  • 3.1.102 Vedení technické infrastruktury mezinárodního a republikového významu a zastavěné území
  • 3.1.103 Prostorové podmínky pro ukládání podzemních vedení technické infrastruktury
  • 3.1.104 Poloha vedení technické infrastruktury vůči stromům
  • 3.1.105 Nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti při souběhu a křížení podzemních vedení technické infrastruktury v zastavěném území
  • 3.1.106 Zajištění trvalého přístupu k zařízením a stavbám technické infrastruktury
  • 3.1.107 Nejmenší dovolené krytí podzemních vedení technické infrastruktury v zastavěném území
  • 3.1.108 Minimální vzdálenost podzemních sítí technické infrastruktury od objektů zástavby
 • Adobe Acrobat PDF 3.2 Zásobování elektrickou energií (3-2-20220701.pdf, 236 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.2.101 Kapacita stávajícího rozvodného systému elektrické energie (včetně nadřazené sítě)
  • 3.2.102 Způsob napojení na systém rozvodu elektrické energie
  • 3.2.103 Přenosová schopnost elektrického vedení nízkého napětí
  • 3.2.104 Maximální rozpětí pole podpěrných bodů u nadzemních vedení NN a VN elektrické energie
  • 3.2.105 Výška stožárů a vodičů nadzemního elektrického vedení
  • 3.2.106 Požární bezpečnost elektrických stanic
  • 3.2.107 Hladina hluku elektrických stanic
  • 3.2.108 Ochranná pásma elektroenergetického díla
 • Adobe Acrobat PDF 3.3 Zásobování teplem (3-3-20220701.pdf, 144 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.3.101 Ochranná pásma zařízení tepelné energie
  • 3.3.102 Způsob napojení na teplárenský systém
 • Soubor je k dispozici ve formátu Adobe Acrobat PDF 3.4 Zásobování plynem (3-4-20220701.pdf, 249 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.4.101 Způsob napojení na plynárenskou soustavu
  • 3.4.102 Ochranná pásma plynárenských zařízení
  • 3.4.103 Bezpečnostní pásmo plynových zařízení – ochrana před účinky havárie
  • 3.4.104 Podmínky pro umístění regulačních stanic
  • 3.4.105 Bezpečnost plynovodů s vysokým tlakem při navrhování, stavbě a provozu
  • 3.4.106 Křížení a souběhy inženýrských sítí technické infrastruktury s vodními toky
  • 3.4.107 Křížení a souběhy inženýrských sítí technické infrastruktury s melioračními zařízeními
 • Adobe Acrobat PDF 3.5 Distribuce kapalných paliv (3-5-20220701.pdf, 139 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.5.101 Zabezpečovací pásmo dálkovodu – ropovodu a produktovodu
  • 3.5.102 Ochranné pásmo dálkovodu – ropovodu a produktovodu
 • Adobe Acrobat PDF 3.6 Zásobování vodou (3-6-20220701.pdf, 227 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.6.101 Vhodnost území z hlediska průchodnosti pro trasy vodovodu pro veřejnou potřebu
  • 3.6.102 Ochranná pásma vodovodních řadů
  • 3.6.103 Technické podmínky vodovodů pro veřejnou potřebu
  • 3.6.104 Umístění studní pro individuální zásobování pitnou vodou
 • Adobe Acrobat PDF 3.7 Odvádění a čištění odpadních vod (3-7-20220701.pdf, 236 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.7.101 Ochranné pásmo kanalizačních stok a čistíren odpadních vod
  • 3.7.102 Nejmenší vzdálenosti stok od souběžných liniových staveb z hlediska jejich průchodnosti
  • 3.7.103 Technické podmínky kanalizace pro veřejnou potřebu
  • 3.7.104 Umístění žumpy
 • Adobe Acrobat PDF 3.8 Péče o vodní toky (3-8-20220701.pdf, 151 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.8.101 Užívání pozemků podél koryta vodního toku
  • 3.8.102 Ochrana vodních toků a jejich koryt
  • 3.8.103 Hydrologické údaje povrchových vod
 • Adobe Acrobat PDF 3.9 Elektronické komunikace (3-9-20220701.pdf, 170 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 3.9.101 Ochranná pásma komunikačního vedení elektronických komunikací
  • 3.9.102 Ochranná pásma rádiových zařízení a rádiových směrových spojů
  • 3.9.103 Ochrana osob, staveb pro bydlení a občanských staveb ve vztahu ke komunikačnímu vedení elektronických komunikací
  • 3.9.104 Vyjádření provozovatele k ochraně komunikačního vedení elektronických komunikací

Zpět na seznam tematických okruhů


4. Vytváření a ochrana zdravých a bezpečných životních podmínek

 • Adobe Acrobat PDF Územní podmínky a péče o zdraví lidu (4-0-20220701.pdf, 296 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.101 Hladina hluku
  • 4.102 Vibrace
  • 4.103 Ochrana léčebných lázní a lázeňských míst
  • 4.104 Požadavky na přírodní léčebné lázně
  • 4.105 Ochranná pásma okolo krematoria
  • 4.106 Ochranná pásma veřejných pohřebišť
  • 4.107 Zabezpečení prevence závažných havárií
  • 4.108 Předcházení ekologické újmě
  • 4.109 Hraniční pruh a volná kruhová plocha
 • Adobe Acrobat PDF 4.1 Ochrana podzemních a povrchových vod (4-1-20220701.pdf, 585 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.1.101 Přípustné stupně znečištění povrchových vod
  • 4.1.102 Přípustná míra znečištění odpadních vod, vypouštěných do povrchových vod
  • 4.1.103 Přípustná míra znečištění odpadních vod, vypouštěných do podzemních vod
  • 4.1.104 Nejvyšší přípustné znečištění vod vypouštěných do veřejné kanalizace
  • 4.1.105 Ochrana vod před závadnými látkami
  • 4.1.106 Ochrana povrchových vod vhodných pro život původních druhů ryb
  • 4.1.107 Vhodnost vodního zdroje za účelem úpravy na vodu pitnou
  • 4.1.108 Zdroj pitné vody pro rekreační chaty
  • 4.1.109 Koupací oblasti a přírodní koupaliště
  • 4.1.110 Umělá koupaliště a sauny
  • 4.1.111 Ochranná pásma vodních zdrojů
  • 4.1.112 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  • 4.1.113 Zranitelné oblasti
  • 4.1.114 Využití území ve vyhlášených chráněných oblastech přirozené akumulace vod (CHOPAV)
  • 4.1.116 Výhledové přírodní zdroje podzemních vod
  • 4.1.117 Záplavové území
  • 4.1.118 Území určená k řízeným rozlivům povodní
  • 4.1.119 Zvláštní povodeň
  • 4.1.120 Souhlas vodoprávního úřadu
  • 4.1.121 Povodňové riziko
 • Adobe Acrobat PDF 4.2 Ochrana ovzduší (4-2-20220701.pdf, 304 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.2.101 Zdroje znečišťování ovzduší
  • 4.2.102 Posuzování a vyhodnocování úrovně znečištění
  • 4.2.103 Evidence zdrojů znečišťování ovzduší a vyhodnocování úrovně znečišťování
  • 4.2.104 Přípustná úroveň znečišťování ovzduší
  • 4.2.105 Emisní limity a specifické emisní limity
  • 4.2.106 Imisní limity
  • 4.2.107 Stanoviska, závazná stanoviska a rozhodnutí orgánu ochrany ovzduší
 • Adobe Acrobat PDF 4.3 Ochrana před zářením (4-3-20220701.pdf, 351 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.3.101 Pracoviště a další oblasti činnosti, při kterých může dojít ke zvýšenému ozáření z přírodního zdroje záření
  • 4.3.102 Ochrana před ionizujícím zářením
  • 4.3.103 Prevence pronikání radonu do stavby
  • 4.3.104 Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě
  • 4.3.105 Radonový index pozemku
  • 4.3.106 Zásahy pro snížení ozáření z přírodních zdrojů ionizujícího záření
  • 4.3.107 Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje a pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu
  • 4.3.108 Měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku
  • 4.3.109 Přírodní radionuklidy ve stavebních materiálech
  • 4.3.110 Radon a přírodní radionuklidy v dodávané vodě
  • 4.3.111 Zóna havarijního plánování jaderné elektrárny
 • Adobe Acrobat PDF 4.4 Odpadové hospodářství (4-4-20220701.pdf, 303 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.4.101 Odstraňování odpadů
  • 4.4.102 Umísťování úložiště odpadů v podzemních prostorách
  • 4.4.103 Stará zátěž
  • 4.4.104 Podmínky pro umístění povrchové skládky odpadů
  • 4.4.105 Technické požadavky na skládky odpadů
  • 4.4.106 Plán odpadového hospodářství
  • 4.4.107 Skládkování odpadů na odkalištích
  • 4.4.108 Úprava odpadů kompostováním
  • 4.4.109 Spalování a energetické využití odpadů (odstraňování)
  • 4.4.110 Sběr a výkup odpadů
  • 4.4.111 Umísťování nádob pro shromažďování domovního odpadu
  • 4.4.112 Souhlas orgánů státní správy v oblasti odpadového hospodářství
  • 4.4.113 Nakládání s těžebním odpadem - úložná místa
 • 4.5 Požární ochrana
  • Adobe Acrobat PDF 4.5.101 Zásobování požární vodou – vnější odběrní místa (4-5-1-20220101.pdf, 145 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • Adobe Acrobat PDF Nevýrobní a výrobní objekty obecně (4-5-2-20220101.pdf, 525 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.201 Nevýrobní objekty – stavební konstrukce
  • 4.5.202 Nevýrobní objekty – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.203 Nevýrobní objekty – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.204 Nevýrobní objekty – zařízení pro protipožární zásah
  • 4.5.205 Výrobní objekty – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.206 Výrobní objekty – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.207 Výrobní objekty – zařízení pro protipožární zásah
  • Adobe Acrobat PDF Budovy pro bydlení a ubytování (4-5-3-20220101.pdf, 268 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.301 Budovy pro bydlení a ubytování – rozdělení do skupin
  • 4.5.302 Budovy pro bydlení a ubytování – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.303 Budovy pro bydlení a ubytování – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.304 Budovy pro bydlení a ubytování – zařízení pro protipožární zásah
  • Adobe Acrobat PDF Objekty pro zemědělskou výrobu (4-5-4-20220101.pdf, 206 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.401 Objekty pro zemědělskou výrobu – požární odolnost stavebních konstrukcí
  • 4.5.402 Objekty pro zemědělskou výrobu – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.403 Objekty pro zemědělskou výrobu – zařízení pro protipožární zásah
  • Adobe Acrobat PDF Objekty spojů a poštovních provozů (4-5-5-20220101.pdf, 224 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.501 Objekty spojů a poštovních provozů – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.502 Objekty spojů a poštovních provozů – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.503 Objekty spojů a poštovních provozů – zařízení pro protipožární zásah
  • Adobe Acrobat PDF Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče (4-5-6-20220101.pdf, 248 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.601 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.602 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.603 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče – zařízení pro protipožární zásah
  • 4.5.604 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče – rozdělení do skupin
  • Adobe Acrobat PDF Objekty skladů a objekty výroben zkapalněných plynů (4-5-7-20220101.pdf, 335 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.701 Sklady – požární odolnost stavebních konstrukcí
  • 4.5.702 Sklady – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.703 Sklady – zařízení pro protipožární zásah
  • 4.5.704 Výrobny a sklady hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů – umístění
  • 4.5.705 Výrobny a sklady hořlavých zkapalněných uhlovodíkových plynů – stavební konstrukce
  • Adobe Acrobat PDF Dopravní stavby a zařízení (4-5-8-20220101.pdf, 298 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.801 Garáže – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.802 Garáže – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.803 Garáže – zařízení pro protipožární zásah
  • 4.5.804 Čerpací stanice pohonných hmot, plnicí a stáčecí stanoviště – stavební konstrukce
  • 4.5.805 Čerpací stanice pohonných hmot, plnicí a stáčecí stanoviště – odstupové vzdálenosti
  • Adobe Acrobat PDF Shromažďovací prostory (4-5-9-20220101.pdf, 290 kB, aktualizováno 1.1.2022)
  • 4.5.901 Shromažďovací prostory – požární odolnost stavebních konstrukcí a stupeň hořlavosti hmot
  • 4.5.902 Shromažďovací prostory – odstupové vzdálenosti
  • 4.5.903 Shromažďovací prostory – zařízení pro protipožární zásah
  • 4.5.904 Shromažďovací prostory – požadavky na přilehlá volná prostranství
 • Adobe Acrobat PDF 4.6 Civilní ochrana a obrana státu (4-6-20220701.pdf, 206 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.6.101 Zajištění požadavků civilní ochrany
  • 4.6.102 Vojenské újezdy
 • Adobe Acrobat PDF 4.7 Ochrana půdního fondu (4-7-20220701.pdf, 195 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 4.7.101 Ochrana zemědělského půdního fondu
  • 4.7.102 Stanovisko k ochraně zemědělského půdního fondu v územně plánovací dokumentaci
  • 4.7.103 Stanovisko k ochraně zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace pro územní řízení
  • 4.7.104 Změna využití zemědělské půdy
  • 4.7.105 Změna struktury půdního fondu

Zpět na seznam tematických okruhů


5. Ochrana přírody a krajiny, lesní pozemky, geologie

 • Adobe Acrobat PDF 5.1 Zvláště chráněná území (5-1-20220701.pdf, 205 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 5.1.101 Národní park
  • 5.1.102 Chráněná krajinná oblast
  • 5.1.103 Národní přírodní rezervace
  • 5.1.104 Přírodní rezervace
  • 5.1.105 Národní přírodní památka
  • 5.1.106 Přírodní památka
  • 5.1.107 Smluvně chráněné území
 • Adobe Acrobat PDF 5.2 Obecná ochrana přírody a krajiny (5-2-20220701.pdf, 222 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 5.2.101 Významný krajinný prvek
  • 5.2.102 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
  • 5.2.103 Dřeviny rostoucí mimo les
  • 5.2.104 Ochrana jeskyní a souvisejících krasových jevů
  • 5.2.105 Ochrana paleontologických nálezů
  • 5.2.106 Ochrana krajinného rázu
  • 5.2.107 Přírodní park
  • 5.2.108 Přechodně chráněná plocha
 • Adobe Acrobat PDF 5.3 Další limity na úseku ochrany přírody a krajiny (5-3-20220701.pdf, 136 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 5.3.101 Evropsky významná lokalita
  • 5.3.102 Ptačí oblast
  • 5.3.103 Památné stromy
 • Adobe Acrobat PDF 5.4 Lesní pozemky (5-4-20220701.pdf, 236 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 5.4.101 Pozemky určené k plnění funkcí lesa
  • 5.4.102 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
  • 5.4.103 Odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
  • 5.4.104 Oblastní plány rozvoje lesů
  • 5.4.105 Stavby pro plnění funkcí lesa
 • Adobe Acrobat PDF 5.5 Geologie (5-5-20220701.pdf, 174 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • 5.5.101 Chráněná ložisková území
  • 5.5.102 Dobývací prostor
  • 5.5.103 Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
  • 5.5.104 Prognózní zdroje vyhrazených nerostů
  • 5.5.105 Území se zvláštními poměry geologické stavby
  • 5.5.106 Výhradní ložiska

Zpět na seznam tematických okruhů


6. Ochrana památek

 • Adobe Acrobat PDF 6 Ochrana památek (6-0-20220701.pdf, 173 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • Památkově chráněná území a objekty
  • 6.101 Kulturní památka
  • 6.102 Národní kulturní památka
  • 6.103 Památková rezervace (městská, vesnická, archeologická)
  • 6.104 Památková zóna (městská, vesnická, krajinná)
  • 6.105 Ochranné pásmo památkové rezervace, památkové zóny, nemovité kulturní památky

Zpět na seznam tematických okruhů


7. Právo

 • Adobe Acrobat PDF 7 Právo (7-0-20220701.pdf, 228 kB, aktualizováno 1.7.2022) AKTUALIZOVÁNO
  • Instituty stavebního a občanského práva
  • 7.101 Držba
  • 7.102 Omezení činností obtěžujících a ohrožujících výkon práv jiné osoby včetně povinnosti umožnit vstup na pozemek
  • 7.103 Omezení vlastnických práv v naléhavém veřejném zájmu (stav nouze)
  • 7.104 Omezení vlastnických práv věcným břemenem
  • 7.105 Vyvlastnění ve veřejném zájmu
  • 7.106 Nezbytná cesta
  • 7.107 Právo stavby

Zpět na seznam tematických okruhů


REJSTŘÍKY, SEZNAMY

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2022 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2022