Česky English Deutsch Francais

I SYSTÉM EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A KRAJŮ

Zkratky, používané v následujícím textu, jsou vysvětleny v kapitole V.

I.1 Současný stav

Podmínkou celostátního vyhodnocování územně plánovací činnosti na úrovni obcí a krajů je jednotná evidence ÚPD a ÚPP. Na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (§ 143, odst. 1, bod b) byl věcný a povinnostní rámec spojený s evidencí upraven vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Paragraf 21 vyhlášky stanovuje, že podkladem pro evidenci jsou registrační listy ÚPD a ÚPP, zpracovávané a průběžně aktualizované orgány územního plánování; v přílohách č. 3–6 vyhlášky jsou pak uvedeny závazné druhy a vzory registračních listů. Současně se stanovuje povinnost pořizovatelů ÚPD a ÚPP zasílat registrační listy nadřízenému orgánu územního plánování a prostřednictvím Ústavu územního rozvoje ústřednímu orgánu územního plánování.

K 1. 1. 2003 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovanou Metodiku OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb. Evidenci územně plánovací činnosti zabezpečují pověření pracovníci krajských úřadů.

Evidence územně plánovací činnosti má dvě relativně samostatné části:

  • evidenci územně plánovací činnosti obcí,
  • evidenci územně plánovací činnosti krajů.

Evidence územně plánovací činnosti obcí probíhá průběžně, a to na základě registračních listů, které obecní úřady zasílají krajským úřadům. Pověření pracovníci krajských úřadů, případně jimi pověření pracovníci obcí s rozšířenou působností, pak prostřednictvím aplikace iLAS pořizují on-line zápis do centrální databáze.

Evidence územně plánovací činnosti krajů probíhá taktéž průběžně, a to prostřednictvím aplikace iKAS. Zápis do centrální databáze pořizují pověření pracovníci krajských úřadů.

Zveřejňování získaných údajů o územně plánovací činnosti v ČR je prováděno prostřednictvím:

  • webových aplikací iLAS a iKAS, přístupných z www stránek MMR a ÚÚR;
  • publikací (ročenek) vydávaných jednou za dva roky, které obsahují – vedle přehledů o stavu územně plánovací připravenosti obcí a krajů – rovněž některé strukturně vývojové analýzy (např. schválené ÚPD a US podle velikostních kategorií obcí, poměr ÚPD a US obcí v časových řadách, postup zpracování ÚPD v časových řadách, struktury pořizovatelů ÚPD atd.); ročenky obsahují i anglický překlad;
  • článků v časopisech (např. Urbanismus a územní rozvoj, Moderní obec).

Monitorování územně plánovací činnosti a zveřejňování výsledků evidence chápou MMR a ÚÚR jako službu veřejnosti, pomoc prosadit a urychlit investice do území:

  • schválený územní plán s jasnými, obecně závaznými pravidly pro využití území významně ovlivňuje rozhodování soukromého sektoru o tom, kam vloží své prostředky a jak se bude podílet na rozvoji obce nebo kraje;
  • územně plánovací dokumentace je jedním z rozhodujících podkladů pro získávání veřejných prostředků a pro posouzení jejich hospodárného vynaložení.

I.2 Stručný přehled vývoje

V roce 1995 byla ÚÚR připravena jednotná metodika pro sledování stavu územně plánovací dokumentace obcí, podle které okresní úřady doplnily a upřesnily údaje o schválené a rozpracované ÚPD – územních plánech sídelních útvarů a územních plánech zón – i o existenci urbanistických studií na svém území.

V roce 1996 byl založen jednotný systém sledování a ukládání informací o ÚPD a US obcí, který umožňoval roční aktualizaci a případné rozšiřování sledovaných údajů na základě požadavků OkÚ.

V roce 1997 byl systém dále zdokonalován. Bylo vyvinuto programové vybavení LAS (v prostředí FoxPro) pro vzájemné předávání údajů mezi OkÚ a ÚÚR v digitální formě. V témže roce byl rovněž zahájen zkušební provoz zveřejňování shromážděných informací prostřednictvím Internetu.

V roce 1998 byl tzv. Celostátní systém monitorování územně plánovací činnosti v ČR rozšířen o sledování údajů o územních plánech velkých územních celků a o evidenci ploch zastavitelného území pro výstavbu, tzv. disponibilních rozvojových ploch navržených ve schválené ÚPD obcí.

Významným mezníkem pro evidenci územně plánovací činnosti byla novela stavebního zákona zákonem č. 83/1998 Sb. a související vyhláška MMR č. 131/1998 Sb. Paragraf 21 vyhlášky stanovil, že podkladem pro evidenci územně plánovací činnosti jsou registrační listy ÚPD a ÚPP zakládané a vedené orgány územního plánování. V přílohách č. 3–6 vyhlášky byly uvedeny jejich závazné druhy a vzory. Tyto registrační listy zasílali pořizovatelé ÚPD a ÚPP nadřízenému a ústřednímu orgánu územního plánování. Ústřední orgán územního plánování – MMR, prostřednictvím ÚÚR shromažďoval a archivoval registrační listy schválené ÚPD a dokončených ÚPP, evidoval veškerou pořizovanou ÚPD a ÚPP.

Pro zajištění jednotného postupu evidence byla v dubnu 1999 vydána Metodika OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb. (dále jen Metodika). Metodika stanovila soubor úkonů, včetně technických a termínových požadavků, které zajišťovaly obce ve směru k OkÚ, OkÚ a regionální pracoviště MMR ve směru k ÚÚR. Tento soubor úkonů navázal na dříve zmíněný Celostátní systém monitorování územně plánovací činnosti v ČR.

V roce 2000 bylo pro předávání dat mezi OkÚ a ÚÚR zprovozněno nové programové vybavení LAS 2000 (v prostředí Visual Basic). OkÚ do doby jejich zrušení 31. 12. 2002 aktualizovaly okresní databáze evidence územně plánovací činnosti obcí prostřednictvím programu LAS 2000. Data čtvrtletně zasílaly ÚÚR, který je načítal do centrálního datového skladu DAS 2000. ÚÚR dále vkládal do centrálního datového skladu údaje z registračních listů ÚPN VÚC zasílaných RP MMR.

V roce 2001 nabyla účinnosti nová vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech, která nahradila vyhlášku č. 131/1998 Sb. Došlo v ní k úpravě registračních listů. V tomto smyslu byla aktualizována i Metodika.

V roce 2002 bylo, vzhledem ke vzniku krajských úřadů a ukončení činnosti OkÚ, rozhodnuto připravit nové programové vybavení pro on-line aktualizaci centrální databáze. Byly založeny webové aplikace systému evidence: iLAS (Lokální aktualizační systém) a iKAS (Krajský aktualizační systém).

V roce 2003 byly aplikace iLAS (určena pro evidenci územně plánovací činnosti obcí) a iKAS (určena pro evidenci územně plánovací činnosti krajů a MMR) zprovozněny. V souladu s touto skutečností byla upravena i Metodika. Podle nové právní úpravy od 1. 1. 2003 zabezpečují on-line evidenci územně plánovací činnosti obcí namísto OkÚ krajské úřady jako nadřízený orgán územního plánování vůči obcím. Evidenci územně plánovací činnosti krajů zabezpečují krajské úřady jako pořizovatelé.

V roce 2005 byl systém evidence územně plánovací činnosti rozšířen o mapovou aplikaci provázanou s aplikacemi iLAS a iKAS. Byly aktualizovány úlohy vyhledávání v iLAS a vyhledávání v iKAS včetně vyhledávání zastavitelných území.

Významným milníkem pro další vývoj aplikací je nabytí účinnosti nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. V této souvislosti byly práce v roce 2006 soustředěny na úpravy systému Evidence územně plánovací činnosti tak, aby byl funkční v souladu s podmínkami stanovenými novým stavebním zákonem.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021