Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2008

  • Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2008 - řada Vesnice 11.
  • Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8. / 2. vydání (aktualizované), Brno 2008.
  • Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů.
  • Obec a územní plánování(aktualizace letáku z roku 2007). Postavení a činnost obcí v územním plánování.
  • Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí. Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia.
  • Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných výrazů územního plánování. English-Czech and Czech-English Dictionary of Technical Terminology in Town and Country Planning.

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2008 - řada Vesnice 11
Marie Polešáková a kolektiv

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY - AKTUALIZACE 2008

Ediční řada Vesnice, svazek 11, Brno 2008

Aktualizovaná druhá tištěná verze publikace cen dopravní a technické infrastruktury z publikační řady „Vesnice“. Orientace v problematice zaměřené na zemní práce, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, veřejné osvětlení, obecní rozhlas, místní komunikace, veřejnou zeleň a elektronické komunikace. V předloženém materiálu jsou uvedeny jednotkové ceny prací, jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizovaných akcí a mohou být zároveň orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací.

Rozsah 141 stran.

Cena 150,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury - aktualizace 2008 - řada Vesnice 11 (vesnice-11-ceny-ti-2008.pdf, 2 367 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Nové stavby pro venkov
Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv

Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8.

Nové stavby pro venkov
Ludmila Kašparová, Eva Rozehnalová a kolektiv

Nové stavby pro venkov. Ediční řada Vesnice, svazek 8.
2. vydání (aktualizované), Brno 2008

Publikace ediční řady "Vesnice", svazek 8. Je určena starostům, členům zastupitelstev venkovských obcí i odborné veřejnosti. Zabývá se prostorově estetickou stránkou umělého a přírodního prostředí vesnice a jejího širšího okolí. Dotýká se nové výstavby na vesnici a jejich problémů ve vztahu na současné požadavky z hlediska zásad a doporučení venkovské zástavby, úpravy veřejných prostranství, zkvalitňování občanské vybavenosti a technické infrastruktury, ochrany a obnovy kulturní krajiny apod. Obsahuje mnoho fotografických a grafických ilustrací. Aktualizováno 2008 - 2. vydání.

Rozsah 114 stran.
Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Nové stavby pro venkov - řada Vesnice 8, 2. vydání (NoveStavbyProVenkov_20080223.pdf, 12 600 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU ENERGIE Z VYBRANÝCH OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Metodický pokyn k jejich umisťování

Metodický pokyn. Úvod do problematiky. Legislativa v oblasti energetiky – výběr hlavních ustanovení a pojmů. Státní koncepce, státní programy podpory, fondy EU. Vybrané obnovitelné zdroje energie – základní informace. Umisťování staveb a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů. Příklady realizací.

Rozsah 39 stran.

Adobe Acrobat PDF document Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů - metodický pokyn k jejich umisťování (OZE-21092010.pdf, 2,72 MB. Zveřejněno 18.12.2007, poslední aktualizace 09.02.2009)

Upozornění:
Ke konci roku 2008 byla zrušena platnost metodického sdělení MMR z 10. 5. 2007 nazvaného Možnost umisťování větrných elektráren a malých vodních elektráren v nezastavěném území. Současně bylo toto metodické sdělení staženo z internetových stránek Ústavu územního rozvoje. V této souvislosti byla upravena výše uvedená metodika Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybraných obnovitelných zdrojů, která metodické sdělení původně obsahovala na stránkách 29 a 30.

Verze z 21. 9. 2010 - upřesněny podmínky pro umisťování VTE (str. 33)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Obec a územní plánování
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ (aktualizace letáku z roku 2007)

Postavení a činnost obcí v územním plánování

Informační leták - ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Stavební zákon byl novelizován zákonem č. 68/2007 Sb., účinným ode dne 4. 4. 2007 a zákonem 191/2008 Sb., účinným ode dne 3. 6. 2008. Poskytuje základní údaje ze stavebního zákona, o územním plánování, postavení obcí v územním plánování, územním plánu, vymezení zastavěného území, územně plánovacích podkladech - územně analytické podklady, územní studie a o rozhodování v území - regulační plán, územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva).

Rozsah 9 stran.

Cena 15,- Kč.

Adobe Acrobat PDF document Obec a územní plánování (2008). (letak-obec-a-UP-2008.pdf, 947 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje, Atelieru T-plan, s. r. o., a AŽ PROJEKT, s. r. o.

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SLOVENSKÉHO PŘÍHRANIČÍ

ŠTÚDIA ROZVOJA SLOVENSKO-ČESKÉHO PRIHRANIČNÉHO ÚZEMIA

Studie je výsledkem spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Popisuje podmínky a možnosti rozvoje česko-slovenského příhraničí a vytváří společnou vizi rozvoje regionu ve vybraných oblastech.

Rozsah 73 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Studie rozvoje česko-slovenského příhraničí.Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia. (CS_prihr_publikace.pdf, 7 250 kB)

Adobe Acrobat PDF document Komplexný výkres priestorového usporiadania územia. (CS_prihr_schema_A3.pdf, 2 249 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných výrazů územního plánování
Ústav územního rozvoje

ANGLICKO-ČESKÝ A ČESKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK ODBORNÝCH VÝRAZŮ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ENGLISH-CZECH AND CZECH-ENGLISH DICTIONARY OF TECHNICAL TERMINOLOGY IN TOWN AND COUNTRY PLANNING

Ve smyslu nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek vychází Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných výrazů územního plánování. Základem byl slovník z roku 2000, upraven pro novou terminologii.

Rozsah 37 stran.

Cena 100,- Kč.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 2. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021