Česky English Deutsch Francais

1. ÚVOD

Ústav územního rozvoje vznikl 1. 9. 1994 rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 42/94.

V souladu s § 51 zákona č. 219/2000 Sb. se stal ÚÚR od 1. 1. 2001 organizační složkou státu. Na základě ustanovení tohoto zákona bylo vydáno rozhodnutím č. 47 ministra pro místní rozvoj ze dne 27. 9. 2001 Opatření o změně zřizovací listiny ÚÚR.

Náplň činnosti ústavu je zřizovací listinou v upraveném znění vymezena takto:

  • zpracování podkladů pro operativní činnost MMR,
  • metodická, konzultační a rešeršní činnost,
  • studijní, informační, dokumentační a publikační činnost,
  • příprava podkladů pro legislativu,
  • tvorba informačních systémů,
  • organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch,
  • vypořádání práv a povinností zrušených inženýrských organizací (KIO) v ČR a jejich právních předchůdců.

V roce 2007 probíhala činnost ústavu na všech úsecích, daných zřizovací listinou. Práce byly zajišťovány pracovníky ústavu, pomocí kooperantů formou smluv o dílo a dohodami o provedení práce v souladu s upraveným zněním zřizovací listiny ze dne 27.2.1998.

Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal a Odborem územního plánování, který je dle opatření ministra pro místní rozvoj č. 3/99 zřizovatelským odborem ÚÚR. Zaměření práce, stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně projednáváno se zadavateli úkolů, zejména formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolů potvrzuje garant MMR vyplněním tzv. „předávacího protokolu úkolu ÚÚR“, kde hodnotí splnění zadání a kvalitu výstupu.

Úkoly byly v roce 2007 zadávány především odborem územního plánování, dále pak odborem regionálního rozvoje, odborem bytové politiky, odborem realizace a rozvoje cestovního ruchu, odborem podpory bydlení, odborem územních vazeb a odborem řídícího orgánu SROP a JPD Praha ministerstva pro místní rozvoj.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021