Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2007

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2007 rozdělena do čtyř okruhů:

 1. Stálé činnosti
 2. Tématické úkoly
 3. Publikační činnost
 4. Interní úkoly

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2007 76 972 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 38 911 50
na úkolech B 14 981 19
na úkolech C 1 934 4
na úkolech D* 10 352 13
režie provozní a hospodářská 10 794 14

* Do této skupiny jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních technologií, “Aplikace GIS“, „Vypořádání práv a povinností k pozemkům“ a dále režie k odborným činnostem.

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2008, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu ,činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele.

2.1.1 Seznam úkolů

(Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3)

A. STÁLÉ ČINNOSTI

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S8 Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/S8 Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/S8 Vydávání příručky celostátně platných limitů - nová
A.1.3a/S8 Vydávání příručky celostátně platných limitů - dodatky
A.1.4/S8 Dotčené orgány
A.1.5/S8 Slovník územního plánování
A.1.6/S8 Konzultační středisko k novému stavebnímu zákonu
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/S8 Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávu
A.2.2/S8 Spolupráce s vysokými školami
A.2.3/S8 Propagace
A.2.4/S8 Integrovaný operační program – IOP
A.2.5/S8 Soutěž „Zlatý erb“
A.2.6/S6 Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť
A.2.7/S8 Celostátní konference OÚP
A.2.8/S8 Strategické projekty
A.3 Zahraniční spolupráce - participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S8 Činnost národního střediska ESPON II
A.3.2/S8 Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy
A.3.3/S6 Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“
A.3.4/S8 Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost a jiné mezinárodní aktivity
A.3.5/S8 Činnost informačního střediska IFHP
A.3.6/S8 Účast na akcích ARL vč. přeshraniční management
A.3.7/S5 NUO HABITAT
A.3.8/S8 OderRegio INTERREG III B Projekt (CADSES)
A.3.9/S8 Projekt SPA-CE.NET
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/S8 Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/S8 Portál územního plánování
A.4.3/S8 Monitorování Sbírky zákonů
A.4.4/S7 Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
A.4.5/S7 Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury
A.4.6/S7 Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/S7 Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje
A.4.8/S5 Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/S2 Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO
A.4.10/S7 Monitoring mikroregionů v Jihomoravském kraji a strategického plánování

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

B.1/S8 Politika územního rozvoje II.
B.2/S6 Cestovní ruch a kulturní dědictví
B.3/S8 Vyhodnocení vlivů územ. plánů na udrž. rozvoj území - metodika
B.4/S8 Pořizování regulačních plánů - metodika
B.5/S8 Vymezení zastavěného území – metodika
B.6/S8 Metodika – postupy při územním rozhodování
B.7/S8 Urbanistická studie rozvoje česko - slovenského příhraničí
B.8/S7 Zpracování přehledu veřejných pohřebišť
B.9/S8 Metodika – pořizování ÚAP
B.10/S8 Obec a územní plánování
B.11/S8 Principy a pravidla územního plánování
B.12/S8 Metodika – pořizování ÚAP
B.13/S6 Rozbor a vyhodnocení projektů Priority 4 SROP
B.14/S8 Stavby a zařízení pro výrobu energie z vybr. obnovitelných zdrojů

C. PUBLIKACE

C.1/S5 Publikace – na vybrané téma OBP MMR
C.2/S5 Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR
C.3/S8 Česko/anglická příručka o ÚP

D. INTERNÍ ÚKOLY

Ú 45 Správa informačních a komunikačních technologií
Ú 46 Odborná režie
Ú 47 Aplikace GIS
Ú 48 Vypořádání práv a povinností k pozemkům

2.1.2 Čerpání hodin podle jednotlivých úkolů

A. STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/S8 4 845 775 200
A.1.2/S8 5 550 888 000
A.1.3/S8 1 205 192 800
A.1.3a/S8 1 344 215 040
A.1.4/S8 300 48 000
A.1.5/S8 354 56 640
A.1.6/S8 5 941 950 560
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/S8 1 253 200 480
A.2.2/S8 104 16 640
A.2.3/S8 34 5 440
A.2.4/S8 97 15 520
A.2.5/S8 30 4 800
A.2.6/S6 156 24 960
A.2.7/S8 241 38 560
A.2.8/S8 31 4 960
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/S8 636 101 760
A.3.2/S8 226 36 160
A.3.3/S6 319 51 040
A.3.4/S8 1 696 271 360
A.3.5/S8 693 110 880
A.3.6/S8 1 075 172 000
A.3.7/S5 482 77 120
A.3.8/S8 20 3 200
A.3.9/S8 420 67 200
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/S8 4 200 672 000
A.4.2/S8 840 134 400
A.4.3/S8 402 64 320
A.4.4/S7 1 371 219 360
A.4.5/S7 780 124 800
A.4.6/S7 314 50 240
A.4.7/S7 994 159 040
A.4.8/S5 2 121 339 360
A.4.9/S2 336 53 760
A.4.10/S7 501 801 160

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
B.1/S8 7 630 1 220 800
B.2/S6 1 029 164 640
B.3/S8 807 129 120
B.4/S8 267 42 720
B.5/S8 316 50 560
B.6/S8 528 84 480
B.7/S8 572 91 520
B.8/S7 1 184 189 440
B.9/S8 337 53 920
B.10/S8 328 52 480
B.11/S8 581 92 960
B.12/S8 706 112 960
B.13/S6 96 15 360
B.14/S8 600 96 000

C. PUBLIKACE

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
C.1/S5 763 122 080
C.2/S5 810 129 600
C.3/S8 361 57 760

D. INTERNÍ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR hodin V tis. Kč zaokrouhleno
Ú 45 4 264 68 240
Ú 46 3 629 580 640
Ú 47 1 506 240 960
Ú 48 953 152 480

2.1.3 Struktura odběratelů

V podstatě monopolním odběratelem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj. Zejména prostřednictvím publikací a časopisu se ale okruh odběratelů rozšiřuje o orgány státní správy a samosprávy a odbornou veřejnost (knihovny, úřady obcí s rozšířenou působností, stavební úřady, vysoké školy, CHKO, jiná ministerstva, krajské úřady). V souvislosti s činností Konzultačního střediska se značně zvýšila komunikace s odbornou veřejností.

V roce 2007 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně (oponentní posudky, hodnocení diplomových prací, účast na vybraných akcích atd.), s Fakultou architektury ČVUT v Praze (účast na vybraných akcích, oponentní posudky, kurzy zvláštní odborné způsobilosti), Ekonomicko správní fakultou MU v Brně (přednášky).

Pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti byly některé výsledky práce ústavu prezentovány v časopisu Urbanismus a územní rozvoj.

Prostřednictvím www stránek ústavu jsou významné výsledky činnosti ústavu prezentovány na Internetu.2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR

Organizační schéma

Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2007 činil 44 osoby.

2.2.2 Personální obsazení

V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR k 31.12.2007

Ředitel:

 • Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ

Kancelář ředitele:

 • Bc. Ivanka PAVLISOVÁ - referent státní správy a samosprávy, bezpečnostní referent
  specializace: řešení odborných úkolů, zaměřených především na sociální plánování a právo, komplexní zajišťování bezpečnosti práce, agenda vypořádání práv a povinností k pozemkům
 • Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů

Oddělení studijní a dokumentační:

 • PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: dokumentační a rešeršní práce
 • Tamara BLATOVÁ - technický redaktor
  specializace: redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady
 • Ivana DIVIŠOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis
 • Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické práce
 • Ing. arch. Lubor FRIDRICH - redaktor - novinář
  specializace: odborný redaktor časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce
 • Ing. Jiří KOČENDA - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Ing. Petr MARTYKÁN - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Mgr. Igor NAJMAN - referent státní správy a samosprávy
  specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů
 • Ing. Jaromír STEJSKAL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce
 • Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů a měst, šéfredaktor časopisu

Oddělení územního rozvoje:

 • Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D.- vedoucí oddělení , referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, bytová politika
 • Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace:konzultační a poradenská činnost, územní plánování - dotační podpory a ÚPP
 • RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch
 • Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb
 • Ing. Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management
 • Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: rozvoj bydlení, bytová politika
 • PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie města a venkova, demografie
 • Ing. Igor KYSELKA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace, plánování krajiny
 • RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy rozvoje regionů
 • Ing. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, bytová politika
 • Ing. Naděžda ROZMANOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: konzultační a poradenská činnost pro úřady územního plánování a odbornou veřejnost, spolupráce na řešení metodik, v oboru ÚP sledování právních předpisů
 • Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GIS

Oddělení informací o územním rozvoji:

 • Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc.- vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, www stránky
 • Ing. Michal ARTIM - správce operačního systému
  specializace: správa HW a SW, systémové analýzy
 • Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa bydlení a bytová politika, grafika www
 • Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh
 • Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje
 • Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS
 • Ing. Monika NOVÁKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence informačních a komunikačních technologií, koordinace jejich účtování, veřejné zakázky, projekty, www stránky
 • Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje
 • Ing. Daniel RYCHLÝ - projektant informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky
 • Dana VÍTKOVÁ - asistent
  specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce

Skupina pro ekonomiku a provoz

 • Miluše ČERNÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: technické práce, distribuce publikací
 • Marta FOLTÁNOVÁ - referent majetkové správy, zásobovač, pokladník
  specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pokladní
 • Ivana HENEŠOVÁ - domovník
 • Alena LÁTALOVÁ - personalista
  specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub
 • Zdeňka PEŤOVÁ - hlavní účetní
  specializace: účetnictví, styk s ČNB


2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2007

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele

Období: 2007
KAPITOLA: 317

v tis. Kč

Ukazatel Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 % plnění
schválený po změnách 3:2
1 2 3 4
Běžné výdaje celkem 27 027 29 037 28 707,85 98,90
v tom:
neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: 26 794 28 804 28 474,85 98,90
- z toho:
- platy zaměstnanců a ost. platby 12 070 12 070 12 065,95 100,00
v tom:
limit prostředků na platy 11 633 11 633 11 631,75 100,00
ostatní platy za provedenou práci 437 437 434,20 99,40
- povinné pojistné 4 224 4 224 4 076,01 96,50
- ostatní nákupy a výdaje 10 500 12 510 12 332,89 98,60
příděl FKSP: 233 233 233,00 100,00
Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0
Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0
Kapitálové výdaje celkem: 5 300 5 300 5 297,68 100,00
v tom: systémové dotace 5 300 5 300 5 297,68 100,00
Limit počtu zaměstnanců 45 45 45 100,00
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 2 194,04 156,70

Prostředky byly čerpány především na seskupení položek politika územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost , zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky údržba byly provedeny výměny oken v bytech ing. Konečného a pí Halačkové, výměna zastaralého plynového kotle a oprava komína v bytě pí Halačkové, havarijní opravy v prostorách budovy ÚÚR, kde sídlí prodejny Tipa Opava a Aviko Brno. Z položky 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozhodnutí Krajského soudu Praha č.j. 24 Co 161//2007. Jednalo se o soudní spor o pozemek, u kterého nebyl ÚÚR úspěšný.2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů

Kapitálové výdaje

V roce 2007 byly prostředky čerpány takto:

v tis. Kč

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání
6111 Programové vybavení 1 900 2 690 2 690
6113 Nehmotné produkty - - -
6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 1 236 1 235
6125 Výpočetní technika 2 300 1 374 1 372
CELKEM 5 300 5 300 5 297

V roce 2007 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. Byl pořízen zálohovací a archivační systém, rozšířen kamerový systém ve vstupních prostorách ÚÚR a provedena technická rekonstrukce zasedací místnosti vč. klimatizace.


Běžné výdaje

v tis. Kč

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet upravený Čerpání ÚÚR INKA Praha
501 Platy zaměstnanců 11 633 11 633 11 631,75
502 OOV 437 437 434,20
503 Povinné pojištění 4 224 4 224 4 076,01 0
50 Celkem 16 294 16 294 16 141,96
513 Nákup materiálu - 660 657,26
514 Finanční výdaje - 10 1,33
515 Nákup vody, energie + PHM - 690 661,77
516 Nákup služeb 8 700 9 025 9 005,18 0
517 Ostatní nákupy 1 800 1 870 1 762,88
519 Neinv.přísp. a náhrady - 235 234,19
51 Celkem 10 500 12 490 12 322,61
534 Příděl FKSP 233 233 233,00
536 Kolky - 10 0,63 0
536 Poplatky - 10 9,63
53 Celkem 233 253 243,26
5 Běžné výdaje – CELKEM 27 027 29 037 28 707,84
z toho:
seskupení 51 + 53 10 733 12 743 12 565,87 0
seskupení 51+53-FKSP 10 500 12 510 12 332,87

Mzdové prostředky

Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2007 dle výkazu Práce- 2-O4

Ukazatel Jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
Průměrný přep. počet pracovníků os. 45 45 44
Přepočtený stav k 31.12.2007 os. 45 45 44
Platy zaměstnanců a ostatní platby tis. Kč 12 070 12 070 12 065,95
z toho:
Platy zaměstnanců tis. Kč 11 633 11 633 11 631,75
Ostatní platby tis. Kč 437 437 434,20
Průměrný plat 21 542 21 542 21 540,00

Tvorba příjmů

v tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, publikací, příspěvky na konferenci) 397,41
Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor 1 223,66
Příjmy z pronájmu pozemku 3,48
Příjmy z prodeje pozemků 540,65
příjmy z prodeje hmotného investičního majetku 26,10
Příjmy z úroků 0,49
Ostatní nedaňové příjmy 2,25
CELKEM 2 194,04
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021