Česky English Deutsch Francais

Projekt "Přeshraniční management péče, využívání a rozvoje vybraných evropských krajin podél řek"

Vedoucí projektu: Prof. Dr. Isolde Roch, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (Drážďany, SRN).
Realizace projektu: 2002 - 2006.

Cílem projektu bylo zpracovat pilotní rozvojový dokument, řešící komplexní péči, využití a rozvoj vybraných modelových úseků říčních niv Labe, Moravy a Tisy a území s nimi úzce souvisejících. Projekt byl mimo jiné zaměřen na vyhledávání a překonávání formálních překážek ve společném přeshraničním plánování územního rozvoje mezi starými a novými členskými zeměmi Evropské unie, popř. i zeměmi mimo hranice Evropské unie, v zájmu prohloubení vzájemné spolupráce mezi sousedními zeměmi, regiony i obcemi.

Mezinárodní řešitelský tým zvolil pro výzkum metodu případových studií zkoumajících vybraná území ve střední a východní Evropě. Pro výzkum byly vytipovány části povodí, které přesahují hranice jednoho státu. Sledovány tak byly oblasti rozkládající se na území celkem pěti zemí (Německo, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Ukrajina), představujících rozdílné územně plánovací přístupy.

Vymezená území byla členěna podle tvaru reliéfu ve vztahu k řece na tři krajinné typy:

 1. říční údolí se strmými svahy,
 2. širší niva řeky,
 3. rovina.

Na základě terénních průzkumů, studia dostupných podkladů k území i zjišťování názorů, problémů a potřeb místních obyvatel byly pro výše uvedené tři základní typy území vytvářeny strategie jejich optimálního využívání, které respektují principy udržitelného rozvoje.

V průběhu řešení bylo do projektu zařazeno nové téma. Jednalo se o determinaci obyvatel přírodními podmínkami území, v němž žijí, a jejich identifikaci s ním. S pomocí dotazníkového šetření bylo zkoumáno, zda se řeka, krajiny a problémy kolem ní podílejí na životě obyvatel natolik výrazně, že u nich lze vystopovat nějakou specifickou identitu. Tato identita pak byla zkoumána jako potenciál pro stabilizaci rozvoje sídel v říčních krajinách a jako motivace pro další rozvoje území.

Výsledky projektu byly zpřístupněny v anglické publikaci s německým souhrnem:

ROCH, Isolde – PETRÍKOVÁ, Dagmar (edit.). Border-Free River Basins = Flusslandschaften ohne Grenzen. Bratislava: ROAD, 2005. 376 s. ISBN 80-88999-28-6.

Říční krajiny - publikace

Publikaci si lze zapůjčit v knihovně Ústavu územního rozvoje. Ústav územního rozvoje připravil ve spolupráci se SPECTRA Centre of Excellence společnou česko-slovenskou stručnou verzi publikace:

 • OBSAH
 • 1. Úvod
  • 1.1 Stanovení cílů, metodický přístup, zkoumané oblasti
 • 2. Potenciály a problémy v říčních krajinách
  • 2.1 Říční krajiny
  • 2.2 Obecné potenciály a problémy
  • 2.3 Problémy k řešení při rozvoji říčních krajin
 • 3. Identita říčních krajin
  • 3.1 Výsledky dotazníkového šetření
  • 3.2 Identita ve vztahu k územnímu rozvoji
 • 4. Doporučení pro rozvoj říčních krajin
  • 4.1 Úvodní poznámka
  • 4.2 Opatření na obecní, regionální a přeshraniční úrovni
  • 4.3 Plánování
  • 4.4 Projekty a kooperace
  • 4.5 Přeshraniční a mezinárodní spolupráce jako nástroj účinného managementu v říčních krajinách
  • 4.6 Zásady pro dotační politiku v říčních krajinách
 • 5. Resumé

Dílčí výstupy z projektu v českém jazyce:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 19. 2. 2013 |© Ústav územního rozvoje - Ludmila Rohrerová, 2001–2021