Česky English Deutsch Francais

I   SYSTÉM EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI OBCÍ A VÚC

Podmínkou celostátního vyhodnocování územně plánovací činnosti na úrovni obcí a velkých územních celků (dále jen VÚC) je celostátně jednotná evidence územně plánovací dokumentace (dále jen ÚPD) a územně plánovacích podkladů (dále jen ÚPP). Na základě zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění (§ 143, odst. 1, bod b) byl věcný a povinnostní rámec spojený s evidencí upraven vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci. Paragraf 21 vyhlášky stanovuje, že podkladem pro evidenci jsou registrační listy ÚPD a ÚPP, zpracovávané a průběžně aktualizované orgány územního plánování; v přílohách č. 3-6 vyhlášky jsou pak uvedeny závazné druhy a vzory registračních listů (dále jen RL). Současně se stanovuje povinnost orgánů územního plánování zasílat registrační listy nadřízenému orgánu územního plánování a ústřednímu orgánu územního plánování.

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR) v souladu se svým statutem organizační složky státu zřízené Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen MMR) je zřizovatelem pověřen shromažďováním a evidencí veškeré pořizované ÚPD a ÚPP a prováděním jejího vyhodnocování.

V dubnu 1999 vydalo MMR dokument Metodika OÚP MMR pro postup orgánů územního plánování při evidenci územně plánovací činnosti ve smyslu § 21 vyhlášky MMR č. 131/1998 Sb. V dokumentu je stanoven soubor úkonů, včetně příslušných termínových a technických požadavků, které zajišťují obce ve směru k okresním úřadům (dále jen OkÚ), OkÚ a regionální pracoviště MMR (dále jen RP MMR) ve směru k ÚÚR. Tento soubor úkonů byl navázán na systém, vyvinutý v ÚÚR (Celostátní systém monitorování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů v ČR). Metodika OÚP MMR byla aktualizována v červenci t.r. v souladu s vyhláškou MMR č. 135/2001 Sb. a je uveřejněna na www stránkách ÚÚR.

Systém monitorování má dvě relativně samostatné části:

  • monitorování ÚPD a ÚPP obcí,
  • monitorování ÚPD a ÚPP VÚC.

Systém monitorování ÚPP a ÚPP obcí je založen na:

  • databázi, doplňované a aktualizované jednotlivými referáty
  • fungování datového skladu ÚÚR pro centrální zpracování databáze.

Zkušenosti s fungováním systému monitorování prostřednictvím OkÚ dle vydané metodiky byly ověřovány u pracovníků RRR OkÚ na třech setkáních, uspořádaných ÚÚR v závěru roku 1999. Poznatky z těchto setkání byly využity pro zdokonalení softwarového vybavení. Program Lokální aktualizační systém (LAS), původně vytvořený v prostředí FoxPro, je od ledna roku 2000 nahrazen novým programem LAS 2000, zpracovaným v prostředí Visual Basic z Visual Studio Enterprise Edition. Program v současné době zohledňuje změny, vyplývající z novely stavebního zákona a uvedené vyhlášky č. 135/2001 Sb.

ÚÚR provozuje rutinně síťovou úlohu Datový sklad 2000 (DAS 2000), která zajišťuje funkce potřebné pro sběr, ukládání, třídění, archivaci, export a import dat. V jejím rámci je rovněž provozován registr pro evidenci územně plánovací činnosti na úrovni velkých územních celků. Úloha dále řeší zpracování a publikování dat na www stránkách ÚÚR.

Celý systém evidence má vazbu na jednotky státního územně identifikačního registru (dále jen ÚIR). To znamená, že dovoluje přiřazovat data k příslušným katastrálním územím, obcím a OkÚ. Dále pak dovoluje připojení k mapovému podkladu.

Zveřejňování získaných údajů o územně plánovací činnosti v ČR je prováděno:

  • prostřednictvím průběžně aktualizovaných dat na www stránce ÚÚR,
  • prostřednictvím každoročně vydávaných publikací – ročenek; publikace obsahují - vedle přehledů o stavu územně plánovací připravenosti obcí a VÚC - rovněž některé strukturně vývojové analýzy (např. schválené ÚPD a projednané US podle velikostních kategorií obcí, počtu obcí bez ÚPD a US podle velikostních kategorií obcí, poměru ÚPD a US obcí v časových řadách, postupu zpracování ÚPD a US v časových řadách, struktury pořizovatelů ÚPD a US, průměrné doby procesu pořizování atd.),
  • prostřednictvím článků v časopisech (např. Urbanismus a územní rozvoj 1/2000, Moderní obec 8/2000).

Základní údaje na www stránkách i v ročenkách za poslední tři roky jsou zveřejňovány rovněž v angličtině.

Pro zlepšení komunikace, zejména mezi ÚÚR a OkÚ, byla zavedena e-mailová adresa las2000@uur.cz.

Monitorování ÚPD a US obcí probíhá ve 4 cyklech za rok. Na základě RL, které OkÚ zasílají jejich pořizovatelé, pořizují OkÚ zápis do LAS 2000. V termínech 5. ledna, 5. dubna, 5. července a 5. října odesílají aktuální stav údajů formou výstupního souboru vystup.las k centrálnímu zpracování ÚÚR. Centrální zpracování, které představuje kontrolu vstupních souborů, reklamaci nečitelných souborů, načtení dat, čištění dat od duplicit („dietu“), archivaci dat, export dat do vstupních souborů vstup. las a jejich odeslání OkÚ, zveřejnění dat na www stránkách trvá přibližně 4 týdny. To znamená, že OkÚ mají na zápis dat v každém cyklu dva měsíce.

Nutno konstatovat, že během prvních dvou cyklů v roce 2000 probíhalo ladění nového programu LAS 2000. Při této příležitosti autorský kolektiv děkuje všem pracovníkům OkÚ za jejich trpělivost v odstraňování systémových i programových chyb. Zejména děkuje za jejich pomoc a spolupráci formou námětů a připomínek, kterými se výrazně podílí na dotváření programu LAS 2000.

Ve druhém pololetí byl vyřešen problém aktualizace databáze projektantů – autorizovaných architektů. Bylo zahájeno průběžné čištění databáze zhotovitelů – firem, které probíhá jak na straně OkÚ, tak na straně ÚÚR. V podstatě jde o sjednocování údajů o zhotovitelích s celostátními registry (Obchodním rejstříkem, Administrativním registrem ekonomických subjektů a dalších), uveřejněnými na www stránkách Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva financí. Úloha bude ukončena až poslední RRR OkÚ, který v posledních třech cyklech nezaslal svá data, tyto zašle. Jedná se zejména o Náchod a Frýdek-Místek.

Byly zveřejněny www stránky (Funkční model procesu evidence ÚPD/ÚPP obcí), které obsahují harmonogram průběhu cyklů monitorování v LASu s uvedením závazných termínů klíčových činností každé z aktualizačních fází. Dále pak informace o příjmu, centrálním zpracování a exportu dat v ÚÚR.

Upřímně vítáme všechny Vaše další připomínky a náměty.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021