Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 2 k výroční zprávě za rok 2008

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2008

 

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) zveřejňuje Ústav územního rozvoje výroční zprávu za rok 2008 o své činnosti v oblasti poskytování informací.

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

– počet podaných žádostí o informace: 1
– počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 1

stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - ministr pro místní rozvoj neshledal porušení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a potvrdil postup ÚÚR při vyřízení žádosti o informace

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím jednotlivých referentů. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021