Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Mgr. Tamara Blatová, tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


2009

 • INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM. Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009.
 • SUBURBANIZACE. Sborník ze semináře AUÚP, Beroun, 2009. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2009.
 • Spatial Development Policy of the Czech Republic 2008.
 • Politika územního rozvoje ČR 2008.
 • Občan a územní plánování. Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování.
 • KOHEZNÍ POLITIKA: Osídlení v České republice. Partnerství měst a venkova.
 • Metodická příručka pro zpracování strategických rozvojových dokumentů mikroregionů.
 • Czecho-Slovak Borderland Development Study. Slovako-Czech Borderland Development Study.

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústav územního rozvoje

INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM

Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 5/2009.

 1. Úvod
 2. Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území
 3. Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území
 4. Problémy v řešení v ÚPD
 5. Projednání ÚAP a jejich využití v procesu územního plánování
 • Příloha 1: Příklad analýzy SWOT, klíčové faktory a problémy k řešení
 • Příloha 2: Indikátory udržitelného rozvoje území

Rozsah 28 stran + příloha 12 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM. Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí. (30_IOP.pdf, 555 kB)

Adobe Acrobat PDF document INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM. Metodická pomůcka k aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území v ÚAP obcí. Příloha 2 - Indikátory udržitelného rozvoje území. (31_Priloha2-IURU.pdf, 214 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


SUBURBANIZACE
Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ústav územního rozvoje

SUBURBANIZACE

Sborník ze semináře AUÚP, Beroun, 2009. Příloha časopisu Urbanismus a územní rozvoj č. 4/2009.

 • Úvod / Milan Körner
 • Beroun – moderní královské město / Tomáš Havel
 • Význam Berounska v metropolitním regionu Prahy… a v suburbánním procesu / Pavel Koubek
 • Změny a trendy ve vývoji osídlení po roce 1990 / Jan Müller
 • Porovnání vývoje osídlení v regionech Prahy, Mnichova a Vídně / Milan Körner
 • Vliv kolejové dopravy na snižování negativních dopadů suburbanizace – příklady z Mnichova, Prahy a Vídně / Ivan Lejčar
 • Rozvoj bydlení a ekonomických aktivit ve středočeském prostoru / Jiří Jedlička
 • Specifické vazby krajiny a územního plánování v suburbanizovaném území / Vladimír Mackovič
 • Suburbanizace a územní plánování Prahy / Kateřina Szentesiová
 • Suburbanizace v Průhonicích a okolí / Hana Borovičková, Zdeněk Kindl
 • Špecifiká rozvoja bratislavského regiónu / Bohumil Kováč
 • Hradecko-pardubická aglomerace – socioekonomické podmínky / Martina Stuchlíková
 • Ekonomické aspekty suburbanizace na příkladu rozvojové oblasti Prahy na území Středočeského kraje / Vladimír Soukeník
 • Suburbanizace – pohled developera / Igor Klajmon
 • Měšice – suburbánní obec / Dana Pokojová
 • Dolní Břežany – jak mlýnici suburbanizace ovlivnit / Věslav Michalik
 • Změna sociálního prostředí v zázemí Prahy / Martin Ouředníček, Petra Puldová
 • Zlatníky-Hodkovice: Charakteristika a preference staro a novousedlíků / Petr Klápště, Miloš Říha, Eva Klápšťová
 • Suburbanizace a systém veřejných prostorů / Alena Mocová
 • Odlišnosti vývoje regionů českých měst / Milan Körner
 • Rozrůstání měst – řešení nebo problém? Informace z mezinárodní konference, Praha, květen 2009 / Jan Fibiger

Rozsah 95 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document SUBURBANIZACE. Sborník ze semináře AUÚP, Beroun, 2009. (30_Suburbanizace.pdf, 5 348kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Spatial Development Policy of the Czech Republic 2008
Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno 2009
Garant - Ministerstvo pro místní rozvoj

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC 2008

Resolution of the Government of the Czech Republic of July 20th, 2009, No. 929.

Rozsah 90 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Spatial Development Policy of the Czech Republic 2008. (pur-cr-2008-en.pdf, 2 814 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Politika územního rozvoje ČR 2008
Vydává - Ústav územního rozvoje, Brno 2009
Garant - Ministerstvo pro místní rozvoj

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

Schváleno usnesením vlády České republiky ze dne 20. července 2009 č. 929.

Rozsah 90 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Politika územního rozvoje ČR 2008. (pur-cr-2008-cz.pdf, 3 922 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Autorský kolektiv Ústavu územního rozvoje a Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj

OBČAN A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Práva a povinnosti občanů v oblasti územního plánování

Informační materiál, který přináší základní informace o územním plánování, jeho orgánech a nástrojích, o postavení a právech občana v procesu územního plánování podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Leták je určen nejširší veřejnosti.

Rozsah 9 stran.

Cena 15 Kč.

Adobe Acrobat PDF document Občan a územní plánování. (obcan_a_UP_20090226.pdf, 540 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


KOHEZNÍ POLITIKA: Osídlení v České republice. Partnerství měst a venkova
Ludmila Kašparová, Milan Půček a kolektiv
Autorský kolektiv Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje

KOHEZNÍ POLITIKA: Osídlení v České republice
Partnerství měst a venkova

COHESION POLICY: Settlement in the Czech Republic
Urban-rural partnership
Ludmila Kašparová, Milan Půček and team
Ordered by Ministry for Regional Development Regional Policy and Strategy Development Department and Institute for Spatial Development

COHESION POLICY: Settlement in the Czech Republic
Urban-rural partnership

Publikace o problematice osídlení v České republice, partnerství měst a venkova, v kontextu regionální (kohezní) politiky Evropské unie. Přispívá k poznání problematiky vývoje osídlení v ČR, základních tendencí jeho vývoje a utváření vztahů mezi městy a venkovským prostorem.

Rozsah: 94 stran (česká verze), 91 stran (anglická verze).

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document KOHEZNÍ POLITIKA: Osídlení v České republice. Partnerství měst a venkova. (kohezni-politika-cz-19022009.pdf, 3 075 kB)

Adobe Acrobat PDF document Cohesion Policy: Settlement in the Czech Republic. Urban-rural partnership (Cohesion_Policy_19022009.pdf, 1,56 MB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ
Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv
Autorský kolektiv Ministerstva pro místní rozvoj a Ústavu územního rozvoje

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Publikace vznikla v rámci úkolu Ústavu územního rozvoje "Monitoring mikroregionů Jihomoravského kraje" a byla modelově použita pro území Jihomoravského kraje. Příručka má pomoci jednotlivým mikroregionům při zpracování rozvojových dokumentů na této územní úrovni.

Rozsah 47 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ. (metodika-SRD-2009.pdf, 2 893 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.


Czecho-Slovak Borderland Development Study
Institute for Spatial Development, Brno, Atelier T-plan Ltd., Prague, AŽ PROJEKT Ltd., Bratislava

CZECHO-SLOVAK BORDERLAND DEVELOPMENT STUDY

SLOVAKO-CZECH BORDERLAND DEVELOPMENT STUDY

Anglický překlad studie, která je výsledkem spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a Ministerstva výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Studie popisuje podmínky a možnosti rozvoje česko-slovenského příhraničí a vytváří společnou vizi rozvoje regionu ve vybraných oblastech.

Rozsah 77 stran.

Neprodejný výtisk.

Adobe Acrobat PDF document Czecho-Slovak Borderland Development Study. Slovako-Czech Borderland Development Study. (CS-borderland.pdf, 16 155 kB)

Adobe Acrobat PDF document Comprehensive Layout of the Area Spatial Arrangement. (CS-borderland-map.pdf, 1 360 kB)

Pro prohlížení publikace je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 26. 6. 2019 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021