Česky English Deutsch Francais

III ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
      PODKLADY OBCÍ

III.1  Metodické a vysvětlující poznámky

ÚPD na úrovni obcí tvoří v současné právní úpravě územní plány obcí (dále jen ÚPN O) a regulační plány (dále jen RPN). V úpravě před 1.7.1998, kdy nabyla účinnost novela stavebního zákona (zákonem č. 83/1998 Sb.), to byly územní plány sídelních útvarů (dále jen ÚPN SÚ) a územní plány zón (dále jen ÚPN Z), resp. územní projekty zón (dále jen ÚPR Z); platnost těchto existujících a schválených dokumentů novela nijak neomezuje.

ÚPP využitelné na úrovni obcí tvoří urbanistické studie (dále jen US). Jako projednávané urbanistické studie jsou označovány ty US, které buď již prošly projednáním podle § 21 odst. 2, 3 a 4 stavebního zákona v platném znění (a mohou tudíž zastoupit koncept ÚPN O nebo koncept RPN), nebo u nichž je toto projednání předpokládáno.

Evidence dokumentů ÚPD a ÚPP obcí se zakládá na těchto metodických zásadách:

a) na zásadě jedno území (katastrální) = jeden reprezentující dokument;
b) na zásadě aktuálnosti reprezentujícího dokumentu.

K bodu a): Jestliže bylo pro celé území obce zpracováno více dokumentů ÚPD nebo ÚPP, je v regionální přehledové části ročenky uveden a do analytických rozborů vstupuje pouze jediný reprezentující dokument. Je to ten, který v hierarchii územního plánování stojí nejvýše (tj. např. ÚPN sídelního útvaru nad ÚPN zóny, ÚPN obce nad RPN, dokument ÚPD nad dokumentem ÚPP). Avšak jestliže bylo v obci zpracováno více dokumentů jak uvedeno výše, ale každý z nich se týká určitého katastrálního území a nikoli celého území obce, pak je každý tento dokument uváděn samostatně – za příslušné katastrální území. V rámci jednoho katastrálního území platí selekce dokumentů analogicky.

K bodu b): Reprezentativní dokument musí zároveň splňovat podmínku aktuálnosti. Uplatňovaným postupem je evidenční přednost nově rozpracovaného, byť ještě neschváleného ÚPN před starším, třebaže dosud platným ÚPN. Podmínkou k tomu je, aby rozpracovaný nový ÚPN dosáhl nejméně fáze schválení zadání (§ 21 stavebního zákona v platném znění). V této souvislosti je třeba poznamenat, že aplikovaná evidenční přednost rozpracovaného nového ÚPN před starším platným ÚPN nemá nic společného s právní stránkou věci, neboť výslovně nezrušený nebo nově schváleným dokumentem nenahrazený platný ÚPN si udržuje svou právní sílu.

Takto vybrané dokumenty ÚPD a ÚPP jsou jednotkami základního souboru ÚPD a ÚPP pro území obcí (srv. kap. III.2, bod a).

V přehledové části podle okresů jsou u každého zařazeného dokumentu ÚPD a ÚPP uvedeny informace o rozsahu řešeného území, typu dokumentu, stavu rozpracovanosti, zhotoviteli a datu poslední dosažené fáze pořizování.

Dokumenty, jejichž řešeným územím je pouze část katastrálního území (např. ÚPN zóny), jsou evidovány – splňují-li požadavky reprezentativnosti a aktuálnosti – jako dokumenty zastupující katastrální území celé.

V každém oddílu podle působnosti regionálního pracoviště MMR je zařazen barevný kartogram, zobrazující území příslušných okresů. Do něho jsou promítnuty údaje o aktuálním stavu schválení či rozpracovanosti dokumentů ÚPD a ÚPP, jakož i o rozsahu jejich řešeného území. Kartogram vyznačuje nejen areály obcí, ale i katastrálních území, jsou-li řešeny některým z dokumentů. Pro zhotovení kartogramu byla stanovena priorita zásady v bodě a) před zásadou v bodě b).


III.2 Strukturně-vývojové analýzy

a) Rozsah, skladba a vývoj základního souboru ÚPD a ÚPP obcí

Základní soubor ÚPD a ÚPP obcí čítal k 31.3.2001 6344 jednotek.

Tvořily jej ÚPD a ÚPP pořízené během čtyř období, vymezených platnou legislativou:

0 – ÚPN (SÚP a PÚP) pořízené podle zákonů č. 280/1949 Sb.a č. 84/1958 Sb. – do 30.9.1976,
1 – ÚPD (ÚPN SÚ II, ÚPN Z II, ÚPR Z II) a ÚPP (US) pořízené podle zákona č. 50/1976 Sb.
– od 1.10.1976 – 30.6.1992,
2 – ÚPD (ÚPN SÚ I, ÚPN Z I, ÚPR Z I) a ÚPP (US) pořízené podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění novely
č. 262/1992 Sb. – od 1.7.1992 do 30.6.1998,
3 – ÚPD (ÚPN O, RPN) a ÚPP (US) pořízené podle zákona č. 50/1976 Sb., ve znění novely č. 83/1998 Sb.
– od 1.7.1998 (ÚPN O, RPN).

Tab. 1: Základní soubor ÚPD a ÚPP podle typu dokumentace; 2001
ÚPN O RPN ÚPN SÚ I ÚPN Z I ÚPR Z I ÚPN SÚ II ÚPN Z II ÚPR Z II SÚP PÚP US
905 49 2487 47 7 406 9 5 253 9 2167
Graf 1: Základní soubor ÚPD a ÚPP podle typu dokumentace; 2001
Graf1
Tab. 2: Základní soubor ÚPD a ÚPP podle hlavních složek; 1996-2001
Počet obcí Hlavní složka
základního souboru
Na složku
základního souboru
připadá obcí
ÚPD US celkem
30. 9.1996 6233 3523** * 3523** 1,77**
31.12.1997 6234 3039 1140 4179 1,49
31. 3.1999 6244 3628 1742 5370 1,16
31. 3.2001 6251 4177 2167 6344 0,99

* Nezjištěno. ** Údaj nesrovnatelný s ostatními.

Z tabulky je patrné, že počet jednotek základního souboru ÚPD a ÚPP zaznamenal za dvouleté období od 31.3.1999 značný nárůst (o 974 jednotek).

Na jednotku souboru připadalo v průměru 0,99 obce. Téměř každá obec vykázala jednu územně plánovací dokumentaci (ÚPN SÚ, ÚPN Z, ÚPR Z, ÚPN O) nebo jeden územně plánovací podklad (US). Došlo jednak k doplnění databáze (o dříve málo evidované dokumentace zón, případně nově zahajované RPN), dále pak k zahájení pořizování nové ÚPD a ÚPP (zejména pak pořizování dokumentace pro katastrální území, která nebyla pokryta územně plánovací dokumentací obce – ÚPN SÚ neřešil všechna katastrální území obce, ÚPN O pořizovaný podle nové legislativy mohl mít výjimku – opět neřešil všechna katastrální území obce).


b) Hlavní soubor ÚPD a ÚPP; vývoj a sídelní diferenciace

Hlavním souborem ÚPD a ÚPP rozumíme tu část základního souboru ÚPD a ÚPP, kterou tvoří:

 • územní plánovací dokumentace vztažená k území obce (resp. celému katastrálnímu území) a
 • projednávané urbanistické studie rovněž vztažené k území obce (resp. celému katastrálnímu území).

Hlavní soubor se od 31.3.1999 do 31.3.2001 podstatně zvýšil: z 3729 na 4567 jednotek, tj. o 838 jednotek. Hlavní soubor lze podrobovat dalším analýzám, protože za něj byla sumarizována data ve stejné struktuře, jako za předchozí období, tj. od roku 1997.

Do tohoto souboru nebylo zahrnuto 699 neprojednaných US, které významně ovlivňují hodnocení územně plánovací připravenosti obcí některých okresů (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Ústí nad Orlicí). Jedná se o okresy s velkým počtem malých obcí (121, 196, 120, 112) s malou stavební aktivitou.

Graf 2: Vývoj počtu obcí bez ÚPD a ÚPP připadající na 1 obec s ÚPD a ÚPP; 1997, 1999, 2001
Graf2

Srovnání s počtem obcí ukazuje, že průměrně 1,37 (v roce 1999 1,67) obce připadalo na jednu aktuální územně plánovací dokumentaci či na jednu projednávanou urbanistickou studii, resp. tyto dokumenty mělo schváleno či rozpracováno 73,1 % (v roce 1999 59,7 %) všech obcí v ČR.

Zahrneme-li do tohoto počtu neprojednané US, pak na jednu aktuální ÚPD, resp. ÚPP připadalo 1,19 obce, resp. tyto dokumenty mělo schváleno či rozpracováno 84,2 % všech obcí v ČR.

Následující tabulka ukazuje množství jednotek ÚPD a ÚPP ve zvolených velikostních skupinách obcí.

Tab. 3: Rozložení hlavního souboru ÚPD a ÚPP podle velikostních kategorií obcí; 1997, 1999, 2001
Velikostní kategorie obce Počet obcí Počet jednotek hlavního
souboru ÚPD a ÚPP
Na jednotku hlavního
souboru připadá obcí
1997 1999 2001 1997 1999 2001 1997 1999 2001
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 4 4 4 4 4 4 1,00 1,00 1,00
70001-120000 10 10 10 10 10 10 1,00 1,00 1,00
50001-70000 10 10 10 10 10 10 1,00 1,00 1,00
20001-50000 41 41 41 40 41 41 1,03 1,00 1,00
10001-20000 68 68 67 66 66 66 1,03 1,03 1,02
5001-10000 130 130 130 128* 126 129 1,03 1,03 1,01
2001-5000 345 345 345 326 330 334 1,06 1,05 1,03
1001-2000 640 640 644 566 572 605 1,13 1,12 1,06
501-1000 1251 1253 1258 848 882 1051 1,48 1,42 1,20
201-500 2086 2092 2108 994 1087 1456 2,10 1,92 1,45
do 200 1649 1651 1634 527 601 861 3,13 2,75 1,90
ČR 6234 6244 6251 3519 3729 4567 1,77 1,67 1,37

Z tabulky vyplývá, že celkový nárůst ÚPD a ÚPP od 31.3.1999 je 838 dokumentů; z toho je evidován nárůst 392 ÚPD a 446 projednávaných US. Lze konstatovat, že čím jsou obce menší, tím méně často disponují relevantním územním plánem nebo projednávanou urbanistickou studií. Města s více než 20 000 obyvateli mají územní plán bez výjimky. Ve velikostní kategorii 1 000 až 20 000 obyvatel má ÚPD nebo ÚPP většina (95,6 %) obcí. V nejnižších velikostních kategoriích obcí do 500 obyvatel na jednu ÚPD, resp. ÚPP statisticky připadá jedna a půl až dvě obce. Na druhé straně právě v malých obcích se realizoval absolutně nejvyšší přírůstek jednotek hlavního souboru ÚPD a ÚPP. V obcích s nejvýše 500 obyvateli přibylo 629 ÚPD a ÚPP, tj. 75,1 % celkového přírůstku.

Do hlavního souboru ÚPD a ÚPP je zahrnuto 55 ÚPD schválených před rokem 1992. Jejich počet se snížil od roku 1999 ze 107 téměř na polovinu. Nejstarších ÚPD schválených v letech 1978-85 je 7. Ostatních 48 bylo schváleno v období 1985-1991 a 15 z nich bylo aktualizováno formou změn.


c) Poměr územně plánovací dokumentace a urbanistických studií ve vývoji a sídelní diferenciaci

ÚPD v hlavním souboru ÚPD a ÚPP představují celkově 3526 jednotek, tj. 77,2 % a urbanistické studie 1041 jednotek, tj. 22,8 %. V roce 1999 byly analogické počty 3134 a 595 jednotek, tj. 84,0 % a 16 %. Zvýšil se počet klasicky rozpracovaných ÚPD a zejména US, které se dostaly do fáze projednávání.

Tab. 4: Poměr ÚPD a ÚPP na hlavním souboru podle velikostních skupin obcí; 1997, 1999, 2001
Velikostní kategorie obce ÚPD US projednávané
1997 1999 2001 1997 1999 2001
počet % počet % počet % počet % počet % počet %
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 4 100,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70001-120000 10 100,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
50001-70000 10 100,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
20001-50000 40 100,0 41 100,0 41 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
10001-20000 64 97,0 66 98,5 66 100,0 2 3,0 1 1,5 0 0,0
5001-10000 126 98,4 124 98,4 126 97,7 2 1,6 2 1,6 3 2,3
2001-5000 318 97,5 321 97,3 327 97,9 8 2,5 9 2,7 7 2,1
1001-2000 533 94,2 545 95,3 561 92,7 33 5,8 27 4,7 44 7,3
501-1000 717 84,6 759 86,1 863 82,1 131 15,4 123 13,9 188 17,9
201-500 785 79,0 845 77,7 1024 70,3 209 21,0 242 22,3 432 29,7
do 200 364 69,1 409 68,1 494 57,4 163 30,9 192 31,9 367 42,6
ČR 2971 84,4 3134 84,0 3526 77,2 548 15,6 595 16,0 1041 22,8
Graf 3: Vývoj poměru ÚPD a ÚPP na hlavním souboru podle velikostních skupin obcí; 1997, 1999, 2001
Graf3

Je patrné, že jev koncentrace US do nejmenších velikostních skupin obcí a naopak jejich nepatrného zastoupení ve městech, který konstatovalo předešlá vydání publikace, se setrvale, byť nikoli dramaticky, prohluboval. Podíl US z hlavního souboru ÚPD a ÚPP se u obcí s 201 ­ 500 obyvateli zvýšil o 7,4 procentních bodů a u nejmenších obcí do 200 obyvatel o 10,7 procentních bodů. Výše podílu US však nekonkuruje podílu ÚPD; ani v obcích s nejčetnějšími US nedosahuje jejich podíl polovině hlavního souboru ÚPD a ÚPP. Rozvoj obcí s více než 2000 obyvateli je řízen až na nepatrné výjimky na základě ÚPN. Všechna města nad 10 000 obyvatel řídí rozvoj svého území výlučně na základě územního plánu.


d) Skladba územně plánovací dokumentace podle dokončenosti a rozpracovanosti

Jak shora uvedeno, ÚPD je evidována jak ve stavu dokončeném (schváleném), tak v různých stadiích rozpracovanosti. Schválené ÚPD se dělí na ty, které byly schváleny před 1.1.1992 a na ty, které byly schváleny po tomto datu. U rozpracovaných ÚPD je v analýze umožněno rozlišovat stupeň rozpracovanosti. Platí to ale jen o ÚPD, která je součástí hlavního souboru ÚPD a ÚPP (tj. 3526 jednotek).

Rozlišení rozpracovanosti ÚPD bylo provedeno prostřednictvím dvou stupňů:

 • dosažení nejvýše fáze zadání; zahrnuje některou z těchto etap: přípravné práce (§ 9 vyhlášky MMR č. 135/2001 Sb.), průzkumy a rozbory (§ 10 cit. vyhl.) a zadání ÚPD (§ 11 cit. vyhl.);
 • dosažení nejméně fáze koncept; zahrnuje některou z těchto etap: koncept řešení (§ 12 cit. vyhl.), souborné stanovisko (§ 13 cit. vyhl.) a návrh ÚPD (§ 14 cit. vyhl.).

Základní dělící kritérium „dokončenost–rozpracovanost” rozděluje soubor ÚPD na dvě téměř stejně velké části: 1988 jednotek schválených (56,4 %) a 1538 jednotek rozpracovaných (43,6 %). V roce 1999 bylo schválených ÚPD vykázáno 1525 (48,7 %) a rozpracovaných 1609 (51,3 %).

Jako základní aktuální trend v období 1999-2001 lze tedy sledovat další posun směrem k dokončování ÚPD. Absolutní přírůstek schválené ÚPD činí +463, absolutní úbytek rozpracované -100.

Vnitřní skladbu obou hlavních skupin ÚPD ve vývoji 1997-2001 přináší následující tabulka.

Tab. 5a: Dokončenost a rozpracovanost ÚPD; 1997, 1999, 2001
ÚPD celkem ÚPD rozpracovaná ÚPD schválená
ve stupni nejvýše zadání (dř. ÚHZ) ve stupni
koncept–návrh
počet % počet % počet %
31.12.1997 2971 303 10,2 1443 48,6 1225 41,2
31. 3.1999 3134 307 9,8 1302 41,5 1525 48,7
31. 3.2001 3526 336 9,5 1201 34,1 1989 56,4
Rozdíl 1997–1999 +163 +4 -141 +300
Rozdíl 1999–2001 +392 +29 -101 +464

Počet evidované schválené ÚPD se od 31.3.1999 zvýšil o 464 dokumentací na 1989. Schválená ÚPD činí 56, 4 % dokumentací z hlavního souboru a pokrývá 31,8 % počtu obcí ČR.

Tabulka dále vypovídá o tom, že ve vnitřní skladbě rozpracovaných ÚPD pokračuje trend úbytku pokročile rozpracované ÚPD – ve stupni nejméně koncept. Četnost skupiny ve fázi nejméně koncept se snížila o 101 dokumentací (přešly do skupiny schválené ÚPD). Tvoří ji 1201 dokumentací, které se podílí na dokumentacích hlavního souboru 34,1 %. Pokrývá 19,2 % počtu obcí ČR.

Ve skupině rozpracované ÚPD ve fázi nejvýše zadání přibylo 29 dokumentací. Přitom z počtu 336 dokumentací bylo v období od 1.7.1998 v této skupině 269 dokumentací, tj. 80,1 %. Jedná se tedy o dokumentace, jejichž zpracování by mělo být zahájeno podle poslední novely stavebního zákona.

Analýza by nebyla objektivní, kdybychom do ní nezahrnuli rovněž urbanistické studie.

Ve fázi nejvýše odevzdání bylo ve sledovaném období od 1.7.1998 352 US, ve fázi nejméně zahájení projednávání 469 US, tj. celkem 821 US, které by teoreticky mohly být ukončeny zadáním návrhu ÚPD. (Do vyhodnocení byly zahrnuty pouze ty US, které měly ve sledovaném období záznam o datu etapy.) Pokud budeme pokračovat v této úvaze, pak zvyšují počet ÚPD v nižší fázi zpracování na 1090. Toto číslo představuje 17,4 % obcí, u kterých by mohlo být dovedeno pořizování ÚPD do fáze schválení návrhu ÚPD podle poslední novely stavebního zákona.

Sečteme-li ÚPD ve fázi koncept-návrh a projednávané US, dostaneme 2243 dokumentací, které obce mohou používat jako územně plánovací nástroj, který je možno používat při územním řízení. Tato skupina dokumentací pokrývá 35,9 % počtu obcí, tj. více než jednu třetinu.

Graf 4: Vývoj dokončenosti a rozpracovanosti ÚPD; 1997, 1999, 2001
Graf 4
Tab. 5b: Počty pořizovaných ÚPD a ÚPP obcí po 1.7.1998 (účinnost novely stavebního zákona); 2001
Počet ÚPD ve fázi nejvýše zadání po 1.7.1998 Počet okresů Počet ÚPP ve fázi nejvýše odevzdání po 1.7.1998 Počet okresů Počet ÚPP ve fázi nejméně zahájení projednávání po 1.7.1998 Počet okresů
20 a více 1 30 a více 3 30 a více 4
15 - 19 2 20 - 29 2 20 - 29 4
10 - 14 6 10 - 19 6 10 - 19 6
5 - 9 15 5 - 9 4 5 - 9 14
1 - 4 24 1 - 4 28 1 - 4 21
0 29 0 34 0 28

V zahajování pořizování ÚPD po 1.7.1998 byly nejaktivnější okresy Beroun - 23 dokumentací (26,7 % pokrytí obcí), Ústí nad Orlicí - 18 dokumentací (16,1 %) a Mladá Boleslav 15 dokumentací (12,2 %). Vedle toho měly ve sledovaném období rozpracované a projednávané US: Beroun 5 (5,8 %), Ústí nad Orlicí 28 (25 %) a Mladá Boleslav 23 (18,7 %).

Ve 29 okresech s celkem 1985 obcemi, tj. 16 % všech obcí ČR, nebylo po 1.7.1998 zahájeno pořizování územního plánu pro žádnou obec. Z toho ve 14 okresech s 592 obcemi mají schválenou nebo před 1.7.1998 rozpracovanou ÚPD/ÚPP všechny obce.

K okresům, které mají nejméně ÚPD a ÚPP a po 1.7.1998 nezahájily pořizování žádné dokumentace, patří okresy Rakovník (85 obcí) – 48,2 % a Plzeň-sever (102 obcí) – 58,8 % obcí. Ve sledovaném období měly rozpracované a projednávané urbanistické studie: Rakovník 11 (12,9 % pokrytí obcí), Plzeň-sever 2 (2,0 %). Ostatní okresy, které po 1.7.1998 nezahájily pořizování žádné dokumentace, mají ÚPD a ÚPP pokryto nejméně 75 % obcí.

Nejvíce rozpracovaných a projednávaných US po 1.7.1998, které mohou být ukončeny schválením zadání návrhu územního plánu měly okresy: Třebíč 59 US (34,1 % pokrytí obcí), Žďár nad Sázavou 57 US (29,1 %), Jihlava 48 US (39,7 %), Svitavy 46 US (40,7 %), Havlíčkův Brod 45 US (37,5 %), Znojmo 37 US (25,0 %), Olomouc 34 US (36,6 %), Chrudim 31 US (27,4 %), Rokycany 30 US (44,1 %). Z toho 8 okresů má více jak 110 obcí.

Graf 5: Poměr počtu pořizovaných ÚPD a ÚPP obcí po 1.7.1998; 2001
Graf 5
Tab. 5c: Počty pořizovaných ÚPD a ÚPP obcí po 1.7.1998 k celkovému počtu ÚPD a ÚPP; 2001
Tab. 5c 1
Tab. 5c 2

Lze konstatovat, že se zmenšující se průměrnou velikostí obcí klesá poměr schválené ÚPD ve prospěch podílu rozpracované.

Velká města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň mají všechna schválenou a průběžnými změnami aktualizovanou ÚPD. Poměr rozpracované ke schválené ÚPD u ostatních měst se pohybuje v poměru 4,3 : 10 až 2,2 : 10. Je zde patrný velký posun směrem k dokončenosti ÚPD oproti roku 1999, kdy poměr rozpracované ke schválené se pohyboval v rozmezí 10 : 10 až 2,5 : 10.

U venkovských obcí od 500 do 2 000 obyvatel se poměr rozpracované a schválené ÚPD rovněž snížil: z 10,2 : 10 v roce 1999 na 6,5 : 10. U venkovských obcí do 500 obyvatel došlo k poklesu rozpracovanosti z 20 : 10 na 12 : 10.

Celkově se snížil podíl rozpracovanosti ÚPD z poměru 12 : 10 v roce 1999 na 7,7 : 10 k 31.3.2001.

Pokud jde o vnitřní členění rozpracované ÚPD, rovněž zde došlo k výraznému přesunu z nižší fáze rozpracovanosti do vyšší: z poměru 7,7 : 10 v roce 1999 na 3,2 : 10 k 31.3.2001.


e) Skladba jednotek hlavního souboru ÚPD a ÚPP podle pořizovatelů

Podle současné právní úpravy pořizují ÚPD obce (§ 13 stavebního zákona v platném znění); na žádost obcí zajišťují pořízení okresní úřady (§ 14, odst. 1, bod b) cit. zák.), vlastním pořizovatelem zůstává však i v těchto případech obec. Podle stavu před 1.7.1998 pořizovaly ÚPD okresní úřady, pověřené obecní úřady a výjimečně i regionální pracoviště MMR.

Do hodnocení byly opětně přiřazeny projednávané US, které jsou součástí hlavního souboru ÚPD a ÚPP obcí. Tento soubor byl dále doplněn o neprojednávané US, aby hodnocení územně plánovací činnosti bylo objektivní. Podle současných předpisů pořizují US obce (§ 13 cit. zák.), popř. okresní úřady, jde-li o US nezbytné pro činnost okresního úřadu (§ 14, odst. 1, bod c) cit. zák.). Dřívější pořizovatelé US se shodují s pořizovateli ÚPD.

Tab. 7a: Skladba pořizovatelů jednotek hlavního souboru ÚPD a ÚPP; 1997, 1999, 2001
Celkem Ministerstvo
obrany
MMR Okresní
úřady
Pověřené
obecní úřady
Obce
počet % počet % počet % počet % počet %
ÚPD 1997 2971 0 0,0 0 0,0 1973 66,4 998 33,6 0 0,0
ÚPD 1999 3134 0 0,0 4 0,1 2040 65,1 985 31,4 105 3,4
ÚPD 2001 3526 2 0,1 4 0,1 1929 54,7 803 22,8 788 22,3
ÚPP 1997 548 0 0,0 3 0,6 370 67,5 175 31,9 0 0,0
ÚPP 1999 595 0 0,0 3 0,5 283 47,6 191 32,1 118 19,8
ÚPP 2001 1041 0 0,0 2 0,2 728 69,9 105 10,1 206 19,8
Graf 6: Poměr pořizovatelů jednotek hlavního souboru ÚPD a ÚPP; 2001
Graf 6
Tab. 7b: Skladba pořizovatelů ÚPD a ÚPP po 1.7.1998; 2001
Celkem Okresní
úřady
Obce
počet % počet %
ÚPD 2001 269 68 25,3 201 74,7
US projednávané 2001 469 236 50,3 233 49,7
Hlavní soubor 2001 celkem 738 304 41,5 434 58,5
US neprojednávané 2001 352 102 29,6 250 70,4
ÚPD a ÚPP 2001 celkem 1090 406 37,2 684 62,8

Porovnáme-li strukturu pořizovatelů ÚPD a ÚPP v letech 1997 a 2001, zjistíme, že poměr OkÚ a pověřených obecních úřadů jako pořizovatelů ÚPD s ohledem na poslední novelu stavebního zákona snížil o 11,7 % a 10,8 % ve prospěch obcí, které jsou jako pořizovatelé ÚPD aktivnější o 22,3 %.

OkÚ si zachovaly přibližně stejný poměr v pořizování US (mírně se zvýšil o 2,4 %, což však může souviset s doplňováním databáze, nikoli se zvyšováním jejich aktivity). Výrazněji poklesl poměr US pořizovaných pověřenými obecními úřady, a to o 21,8 %. Aktivita obcí naopak vzrostla o 19,8 % pořízených US.

Jak již bylo uvedeno výše, v nižší fázi zpracování je od 1.7.1998 1090 ÚPD a ÚPP. V souladu s novelou stavebního zákona by jejich pořizovateli měly být již obce.

Obce v tomto období pořizovaly vlastními silami tři čtvrtiny z 269 ÚPD, zbývající čtvrtinu pořizovaly na žádost obcí OkÚ.

Projednávané US byly z poloviny pořizovány OkÚ (v roce 1999 ze tří pětin); toto vysoké procento souvisí s tím, že jejich pořizování bylo zahájeno před 1.7.1998. Polovinu z uvedených 469 US již pořizovaly obce obce.

Nově zahajovaných a ve fázi zpracování bylo 352 US. Zhruba dvě třetiny jich pořizovaly obce, jednu třetinu OkÚ.


f) Časový rozsah procesu pořizování územně plánovací dokumentace

Pro sledování tohoto, pro praxi významného kritéria územně plánovací činnosti, byl zvolen následující postup:

 • jako výchozí soubor byl vzat úhrn veškeré ÚPD v hlavním souboru, tj. 3526 dokumentací,
 • z tohoto souboru byly vybrány všechny rozpracované ÚPD (1537) a rozděleny na dvě skupiny: s ještě neschváleným zadáním a s již schváleným zadáním,
 • odečítá se datum, kdy došlo k jejich prvnímu pořizovacímu úkonu,
 • vše je diferencováno podle velikostních skupin obcí.
Graf 7: Vývoj skladby rozpracované ÚPD podle doby zahájení jejich pořizování
Graf 7
Tab. 8: Skladba rozpracované ÚPD podle doby zahájení jejich pořizování a velikostních skupin obcí
Velikostní kategorie obce Rok zahájení pořizování rozpracované ÚPD
s ještě neschváleným zadáním s již schváleným zadáním
do 1994 1995-1996 1997-1998 1999-2001 do 1994 1995-1996 1997-1998 1999-2001
počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet % počet %
Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
70001-120000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0
50001-70000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 33,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 66,7
20001-50000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 10,0 0 0,0 3 30,0 6 60,0
10001-20000 0 0,0 1 5,9 0 0,0 1 5,9 3 17,6 1 5,9 1 5,9 10 58,8
5001-10000 1 4,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 13,0 3 13,0 5 21,7 11 47,8
2001-5000 1 1,1 1 1,1 0 0,0 2 2,1 5 5,3 14 14,7 20 21,1 52 54,7
1001-2000 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7 3,6 12 6,2 33 17,0 52 26,8 90 46,4
501-1000 1 0,3 0 0,0 2 0,5 17 4,6 35 9,5 48 13,0 62 16,8 205 55,4
201-500 3 0,6 4 0,8 8 1,5 20 3,8 21 4,0 47 8,9 91 17,3 332 63,1
do 200 1 0,3 4 1,3 4 1,3 20 6,7 9 3,0 19 6,4 58 19,5 182 61,3
ČR 7 0,5 10 0,7 14 0,9 68 4,4 89 5,8 165 10,7 292 19,0 892 58,0

Na rozdíl od tabulky uvedené v Ročence 1999 přibylo ve výše uvedené tabulce období 1999-2001. Oproti hodnocení ukazatelů v tabulce Ročenky 1999 došlo k výrazné změně v rozložení hodnot:

 • počet ÚPD v nižší fázi pořizování – do schválení zadání – se snížil z 51,9 % na 6,5 %, tj. téměř 8krát,
 • počet ÚPD ve vyšší fázi pořizování – od schválení zadání se zvýšil z 48,1 % na 93,5 %, tj. téměř 2krát.

Z toho v nižší fázi pořizování je od roku 1999 4,4 % a ve vyšší fázi pořizování je 58 % ÚPD. Během posledních dvou let byl:

 • za poslední dva sledované roky bylo zvýšeno zahajování pořizování rozpracovaných ÚPD z 230 na 960 dokumentací,
 • "urychlen" proces pořizování ÚPD v etapě od zahájení do schválení zadání.

Zajímavý je též výsledek analýzy problémovosti pořizování ÚPD obcí. Při této analýze bylo zjišťováno, u kolika rozpracovaných ÚPD obcí nebyl zaznamenán od data 1.1.1999 do 31.3.2001 žádný pohyb při jejich pořizování a výsledek byl porovnán se stavem v Ročence 1999.

Tab. 9: Četnost rozpracované ÚPD obcí, u které nebyl zaznamenán ve sledovaném období pohyb při jejich pořizování
Četnost územních plánů
bez změny
rozpracovanosti
1.1.1998 - 31.3.1999 1.1.1999 - 31.3.2001
Počet okresů Celkem počet
ÚPD
Počet okresů Celkem počet
ÚPD
0 19 - 61 -
1 - 5 29 86 12 24
6 -15 16 151 3 32
16 - 25 9 186 0 0
26 - 35 2 63 1 28
36 - 55 2 89 0 0
1 - 25 54 423 0 0
26 - 55 4 152 0 0
Celkem 58 575 16 84

V posledním sledovaném období, které má na rozdíl od předchozího dvojnásobnou délku, se výrazně snížil počet „nepracujících“ pořizovatelů ve prospěch aktivních: z 19 okresů na 61, tj. z přibližně jedné čtvrtiny na čtyři pětiny, ve kterých nebyla zaznamenána změna v pořizování ÚPD. Na toto výrazné zlepšení má bezesporu vliv i zvýšení aktivity v evidenci ÚPD a ÚPP.

Ve 12 okresech nedošlo k pohybu v pořizování ÚPD v 1–5 případech, což představuje 24 dokumentací. Ve 3 okresech byla četnost 6–15 případů „přibrzdění“, což představuje 32 dokumentací. Extrém představuje okres Benešov s 28 dokumentacemi bez pohybu. U uvedených 84 dokumentací bez pohybu v pořizování je asi u poloviny, tj. 43 dokumentací, evidován jako poslední fáze „návrh". U těchto dokumentací lze předpokládat, že v době vydání ročenky jsou již schváleny.


III.3 Přehled okresů

Tuto část tvoří, stejně jako v minulých vydáních publikace, dvě tabulky, které mají z hlediska zajištění srovnatelnosti obdobné uspořádání – druhá tabulka je doplněna o zatím neprojednané US.

Tab. 10: Pořadí okresů podle podílu rozpracované a schválené ÚPD; 2001
Tab. 10 1
Tab. 10 2


Tab. 11: Pořadí okresů podle počtu rozpracované a schválené ÚPD a ÚPP; 2001
Tab. 11 1
Tab. 11 2
Tab. 11 3


Graf 8: Podíl jednotlivých fází pořizování ÚPD; 2001
Graf 8


Graf 9: Podíl ÚPD, projednané a neprojednané ÚPP; 2001
Graf 9


Kartogram 1: Přehled o aktuálním stavu schválených a rozpracovaných územně plánovacích dokumentací obcí

Kartogram 2: Přehled o aktuálním stavu urbanistických studií (převážně řešících území celé obce)

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021