Česky English Deutsch Francais

1. ÚVOD

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR nebo ústav) vznikl 1. 9. 1994 rozhodnutím ministra hospodářství ČR č. 42/94 jako rozpočtová organizace.

V souladu s § 51 zákona č. 219/2000 Sb. se stal ÚÚR od 1. 1. 2001 organizační složkou státu. Na základě ustanovení uvedeného zákona bylo vydáno Rozhodnutím č. 47 ministra pro místní rozvoj ze dne 27. 9. 2001 „Opatření o změně zřizovací listiny ÚÚR“ s účinnosti od 1. října 2001. Tato upravená zřizovací listina byla platná i v roce 2008.

Předmět činnosti ústavu je zřizovací listinou vymezen takto:

 • zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele,
 • metodická, konzultační a rešeršní činnost,
 • studijní, informační, dokumentační a publikační činnost,
 • příprava podkladů pro legislativu,
 • tvorba informačních systémů,
 • organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích,
 • další úkoly podle rozhodnutí zřizovatele.

Obory činnost ústavu byly zřizovací listinou vymezeny takto:

 • územní plánování,
 • regionální politika,
 • bydlení a bytová politika,
 • programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky.

Výkon funkce zřizovatele ÚÚR vykonává od roku 1997 dle platného znění Organizačního řádu MMR Odbor územního plánování. Pro rok 2008 bylo platné Rozhodnutí č. 50 ministra pro místní rozvoj ze dne 28. dubna 2006 o vydání Organizačního řádu MMR. Uvedené platilo i po následných změnách Organizačního řádu MMR v roce 2008 (Rozhodnutí č. 47 ministra pro místní rozvoj ze dne 31. března 2008 a Rozhodnutí č. 162 ministra pro místní rozvoj ze dne 1. září 2008 o vydání Zvláštní části Organizačního řádu Ministerstva pro místní rozvoj).

Vlastní postup při výkonu zřizovatelských a dalších funkcí ministerstva vůči organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím s účinností od 1. listopadu 2005 byl stanoven v Rozhodnutí č. 224 ministra pro místní rozvoj ze dne 1. listopadu 2005. Rozhodnutím č. 229 ministra pro místní rozvoj ze dne 19. prosince 2008 byl vydán s účinností od 19. prosince 2008 nový postup při výkonu zřizovatelských funkcí Ministerstva pro místní rozvoj vůči organizačním složkám státu a příspěvkovým organizacím.

Činnost ústavu v roce 2008 probíhala ve všech předmětech činnosti daných zřizovací listinou. Práce byly zajišťovány především vlastními zaměstnanci ústavu, dále pomocí kooperací formou smluv o dílo a dohodami o provedení práce v souladu s upraveným zněním zřizovací listiny na základě Rozhodnutí č. 4 ministra pro místní rozvoj ze dne 27. 2. 1998, kterým je umožněna tato forma práce ústavu.

Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal. Tato činnost je koordinována zřizovatelským odborem. Každý úkol má stanoveného garanta z ÚÚR a odboru MMR zadávajícího úkol. Požadavky na každý předmětný úkol pro ÚÚR jsou uvedeny v „Zadávacím listě“, který odsouhlasí ředitel odboru zadávajícího úkol a ředitel zřizovatelského odboru.

Zaměření práce, stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně projednáváno se zadavateli úkolů zejména formou tzv. kontrolních dnů. Splnění a převzetí úkolů potvrzuje garant MMR vyplněním „Předávacího protokolu úkolu ÚÚR“, kde hodnotí splnění zadání a kvalitu výstupu.

Úkoly byly v roce 2008 zadávány především odborem územního plánování, dále pak odborem rozvoje a strategie regionální politiky MMR, odborem bytové politiky, odborem podpory bydlení, odborem cestovního ruchu, bývalým odborem územních vztahů, bývalým samostatným oddělením koordinace činností mezi MMR a ÚSC.

V květnu 2008 byla změna v řízení ústavu. Rozhodnutím č. 85/2008 ze dne 23. května 2008 ministr pro místní rozvoj jmenoval Ing. Zdeňka Vícha, CSc., do funkce ředitele ÚÚR s účinností od 26. 5. 2008.

Rozhodnutím č. 88/2008 ze dne 26. května 2008 ministr pro místní rozvoj jmenoval Ing. Zdeňka Vícha, CSc., zmocněncem pro projekt MMR č. 43 „Optimalizace činností Ústavu územního rozvoje, PRIVUM a organizační složky státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb“.

Cílem uvedeného projektu bylo, v souladu s rozhodnutím ministra č. 88/2008, zefektivnění řízení ústavu, dosažení vyváženosti úkolů a činností, využití odborného potenciálu zaměstnanců, účelného hospodaření a nastavení účinného systému kontroly ústavu. Dalším cílem projektu bylo zvážit, jakým vhodným způsobem zřídit odbornou organizační složku státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb pro řešení požadavků § 12 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, nebo zvážit návrh zřízení tohoto odborného specializovaného pracoviště MMR při Ústavu územního rozvoje v Brně. Dalším požadavkem tohoto úkolu bylo navrhnout a projednat změnu zřizovací listiny a statutu ÚÚR. Změny se týkaly mj. doplnění předmětu a oboru činnosti ústavu.

Výsledkem této odborné činnosti bylo posouzení stavu ÚÚR, návrh řešení požadavku § 12 stavebního zákona, návrh optimalizace ÚÚR a návrh změn Zřizovací listiny a Statutu ÚÚR. Výsledky jsou obsahem vypracované Zprávy o stavu Ústavu územního rozvoje, o.s.s. a návrhu opatření pro případné změny, která byla projednána na poradě č. 36 ministra pro místní rozvoj dne 1. října 2008. Následující úkol z porady ministra pro místní rozvoj stanovil připravit návrh Rozhodnutí ministra o vydání opatření o změně Zřizovací listiny a o změně Statutu Ústavu územního rozvoje). Opatření byla projednána začátkem roku 2009.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021