Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2008

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2008 rozdělena do čtyř okruhů:

 1. Stálé činnosti
 2. Tématické úkoly
 3. Publikační činnost
 4. Interní úkoly

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2008 75.516 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 38.352 51
na úkolech B 16.432 22
na úkolech C 1.646 2
na úkolech D* 8.594 11
režie provozní a hospodářská** 10.492 14

Poznámka:

* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních technologií, „Aplikace GIS“ a „Odborná režie“ (k činnostem ÚÚR).

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2009, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele.

**Do provozní a hospodářské režie je započtena část činnosti ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky, část kapacity zaměstnanců kanceláře ředitele a plně práce zaměstnanců skupiny pro ekonomiku a provoz.


2.1.1 Seznam úkolů

Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3


A. STÁLÉ ČINNOSTI

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/ÚP Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/ÚP Aktualizace příručky celostátně platných limitů
A.1.4/ÚP Dotčené orgány
A.1.5/ÚP Slovník územního plánování
A.1.6/ÚP Konzultační středisko
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP Konzultační a poradenská činnost pro státní správu a samosprávy
1 000 otázek k novému stavebnímu zákonu – do 31.3.2008
A.2.2/ÚP Spolupráce s vysokými školami
A.2.3/ÚP Propagace
A.2.4/ÚP Integrovaný operační program – IOP
A.2.5/ÚP INKA - Vypořádávání práv a povinností k pozemkům
A.2.6/ÚP Metodika pořizování územně analytických podkladů
A.2.7/ÚP Rozvoj venkova – spolupráce s Ministerstvem zemědělství
A.2.8/ÚP Strategické projekty
A.2.9/ÚP Soutěž „Zlatý erb“
A.2.10/NM Optimalizace činností Ústavu územního rozvoje, Privum a organizační složky státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizace a k vyhodnocování příčin havárií staveb
A.3 Zahraniční spolupráce a participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/ÚP Činnost národního kontaktního místa ESPON II
A.3.2/ÚP Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy
A.3.3/CR Pracovní skupina IFHP „Cestovní ruch a rozvoj měst“
A.3.4/ÚP Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity
A.3.5/ÚP Činnost informačního střediska IFHP pro ČR
A.3.6/ÚP Účast na akcích ARL
A.3.7/BP NUO HABITAT
A.3.8/ÚP ELLA II: projekt LABEL – Vision
A.3.9/ÚP Účast na projektu v rámci SPA-CE.NET
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/ÚP Portál územního plánování
A.4.3/ÚP Monitoring Sbírky zákonů
A.4.4/RP Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
A.4.5/RP Monitorování průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury ve venkovských obcí
A.4.6/RP Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/RP Sledování indikátorů pro hodnocení cílů Strategie regionálního rozvoje
A.4.8/BP Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/CR Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO
A.4.10/RP Monitoring mikroregionů Jihomoravské kraje
A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

B.1/ÚP Politika územního rozvoje ČR 2008
B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví
B.3/ÚP Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území
B.4/ÚP Pořizování regulačních plánů
B.5/ÚP Spolupráce při přípravě novely stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek
B.6/BP Hodnocení projektů regenerace panelových sídlišť
B.7/ÚP Urbanistická studie rozvoje česko – slovenského příhraničí – IV. etapa
B.8/ÚP 1 000 otázek k novému stavebnímu zákonu – od 1.4.2008
B.9/ÚP Občan a územní plánování – informační leták
B.10/CR Aktualizace potenciálu cestovního ruchu
B.11/ÚP Principy a pravidla územního plánování
B.12/ÚP Spolupráce při přípravě metodik pro pořizování ÚPD
B.13/CR Rozbor a vyhodnocení projektů Priority 4 SROP
B.14/BP Přehled informací o bytové politice, nájemním bydlení a privatizaci obecních bytů
B.15/BP Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím

C. PUBLIKACE

C.1/RP Publikace: Osídlení v České republice (Partnerství měst a venkova)
C.2/BP Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR do bydlení

D. INTERNÍ ÚKOLY

IÚ 51 Správa informačních a komunikačních technologií
IÚ 52 Aplikace GIS
IÚ 53 Odborná režie

2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly

A. STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Pracovníci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP 4.984 558.208 1.036.672 1.594.880
A.1.2/ÚP 5.320 595.840 1.106.560 1.702.400
A.1.3/ÚP 1.634 183.008 339.872 522.880
A.1.4/ÚP 391 43.792 81.328 125.120
A.1.5/ÚP 459 51.408 95.472 146.880
A.1.6/ÚP 510 57.120 106.080 163.200
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP 2.677 299.824 556.816 856.640
A.2.2/ÚP 67 7.504 13.936 21.440
A.2.3/ÚP 140 15.680 29.120 44.800
A.2.4/ÚP 71 7.952 14.768 22.720
A.2.5/ÚP 1.540 172.480 320.320 492.800
A.2.6/ÚP 844 94.528 175.552 270.080
A.2.7/ÚP 4 448 832 1.280
A.2.8/ÚP 0 0 0 0
A.2.9/ÚP 95 10.640 19.760 30.400
A.2.10/NM 568 63.616 118.144 181.760
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/ÚP 961 107.632 199.888 307.520
A.3.2/ÚP 102 11.424 21.216 32.640
A.3.3/CR 297 33.264 61.776 95.040
A.3.4/ÚP 2.426 271.712 504.608 776.320
A.3.5/ÚP 652 73.024 135.616 208.640
A.3.6/ÚP 546 61.152 113.568 174.720
A.3.7/BP 498 55.776 103.584 159.360
A.3.8/ÚP 34 3.808 7.072 10.880
A.3.9/ÚP 699 78.288 145.392 223.680
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP 4.506 504.672 937.248 1.441.920
A.4.2/ÚP 690 77.280 143.520 220.800
A.4.3/ÚP 497 55.664 103.376 159.040
A.4.4/RP 1.054 118.048 219.232 337.280
A.4.5/RP 846 94.752 175.968 270.720
A.4.6/RP 300 33.600 62.400 96.000
A.4.7/RP 1.088 121.856 226.304 348.160
A.4.8/BP 2.030 227.360 422.240 649.600
A.4.9/CR 338 37.856 70.304 108.160
A.4.10/RP 636 71.232 132.288 203.520
A.4.11/BP 848 94.976 176.384 271.360

1) Provozní hodina činí 112,- Kč. Je vycházeno z přímých věcných nákladů za rok 2008 na jednoho pracovníka (t. j. Náklady celkem /mínus/ FKSP /minus/ kooperace) poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2008 (1.824 hod.)

2) Mzdová hodina činí 208,- Kč. Je vycházeno ze mzdových nákladů po odečtu OOV na rok 2008 poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2008 (1.824 hod.)


B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
B.1/S8 848 94.976 176.384 271.360
B.2/CR 1.228 137.536 255.424 392.960
B.3/ÚP 372 41.664 77.376 119.040
B.4/ÚP 364 40.768 75.712 116.480
B.5/ÚP 36 4.032 7.488 11.520
B.6/BP 504 56.448 104.832 161.280
B.7/ÚP 1.091 122.192 226.928 349.120
B.8/ÚP 2.279 255.248 474.032 729.280
B.9/ÚP 172 19.264 35.776 55.040
B.10/CR 664 74.368 138.112 212.480
B.11/ÚP 1.073 120.176 223.184 343.360
B.12/ÚP 784 87.808 163.072 250.880
B.13/CR 216 24.192 44.928 69.120
B.14/BP 801 89.712 166.608 256.320
B.15/BP 121 13.552 25.168 38.720

C. PUBLIKACE

Úkol č. Pracovníci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
C.1/RP 860 96.320 178.880 275.200
C.2/BP 786 88.032 163.488 251.520

D. INTERNÍ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
IÚ 51 2.403 269.136 499.824 768.960
IÚ 52 1.499 167.888 311.792 479.680
IÚ 53 4.692 525.504 975.936 1.501.440


2.1.3 Struktura odběratelů

Hlavním a nejdůležitějším odběratelem úkolů řešených ústavem je zřizovatel, tj. Ministerstvo pro místní rozvoj.

Prostřednictvím publikací a časopisu Urbanismus a územní rozvoj je okruh odběratelů rozšířen o orgány státní správy a samosprávy a o odbornou veřejnost (krajské úřady, úřady obcí s rozšířenou působností, úřady územního plánování, stavební úřady, vysoké školy, jiná ministerstva).

Komunikace s odbornou veřejností se značně zvýšila činností Konzultačního střediska ÚÚR pro úřady územního plánování, protože jeho základním účelem je poskytování konzultační a metodické pomoci krajským úřadům, úřadům územního plánování a stavebním úřadům při plnění úkolů, které pro ně vyplývají ze stavebního zákona. Touto pomocí se úřadům usnadní činnost spojená s vyřizováním dotazů, se kterými se na ně obrací veřejnost. V rámci Konzultačního střediska je v provozu on-line diskuse ke stavebnímu zákonu a jeho prováděcím vyhláškám. Tato diskuse je určena pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností úřadů územního plánování, stavebních úřadů a odborné veřejnosti. V této diskusi se nejedná o zodpovídání dotazů Konzultačním střediskem.

Rovněž Portály spravované ÚÚR, tj. Portál územního plánování, Slovník územního plánování, 1000 otázek k novému stavebnímu zákonu, napomáhají odborné i laické veřejnosti plnohodnotně se seznámit se všemi zásadními požadavky vyplývajícími z územního plánování.

Dalším důležitým výstupem činnosti ÚÚR je spolupráce na vypracování Metodických návodů MMR, které jsou zveřejňovány na webu Ministerstva pro místní rozvoj na stránkách OÚP MMR, a kterými jsou Stanoviska a metodiky (důležitá stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního plánování a stavebního řádu MMR ČR), Územně analytické podklady (modelové ověřování v úrovni správního obvodu obce s rozšířenou působností podle znění nového stavebního zákona) a Stanoviska a odpovědi na dotazy na webu Odboru stavebního řádu MMR.

V roce 2008 pokračovala spolupráce s Fakultou architektury VUT v Brně, Fakultou architektury ČVUT v Praze a Ekonomicko správní fakultou MU v Brně (přednášky).

Některé výsledky práce ústavu byly pro další zlepšení informovanosti odborné veřejnosti uvedeny v časopisu Urbanismus a územní rozvoj. Časopis v roce 2008 rovněž obsahoval v některém ze svých čísel samostatnou přílohu zpracovanou Asociací pro územní plánování a urbanismus.

Významné výsledky činnosti ústavu jsou velmi kvalitně prezentovány na Internetu prostřednictvím webových stránek ústavu .2.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

2.2.1 Organizační schéma ÚÚR

Organizační schéma k 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Organizační schéma

Skutečný průměrný přepočtený počet k 31.12.2008 činil 43 osoby.2.2.2 Personální obsazení

V následujícím seznamu jsou uvedeni všichni pracovníci, kteří byli zaměstnanci ÚÚR k 31.12.2008.

Ředitel:

 • Ing. Alena NAVRÁTILOVÁ - odvolaná z funkce ředitelky ÚÚR ke dni 26. května 2008, na základě Rozhodnutí ministra č. 84/2008 ze dne 23. května 2008
 • Ing. Zdeněk VÍCH, CSc. - jmenován do funkce ředitele ÚÚR na základě Rozhodnutí ministra č. 85/2008 ze dne 26. května 2008

Kancelář ředitele:

 • Silvie JURÁNKOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: sekretářské práce, zajišťování registrace a archivace závažných dokumentů

Oddělení studijní a dokumentační:

 • PhDr. Lenka JEŽKOVÁ - vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: dokumentační a rešeršní práce
 • Tamara BLATOVÁ - technický redaktor
  specializace: redaktorka časopisu, sekretářka redakce a redakční rady
 • Ivana DIVIŠOVÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: administrace časopisu, fakturační práce pro knihovnu a časopis
 • Miroslava DOSEDLOVÁ - knihovnice
  specializace: dokumentační, bibliografické a knihovnické práce
 • Ing. arch. Lubor FRIDRICH - redaktor - novinář
  specializace: odborný redaktor časopisu, zahraniční styky, dokumentační práce
 • Ing. Jiří KOČENDA - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Ing. Petr MARTYKÁN - překladatel
  specializace: odborný překladatel, dokumentační práce
 • Mgr. Igor NAJMAN - referent státní správy a samosprávy
  specializace: legislativa územního plánování a souvisejících oborů
 • Ing. Jaromír STEJSKAL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: vedoucí střediska Mezinárodní federace pro bydlení a územní plánování pro ČR (Focal Point of IFHP), zahraniční styky, dokumentační práce
 • Mgr. Robert VESELÝ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: problematika regionální politiky a plánování rozvoje regionů a měst, šéfredaktor časopisu

Oddělení územního rozvoje:

 • Ing. Marie POLEŠÁKOVÁ, Ph.D.- vedoucí oddělení , referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - technická infrastruktura, cenová a daňová politika, bytová politika
 • Ing. arch. Pavla BALABÁNOVÁ, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace:konzultační a poradenská činnost, územní plánování - dotační podpory a ÚPP
 • RNDr. Jan BÍNA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, rozvoj regionů, cestovní ruch
 • Ing. arch Hana HALASOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - zemědělství, rozvoj venkovských sídel, ekonomie staveb
 • Ing. Vladimír HYVNAR - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - urbanistická ekonomie, městský management
 • Ing. Dana CHLUPOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: rozvoj bydlení, bytová politika
 • PhDr. Ludmila KAŠPAROVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, regionální politika, Program obnovy venkova, sociologie města a venkova, demografie
 • Ing. Igor KYSELKA, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ekologie, ÚSES, zeleň v krajině a sídlech, rekreace, plánování krajiny
 • RNDr. Vladimíra LABOUNKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: regionální politika, sociálně ekonomická regionální geografie, programy rozvoje regionů
 • Ing. Ludmila ROHREROVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: urbanistická ekonomie, cenová a daňová politika v územním rozvoji, bydlení, bytová politika
 • Ing. Naděžda ROZMANOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: konzultační a poradenská činnost pro úřady územního plánování a odbornou veřejnost, spolupráce na řešení metodik, v oboru ÚP sledování právních předpisů
 • Ing. arch. Eva ROZEHNALOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, občanské vybavení, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Marie TOMÍŠKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, kulturní hodnoty území, památková ochrana, regenerace panelových sídlišť
 • Ing. arch. Jaroslav TUŠER, CSc. - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa, plánování VÚC, GIS

Oddělení informací o územním rozvoji:

 • Ing. arch. Zdenka HLADIŠOVÁ, CSc.- vedoucí oddělení, referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - metodiky ÚPD a ÚPP, monitorování územního rozvoje, www stránky
 • Ing. Michal ARTIM - správce operačního systému
  specializace: správa HW a SW, systémové analýzy
 • Ing. arch. Miriam BLAŽKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - legislativa bydlení a bytová politika, grafika www
 • Robin HENEŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: správa sítě, SW a HW, řešení aplikace úloh
 • Ing. Petr HLADIŠ - správce informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Jana HURNÍKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - ÚPP, monitorování územního rozvoje
 • Mgr. Marek CHMELAŘ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence ÚPP a ÚPD velkých územních celků, regionální geografie, GIS
 • Ing. Monika NOVÁKOVÁ - referent státní správy a samosprávy
  specializace: evidence informačních a komunikačních technologií, koordinace jejich účtování, veřejné zakázky, projekty, www stránky
 • Ing. František NANTL - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování - doprava v sídlech a regionech, koncepce rozvoje
 • Ing. Daniel RYCHLÝ - projektant informačních a komunikačních technologií
  specializace: programování, www stránky
 • Ing. arch. Hana ŠIMKOVÁ, Ph.D - referent státní správy a samosprávy
  specializace: územní plánování, památková ochrana, www stránky
 • Dana VÍTKOVÁ - asistent
  specializace: evidence ÚPD a ÚPP, technické a administrativní práce

Skupina pro ekonomiku a provoz

 • Miluše ČERNÁ - administrativní a spisový pracovník
  specializace: technické práce, distribuce publikací
 • Marta FOLTÁNOVÁ - referent majetkové správy, zásobovač, pokladník
  specializace: řízení technické správy a provozu objektu, evidence hmotného a nehmotného majetku, pokladní
 • Ivana HENEŠOVÁ - domovník
 • Alena LÁTALOVÁ - personalista
  specializace: personální agenda, statistika, PaM, správa chaty Jakub
 • Zdeňka PEŤOVÁ - hlavní účetní
  specializace: účetnictví, styk s ČNB


2.3 HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2007

2.3.1 Základní hospodářské ukazatele

Období: 2007
KAPITOLA: 317

v tis. Kč

Ukazatel Rozpočet 2007 Skutečnost 2007 % plnění
schválený po změnách 3:2
1 2 3 4
Běžné výdaje celkem 27 027 29 037 28 707,85 98,90
v tom:
neinvestiční nákupy a související výdaje celkem: 26 794 28 804 28 474,85 98,90
- z toho:
- platy zaměstnanců a ost. platby 12 070 12 070 12 065,95 100,00
v tom:
limit prostředků na platy 11 633 11 633 11 631,75 100,00
ostatní platy za provedenou práci 437 437 434,20 99,40
- povinné pojistné 4 224 4 224 4 076,01 96,50
- ostatní nákupy a výdaje 10 500 12 510 12 332,89 98,60
příděl FKSP: 233 233 233,00 100,00
Neinvestiční dotace občanským sdružením 0 0 0 0
Ostatní dotace a příspěvky 0 0 0 0
Kapitálové výdaje celkem: 5 300 5 300 5 297,68 100,00
v tom: systémové dotace 5 300 5 300 5 297,68 100,00
Limit počtu zaměstnanců 45 45 45 100,00
Příjmy celkem 1 400,00 1 400,00 2 194,04 156,70

Prostředky byly čerpány především na seskupení položek politika územního rozvoje, dokumentační a vydavatelská činnost , zajištění kooperací k odborným úkolům. Z položky údržba byly provedeny výměny oken v bytech ing. Konečného a pí Halačkové, výměna zastaralého plynového kotle a oprava komína v bytě pí Halačkové, havarijní opravy v prostorách budovy ÚÚR, kde sídlí prodejny Tipa Opava a Aviko Brno. Z položky 5192-Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady byly uhrazeny náklady soudního řízení na základě rozhodnutí Krajského soudu Praha č.j. 24 Co 161//2007. Jednalo se o soudní spor o pozemek, u kterého nebyl ÚÚR úspěšný.2.3.2 Vyhodnocení čerpání rozpočtu výdajů a příjmů

Kapitálové výdaje

V roce 2007 byly prostředky čerpány takto:

v tis. Kč

Položka Původní rozpočet Rozpočet po úpravě Čerpání
6111 Programové vybavení 1 900 2 690 2 690
6113 Nehmotné produkty - - -
6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 100 1 236 1 235
6125 Výpočetní technika 2 300 1 374 1 372
CELKEM 5 300 5 300 5 297

V roce 2007 pokračovala kompletace a modernizace výpočetní techniky, včetně softwarového vybavení a to tak, aby odpovídala úrovni zadávaných úkolů, jejichž výstupy jsou náročné na grafická a mapová vyjádření. Byl pořízen zálohovací a archivační systém, rozšířen kamerový systém ve vstupních prostorách ÚÚR a provedena technická rekonstrukce zasedací místnosti vč. klimatizace.


Běžné výdaje

v tis. Kč

Seskupení položek Původní rozpočet Rozpočet upravený Čerpání ÚÚR INKA Praha
501 Platy zaměstnanců 11 633 11 633 11 631,75
502 OOV 437 437 434,20
503 Povinné pojištění 4 224 4 224 4 076,01 0
50 Celkem 16 294 16 294 16 141,96
513 Nákup materiálu - 660 657,26
514 Finanční výdaje - 10 1,33
515 Nákup vody, energie + PHM - 690 661,77
516 Nákup služeb 8 700 9 025 9 005,18 0
517 Ostatní nákupy 1 800 1 870 1 762,88
519 Neinv.přísp. a náhrady - 235 234,19
51 Celkem 10 500 12 490 12 322,61
534 Příděl FKSP 233 233 233,00
536 Kolky - 10 0,63 0
536 Poplatky - 10 9,63
53 Celkem 233 253 243,26
5 Běžné výdaje – CELKEM 27 027 29 037 28 707,84
z toho:
seskupení 51 + 53 10 733 12 743 12 565,87 0
seskupení 51+53-FKSP 10 500 12 510 12 332,87

Mzdové prostředky

Čerpání mzdových prostředků a stavu pracovníků k 31.12.2007 dle výkazu Práce- 2-O4

Ukazatel Jednotka Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
Průměrný přep. počet pracovníků os. 45 45 44
Přepočtený stav k 31.12.2007 os. 45 45 44
Platy zaměstnanců a ostatní platby tis. Kč 12 070 12 070 12 065,95
z toho:
Platy zaměstnanců tis. Kč 11 633 11 633 11 631,75
Ostatní platby tis. Kč 437 437 434,20
Průměrný plat 21 542 21 542 21 540,00

Tvorba příjmů

v tis. Kč

Příjmy z vlastní činnosti (prodej časopisu, publikací, příspěvky na konferenci) 397,41
Příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor 1 223,66
Příjmy z pronájmu pozemku 3,48
Příjmy z prodeje pozemků 540,65
příjmy z prodeje hmotného investičního majetku 26,10
Příjmy z úroků 0,49
Ostatní nedaňové příjmy 2,25
CELKEM 2 194,04
TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021