Česky English Deutsch Francais

IV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VELKÝCH ÚZEMNÍCH CELKŮ

IV.1 Metodické a vysvětlující poznámky

V publikaci je uveden přehled územních plánů velkých územních celků (dále jen ÚPN VÚC), jejíchž zpracování bylo zahájeno po 1. lednu 1990 a k 31.3.2001 byly evidovány v centrálním datovém skladu na základě registračních listů předávaných ÚÚR regionálními pracovišti MMR a od 1.1.2001 krajskými úřady.

Pro znázornění řešeného území jednotlivých ÚPN VÚC do mapového podkladu navrhl ÚÚR shodné řešení jako u ÚPN obcí. Územní jednotkou pro tuto evidenci byla zvolena jednotlivá katastrální území, a to bez ohledu na skutečnost, zda dané katastrální území je zahrnuto do území řešeného ÚPN VÚC celé, nebo pouze jeho část.

Na rozdíl od způsobu aplikovaného u ÚPD obcí jsou změny ÚPN VÚC považovány za samostatnou územně plánovací dokumentaci. Je to odůvodněno tím, že změny ÚPN VÚC neřeší dílčí a okamžité problémy, ale mají charakter dokumentu koncepčního charakteru, který je určen pro velký rozsah území.


IV.2 Strukturně-vývojový přehled

K 31.3.2001 bylo evidováno 64 ÚPN VÚC, což je o 8 více než k 31.3.1999. Skladba souboru z hlediska rozpracovaných a schválených je 40:24.

Tab. 12: Skladba ÚPN VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001
ÚPN VÚC
celkem
Rozpracované ÚPN VÚC Schválené ÚPN VÚC
ve stupni
nejvýše zadání
ve stupni
koncept–návrh
schválené
před 1.7.1992
schválené
po 1.7.1992
počet % počet % počet % počet %
31.12.1997 41 4 9,8 19 46,3 2 4,9 16 39,0
31. 3.1999 56 20 35,7 17 30,3 2 3,6 17 30,4
31. 3.2001 64 4 6,3 36 56,2 3 4,7 21 32,8

V současné době jsou v platnosti jen 3 ÚPN VÚC schválené před 1.7.1992 (Podyjí, Šumava a Plzeňská SRA - 1. změny a doplňky). Počet nově schválených ÚPN VÚC se zvýšil o 4 dokumentace, což v celkové skladbě představuje 6,3 % dokumentací.

Tabulka ukazuje, že aktuální pohyb ve sféře ÚPD VÚC se odehrává především ve sféře rozpracovaných ÚPN VÚC. Zatímco v roce 1997 byly v nižší a méně pokročilé fázi pořizování jen 4 dokumentace (desetina všech a šestina rozpracovaných), v roce 1999 se jejich počet zvýšil na 20 (třetina všech a přes polovinu rozpracovaných) a v roce 2001 opět poklesl na 4 (patnáctina všech a asi desetina rozpracovaných). Počet ÚPN VÚC ve fázi koncept-návrh se od roku 1999 prudce zvýšil o 19 dokumentací, tj. z jedné třetiny na více jako polovinu všech ÚPN VÚC.

U rozpracovaných ÚPN VÚC (40) lze přehledně uspořádat do časových úseků dobu, která již uplynula od počátečního úkonu jejich pořizování.

Graf 8: Vývoj skladby ÚPN VÚC podle fáze rozpracovanosti a data schválení; 1997, 1999, 2001
Graf 8
Tab. 13: Skladba rozpracovaných ÚPN VÚC podle počátku doby pořizování
Celkem Rok zahájení pořizování rozpracovaných ÚPN VÚC
do 1992 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2001
počet % počet % počet % počet % počet %
s ještě neschváleným zadáním 3 0 0,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 0 0,0
s již schváleným zadáním 15 0 0,0 3 20,0 4 26,7 2 13,3 6 40,0
s odevzdaným návrhem 22 7 31,8 8 36,4 3 13,6 4 18,2 0 0,0
celkem 40 7 17,5 11 27,5 8 20,0 8 20,0 6 15,0

Z přehledu vyplývá, že ÚPN VÚC v nejméně pokročilé fázi pořizování spadají ze dvou třetin do časového úseku cca 4 let, z jedné třetiny do 6 let, kterým dosud prošly. Před rokem 1995 nebyl zahájen žádný z nich.

Naopak u dokumentů, které došly v procesu nejdále, tj. do fáze odevzdání návrhu, byl k tomu potřeba nejdelší čas z asi jedné čtvrtiny přes 7 let, jedné pětiny přes pět let a jedné pětiny 3 roky.

Ve středních skupinách časové náročnosti pořizování se prolínají různě rozpracované ÚPN VÚC, opět s registrovatelnou závislostí vyšší fáze – delší čas.

Na základě vyhodnocení hodnot v tabulce lze dojít k závěru, že ÚPN VÚC po stupeň rozpracovanosti "neschválené zadání", byla k dosažení této fáze průměrně potřebná doba 4 roky od zahájení pořizování na rozdíl od 2-3 roků uvedených v minulé ročence. Pořizování v této fázi „přibrzdilo“. K dosažení vyššího stupně rozpracovanosti, tj. pro ÚPN VÚC se schváleným zadáním a dosud neodevzdaným návrhem je průměrná doba pořizování 3-5 let od zahájení pořizování. Evidované ÚPN VÚC s odevzdaným návrhem se pořizují v průměru 5-8 let.

Graf 9: Skladba rozpracovaných ÚPN VÚC podle počátku doby pořizování
Graf 9IV.3 Tabulkové přehledy a kartogramy – stav rozpracované a schválené územně plánovací dokumentace velkých územních celků


Česká republika
Kraj Název ÚPN VÚC Pořizovatel Zhotovitel Stav prací Datum Poznámka
JC ÚPN VÚC
Českobudějovická SRA,
1. změna (vedení komunikace E 55)
MMR
RP České Budějovice
Architektonický ateliér Štěpán
Ing.arch. V. ŠTĚPÁN
Návrh ÚPD - odevzdání 12/2000
JC ÚPN VÚC
Českokrumlovsko
MMR
RP České Budějovice
Architektonický ateliér Štěpán
Ing.arch. V. ŠTĚPÁN
Koncept ÚPD - odevzdání 12/2000
JC ÚPN VÚC
CHKO Blanský les
MMR
RP České Budějovice
Terplan
Ing.arch. B. KOLÁŘOVÁ
Návrh ÚPD - ukončení projednání 12/2000
JC ÚPN VÚC
Jindřichohradecko
MMR
RP České Budějovice
Projektový ateliér AD
Ing.arch. J. DANĚK
Koncept ÚPD - odevzdání 10/2000
JC ÚPN VÚC
Novohradské hory
MMR
RP České Budějovice
A+U DESIGN
Ing.arch. J. BRŮHA
Návrh ÚPD - ukončení projednání 12/1999
JC ÚPN VÚC
Písecko-Strakonicko
MMR
RP České Budějovice
A+U DESIGN
Ing.arch. J. BRŮHA
Koncept ÚPD - odevzdání 11/2000
JC ÚPN VÚC
Prachaticko
MMR
RP České Budějovice
A+U DESIGN
Ing.arch. J. BRŮHA
Koncept ÚPD - odevzdání 11/2000
JC ÚPN VÚC
Pravý břeh Lipna
MMR
RP České Budějovice
AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 10/1994 Zastaveno pořizování
JC ÚPN VÚC
Táborsko
MMR
RP České Budějovice
Terplan
Ing.arch. B. KOLÁŘOVÁ
Návrh ÚPD - ukončení projednání 11/2000
JC, PL ÚPN VÚC
Šumavy
MŽP ČR
Plzeň
Terplan
Ing. arch. S. CINGROŠ
Návrh ÚPD - schválení návrhu 05/1992 Usnesením vlády č. 352/1992
JC, SC ÚPN VÚC
Údolní nádrž Orlík
MMR
RP České Budějovice
Projektový ateliér AD
Ing.arch. J. DANĚK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 11/2000
JC, VY ÚPN VÚC
Javořická vrchovina
MMR
RP Brno
Urbanistické středisko Brno
Ing.arch. V. KLAJMON
Návrh ÚPD - odevzdání 08/2000
JM ÚPN VÚC
Brněnská sídelní regionální aglomerace,
1. změny a doplňky
MH ČR
RP Brno
Terplan
Ing.arch. V. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 04/1994 Nařízením vlády č. 105/1994 Sb.
JM ÚPN VÚC
Brněnská sídelní regionální aglomerace,
2. změna
MMR
RP Brno
Terplan
Ing.arch. V. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 10/2000 Sdělením MMR č. 392/2000 Sb.
JM ÚPN VÚC
Brněnská aglomerace
MMR
RP Brno
Terplan
Ing.arch. V. MAREŠ
Koncept ÚPD - odevzdání 12/2000
JM ÚPN VÚC
Hodonínsko
MMR
RP Brno
Terplan
Ing.arch. V. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 03/1998 Nařízením vlády č. 144/1998 Sb.
JM ÚPN VÚC
CHKO Moravský kras
MMR
RP Brno
Urbanistické středisko Brno
Ing.arch. V. KLAJMON
Vyhlášení závazné části 09/1998 Sdělením MMR č. 192/1998 Sb.
JM ÚPN VÚC
CHKO Podyjí
JmKNV
Brno
odbor ÚP
Urbion Bratislava Návrh ÚPD - schválení návrhu 06/1990 Plenárním zasedáním JmKNV v Brně
JM ÚPN VÚC
okresu Znojmo
MMR
RP Brno
Urbanistické středisko Brno
Ing.arch. V. KLAJMON
Koncept ÚPD - odevzdání 11/2000
JM ÚPN VÚC
Pálava
MMR
RP Brno
Löw & spol.
Ing.arch. J. LOW
Návrh ÚPD - odevzdání 12/2000
KA ÚPN VÚC
okresu Cheb,
změny a doplňky
MMR
RP Chomutov
Terplan
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 08/1995 Nařízením vlády č. 259/1995 Sb.
KA, US ÚPN VÚC
Karlovarsko-sokolovské aglomerace
MMR
RP Chomutov
IRUP
Ing.arch. J. JELÍNEK
Návrh ÚPD - devzdání 12/2000
KR ÚPN VÚC
Adršpašsko-Broumovsko
MMR
RP Hradec Králové
URBAPLAN
Ing.arch. J. JAVŮREK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 01/1998
KR ÚPN VÚC
Orlické hory a podhůří
MMR
RP Hradec Králové
AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 06/1998
KR ÚPN VÚC
Trutnovsko-Náchodsko
MMR
RP Hradec Králové
SURPMO
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Souborné stanovisko - schválení 11/2000
KR, LI ÚPN VÚC
Krkonoše
MH ČR Terplan
Ing. arch. K. VEPŘEK
Vyhlášení závazné části 11/1994 Nařízením vlády č. 232/1994 Sb.
KR, PA, SC ÚPN VÚC
Hradecko-pardubická SRA,
1. změna a doplněk
MMR
RP Hradec Králové
URBAPLAN
Ing.arch. B. FALTA
Vyhlášení závazné části 02/1997 Nařízením vlády č. 64/1997 Sb.
KR, PA, SC ÚPN VÚC
Hradecko-pardubická SRA,
2. změna a doplněk
MMR
RP Hradec Králové
Transconsult
Ing. J. SHEJBAL
Návrh ÚPD - ukončení projednání 12/2000
LI ÚPN VÚC
Českolipsko-Lužické hory okresu Česká Lípa
MMR
RP Liberec
Terplan
Ing.arch. M. ŘÍHA
Koncept ÚPD - zahájení projednání 03/2000
LI, SC ÚPN VÚC
Ralsko
MH ČR Ateliér BOTIČ, s.r.o.
Ing.arch. W. HÁNA
Vyhlášení závazné části 12/1994 Nařízením vlády č. 10/1995 Sb.
LI, SC, KR ÚPN VÚC
Semilsko-CHKO Český ráj
MMR
RP Liberec
URBIOPROJEKT
Ing.arch. P. LEITL
Zadání ÚPD - ukončení projednání 02/1999 Zastaveno pořizování
MS ÚPN VÚC
Jeseníky,
změna v prostoru vodní nádrže Slezská Harta
MMR
RP Ostrava
AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Souborné stanovisko - schválení 09/2000
MS ÚPN VÚC
okresu Opava
MMR
RP Ostrava
Haluza
Ing.arch. J. HALUZA
Souborné stanovisko - schválení 11/2000
MS ÚPN VÚC
Ostrava-Karviná
MMR
RP Ostrava
Urbanistické středisko Ostrava
Ing.arch. P. GAJDUŠEK
Zadání ÚPD - schválení 08/2000
MS ÚPN VÚC
Ostravské aglomerace
MMR
RP Ostrava
Terplan
Ing. arch. M. CHARVÁT
Vyhlášení závazné části 08/1994 Nařízením vlády č. 185/1994 Sb.
MS ÚPN VÚC
Ostravské aglomerace,
1. změny a doplňky
MMR
RP Ostrava
Terplan
RNDr. L. KRAJÍČEK
Vyhlášení závazné části 12/2000 Nařízením vlády č. 143/1998 Sb.
MS ÚPN VÚC
Ostravské aglomerace,
2. změny a doplňky
MMR
RP Ostrava
Terplan
RNDr. L. KRAJÍČEK
Vyhlášení závazné části 12/2000 Sdělením MMR č. 466/2000 Sb.
MS, OL ÚPN VÚC
Jeseníky
MH ČR
RP Ostrava
Terplan
Ing. F. KAČÍREK
Vyhlášení závazné části 11/1994 Nařízením vlády č. 233/1994 Sb.
MS, OL ÚPN VÚC
Jeseníky,
1. změna
MMR
RP Olomouc
Haloun-projekční kancelář
Ing.arch. J. HALOUN
Zadání ÚPD - ukončení projednání 02/1999
MS, ZL ÚPN VÚC
Beskydy
MMR
RP Ostrava
Terplan
RNDr. L. KRAJÍČEK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 06/2000
OL ÚPN VÚC
Olomoucké aglomerace
MMR
RP Olomouc
Terplan
Ing.arch. P. KALIVODA
Vyhlášení závazné části 07/1997 Nařízením vlády č. 212/1997 Sb.
OL ÚPN VÚC
Olomoucké aglomerace,
1. změna
MMR
RP Olomouc
Terplan
Ing.arch. K. BERÁNEK
Koncept ÚPD - ukončení projednání 12/2000
PA ÚPN VÚC
okresu Svitavy
MMR
RP Brno
Terplan
Ing.arch. V. MAREŠ
Zadání ÚPD - ukončení projednání 01/1999
PA ÚPN VÚC
okresu Ústí nad Orlicí
MMR
RP Hradec Králové
AUP atelier
Ing.arch. K. VEPŘEK
Koncept ÚPD - ukončení projednání 02/2000
PA, VY ÚPN VÚC
CHKO Žďárské vrchy
MMR
RP Brno
SURPMO
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Návrh ÚPD - odevzdání 12/2000
PA, VY ÚPN VÚC
Železné hory
MMR
RP Hradec Králové
SURPMO
Ing.arch. A. KOUTOVÁ
Návrh ÚPD - ukončení projednání 12/1999
PL ÚPN VÚC
okresu Domažlice
MMR
RP Plzeň
Terplan
Ing. M. CIHLÁŘ
Návrh ÚPD - ukončení projednání 11/1998
PL ÚPN VÚC
okresu Klatovy
MMR
RP Plzeň
Terplan
RNDr. O. BARTUŠEK
Koncept ÚPD - zahájení projednání 11/2000
PL ÚPN VÚC
okresu Tachov
MMR
RP Plzeň
Terplan
RNDr. O. BARTUŠEK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 10/1998
PL ÚPN VÚC
Plzeňská SRA,
1. změny a doplňky
MŽP ČR
Plzeň
Terplan
RNDr. A. VALTER
Návrh ÚPD - schválení návrhu 12/1991 Usnesením vlády č. 534/1991
PL ÚPN VÚC
Plzeňská SRA,
2. změny a doplňky
MMR
RP Plzeň
Terplan
RNDr. A. VALTER
Vyhlášení závazné části 04/1994 Nařízením vlády č. 104/1994 Sb.
PL ÚPN VÚC
Plzeňské aglomerace
MMR
RP Plzeň
Terplan
Ing. M. CIHLÁŘ
Koncept ÚPD - zahájení projednání 09/2000
SC ÚPN VÚC
Mladá
MH ČR
odbor ÚP
Terplan
Ing.arch. M. KÖRNER
Vyhlášení závazné části 12/1994 Nařízením vlády č. 11/1995 Sb.
SC ÚPN VÚC
okresu Benešov
MMR
RP Praha
Terplan
Ing.arch. B. KOLÁŘOVÁ
Koncept ÚPD - odevzdání 10/2000
SC ÚPN VÚC
okresu Příbram
MMR
RP Praha
Haloun - projekční kancelář
Ing.arch. J. HALOUN
Návrh ÚPD - ukončení projednání 07/2000
SC, PL ÚPN VÚC
Ropovod Ingolstadt
MH ČR
odbor ÚP
Terplan
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 11/1994 Nařízením vlády č. 271/1994 Sb.
SC, PR ÚPN VÚC
Pražský region
MMR
RP Praha
AURS
Ing.arch. M. KÖRNER
Koncept ÚPD - odevzdání 12/2000
SC, PR ÚPN VÚC
Rajonu Pražské středočeské aglomerace,
2. doplněk
MH ČR
odbor ORPR
ILF Consulting Engineers
Ing.arch. M. KÖRNER
Vyhlášení závazné části 09/1995 Nařízením vlády č. 260/1995 Sb.
US ÚPN VÚC
Labské pískovce a Šluknovsko
MMR
RP Chomutov
Terplan
Ing.arch. J. HALOUN
Koncept ÚPD - ukončení projednání 09/1999
US ÚPN VÚC
okresu Litoměřice,
změny a doplňky
MMR
RP Chomutov
Terplan
Ing.arch. K. BERÁNEK
Vyhlášení závazné části 02/1996 Nařízením vlády č. 64/1996 Sb.
US ÚPN VÚC
Severočeská hnědouhelná pánev,
2. změny a doplňky
MMR
RP Chomutov
Terplan
Ing.arch. K. BERÁNEK
Návrh ÚPD - ukončení projednání 04/1999
ZL ÚPN VÚC
Zlínské aglomerace
MH ČR
RP Olomouc
Terplan
Ing. J. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 05/1994 Nařízením vlády č. 87/1994 Sb.
ZL ÚPN VÚC
Zlínské aglomerace,
1. změny a doplňky
MMR
RP Olomouc
Terplan
Ing. J. MAREŠ
Vyhlášení závazné části 09/1997 Nařízením vlády č. 213/1997 Sb.
ZL ÚPN VÚC
Zlínské aglomerace,
2. změna
MMR
RP Olomouc
Terplan
Ing.arch. M. ŘÍHA
Vyhlášení závazné části 10/2000 Sdělením MMR č. 393/2000 Sb.


ZkratkaKraj
JCJihočeský *)
JMJihomoravský *)
KAKarlovarský
KRKrálovéhradecký
LILiberecký
MSMoravskoslezský *)
OLOlomoucký
PAPardubický
PLPlzeňský
PRHl. m. Praha
SCStředočeský
USÚstecký
VYVysočina *)
ZLZlínský

*) Názvy těchto krajů platí od 31.5.2001.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021