Česky English Deutsch Francais

1. ÚVOD

Ústav územního rozvoje (dále jen ÚÚR nebo ústav) byl zřízen ve smyslu zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) rozhodnutím ministra hospodářství České republiky č. 42/1994 ze dne 25. května 1994 č. j. 172 785/94-33 k 1. září 1994 jako rozpočtová organizace.

S účinností od 1. ledna 2001 se ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, stal ÚÚR rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 47/2001 ze dne 27. září 2001 č. j. 21370/2001-31 organizační složkou státu.

Předmět činnosti ústavu je zřizovací listinou vymezen následovně:

 • zpracovávání podkladů pro operativní činnost zřizovatele,
 • metodická, konsultační a rešeršní činnost,
 • studijní, informační, dokumentační, organizační, publikační a vydavatelská činnost,
 • příprava podkladů pro legislativu,
 • tvorba informačních systémů,
 • navrhování technických požadavků na stavby, jejich soustavná aktualizace a vyhodnocování příčin havárií staveb nebo účast při něm, pokud se svým rozsahem nebo opakovanými důsledky ve značné míře dotýkají veřejných zájmů,
 • organizace mezinárodního odborného styku a účast v mezinárodních organizacích,
 • vědecká a výzkumná činnost,
 • organizováni seminářů a přednášek,
 • spolupráce s vysokými školami, vědeckými institucemi a specializovanými expertními pracovišti,
 • vypořádání práv a povinností zrušených inženýrských organizací v České republice a jejich právních předchůdců..

Obory činností ústavu v působnosti zřizovatele byly zřizovací listinou vymezeny takto:

 • územní plánování a stavební řád,
 • výstavba,
 • regionální politika
 • bydlení a bytová politika,
 • programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky,
 • cestovní ruch,
 • evropské záležitosti.

Výkon zřizovatelských funkcí ÚÚR vykonává od roku 1997 dle platného znění Organizačního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Odbor územního plánování. Pro rok 2009 bylo platné Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 231 ze dne 19. prosince 2008 o vydání Obecné části Organizačního řádu Ministerstva pro místní rozvoj a Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj č. 232 ze dne 19. prosince 2008 o vydání Zvláštní části Organizačního řádu Ministerstva pro místní rozvoj.

Činnost ústavu v roce 2009 probíhala v předmětech činnosti daných zřizovací listinou. Práce byly zajišťovány především vlastními zaměstnanci ústavu, dále pomocí kooperací formou smluv o dílo a dohodami o provedení práce.

Zadávání, vedení a kontrola úkolů je prováděna odborem, který úkol zadal a Odborem územního plánování. Zaměření práce stejně jako rozsah a obsah jednotlivých úkolů, je průběžně projednáván se zadavateli úkolů, zejména formou tzv. kontrolních dnů. Převzetí úkolu potvrzuje garant MMR vyplněním "Předávacího protokolu úkolu ÚÚR", kde hodnotí splnění zadání a kvalitu výstupu.

Úkoly byly v roce 2009 zadávány Odborem územního plánování, Odborem rozvoje a strategie regionální politiky, Odborem bytové politiky, Odborem podpory bydlení, Odborem stavebního řádu, Odborem cestovního ruchu a Odborem evropské územní spolupráce.

Některé úkoly např. "Vedení knihovny, dokumentační činnost" a "Vydávání časopisu Urbanismus a územní rozvoj", které jsou určeny pro všechny odbory MMR a širokou odbornou veřejnost, zadává Odbor územního plánování.

Rozhodnutím č. 88/2008 ze dne 26. května 2008 ministr pro místní rozvoj jmenoval Ing. Zdeňka Vícha, CSc., zmocněncem pro projekt MMR č. 43 Optimalizace činností Ústavu územního rozvoje, PRIVUM a organizační složky státu k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb.

Cílem uvedeného projektu bylo, v souladu s rozhodnutím ministra č. 88/2008, zefektivnění řízení ústavu, dosažení vyváženosti úkolů a činností, využití odborného potenciálu zaměstnanců, účelného hospodaření a nastavení účinného systému kontroly ústavu. Dalším cílem navrženého projektu Optimalizace ÚÚR bylo, v souladu s úkolem z porady ministra č. 22 dne 10. 6. 2008, zřídit v Ústavu územního rozvoje Stavebně technické oddělení (STO) jako specializované pracoviště MMR pro řešení požadavků § 12 nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Dalším požadavkem tohoto úkolu bylo navrhnout a projednat změnu zřizovací listiny a statutu ÚÚR. Změny se týkaly mj. doplnění předmětu a oboru činnosti ústavu.

Výstupem projektu v roce 2009 byla novelizace zřizovací listiny a statutu ÚÚR. Zřizovací listina ÚÚR byla vydána rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 5/2009 ze dne 21. 1. 2009 s účinností od 22. 1. 2009. Nový Statut ÚÚR byl vydán rozhodnutím ministra č. 6/2009 ze dne 21. 1. 2009 s účinností od 22. 1. 2009.

Lze konstatovat, že plánovaný termín dosažení cílů projektu a jeho ukončení 31. prosince 2008 nebyl dodržen. Rozhodnutím ministra č. 21/2009 ze dne 9. února 2009 byl v rámci odvolání zmocněnců ministra odvolán i zmocněnec pro projekt č. 43 Ing. Zdeněk Vích, CSc. Projekt byl dále v roce 2009 řešen jako projekt MMR č. 22.O Optimalizace činností ÚÚR a o.s.s. k navrhování technických požadavků na stavby, k jejich soustavné aktualizaci a k vyhodnocování příčin havárií staveb s plánovaným termínem dokončení 30. června 2009. Ani tento termín nebyl dodržen.

V listopadu 2009 proběhla změna ve vedení ústavu. Rozhodnutím č. 201/2009 ze dne 19. listopadu 2008 ministr pro místní rozvoj s účinností od 20. listopadu 2009 odvolal z funkce ředitele ÚÚR Ing. Zdeňka Vícha, CSc. a pověřil zastupováním funkce ředitelky ÚÚR Ing. arch. Zdenku Hladišovou, CSc.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021