Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2009

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2009 rozdělena do čtyř okruhů:

  1. Stálé činnosti
  2. Tématické úkoly
  3. Publikační činnost
  4. Interní úkoly

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2009 74 664 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 39 521 53
na úkolech B 10 972 15
na úkolech C 2 268 3
na úkolech D* 10 455 14
režie provozní** 11 448 15

Poznámka:

* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly „Správa informačních a komunikačních technologií, „Aplikace GIS“ a „Odborná režie“ (k činnostem ÚÚR).

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost pracovníků na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících pracovníků, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2010, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity pracovnic kanceláře ředitele.

**Do provozní režie jsou započteny práce, vykázané na interní úkoly č. 54, 55 a 59, vykonávané především pracovnicemi ze skupiny pro ekonomiku a provoz a kanceláře ředitele.


2009

2.1.1 Seznam úkolů

Popis jednotlivých úkolů je uveden v příloze 3


A. STÁLÉ ČINNOSTI

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/ÚP Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/ÚP Vydávání příručky celostátně platných limitů - dodatky
A.1.4/ÚP Dotčené orgány státní správy
A.1.5/ÚP Slovník územního plánování
A.1.6/ÚP Konzultační středisko ke stavebnímu právu
A.1.7/ÚP 1 000 otázek ke stavebnímu právu
A.1.8/ÚP Politika územního rozvoje
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP Konzultační a poradenská činnost pro veřejnou správu
A.2.2/ÚP Spolupráce s vysokými školami
A.2.3/ÚP Propagace
A.2.4/ÚP 17. konference o ÚP a SŘ MMR; téma: Udržitelný rozvoj území a jeho souvislosti
A.2.5/ÚP Vypořádávání práv a povinností k pozemkům
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/RP Činnost národního kontaktního místa ESPON
A.3.2/ÚP Činnost informačního střediska pro EU, OECD a Radu Evropy
A.3.3/ÚP Společný dokument územního rozvoje států "V4+2"
A.3.4/ÚP Překladatelská, dokumentační, rešeršní činnost, jiné mezinárodní aktivity
A.3.5/ÚP Činnost informačního střediska IFHP pro ČR
A.3.7/BP NUO HABITAT
A.3.9/ÚP Projekt SPA-CE.NET
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/ÚP Portál územního plánování
A.4.3/ÚP Monitoring Sbírky zákonů
A.4.4/RP Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů
A.4.5/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury
A.4.6/RP Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/RP Monitoring indikátorů pro hodnocení realizace Strategie regionálního rozvoje
A.4.8/BP Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/ÚP Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO
A.4.10/BP Monitoring informací z médií o bytové politice
A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení
A.4.12/SŘ Monitoring judikatury z oblasti ÚP a SŘ
A.4.13/SŘ Monitoring stavebně technické prevence

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

B.1/ÚP Politika územního rozvoje 2008
B.2.1/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví 1. část
B.2.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví 2. část
B.3/ÚP Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území - metodika
B.4/ÚP Příprava novely vyhlášky 501/2006 Sb.
B.5/ÚP Spolupráce při přípravě novely stavebního zákona
B.6/BP Hodnocení projektů regenerace sídlišť
B.7/ÚP Územní studie rozvoje Česko-saského příhraničí – I. etapa
B.8/ÚP Územně analytické podklady (ÚAP)
B.9/RP Aktualizace analytické části Strategie regionálního rozvoje
B.10/CR Aktualizace hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR
B.11/ÚP Principy a pravidla územního plánování
B.12/ÚP Spolupráce při přípravě metodik pro pořizování ÚPD
B.13/ÚP Novela vyhlášky č. 500/2006 Sb.
B.14/SŘ Novela vyhlášky č. 503/2006 Sb.
B.15/BP Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím
B.16/ÚP E-learning územního plánování
B.17/SŘ Nová koncepce vyhlášky o technických požadavcích na stavby
B.18/NM Optimalizace činností ÚÚR
B.19/NM Řešení problematiky ukončení činnosti o. s. s. PRIVUM
B.20/BP Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím v r. 2010

C. PUBLIKACE

C.1/ÚP Leták "Občan a územní plánování"
C.2/BP Fotografie výstavbových akcí realizovaných za pomoci dotací MMR
C.3/BP Přehled dotací pro regeneraci sídlišť
C.4/ÚP Aktualizace metodické příručky: „Koordinace postupu zpracování ÚPD a návrhu komplexních pozemkových úprav“
C.5/ÚP Leták “ochrana před povodněmi v ÚPD obcí“

D. INTERNÍ ÚKOLY

IÚ 51 Správa informačních a komunikačních technologií
IÚ 52 Aplikace GIS
IÚ 53 Odborná režie

PROVOZNÍ REŽIE

IÚ 54 Provozní režie
IÚ 55 Správa a údržba objektu - Jakubské nám. 3
IÚ 59 Rekreační a školicí středisko JAKUB

2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly

A. STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina1
v Kč
Mzdová hodina2
v Kč
CELKEM
v Kč
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP 4 586 632 868 1 086 882 1 719 750
A.1.2/ÚP 5 600 772 800 1 327 200 2 100 000
A.1.3/ÚP 1 549 213 762 367 113 580 875
A.1.4/ÚP 348 48 024 82 476 130 500
A.1.5/ÚP 361 49 818 85 557 135 375
A.1.6/ÚP 1 399 193 062 331 563 524 625
A.1.7/ÚP 1 278 176 364 302 886 479 250
A.1.8/ÚP 2 436 336 168 577 332 913 500
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP 1 479 204 102 350 523 554 625
A.2.2/ÚP 162 22 356 38 394 60 750
A.2.3/ÚP 376 51 888 89 112 141 000
A.2.4/ÚP 865 119 370 205 005 324 375
A.2.5/ÚP 1 356 187 128 321 372 508 500
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/RP 924 127 512 218 988 346 500
A.3.2/ÚP 8 1 104 1 896 3 000
A.3.3/ÚP 1 538 212 244 364 506 576 750
A.3.4/ÚP 1 839 253 782 435 843 689 625
A.3.5/ÚP 602 83 076 142 674 225 750
A.3.7/BP 365 50 370 86 505 136 875
A.3.9/ÚP 327 45 126 77 499 122 325
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP 3 522 486 036 834 714 1 320 750
A.4.2/ÚP 732 101 016 173 484 274 500
A.4.3/ÚP 315 43 470 74 655 118 125
A.4.4/RP 1 165 160 770 276 105 436 875
A.4.5/RP 837 115 506 198 369 313 875
A.4.6/RP 117 16 146 27 729 43 875
A.4.7/RP 495 68 310 117 315 185 625
A.4.8/BP 2 028 279 864 480 636 760 500
A.4.9/ÚP 282 38 916 66 834 105 750
A.4.10/BP 561 77 418 132 957 210 375
A.4.11/BP 502 69 276 118 974 188 250
A.4.12/SŘ 378 52 164 89 586 141 750
A.4.13/SŘ 1 189 164 082 281 793 445 875

B. TÉMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Pracovníci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
B.1/ÚP 982 135 516 232 734 368 250
B.2.1/CR 774 106 812 183 438 290 250
B.2.2/CR 262 36 156 62 094 98 250
B.3/ÚP 114 15 732 27 018 42 750
B.4/ÚP 0 0 0 0
B.5/ÚP 294 40 572 69 678 110 250
B.6/BP 455 62 790 107 835 170 625
B.7/ÚP 1 242 171 396 294 354 465 750
B.8/ÚP 738 101 844 174 906 276 750
B.9/RP 633 87 354 150 021 237 375
B.10/CR 1 064 146 832 252 168 399 000
B.11/ÚP 651 89 838 154 287 244 125
B.12/ÚP 1 331 183 678 315 447 499 125
B.13/ÚP 5 690 1 185 1 875
B.14/SŘ 0 0 0 0
B.15/BP 479 66 102 113 523 179 625
B.16/ÚP 386 53 268 91 482 144 750
B.17/SŘ 712 98 256 168 744 267 000
B.18/NM 793 109 434 187 941 297 375
B.19/NM 0 0 0 0
B.20/BP 57 7 866 13 509 21 375

1) Provozní hodina činí 138,- Kč. Přímé věcné náklady za rok 2009 na jednoho pracovníka (t. j. náklady na provoz celkem /mínus/ FKSP /minus/ kooperace) poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2009 (1.808 hod.)

2) Mzdová hodina činí 237,- Kč. Mzdové náklady/mínus/ OOV na rok 2009 poděleno celkovým fondem pracovní doby v hodinách na rok 2009 (1.808 hod.)


Další údaje o ÚÚR naleznete níže v pdf dokumentu:


Adobe Acrobat PDF document Charakteristika Ústavu územního rozvoje v roce 2009 (Charakteristika.pdf, 709 kB)

Pro prohlížení je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021