Česky English Deutsch Francais

PŘÍLOHA 2 k výroční zprávě za rok 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM ZA ROK 2009


Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) zveřejňuje Ústav územního rozvoje výroční zprávu za rok 2009 o své činnosti v oblasti poskytování informací.


a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

– počet podaných žádostí o informace: 6
– počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0


b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0


c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0


d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0


e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 3

stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace – 1. náměstek ministra pro místní rozvoj, dále pak ředitel Odboru územního plánování MMR neshledali porušení zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a potvrdili postup Ústavu územního rozvoje při vyřizování žádostí o informace;


f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

Ústav územního rozvoje bezprostředně zodpověděl množství telefonních a e-mailových dotazů, které nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím prostřednictvím jednotlivých referentů. Tématy nejčastějších dotazů bylo řešení situací týkajících se územního plánování a stavebního řádu, vysvětlení odborné terminologie a evidence územně plánovací činnosti.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 22. 2. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021