Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

13. 10. 2020

Upozornění!
Otevírací doba KNIHOVNY ÚÚR pro odbornou veřejnost bude od pondělí 12. října 2020 do odvolání upravena následujícím způsobem:
pondělí - 9,00 až 12,00 hod.
čtvrtek - 9,00 až 12,00 hod. a 14,00 až 16,00 hod.

Děkujeme za pochopení.


6. 10. 2020

STANOVISKA A METODIKY
V rámci metodického pokynu Standard vybraných částí územního plánu byla aktualizována Knihovna grafických symbolů – byl nahrán nový balíček pro nastavení vizualizace v prostředí ESRI pro zajištění kompatibility s jednotlivými verzemi ArcGIS (pro verze 10.0–10.8).

Více informací


24. 9. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny aktualizované metodické pokyny a sdělení OÚP MMR:
Spolupráce pořizovatele s projektantem ve fázi zadání územního plánu
Zadání regulačního plánu z podnětu nenahrazujícího územní rozhodnutí
Žádost o výjimku z kvalifikačního požadavku vzdělání
Stanovisko krajského úřadu k návrhu územního plánu vojenského újezdu

Více informací


15. 9. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Dnem 11. září 2020 je Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.
Je zveřejněno úplné znění závazné od 11. 9. 2020.

Více informací


4. 9. 2020

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


21. 8. 2020

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2019.

Více informací


20. 8. 2020

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Byly zveřejněny informace k Aktualizaci č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky.
Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 17. srpna 2020 č. 833.

Více informací


4. 8. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny materiály: aktualizované metodické sdělení odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Vztah územního plánu k odpojování objektů od centrálního zásobování teplem a průmět územní energetické koncepce do územního plánu a revidovaný metodický výklad Ministerstva životního prostředí Čl. II bod 1 (přechodných ustanovení) zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“).

Více informací


30. 7. 2020

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2020.

Více informací


30. 7. 2020

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2020.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádná příloha Regulační plán vydávaný obcí – Otázky a odpovědi, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 5/2019 a 6/2019.

Více informací


14. 7. 2020

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
Byl zveřejněn materiál Analýza zahraničních materiálů a doporučení.
Účelem analýzy je poskytnout podkladový materiál pro diskuzi o aktualizaci Politiky architektury a stavební kultury České republiky.

Více informací


14. 7. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna nová publikace odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj Regulační plán vydávaný obcí – otázky a odpovědi. Slouží k základní orientaci v problematice regulačních plánů vydávaných obcí, obsahuje 22 otázek a stručných odpovědí.

Více informací


30. 6. 2020

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna aktualizovaná metodika Pomůcka k uplatňování republikových priorit Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Více informací


26. 6. 2020

MAPOVÝ PORTÁL MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ A ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
ÚÚR zpracoval na podnět odborné veřejnosti společný výstup v rámci úkolů A.4.01/ÚP Evidence územně plánovací činnosti a A.4.13/SŘ Systém stavebně technické prevence – mapovou aplikaci Správní obvody stavebních úřadů. Obsahuje správní obvody obecných stavebních úřadů; speciálních stavebních úřadů pro vodní díla; speciálních stavebních úřadů pro stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
Výstup je publikován na Mapovém portálu MMR a ÚÚR.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2020