Česky English Deutsch Francais

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ ÚTP


Tento Návod na užívání ÚTP (dále jen Návod) upravuje způsoby použití územně technického podkladu regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability České republiky a informací v něm obsažených.

Návod je určen pořizovatelům územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů a pořizovatelům těch oborových dokumentací, jejichž obsahem nebo součástí jsou územní systémy ekologické stability.

Návod nabývá účinnosti dne 1. července 1997 a pozbude účinnosti s vyhlášením jiného adekvátního opatření, které jej nahradí nebo zruší.

* * *

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo podle § 7 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen zákon) a §§ 8 až 15 vyhlášky č. 84/1976 Sb. ve znění vyhlášky č. 377/1992 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, (dále jen vyhláška) pro účely územního plánování územně technický podklad regionálních a nadregionálních územních systémů ekologické stability České republiky (dále jen ÚTP).

ÚTP byl v souladu s ustanovením odst. (1) § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pořízen ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.


Uložení ÚTP

ÚTP je uložen na ústředních správních úřadech (Ministerstvo pro místní rozvoj a jeho regionální pracoviště, Ministerstvo životního prostředí a jeho územní odbory, Ministerstvo zemědělství), na okresních úřadech (zpravidla na referátech regionálního rozvoje a referátech životního prostředí) a na správách chráněných krajinných oblastí a národních parků. Na jednotlivých správních úřadech je ÚTP uložen v rozsahu odpovídajícím územní působnosti těchto úřadů.

Úřady, u nichž je ÚTP uložen, jej poskytují podle potřeby správním úřadům, orgánům územní samosprávy i ostatním subjektům. Přitom smluvně zabezpečí, že ÚTP nebude zneužit pro jiné účely, než pro které je určen platnými právními předpisy a tímto Návodem.


Použití ÚTP

ÚTP obsahují podstatné informace o stavu, možnostech a limitech využití území a jiných závazných omezeních (§ 7 odst. (1) vyhlášky) a slouží zejména k těmto účelům:

 • jako podklad pro zpracování nebo změnu územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů (§ 3, odst. (1) zákona);
  (ÚSES je povinnou součástí řešení ÚPD (§ 18 ods. (2) a příloha č. 2 vyhlášky). Regulativy, včetně regulativů pro plochy ÚSES, musí být vyjádřeny graficky i textově (příloha č. 2 vyhlášky). Regulativy pro plochy ÚSES mají za cíl ochranu územní rezervy pro chybějící prvky ÚSES a ochranu funkce existujících prvků, čili vyloučení změn využití území snižujících ekologickou stabilitu těchto ploch.)
 • pro průběžné sledování vývoje a vyhodnocování stavu a možností rozvoje území (§ 3, odst. (l) zákona);
 • pro charakterizování stavu a podmínek území (§ 3 zákona odst. (2) písm. d).

Dále ÚTP slouží jako podklad pro:

 • tvorbu oborových dokumentací ( například: komplexní pozemkové úpravy, oblastní plány rozvoje lesa, lesní hospodářské plány a osnovy, vodohospodářské plány, podklady ochrany přírody včetně generelů, plánů a projektů ÚSES atd.);
 • územní rozhodování, není-li zpracována příslušná ÚPD (§ 3, odst. (1) a § 37 odst.(1) a (2) zákona).

Vznik ÚTP

Zpracování ÚTP vyšlo z tzv. „generelů regionálních ÚSES“, které byly pořízeny pro jednotlivé kraje ČR v letech 1991 až 1993, a dalších speciálních podkladů. Na jejich základě byl připraven ÚTP s rámcovou koncepcí regionálních ÚSES pro území ČR v prostředí ARC/INFO. Ten byl poskytnut ústředním správním úřadům a okresním úřadům. V roce 1995 byl zapracován do ÚTP a zpřesněn do jeho měřítka návrh plánu nadregionálního ÚSES, pořízený Ministerstvem životního prostředí. V roce 1996 byl ÚTP projednán s okresními úřady (zpravidla referáty regionálního rozvoje a referáty životního prostředí), regionálními pracovišti Ministerstva hospodářství, územními odbory MŽP a správami CHKO a NP. Na základě výsledků projednání a s ohledem na vymezení ÚSES ve schválené územně plánovací dokumentaci byl ÚTP upraven a dokončen.


Obsah ÚTP

ÚTP obsahuje grafické vymezení regionálního a nadregionálního územního systému ekologické stability se základními popisnými informacemi. Obsahem ÚTP není plán ÚSES ve smyslu §§ 2 až 5 vyhl. č. 395/1992 Sb.; ÚTP je naopak nezbytným podkladem pro zpracování tohoto plánu.

Vymezení ÚSES obsažené v ÚTP vychází z požadavku reprezentovat celou škálu trvalých ekologických podmínek v rámci každé biogeografické jednotky a logické migrační vazby, a to v minimálních parametrech limitujících funkčnost systému. To znamená, že jsou schematicky zachyceny všechny nutné prostorové nároky systému regionální a nadregionální úrovně. Z tohoto hlediska je třeba považovat prvky ÚSES vymezené v ÚTP za neopominutelné a redukci jejich počtu za nepřípustnou.

Nadregionální biocentra reprezentují všechny biogeografické regiony ČR a nadregionální biokoridory respektují existující hlavní migrační trasy bioty. Nadregionální ÚSES je provázán s evropskou ekologickou sítí (EECONET) a je její systémovou součástí. Reprezentativní nadregionální biocentra a biokoridory jsou vymezeny v nezbytném (minimálním) počtu.

Regionální ÚSES vymezuje minimální počet regionálních biocenter a jejich propojení, reprezentuje typy biochor vyskytující se v ČR a respektuje maximální délky regionálních i nadregionálních biokoridorů.

Bližší informace o obsahu ÚTP viz textová a tabulková část ÚTP.

ÚTP je vydán ve dvou formách: v počítačovém zpracování a vytištěný.

Počítačově byl ÚTP zpracován jako geografický informační systém v prostředí ARC/INFO. Grafické informace byly digitalizovány z mapových podkladů v měřítku 1 : 50 000 v souřadnicovém systému S - JTSK. K jednotlivým geografickým prvkům jsou připojeny základní informace z databázových souborů.

ÚTP obsahuje tyto části:

 • grafickou část s vymezením regionálních a nadregionálních prvků ÚSES a bioregionů;
 • katalog tematických vrstev grafické části ÚTP;
 • tabulkovou část se základními údaji o skladebných částech regionálních a nadregionálních ÚSES;
 • textovou část, stručně shrnující teoretická východiska a metodiku vymezení regionálních a nadregionálních ÚSES;
 • charakteristiky nadregionálních biocenter a biokoridorů.

Textová a tabulková část ÚTP je vydána v textovém editoru T 602. Součástí ÚTP ve formě GIS však není podkladová mapa (digitální bezešvá rastrová ZM 50). Uživatelé, kteří nemají k dispozici digitální základní mapu, si ji mohou zakoupit u Zeměměřického úřadu, Kostelní 7, 170 00 Praha 7.

Blíže k obsahu ÚTP ve formě GIS viz Katalog tematických vrstev.

Vytištěný ÚTP byl zpracován jako soutisk tematických vrstev grafické části ÚTP a vrstev digitální bezešvé rastrové ZM 50.

(Do ÚTP budou doplněny charakteristiky typů cílových ekosystémů, parametry pro kombinovaná biocentra a biokoridory a vymezení biochor s jejich typologií.)


Platnost ÚTP

Úplnost a správnost obsahu ÚTP po jeho projednání a dopracování ověřil pořizovatel ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. ÚTP obsahuje metodicky úplnou koncepci nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability a je platným podkladem pro výše uvedené cíle (kap. Použití ÚTP). V případech, kdy jsou vedle ÚTP k dispozici také výsledky dřívějších etap zpracování regionálních a nadregionálních ÚSES (např. „krajské generely“), je nutno dát přednost řešení obsaženému v tomto ÚTP. Platnost schválené ÚPD zůstává nedotčena. Soulad odvětvových dokumentací pro místní ÚSES s koncepcí obsaženou v ÚTP zajišťují orgány ochrany přírody. Platnost ÚTP se předpokládá v rozsahu minimálně 10 let.

Vymezení ÚSES v ÚTP nerespektuje vždy jiné společenské zájmy a nebylo meziresortně projednáváno. Jeho uvedení do souladu s ostatními funkcemi území a oprávněnými zájmy a záměry je předmětem jeho zapracování do ÚPD. Veřejnoprávně je ÚSES schvalován jako součást závazné části ÚPD, případně součást návrhu pozemkových úprav, lesního hospodářského plánu nebo územním rozhodnutím.


Vymezení nadregionálního ÚSES

Vymezení a hodnocení nadregionálního ÚSES provádí Ministerstvo životního prostředí (§ 79 odst. (3) písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.). Územně technické podklady pro celé území ČR pořizuje ústřední orgán územního plánování. Z tohoto důvodu zapracoval odbor územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj nadregionální ÚSES vymezený v oborovém dokumentu MŽP do ÚTP.

V rámci zpracování územně plánovací dokumentace, územně plánovacích podkladů nebo oborových dokumentů bude docházet k upřesňování koncepce nadregionálních ÚSES převzaté z ÚTP. Ve výjimečných případech může dojít také k jejím změnám. Upřesňování bude prováděno samostatně v rámci zpracování uvedených dokumentací a podkladů a projednáno s příslušným orgánem ochrany přírody v režimu předepsaném platnými právními předpisy. Změny budou prováděny pouze s písemným souhlasem Ministerstva životního prostředí a budou bezprostředně oznámeny všem uživatelům, jejichž správního obvodu se týkají.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022