Česky English Deutsch Francais

Systém stavebně technické prevence

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2009

Dle zákona SZ, v §§ 152 – 155, jsou uloženy povinnosti stavebníkům, stavbyvedoucím, osobám vykonávajícím stavební dozor, vlastníkům stavby a osobám podnikajícím ve výstavbě neprodleně oznámit příslušnému stavebnímu úřadu (dále SÚ) havárie a často se opakující poruchy staveb a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení životů osob nebo ke značným škodám.

Na ministerstvo mají tuto povinnost ohlašovat vlastníci stavby a osoby podnikající ve výstavbě. Vzhledem k tomu, že od účinnosti nového stavebního zákona, tj. od 1. 1. 2007, nebyla na ministerstvo nahlášena žádná havárie, bylo po dohodě s OSŘ MMR provedeno zjištění stávajícího stavu prostřednictvím ÚÚR. V rámci řešení zadaného úkolu ÚÚR byla provedena monitorovací akce ve dvou fázích, která měla prověřit výchozí stav a současnou situaci hlášení na SÚ.

Dne 14. 10. 2009 bylo písemně obesláno 723 obecných stavebních úřadů a újezdních úřadů v ČR a MMR OSŘ s žádostí o poskytnutí informací o hlášených závadách, haváriích a často se opakujících poruchách staveb. K průvodnímu dopisu byl přiložen formulář k vyplnění údajů o adrese stavebního úřadu, datum vzniku havárie (poruchy, závady), kdo informaci nahlásil, název objektu, místo, popis havárie, příčina, jestli došlo k ohrožení životů, ztrát na životě nebo značné škodě. Zaslání informací bylo požadováno za období od účinnosti nového SZ, tj. od 1. 1. 2007 do října 2009. Pokud nebyly pro výše uvedené období dostupné žádné informace, měl být vyplněn formulář údaji za posledních 5 let před účinností SZ, tj. od 1. 1. 2002. Digitální verze dopisu a formuláře byly umístěny ke stažení na www.uur.cz v Aktualitách. Dopis s formulářem byl na příslušné SÚ pro urychlení odeslán také e-maily.

 

počet obeslaných SÚ 723
počet odpovědí SÚ (odpovědi v %) 527 (73 %)
z toho počet hlášení - žádná závada 435
počet SÚ hlásicích závady 92

 

Počet událostí - rozdělení dle období, kdy se událost stala (z některých SÚ hlášeno více událostí)

 

počet závad, poruch, havárií z období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2006 58
počet závad, poruch, havárií z období 1. 1. 2007 - říjen 2009 235
celkem - počet závad, poruch, havárií z období 1. 1. 2002 - říjen 2009 293

 

Nejčastější příčiny závad: povodeň, přívalový déšť (60 případů), nedostatečná údržba (57), sníh (18), závady vzniklé při provádění staveb (17), vady na funkčních dílech stavby (16), vichřice (13), nevyhovující technologický postup (10), požár (8), výbuch (6), odstranění, odcizení části konstrukce (6), narušení statiky (6), autohavárie (4), nedodržení projektu (2), chyba v projektu (1), technická příčina (1), nestabilní podloží (1), otřesy (1). Velký počet (30) závad vzniklo kombinací příčin, tzn. nejčastěji zanedbané údržby s vichřicí, sněhem, povodní, přívalovým deštěm apod. Od jednoho SÚ byly nahlášeny poruchy na kanalizaci (3), vodovodu (25), plynovodu (2), elektrických rozvodech (3) a veřejném osvětlení (1). V 6 případech nebyla příčina stanovena.

Příčinami závad, poruch a havárií na funkčních dílech byly např. degradace izolace jednoplášťových střech, porušení hydro izolace, nedostatečná hloubka založení, poddimenzované základy, neodborná provádění prací na stavbách apod. Mezi nejzávažnější závady patří koroze výztuže u panelového domu a koroze nosných prvků u balkonů. Bylo také poukázáno na nebezpečí způsobené padajícím sněhem ze střech domů, zvláště v horských oblastech.

V 25 případech, u kterých byly vyčísleny škody, dosáhla jejich celková výše 41 742 000 Kč.
V 11 hlášených případech došlo k 17 úmrtím. V jednom případě počet mrtvých nehlášen.
Ve 100 případech došlo k ohrožení života.

Dne 22. 12. 2009 bylo písemně obesláno 109 speciálních SÚ (pro stavby letecké, stavby na dráze, stavby dálnic a silnic, vodních děl), vojenských SÚ a jiných SÚ (patřících pod Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu) a Česká inspekce životního prostředí.

 

počet obeslaných úřadů 110
počet odpovědí (odpovědi v %) 70 (64%)
z toho počet hlášení - žádná závada 61
počet SÚ hlásicích závady 9

 

Počet událostí - rozdělení dle období, kdy se událost stala (z některých SÚ hlášeno více událostí)

 

počet závad, poruch, havárií z období 1. 1. 2002 - 31. 12. 2006 18
počet závad, poruch, havárií 1. 1. 2007 - únor 2010 8
celkem - počet závad, poruch, havárií z období 1. 1. 2002 - únor 2010 26

 

Nejčastější příčiny závad: povodeň (14 - silniční tělesa, mosty), nadměrné množství sněhu (2), nepříznivé klimatické podmínky (2) a dále zanedbaná údržba, přírodní vlivy apod. Z Magistrátu hlavního města Prahy přišlo hlášení o 893 závadách - na kanalizaci (38), vodovodu (789) a technologiích (66).

V 19 hlášených případech dosáhla celková škoda 670 713 520 Kč.
V 18 případech došlo k ohrožení života lidí, 1x k úhynu ryb.

Informace, které byly získány, budou využity pro vybudování systému stavebně technické prevence, který bude v letošním roce pok schválení zaveden do zkušebního provozu a do konce roku 2010 zaveden do rutinního provozu.

Získané informace jsou cenným materiálem pro další návrh nově vytvářeného systému. Druhy příčin různých havárií, poruch a závad, které se ve sledovaném období vyskytly, budou nyní sloužit pro návrh nového formuláře Oznámení – Hlášení události a číselníků. Tyto údaje mohou být také podkladem pro legislativní úpravy (např. úpravy SZ v rozšíření povinnosti podávat hlášení nejen při přípravě ak provádění staveb, ale i během provozu a celé doby životnosti stavby, povinnost a kontrola udržování staveb...), další úpravy ČSN (např. havárie způsobené sesuvem sněhu ze střech – posouzení a zvážení úpravy střech a povinnosti doplnění zachytači sněhu na střechy budov, které hraničí s veřejně přístupnými komunikacemi…) atd.

Všeobecně po zavedení SSTP bude zapotřebí informace získané z hlášení o haváriích, poruchách a vadách vyhodnotit, tzn. ve spolupráci s odborníky vytřídit a vyhodnotit závažné nebo opakující se vady ve výstavbě a obrátit se na experty, kteří zpracují potřebné analýzy.

Pro informaci jsou dále v přiložených souborech uvedeny některé přehledy z dotazníkových akcí:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 9. 1. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022