Česky English Deutsch Francais

PŘEHLED EXTERNÍCH KONTROL
na Ústavu územního rozvoje za období 2001–2020

Rok 2020

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA
  Termín kontroly: 27. 4. – 25. 8. 2020
  Kontrolní orgán: Ministerstvo financí, odbor 17 – kontrola
  Předmět kontroly: Hospodaření s veřejnými prostředky v letech 2018 – 2019; v případě věcných souvislostí i období předcházející a následující.
  Závěr kontroly: Závěrečný protokol byl ÚÚR předán dne 31. 8. 2020 se 12-ti kontrolními zjištěními:
  Nehospodárný nákup služby profylaktická prohlídka klimatizačního zařízení;
  Nehospodárný nákup služby poskytování internetu;
  Neoprávněně vydané prostředky za vícepráce při správě PC sítě;
  Nehospodárný nákup cloudových služeb Microsoft přes spolky EQUES, z.s. a MaFioZa, z.s.;
  Nepoužití elektronického tržiště při výběru dodavatele VZMR;
  Neúčelný rozsah a duplikace nasmlouvaných IT služeb;
  Nájemní smlouvy uzavřeny na dobu neurčitou a v délce trvání 10 let;
  Zkreslení hodnoty majetku a nákladů ÚÚR z důvodu nesprávného ocenění pořizovaného majetku;
  Vyřazení majetku v rozporu s vnitřními předpisy;
  Nedostatky v procesu zajištění řádné inventarizace majetku a závazků;
  Neoprávněně uhrazená záloha;
  Zkreslení nákladů ÚÚR zahrnutím výdajů nesouvisejících s náklady daného roku.
  Postup ÚÚR: Ze strany ÚÚR byly v souladu s § 13 odst. 1 a 2 zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (Kontrolní řád) dne 15. 9. 2020 podány námitky protokolu v 6-ti bodech. Dopad kontroly na ÚÚR je v 6-ti případech „Opatření k odstranění nedostatků, možné následné řízení ze strany věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy (FÚ)“ a 6-ti případech „Opatření k odstranění nedostatků“.
  Dne 13. 10. 2020 byl zaslán ze strany MF ČR protokol o Vyřízení námitek kontrolované osobě. Všechny námitky byly zamítnuty.
  Dne 20. 10. 2020 byla ze strany ÚÚR zpracována a odeslána na MF ČR informace o přijatých nápravných opatření ke kontrolním zjištěním s nastaveným plánem realizace jednotlivých opatření v období od září 2020 – 4. Q 2022.
  Dne 1. 12. 2020 přijal ÚÚR od MF ČR informaci o zaevidování opatření k odstranění nedostatků.
  O všech krocích byl zřizovatelský odbor řádně informován a kroky byly realizovány v součinnosti s OÚP MMR. Přijatá nápravná opatření byla nastavena ve spolupráci s OÚP a OK MMR.

Rok 2019

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ
  Termín kontroly: 10. 12. 2019
  Kontrolní orgán: Odbor kontroly MMR
  Předmět kontroly: Splnění opatření k nápravě vyplývajících z kontrolních zjištění, uvedených v protokolu o kontrole č. j. MMR-38196/2018-96/5 ze dne 10. 1. 2019.
  Závěr kontroly: Dle závěrečného protokolu provede zřizovatelský odbor OÚP MMR do 30. 6. 2020 aktualizaci RM 46/2016, jehož součástí již nebude příloha s Přehledem hmotného majetku. Z celkových 7 kontrolních zjištění byla nápravná opatření splněna v 6 případech zcela a v 1 případě částečně s tím, že v roce 2020 bude průběžně plněno (obecné názvy IT techniky budou při inventarizaci v inventárních soupisech doplněny a blíže specifikovány).


 2. KONTROLA PLATEB POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE
  Termín kontroly: 5. prosince 2019
  Kontrolní orgán: Městská správa sociálního zabezpečení Brno
  Předmět kontroly: Plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
  Závěr kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky.


 3. METODICKÝ DOHLED VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
  Termín kontroly: 25. – 26. července 2019
  Kontrolní orgán: Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
  Předmět kontroly: Vedení účetnictví, vypracování roční účetní závěrky v souladu se Zásadami schvalování účetních závěrek na MMR a průběh inventarizace majetku a závazků, kontrola nápravných doporučení z metodického dohledu z roku 2018, informace o průběhu nezákonné činnosti bývalé účetní.
  Závěr kontroly: Z výsledků metodického dohledu vyplývá, že inventarizace majetku a závazků za rok 2018 byla provedena a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Účetní závěrka za rok 2018 je v souladu s § 45 vyhl. č. 410/2009 Sb. a byla předložena se schválení zřizovatelského odboru MMR.

Rok 2018

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ
  Termín kontroly: 6. září 2018 – 15. ledna 2019
  Kontrolní orgán: Odbor kontroly MMR
  Předmět kontroly: ověření hospodárnosti, efektivity a účelnosti při pořízení, rozvoji, údržbě informačních technologií a nakládání s majetkem výpočetní techniky
  Závěr kontroly: Na základě předložených dokladů a provedené fyzické kontroly na místě u vybraného IT majetku (PC, monitory, tiskárny, notebooky) nebyly shledány rozdíly stavu svěřeného majetku. Kontrolní zjištění mají charakter administrativních pochybení, která budou ze strany kontrolované osoby odstraněna.


 2. METODICKÝ DOHLED VEDENÍ ÚČETNICTVÍ V ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE
  Termín kontroly: 12. – 13. července 2018
  Kontrolní orgán: Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
  Předmět kontroly: vedení účetnictví, vypracování roční účetní závěrky v souladu se Zásadami schvalování účetních závěrek na MMR a průběh inventarizace majetku a závazků, kontrola nápravných doporučení z metodického dohledu z roku 2017, informace o průběhu nezákonné činnosti bývalé účetní
  Závěr kontroly: Z výsledků metodického dohledu vyplývá, že inventarizace majetku a závazků za rok 2017 byla provedena a bylo ověřeno, že zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Účetní závěrka za rok 2017 je v souladu s § 45 vyhl. č. 410/2009 Sb. a byla předložena se schválení zřizovatelského odboru MMR.

Rok 2017

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ V SOULADU S USTANOVENÍMI ZÁKONA Č. 320/2001 SB. O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
  Termín kontroly: 24. 11. 2017 – 6. 2. 2018
  Kontrolní orgán: Odbor interního auditu MMR
  Předmět kontroly: ověření úrovně zavedení vnitřního kontrolního systému v období r. 2015 až 2017 s ohledem na § 29 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů u Ústavu územního rozvoje
  Závěr kontroly: Dle sdělení kontroly je vnitřní kontrolní systém ÚÚR adekvátně nastavený, avšak tento systém některých oblastech vykazuje určitá rizika (např.: v oblasti zastupitelnosti výkonných činností, v oblasti řízení rizik a v oblasti souladu interních předpisů). Kontrola doporučila provádět nezbytně pravidelnou a důslednou veřejnosprávní kontrolu hospodaření ze strany MMR.
 2. KONTROLA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZAMĚŘENÁ NA PLATBY POJISTNÉHO NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A DODRŽOVÁNÍ OSTATNÍCH POVINNOSTÍ PLÁTCE POJISTNÉHO
  16. 8. 2017
  Všeobecná zdravotní pojišťovna
  Nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.
 3. METODICKÝ DOHLED ZA ROK 2016 ODBOREM ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  12.–13. 6. 2017
  Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
  Nebyla učiněna žádná zjištění.

Rok 2016

 1. KONTROLA PLNĚNÍ V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ, V DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ A PŘI ODVODU POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI ZA OBDOBÍ 1/2014 AŽ 10/2016
  24. 11. 2016
  Městská správa sociálního zabezpečení
  Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 2. METODICKÝ DOHLED ZA ROK 2015 ODBOREM ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  13.–14. 6. 2016
  Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
  Nebyla učiněna žádná zjištění.

Rok 2015

V roce 2015 neproběhla žádná externí kontrola.

Rok 2014

 1. KONTROLA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  3. 12. 2014
  Samostatné oddělení kontroly MMR
  Kontrola zjistila, že nápravná opatření byla realizována.

Rok 2013

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA VE SMYSLU § 13 ODST. 1 ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  29.–31. 10. 2013
  Odbor interního auditu MMR
  Vnitřní kontrolní systém ÚÚR je nastavený, avšak v některých oblastech vykazuje určitá rizika. Zjištěné nedostatky nemají významný vliv na plnění hlavních schválených záměrů a cílů organizace ÚÚR.

Rok 2012

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ZAMĚŘENÁ NA HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY STÁTNÍHO ROZPOČTU A S MAJETKEM STÁTU ZA ROKY 2010 A 2011 V SOULADU S § 39 ZÁKONA Č. 218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH
  19.–21. 11. 2012
  Samostatné oddělení kontroly MMR
  Kontrola konstatovala, že nebyly shledány závažné nedostatky. Kontrolní zjištění mají charakter administrativního pochybení, která budou odstraněna úpravami a doplněním stávajících vnitřních norem.
 2. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA VE SMYSLU § 13 ODST. 1 ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  5.–6. 9. 2012 a 30.–31. 10. 2012
  Odbor interního auditu MMR
  Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému lze vyslovit názor, že zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace vykazuje v určitých oblastech významná rizika týkající se hospodárnosti, efektivnosti vynakládání veřejných finančních prostředků. Lze vyslovit názor, že vzhledem k rozsahu činností a velikosti organizační složky státu Ústavu územního rozvoje není v současné době třeba zavádět v této organizace službu interního auditu.
 3. METODICKÝ DOHLED ODBOREM ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  Obsah kontroly: účetní závěrka a inventarizace
  5.–6. 9. 2012
  Odbor účetnictví a finančních služeb MMR
  Bez zjištění.

Rok 2011

 1. METODICKÝ DOHLED - KONTROLA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZŮ HOSPODAŘENÍ PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ
  30. 8. 2011
  Oddělení účetnictví a finančních služeb MMR
  Nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
 2. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ – KONTROLA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ, VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROTOKOLU O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY NA MÍSTĚ č. j. 31385/2010-42 ZE DNE 29.10.2010, provedené v době od 20. 9. – 26. 10. 2010
  12. 5. 2011
  Samostatné oddělení kontroly MMR
  Kontrola konstatovala, že nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům uvedeným v Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. j. 31385/2010-42 ze dne 29. 10. 2010 byla realizována.
 3. KONTROLA NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ – Z PROVEDENÉ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY V ROCE 2010
  7. 2. 2011
  Oddělení interního auditu MMR
  Kontrola konstatovala, že nápravná opatření jsou dostatečná. OIA MMR i nadále zastává názor, že ÚÚR je povinen se zaregistrovat k DPH.
 4. STÁTNÍ KONTROLA - DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA č. 499/2004 Sb. O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ
  2. 2. 2011
  Moravský zemský archív v Brně - Mgr. Jana Němečková
  V závěru kontroly bylo konstatováno, že kontrolní činností bylo zjištěno, že výše uvedené skutečnosti (spisovna - ukládání dokumentů a podrobnosti výkonu spisové služby, vyřazování dokumentů a evidence a nahlížení do dokumentů ve spisovně) odpovídají ustanovením příslušných legislativních předpisů.

Rok 2010

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ - KONTROLA HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY A MAJETKEM STÁTU V ORGANIZAČNÍ SLOŽCE STÁTU ZA ROKY 2008 - 2009
  20. 9. - 15. 10. 2010
  Samostatné oddělení kontroly MMR
  Kontrola konstatovala, že nebyly shledány závažné nedostatky. Kontrolní zjištění mají charakter administrativního pochybení, která budou odstraněna úpravami a doplněním stávajících vnitřních norem.
 2. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA NA MÍSTĚ - PROVĚŘENÍ VÝVOJE STAVU A ÚROVEŇ ZAVEDENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU S OHLEDEM NA § 29 ODST. 5 ZÁKONA Č. 320/2001 SB. O FINANČNÍ KONTROLE A VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
  9. 9. - 15. 10. 2010
  Oddělení interního auditu MMR
  Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému lze vyslovit názor, že zabezpečení vnitřního kontrolního systému organizace vykazuje v určitých oblastech rizika, která by mohla negativně ovlivnit plnou funkčnost vnitřního kontrolního systému. Přesto však lze vyslovit názor, že vzhledem k rozsahu činností a velikosti organizační složky státu Ústavu územního rozvoje není v současné době třeba zavádět v této organizace službu interního auditu.
 3. DAŇOVÉ ŘÍZENÍ - KONTROLA OPRÁVNĚNOSTI ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V LETECH 2005 - 2008 ISPROFIN
  24. 8. - 11/2010
  Finanční úřad Brno 1
  Závěry kontroly zatím nejsou k dispozici.
 4. PROVĚRKU ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
  19. 7. 2010
  Česká správa sociálního zabezpečení
  Nebyly shledány závady.
 5. METODICKÝ DOHLED - KONTROLA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZŮ HOSPODAŘENÍ PODŘÍZENÝCH ORGANIZACÍ
  10. - 11. 6. 2010
  Oddělení účetnictví a finančních služeb MMR
  Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly v organizační složce zjištěny významné nedostatky ani závady.
 6. KONTROLA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  10. 2. 2010
  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  Nebyly shledány závady.

Rok 2009

 1. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU § 13, ODST. 1 ZÁKONA Č. 320/2001 SB., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, A NA SPLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ DŘÍVE ZJIŠTĚNÝCH VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLOU, PROVEDENOU V KVĚTNU 2008
  12. 11. 2009
  Odbor interního auditu a kontroly MMR
  Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému (dále jen VKS) lze vyslovit názor, že zabezpečení VKS vykazuje v určitých oblastech rizika, která by mohla negativně ovlivnit plnou funkčnost VKS.
  Přesto však lze vyslovit názor, že vzhledem k rozsahu činností a velkosti organizační složky státu ÚÚR není v současné době třeba zavádět v této organizaci službu interního auditu.
 2. METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  11. - 12. 5. 2009
  Oddělení finančních služeb MMR
  Z hlediska metodiky vedení účetnictví a zpracování účetní z ávěrky za r. 2008 nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
 3. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ZAMĚŘENÁ NA HOSPODAŘENÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY V LETECH 2005 - 2008 (částečně rok 2009)
  10. 4. - 10. 7. 2009
  Finanční ředitelství v Brně
  Kontrola byla zaměřená na účetnictví, rozpočet, rozpočtovou skladbu, FKSP, roční zprávy o hospodaření, inventarizace, smlouvy, registrované akce v systému ISPROFIN v rámci financování programů reprodukce majetku.
  Kontrolní skupina v protokolu popsala nesprávný postup při financování reprodukce majetku a porušení ustanovení §§ 4, 5 a 7 vyhlášky č. 40/2001 Sb., porušení účelu poskytnutých prostředků stanovených v „Rozhodnutí“, neoprávněné použití investičních peněžních prostředků státního rozpočtu a nesprávné účtování o Systémové a technické podpoře SW produktů ESRI, maintenance antivirového a antispamového řešení, poplatky za účet v programu Bentley SELECT, SW ASPI, update antivirového programu NOD 32 a to za celé kontrolované období, nesprávné účtování a financování dlouhodobého hmotného majetku z prostředků účelově určených na pořízení VT na revitalizaci strukturované kabeláže, rekonstrukce zasedací místností a kamerového systému. Po konzultaci s pracovníky MMR byly FŘ Brno zaslány námitky proti Protokolu s odůvodněním ke kontrolním zjištěním.

Rok 2008

 1. KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU § 29 ODST. 5 a § 30 ODST. 7 ZÁKONA č. 320/2001 Sb., O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, A NA PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ DŘÍVE ZJIŠTĚNÝCH VEŘEJNOPRÁVNÍ KONTROLOU, PROVEDENOU V KVĚTNU 2008
  15. 12. 2008
  Samostatné oddělení interního auditu MMR
  Vzhledem k objemu posuzovaných činností a nastavení rozsahu vnitřního kontrolního systému (dále jen VKS) lze vyslovit názor, že zabezpečení VKS organizace bylo v roce 2008 dostatečné.
  OIA konstatuje, že vzhledem k rozsahu činností a velkosti organizační složky státu ÚÚR není v současné době třeba zavádět v této organizaci službu interního auditu.
 2. METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  5. - 6. 5. 2008
  Oddělení finančních služeb MMR
  Z hlediska metodiky vedení účetnictví a zpracování účetní závěrky za r. 2007 nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
 3. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY A MAJETKEM STÁTU - OVĚŘENÍ ÚČETNICTVÍ A STAVU HOSPODAŘENÍ ÚÚR ZA OBDOBÍ 1. 4. 2006 – 31. 3. 2008
  5. - 29. 5. 2008
  Oddělení kontroly Odboru interního auditu a kontroly MMR
  Byla přijata nápravná opatření k odstranění nedostatků na základě zjištění kontrolní skupiny. Jednalo se hlavně o formální nedostatky v účetnictví, které byly odstraněny ihned (doplnění analytiky účtu pracovníci, označení FKSP v závěrečné zprávě o hospodaření, doplnění inventarizace pozemků „INKA“ k 31. 12. 2008 o výpisy z KN a nejednotného postupu při realizaci zakázek malého rozsahu).
 4. PROVĚRKU ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
  2. 4. 2008
  Česká správa sociálního zabezpečení
  Nebyly shledány závady.

Rok 2007

 1. KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU ZÁKONA č. 320/2001 SB. § 29 ODST. 5 a § 30 ODST. 7 O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  17. 12. 2007
  Samostatné oddělení interního auditu MMR
  Z uvedeného kontrolního šetření leze vyslovit názor, že kontrolovaná osoba má v oblasti služby interního auditu zaveden vnitřní kontrolní systém dle § 25 zákona o finanční kontrole.
  SOIA konstatuje, že vzhledem k rozsahu činností a velkosti organizační složky státu ÚÚR není třeba zavádět v této organizaci službu interního auditu.
 2. METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  24. - 25. 5. 2007
  Oddělení finančních služeb MMR
  Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.
  Dále pak proběhla následná kontrola opatření k odstranění zjištěných nedostatků z provedené kontroly u ÚÚR Brno za období od l. 7. 2003 do 31. 3. 2006 odborem kontroly MMR.

Rok 2006

 1. KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU ZÁKONA Č. 320/2001 SB. § 29 ODST. 5 a § 30 ODST. 7 O FINANČNÍ KONTROLE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
  21. 12. 2006
  Samostatného oddělení interního auditu MMR
  Bylo doporučeno zapracování postupu při podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol dle § 22 odst. 6 zák. 320/2001 Sb. do interní směrnice ÚÚR a provést odborné proškolení pracovníků (vnitřní kontrolní systém).
 2. PROVĚRKU ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
  12. 6. 2006
  Česká správa sociálního zabezpečení
  Nebyly shledány závady.
 3. VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA ZA OBDOBÍ OD 1. 7. 2003 - 31. 3. 2006
  6. 6. - 31. 7. 2006
  Odbor kontroly MMR
  Ve smyslu závěru kontrolní skupiny byly do 31. 10. 2006 vyvozeny důsledky za porušení směrnice ředitele ÚÚR k postupu uzavírání smluv. Do 31. 12. 2006 byly odstraněny nedostatky z vedení účetnictví po formální a věcné stránce.
 4. METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  25. - 26. 5. 2006
  Oddělení finančních služeb MMR
  Z hlediska metodiky vedení účetnictví nebyly zjištěny významné nedostatky ani závady.

Rok 2005

 1. KONTROLA ÚČINNOSTI VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI VNITŘNÍHO PROVOZNÍHO A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ ORGANIZACE VE SMYSLU ZÁKONA č. 320/2001 Sb.
  16. 12. 2005
  Samostatného oddělení interního auditu MMR
  Nebylo shledáno větších závad a problémů.
 2. KONTROLA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
  22. 6. 2005
  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
  Nebyly shledány závady.
 3. METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  19. - 20. 5. 2005
  Oddělení finančních služeb MMR
  Nebyly zjištěny problémy závažnějšího charakteru.

Rok 2004

 1. METODICKÝ DOHLED PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ FINANČNÍCH SLUŽEB MMR
  23. - 24. 8. 2004
  Oddělení finančních služeb MMR
  Na základě výsledku byl doplněn Oběh dokladů a rozšířen software o vedení operativní evidence faktur, pokladny a HIM.
 2. PROVĚRKU ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
  12. 5. 2004
  Česká správa sociálního zabezpečení
  Nebyly shledány závady.
 3. KONTROLA FINANČNÍM ÚŘADEM BRNO 1
  19. - 26. 4. 2004
  Finanční úřad Brno 1
  V návaznosti na výsledky hloubkové kontroly NKÚ provedena tato kontrola. Bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu a platebním výměrem ze dne 5. 5. 2004 bylo organizaci uloženo odvést do státního rozpočtu neoprávněně použité prostředky včetně předepsaného penále v celkové výši 359 tis. Kč.
  Po obdržení výměru ÚÚR požádal příslušný Finanční úřad ve smyslu ustanovení § 60 a § 55 zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků o prominutí daně včetně příslušenství a o posečkání s úhradou do vyřízení případu.
  Rozhodnutím MF ze dne 22. 10. 2004 byla prominuta částka odvodu ve výši 117 428 Kč a celkové penále ve výši 178 628 Kč. Částka 62 200 Kč byla pak převedena na účet FÚ Brno-střed. 20 % z této částky bylo předepsáno k úhradě odpovědným pracovníkům.

Rok 2003

 1. PROVĚRKY STAVU ÚČETNICTVÍ, SMLUVNÍ AGENDY A HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍM MAJETKEM VE SMYSLU ZÁKONA 320/2001 Sb.
  12. 11. - 19. 12. 2003
  Samostatného oddělení kontroly MMR
 2. PROVĚRKOVÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU – územní odbor jižní Moravy
  1. 1. - 7. 2. 2003
  Nejvyšší kontrolní úřad
  Dne 25. 2. 2003 bylo vydáno Rozhodnutí ředitele k nápravě zjištěných nedostatků, které byly průběžně odstraněny.

Rok 2002

 1. PROVĚRKOVÁ ČINNOST HOSPODAŘENÍ ÚSTAVU NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU – územní odbor jižní Moravy
  1. 3. - 31. 12. 2002
  Nejvyšší kontrolní úřad, Brno
  Předmětem činnosti je „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu – kapitola MMR“. Do konce roku 2002 prověrka nebyla ukončena.
 2. KONTROLA PŘÍPRAVY INVENTARIZACE ZA r. 2002
  27. 10. 2002
  Samostatné oddělení resortní kontroly MMR
 3. KONTROLA ZABEZPEČENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU FINANČNÍ KONTROLY V NÁVAZNOSTI NA ZÁKON č. 320/2001 Sb. + KONTROLA SPRÁVNOSTI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ ZA OBDOBÍ OD 1. 1. – 30. 6. 2002
  12. 9. 2002
  Samostatné oddělení resortní kontroly MMR
 4. KONTROLA ČERPÁNÍ DÁVEK SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ VČETNĚ ODVODŮ A VEDENÍ EVIDENČNÍCH LISTŮ
  21. 6. 2002
  Česká správy sociálního zabezpečení
  Kontrola neseznala závad.
 5. NEZÁVISLÝ AUDIT OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2001
  12. - 14. 2. 2002
  ZZ audit s. r. o.
  Nebyly shledány závady.

Rok 2001

 1. PROVĚŘENÍ PŘÍPRAVY INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚÚR
  12. - 13. 11. 2001
  Samostatné oddělení resortní kontroly MMR
 2. NEZÁVISLÝ AUDIT ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2000
  12. - 14. 2. 2001
  ZZ audit s. r. o.
  Pověření roční účetní závěrky za rok 2000. Na základě prověření dospěla k závěru, že účetní závěrka věrně zobrazuje majetek a finanční situaci organizace a výsledek jeho hospodaření s rozpočtovými prostředky za prověřované období byl zpracován v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění.
 3. KOMPLEXNÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ OD 1. 1. 1999 – 31. 3. 2001
  14. 5. - 30. 6. 2001
  Samostatné oddělení resortní kontroly MMR
  Na základě výsledků byla směrem k organizaci projata opatření:
  • veškeré pozemky a stavby vykoupené předchůdci ÚÚR – INKA Praha v rámci KBV, nechat ocenit a zavést do účetní evidence,
  • v návaznosti na změnu statutu novelizovat organizační řád.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 1. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021