Česky English Deutsch Francais

Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009, publikovaný ve Sbírce zákonů ČR 2009 (částka 36, číslo 124)

Zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně pro jeho rozpor s Ústavou a Listinou základních práv a svobod

Čl. 1, čl. 11 odst. 1 větou druhá, čl. 36 a čl. 37 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
čl. 1, čl. 2 odst. 1 a 3, čl. 81 a 90 Ústavy České republiky § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


Ústavní soud rozhodl o zrušení uvedeného zákona pro jeho rozpor s Ústavou a Listinou základních práv a svobod.

Z nálezu ústavního soudu vyplývá:

Zákon je v rozporu s principem dělby moci a pravidly demokratického právního státu.

Zákonem by měl být takový akt veřejné moci, který obecně upravuje okruh vztahů, na které dopadá, přičemž zákon o přistávací a vzletové dráze se vyčerpá v jediném okamžiku (realizací konkrétní stavby). Zákonodárce zvolil takový přístup k právní úpravě, který zcela narušuje zásady uznávané pro tvorbu práva.

Právní předpis nesmí řešit konkrétní individuální případy, nýbrž stanovit pravidla pro opakované postupy nebo děje.

Zákon je v rozporu s právem na soudní přezkum. Napadený zákon sice přímo soudní přezkum občanskoprávní námitky nezakazuje, nicméně fakticky soudní přezkum nebo minimálně jeho efektivitu znemožňuje.

Případná správní rozhodnutí (např. o vyvlastnění), učiněná v souvislosti s výstavbou, budou sice přezkoumatelná soudem v rámci správního soudnictví, ale z tohoto přezkumu bude vyloučena otázka existence veřejného zájmu, neboť ten je již stanoven tímto zákonem, kterým jsou obecné soudy vázány.

Ustanovení zákona zakládají nerovnost, která má za následek dotčení základních práv a svobod, dle které vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

Vlivem zkrácení lhůt ve správním řízení, vyloučením některých běžných procesních institutů (např. přerušení řízení) a modifikací obecného postupu vyvlastňovacího řízení totiž vlastnické právo stavbami dotčených subjektů nabude v důsledku jiné ochrany, než má vlastnické právo jiných subjektů stavbami nedotčených.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 15. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022