Česky English Deutsch Francais

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM


Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. února 2012, sp. zn. III. ÚS 873/09

Přípravný výbor k uspořádání místního referenda o souhlasu s výstavbou větrných elektráren. Přímý podíl občanů na správě věcí veřejných přednější než závazky obce plynoucí ze soukromoprávních smluv

ANOTACE


Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. června 2010, sp. zn. III. ÚS 2842/09

Okruh účastníků správního řízení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn. 5 As 41/2009 - 91

Stavební řízení: účastenství v řízení občanského sdružení, jehož hlavním posláním je ochrana přírody

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. května 2010,sp. zn. 1 As 36/2010 - 44

Správní řízení: přezkum nicotného rozhodnutí v přezkumném řízení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010,sp. zn. č. j. 5 As 37/2009 - 94

Správní řízení: pořizování zvukového záznamu v průběhu ústního jednání; pořádková opatření

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. března 2010, sp. zn. 1 Afs 58/2009 – 541

Správní řízení: předmět řízení; oprava zřejmých nesprávností; součásti správního spisu

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. února 2010,sp. zn. č. j. 5 As 12/2009 - 153

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nařízení obnovy správního řízení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. prosince 2009, sp. zn. 1 As 90/2009 – 89

Ztěžování postupu v řízení o nařízení odstranění stavby. Předání výzvy stavebním úřadem

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. září 2009, sp. zn. 9 As 90/2008 - 70

Správní řízení: podání v elektronické formě

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 9/2009 – 122

Stavební řízení: účastenství v řízení; postavení správce konkursní podstaty v řízení.

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. srpna 2009, sp. zn. 8 As 51/2008 - 101

Stavební řízení: nepřesné označení stavby v žádosti o její povolení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. června 2009, sp. zn. 5 As 67/2008 – 111

Stavební řízení: účastenství v řízení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. prosince 2008, sp. zn. č. j. 1 As 80/2008 - 68

Stavební řízení: námitky; účastenství v řízení

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. listopadu 2008, sp. zn. 4 Ans 5/2007 - 60

Řízení před soudem: aplikovatelnost právního předpisu
Právo na informace

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. října 2008, sp. zn. 8 As 47/2005 - 86

Řízení před soudem: soudní přezkum závazných stanovisek

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. září 2008, sp. zn. 2 As 57/2008 - 84

Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury
Ochrana přírody a krajiny: závazné stanovisko orgánů ochrany přírody; zásah do významného krajinného prvku

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. července 2008, sp. zn. č. j. 9 As 88/2007 - 49

Řízení před soudem: rozhodnutí předběžné povahy; kompetenční výluka
Správní řízení: rozhodnutí o neprominutí zmeškání lhůty

ANOTACE


Usnesení zvláštního senátu Nejvyššího správního soudu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů ze dne 21. května 2008, sp. zn. Konf 34/2007 – 15

Kompetenční spory: věcná příslušnost soudů k přezkumu zákonnosti rozhodnutí o vyvlastnění po 1. 1. 2007
Řízení před soudem: předání věci mezi jednotlivými senáty téhož soudu

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. května 2008, sp. zn. č. j. 2 As 8/2008 - 39

Stavební řízení: účastenství v řízení
Správní řízení: účastenství v řízení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. května 2008, sp. zn. č. j. 1 As 17/2008 – 67

Řízení před soudem: aplikace předchozí soudní judikatury
Právo na informace: odepření poskytnutí informace; k pojmu "informace"

ANOTACE

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. května 2008, sp. zn. č. j. 2 As 74/2007 - 55

Správní řízení: zjevně právně nepřípustná žádost

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 16. dubna 2008, sp. zn. č. j. 1 Ans 2/2008 - 52

Řízení před soudem: ochrana proti nečinnosti správního orgánu
Správní řízení: doručování; vydání rozhodnutí

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. února 2008, sp. zn. č. j. 7 As 55/2007 - 71

Řízení před soudem: kompetenční výluka
Správní řízení: sdělení úřadu o nezahájení přezkumného řízení

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne 14. února 2008, sp. zn. 54 Ca 1/2008 - 30

Správní řízení: náležitosti odvolání; lhůta k provedení úkonu

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. února 2008, sp. zn. č. j. 2 As 56/2007 - 71

Správní řízení: rozsah odvolacího přezkumu

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. ledna 2008, sp. zn. č. j. 2 As 34/2006 - 73

Správní trestání: výrok rozhodnutí o jiném správním deliktu

ANOTACE


Rozsudek Městského soudu v Praze, ze dne 22. listopadu 2007, sp. zn. 11 Ca 27/2007 - 75

Správní řízení: doručování veřejnou vyhláškou.
Řízení před soudem: dokazování

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. listopadu 2007, sp. zn. č. j. 6 Ans 2/2007 - 128

Pozemní komunikace: pravomoc silničního správního úřadu; řízení o odstranění pevné překážky
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

ANOTACE


Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. listopadu 2007, sp. zn. č. j. 8 As 27/2006 - 69

Řízení před soudem: zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce k ochraně veřejného zájmu
Stavební řízení: sousední pozemky

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Ostravě, ze dne 1. listopadu 2007, sp. zn. 22 Ca 330/2006 - 23

Katastr nemovitostí: právo na bezúplatné poskytnutí údajů

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Plzni, ze dne 31. října 2007, sp. zn. 57 Ca 62/2006 - 39

Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

ANOTACE


Rozsudek Krajského soudu v Brně, ze dne 25. října 2007, sp. zn. 30 Ca 258/2005 - 37

Správní řízení: znalecký posudek; hodnocení důkazů

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. října 2007, sp. zn. č. j. 2 Ao 2/2007 - 73

Opatření obecné povahy: námitky; schvalování a přezkum územního plánu

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. října 2007, sp. zn. č. j. 7 Ans 1/2007 - 100

Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
Správní řízení: ochrana před nečinností; nadřízený správní orgán

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. října 2007, sp. zn. č. j. 2 As 29/2007 - 74

Správní řízení: vyloučení úřední osoby

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. srpna 2007, sp. zn. č. j. 1 As 13/2007 - 63

Řízení před soudem: kompetenční výluka; přiznání odkladného účinku

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. srpna 2007, sp. zn. č. j. 4 As 31/2006 - 73

Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí vydaných mimo odvolací řízení

ANOTACE


Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. června 2007, sp. zn. č. j. 5 As 19/2006 - 59

Řízení před soudem: žalobní legitimace

ANOTACE


Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2007, sp. zn. 9 Ca 270/2004 - 39

Právo na informace o životním prostředí

ANOTACE

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 8. 2012 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022