Česky English Deutsch Francais

2. CHARAKTERISTIKA ÚSTAVU ÚZEMNÍHO ROZVOJE V ROCE 2010

2.1 NÁPLŇ PRÁCE

Činnost ústavu byla v roce 2010 rozdělena do čtyř okruhů:

  1. Stálé činnosti
  2. Tematické úkoly
  3. Publikační činnost
  4. Interní úkoly

Rozdělení skutečné kapacity podle činností

hodin %
Skutečná kapacita za r. 2010 75 925 100
z toho odpracováno:
na úkolech A 44 379 58
na úkolech B 7 990 11
na úkolech C 2 765 4
na úkolech D* (bez IÚ 4 Provozní režie) 8 610 11
režie provozní** 12 181 16

Poznámka:

* Do skupiny úkolů „D“ jsou zařazeny interní úkoly IÚ 1 - Správa informačních a komunikačních technologií, IÚ 2 - Aplikace GIS a IÚ 3 - Odborná režie, které se svým řešením podílí na odborné činnosti k úkolům ÚÚR.

Do režie k odborným činnostem je započtena konzultační činnost zaměstnanců na úkolech, na kterých nejsou řešiteli, cca 14 pracovních dní každého z nově nastupujících zaměstnanců, kapacita věnovaná zpracování výroční zprávy, přípravě plánu činnosti ústavu na r. 2011, kapacita na přípravu úkolů, které nebyly z různých důvodů v konečném řešení zařazeny do plánu práce ústavu, činnost ředitele a vedoucích oddělení věnovaná chodu organizační složky a část kapacity zaměstnankyň kanceláře ředitele.

** Do provozní režie jsou započteny práce, vykázané na interní úkoly IÚ 4, vykonávané především zaměstnanci z kanceláře ředitele.


Čerpání činnosti 2010

2.1.1 Seznam úkolů řešených ÚÚR v roce 2010

Popis jednotlivých úkolů je uveden v Příloze 3.


A. STÁLÉ ČINNOSTI

A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP Vedení knihovny, dokumentační činnost
A.1.2/ÚP Vydávání časopisu „Urbanismus a územní rozvoj“
A.1.3/ÚP Vydávání příručky celostátně platných limitů - dodatky
A.1.4/ÚP Dotčené orgány státní správy
A.1.5/ÚP Slovník územního plánování
A.1.6/ÚP Konzultační středisko ke stavebnímu právu + 1 000 otázek
A.1.7/ÚP Územně analytické podklady (ÚAP)
A.1.8/ÚP Politika územního rozvoje
A.1.9/ÚP Principy a pravidla územního plánování
A.1.10/ÚP Jednotná implementace ÚAP krajů při pořizování ZÚR a PÚR
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP Poradenská činnost pro veřejnou správu
A.2.2/ÚP Spolupráce s vysokými školami
A.2.3/ÚP Propagace
A.2.5/ÚP Vypořádávání práv a povinností k pozemkům
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/RP Činnost národního kontaktního místa ESPON
A.3.3/ÚP Společný dokument územního rozvoje států "V4+2"
A.3.4/ÚP Mezinárodní aktivity
A.3.5/ÚP Činnost informačního střediska IFHP pro ČR
A.3.7/BP NUO HABITAT
A.3.9/ÚP Členství ve SPA-CE.NET a účast na činnosti
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP Evidence územně plánovací činnosti
A.4.2/ÚP Portál územního plánování
A.4.3/ÚP Monitorování Sbírky zákonů
A.4.4/RP Monitoring mikroregionů a podpora jejich rozvoje
A.4.5/RP Monitoring průměrných cen budované dopravní a technické infrastruktury
A.4.6/RP Aktualizace informací o obvodech obcí s rozšířenou působností
A.4.7/RP Monitoring indikátorů pro hodnocení Strategie regionálního rozvoje
A.4.8/BP Monitoring komunálního bydlení
A.4.9/ÚP Monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO
A.4.10/BP Monitoring informací z médií o bytové politice
A.4.11/BP Monitoring dotací v rámci programů podpory bydlení
A.4.12/SŘ Monitoring judikatury z oblasti ÚP a SŘ
A.4.13/SŘ Monitoring stavebně technické prevence

B. TEMATICKÉ ÚKOLY

B.1/ÚP Analýza vztahů datových sad veřejné správy
B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví
B.3/ÚP Vyhodnocení vlivů územních plánů na udržitelný rozvoj území - metodika
B.4/ÚP Novelizace vyhlášek ke stavebnímu zákonu na úseku ÚP
B.5/ÚP Novela stavebního zákona
B.6/BP Hodnocení projektů regenerace sídlišť
B.7/ÚP Územní studie rozvoje Česko-saského příhraničí – II. etapa
B.8/RP Účast ve výzvě na projekt OP ESPON / Priorita 4
B.9/CR Využití potenciálu cestovního ruchu
B.10/CR Aktualizace hodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ČR
B.11/ÚP Plnění úkolu článku 122 z Politiky územního rozvoje ČR 2008
B.12/ÚP Metodiky na úseku ÚP
B.13/BP Vybrané údaje o bydlení
B.16/ÚP E-learning územního plánování
B.20/BP Indikátor pro hodnocení přiznání podpory bydlení obcím v r. 2010

C. PUBLIKACE

C.1/CR Publikace "Cesty dědictví"
C.2/RP Zpracování návrhu publikace "Czech Republic in Europe"
C.3/BP Přehled dotací pro regeneraci sídlišť
C.4/ÚP Aktualizace metodické příručky: „Koordinace postupu zpracování ÚPD a návrhu komplexních pozemkových úprav“
C.5/ÚP Leták “ochrana před povodněmi v ÚPD obcí“

D. INTERNÍ ÚKOLY

IÚ 1 Správa informačních a komunikačních technologií
IÚ 2 Aplikace GIS
IÚ 3 Odborná režie
IÚ 3 Provozní režie

2.1.2 Provozní a mzdové náklady na jednotlivé úkoly

A. STÁLÉ ČINNOSTI

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR
(hodiny)
Provozní hodina1
v Kč
Mzdová hodina2
v Kč
CELKEM
v Kč
A.1 Dokumentační, informační a vydavatelská činnost
A.1.1/ÚP 4 761 766 521 1 142 640 1 909 161
A.1.2/ÚP 5 006 805 966 1 201 440 2 007 406
A.1.3/ÚP 1 723 277 403 413 520 690 923
A.1.4/ÚP 466 75 026 111 840 186 866
A.1.5/ÚP 243 39 123 58 320 97 443
A.1.6/ÚP 2 549 410 389 611 760 1 022 149
A.1.7/ÚP 843 135 723 202 320 338 043
A.1.8/ÚP 1 652 265 972 296 480 662 452
A.1.9/ÚP 927 149 247 222 480 371 727
A.1.10/ÚP 699 112 539 167 760 280 299
A.2 Operativní úkoly
A.2.1/ÚP 2 117 340 837 508 080 848 917
A.2.2/ÚP 227 36 547 54 480 91 027
A.2.3/ÚP 361 58 121 86 640 144 761
A.2.5/ÚP 1 578 254 058 378 720 632 778
A.3 Zahraniční spolupráce, participace ÚÚR na mezinárodních aktivitách
A.3.1/RP 1 921 309 281 461 040 770 321
A.3.3/ÚP 701 112 861 168 240 281 101
A.3.4/ÚP 1 887 303 807 452 880 756 687
A.3.5/ÚP 108 17 388 25 920 43 308
A.3.7/BP 409 65 849 98 160 164 009
A.3.9/ÚP 415 66 815 99 600 166 415
A.4 Monitorování, zpracování dat, www informace
A.4.1/ÚP 3 325 535 325 798 000 1 333 325
A.4.2/ÚP 660 106 260 158 400 264 660
A.4.3/ÚP 420 67 620 100 800 168 420
A.4.4/RP 1 356 218 316 325 440 543 756
A.4.5/RP 829 133 469 198 960 332 429
A.4.6/RP 550 88 550 132 000 220 550
A.4.7/RP 528 85 008 126 720 211 728
A.4.8/BP 1 833 295 113 439 920 735 033
A.4.9/ÚP 311 50 071 74 640 124 711
A.4.10/BP 985 158 585 236 400 394 985
A.4.11/BP 635 102 235 152 400 254 635
A.4.12/ÚP 519 83 559 124 560 208 119
A.4.13/SŘ 3 835 617 435 920 400 1 537 835

B. TEMATICKÉ ÚKOLY

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR hodin Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
B.1/ÚP 688 110 768 165 120 275 888
B.2/CR 421 67 781 101 040 168 821
B.3/ÚP 59 9 499 14 160 23 659
B.4/ÚP 64 10 304 15 360 25 664
B.5/ÚP 2 322 480 802
B.6/BP 752 121 072 180 480 301 552
B.7/ÚP 1 066 171 626 255 840 427 466
B.8/RP 7 1 127 1 680 2 807
B.9/CR 1 089 175 329 261 360 436 689
B.10/CR 658 105 938 157 920 263 858
B.11/ÚP 329 52 969 78 960 131 929
B.12/ÚP 1 363 219 443 327 120 546 563
B.13/BP 316 50 876 75 840 126 716
B.16/ÚP 850 136 850 204 000 340 850
B.20/BP 326 52 486 78 240 130 726

C. PUBLIKACE

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR hodin Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
C.1/CR 1 039 167 279 249 360 416 639
C.2/RP 704 113 344 168 960 282 304
C.3/BP 96 15 456 23 040 38 496
C.4/ÚP 734 118 174 176 160 294 334
C.5/ÚP 192 30 912 46 080 76 992

D. INTERNÍ ÚKOLY

Úkol č. Zaměstnanci ÚÚR hodin Provozní hodina
v Kč
Mzdová hodina
v Kč
CELKEM
v Kč
IÚ 1/ÚP 1 835 295 435 440 400 735 835
IÚ 2/ÚP 1 499 241 339 359 760 601 099
IÚ 3/ÚP 5 276 849 436 1 266 240 2 115 676
IÚ 4/ÚP 12 181 1 961 141 2 923 440 4 884 581

1) Provozní hodina činí 161,- Kč - přímé věcné náklady za rok 2010 na jednoho zaměstnance (t. j. náklady na provoz celkem /minus/ FKSP /minus/ kooperace /poděleno/ fondem pracovní doby na 1 zaměstnance v hodinách na rok 2010 (1.824 hod.) /poděleno/ počtem zaměstnanců).

2) Mzdová hodina činí 240,- Kč - mzdové náklady (vč. povinného pojištění) za rok 2010 na jednoho zaměstnance (t. j. celkové mzdové náklady vč. povinného pojištění /minus/ OOV na rok 2010 /poděleno/ na 1 zaměstnance fondem pracovní doby v hodinách na rok 2010 (1.824 hod.) /poděleno/ počtem zaměstnanců).


Další údaje o ÚÚR naleznete níže v pdf dokumentu:


Adobe Acrobat PDF document Charakteristika Ústavu územního rozvoje v roce 2010 (vyrocni-zprava-2010-uvod-charakteristika.pdf, 772 kB)

Pro prohlížení je nutno použít Acrobat Reader.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 6. 5. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021