Česky English Deutsch Francais

Systém stavebně technické prevence

POVINNOSTI A SANKCE


Povinnosti účastníků výstavby

Povinnosti osob při přípravě a provádění staveb - stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, vlastník stavby a zařízení, stavební podnikatel, autorizovaný inspektor – jsou stanoveny v § 152 až 155 stavebního zákona.

Jedná se mimo jiné o oznámení nebo ohlášení havárií, závad, poruch staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení, nebo došlo-li ke značným majetkovým škodám. Dále se jedná o oznámení závad, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby.


Citace některých částí ze Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

HLAVA IV

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

§ 152
Stavebník

(3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, je stavebník povinen
e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103.

§ 153
§ Stavbyvedoucí a stavební dozor

(2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby,…
(4) Osoba vykonávající stavební dozor … působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu.

§ 154
Vlastník stavby a zařízení

(1) Vlastník stavby je povinen…
b)
neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,…
(2) Vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu, je povinen…
b)
neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na zařízení, které ohrožují životy či zdraví osob nebo zvířat,…

§ 155
Oznámení závad, poruch a havárií staveb

(1) Stavební podnikatelé, stavbyvedoucí, osoby vykonávající stavební dozor, autorizovaní inspektoři, stavebníci a vlastníci staveb jsou povinni bezodkladně oznamovat příslušnému stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat nebo ke značným majetkovým škodám. Oznámení musí obsahovat zejména místo, čas, popis oznamované události a jejích důsledků, povahu stavby, popřípadě další okolnosti důležité pro správné posouzení příčin; nezabývá se hodnocením či posuzováním viny nebo odpovědnosti.


Sankce za nesplnění povinnosti

Nesplnění povinnosti stanovených v § 152 a 153 SZ je posuzováno jako přestupek nebo správní delikt a za tato nesplnění jsou stanoveny příslušné sankce. Nesplněním povinnosti se mimo jiné rozumí nepodání oznámení nebo ohlášení havárií, závad, poruch staveb, došlo-li při nich ke ztrátám na životech (osob, zvířat), k ohrožení životů či zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo zařízení, nebo došlo-li ke značným majetkovým škodám. Nesplněním povinnosti se také rozumí nepodání oznámení závad, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby.


Citace některých částí ze Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů:

HLAVA V

SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky
§ 178

(2) Fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že…
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,…
k) poruší některou z povinností podle §152 odst. 1, 3, nebo 4,…
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo…

(3) Za přestupek lze uložit pokutu…
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x), y) nebo z) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

§ 179

(1) Fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) poruší některou z povinností podle § 153 odst. 1 nebo 2, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

(2) Fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,
b) nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší některou z povinností podle § 153 odst. 3 nebo 4, nebo
c) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

(3) Fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že…
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,…
j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a) , b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

(4) Fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že…
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,…
f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo…

(6) Fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost nebo nesplní povinnost podle § 117 odst. 1.

(7) Za přestupek lze uložit pokutu…
b) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c) nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo podle odstavce 4 písm. b), c), f) nebo g) nebo podle odstavce 5 nebo 6.


Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
§ 180

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí správního deliktu tím, že…
i) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu,…
k) poruší některou z povinností podle § 152 odst. 1, 3 nebo 4,…
n) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost, nebo…

(3) Za správní delikt se uloží pokuta…
d) do 200 000 Kč,
jde-li o delikt podle odstavce 1 písm. b), c), e), r), v), x) nebo y) nebo podle odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

§ 181

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost,

(2) Právnická osoba se jako vlastník stavby dopustí správního deliktu tím, že…
e) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,…
j) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 1 písm. a), b), d) nebo e), nebo
k) v rozporu s § 155 poruší oznamovací povinnost.

(3) Právnická osoba se jako vlastník zařízení dopustí správního deliktu tím, že…
b) v rozporu s § 134 odst. 2 nebo 3 nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí,…
f) poruší některou z povinností podle § 154 odst. 2 písm. a), b) nebo d), nebo…

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí správního deliktu tím, že poruší některou z povinností podle § 155 nebo nesplní povinnost podle § 117 odst. 1.

(6) Za správní delikt se uloží pokuta…
b) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo e) nebo odstavce 2 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo odstavce 3 písm. b), c), f) nebo g) nebo odstavce 5.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 3. 5. 2013 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022